3 VSOL 5/2011-A-23
KSBR 39 INS 12700/2010 3 VSOL 5/2011-A-23

Usnesení Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Ivany Waltrové v insolvenční věci dlužníka SIS silniční stavitelství s.r.o., se sídlem Bystrcká 1183/34, Brno, PSČ 624 00, IČ: 25542737, o insolvenčních návrzích navrhovatelů a) AUTODOPRAVA BYDŽOVSKÝ, s.r.o., se sídlem Pražská 240, Velké Přílepy, PSČ 252 64, IČ: 27646068, b) EUROSTŘECHY s.r.o., se sídlem Dobrotice 28, Holešov, PSČ 769 01, IČ: 26945673, c) STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 60838744 a d) TERRAMET, spol. s r.o., se sídlem Česlice, Obchodní 131, PSČ 251 70, IČ: 41692519, zastoupeného JUDr. PhDr. Oldřichem Choděrou, advokátem se sídlem Jugoslávská 12, Praha 2, PSČ 120 00, o odvolání navrhovatele b) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.11.2010, č.j. KSBR 39 INS 12700/2010-A-6

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve vztahu k navrhovateli a) AUTODOPRAVA BYDŽOVSKÝ, s.r.o., se sídlem Pražská 240, Velké Přílepy, IČ: 27646068, p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh věřitele AUTODOPRAVA BYDŽOVSKÝ, s.r.o. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitel ke svému návrhu nepřiložil zákonem požadovanou přílohu-přihlášku své splatné pohledávky, a proto byl vyzván soudem, aby ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení usnesení insolvenční návrh doplnil tak, že k návrhu připojí přihlášku pohledávky. Výzva k doplnění byla věřiteli doručena dne 1.11.2010, ve stanovené lhůtě však věřitel přihlášku své pohledávky nedoplnil. Vzhledem k tomu, že návrh nebyl ve stanovené lhůtě doplněn insolvenční návrh věřitele tak neobsahoval zákonem požadované přílohy, a proto byl odmítnut.

Proti tomuto usnesení podal včasné odvolání navrhovatel EUROSTŘECHY s.r.o. (dále jen navrhovatel b/) a namítal, že soud prvního stupně zamítl návrh ryze z procesních důvodů, když ostatní skutečnosti nasvědčovaly oprávněnosti insolvenčního návrhu.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších doplnění (insolvenční zákon, dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.) aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 1, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 107 IZ další insolvenční návrh podaný na téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele (odst. 1). Pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení (odst. 2).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 24.11.2010, tedy po vydání napadeného usnesení, byl soudu prvního stupně doručen insolvenční návrh věřitele EUROSTŘECHY s.r.o. Dne 1.12.2010 pak byl soudu prvního stupně doručen další insolvenční návrh věřitele STRABAG a.s., který ve svém návrhu tvrdí, že má vůči dlužníku pohledávku vyplývající ze smlouvy o dílo, ve svém návrhu označil dalších 15 věřitelů dlužníka a uvedl, že jím tvrzené skutečnosti dosvědčují, že dlužník je v úpadku, protože má více věřitelů, peněžité závazky po lhůtě splatnosti po dobu delší 30 dnů a tyto závazky není schopen plnit, neboť je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, čímž jsou splněny podmínky úpadku dlužníka. Dne 10.12.2010 pak byl soudu prvního stupně doručen další insolvenční návrh věřitele TERRAMET, spol. s r.o., který rovněž ve svém návrhu tvrdí, že má vůči dlužníku několik pohledávek se splatností více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti, označuje další věřitele dlužníka a tvrdí, že dlužník své závazky není schopen plnit, protože je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti.

Z ustanovení § 97 IZ vyplývá, že insolvenční řízení lze zahájit pouze na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel s tím, že jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Podává-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníku splatnou pohledávku, to je je povinen ke svému návrhu připojit všechny listiny, z nichž lze spolehlivě učinit závěr o existenci jeho splatné pohledávky. Doložením splatné pohledávky vůči dlužníku navrhující věřitel jednak prokazuje své oprávnění podat insolvenční návrh (aktivní legitimaci) a jednak z části poskytuje skutkový podklad pro zkoumání tvrzeného dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku podle § 3 IZ, jejichž zjištění založené osvědčením nebo dokazováním rozhodných skutečností je základním předpokladem podmiňujícím rozhodnutí o úpadku dle § 136 odst. 1 IZ.

Odvolání navrhovatele b), který přistoupil do řízení až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu avšak před tím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci a je tudíž ve smyslu ustanovení § 107 odst. 3 IZ oprávněn podat odvolání, nelze považovat za důvodné. Z ustanovení § 105 IZ citovaného výše vyplývá, že podá-li insolvenční návrh věřitel, je k návrhu povinen připojit její přihlášku. Navrhovatel a) tak neučinil, proto soud prvního stupně postupoval správně, jestliže ho ve smyslu ustanovení § 128 odst. 2 IZ vyzval, aby ve stanovené lhůtě doložil přihlášku své pohledávky. Jelikož navrhovatel a) na tuto výzvu soudu ve stanovené lhůtě nereagoval, soud prvního stupně rozhodl zcela správně, jestliže insolvenční návrh navrhovatele a) odmítl, a to pro nedoložení zákonem požadované přílohy. Odvolací námitku v tom směru, že návrh byl odmítnut z ryze formálních důvodů, nelze považovat za důvodnou. Povinnost, aby věřitel, který podává insolvenční návrh k návrhu připojil též její přihlášku je formulována proto, aby navrhující věřitel osvědčil, že má skutečně zájem na vedení řízení.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř. V průběhu dalšího řízení soud prvního stupně nepřehlédne, že po vydání přezkoumávaného usnesení, jímž soud prvního stupně rozhodl o insolvenčním návrhu navrhovatele a) jinak, než rozhodnutím o úpadku (totiž odmítnutím jeho návrhu) podali insolvenční návrh směřující proti témuž dlužníku další tři věřitelé. V průběhu dalšího řízení soud prvního stupně tedy bude muset další insolvenční návrhy posoudit z hlediska toho, zda alespoň jeden z navrhujících věřitelů osvědčil existenci splatné pohledávky vůči dlužníku a zda tedy jsou dány důvodu pro vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčním navrhovatelům se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 27. ledna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu