3 VSOL 496/2015-A-27
KSOS 25 INS 879/2015 3 VSOL 496/2015-A-27

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem v Prostějově, Čehovice 49, PSČ 798 21, identifikační číslo osoby: 87365057, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 4. 2015, č. j. KSOS 25 INS 879/2015-A-10,

takto:

Odvolání dlužníka se o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 128 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční návrh dlužníka.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, kterým se podle obsahu domáhá změny napadeného usnesení tak, že jeho insolvenční návrh odmítnut nebude. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud se nejdříve zabýval tím, zda odvolání dlužníka je projednatelné a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř. pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Povinnost podpisu a datování se nevztahuje na podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu. Je-li účastník zastoupen advokátem, může být podpis advokáta nahrazen otiskem podpisového razítka, jehož vzor byl uložen u soudu, kterému je podání určeno. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, jestliže je to třeba. Podání v jiných formách se činí pouze jedním stejnopisem. K podání učiněnému elektronicky lze připojit také všechny jeho přílohy v elektronické podobě.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.

Podle ustanovení § 43 odst. 2, věty první o.s.ř., není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne.

Podle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř. v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle ustanovení § 209 o.s.ř. předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

Jednou z obecných náležitostí každého podání je podle § 42 odst. 4 o.s.ř. podpis osoby, která podání učinila. V dané věci odvolání dlužníka ze dne 23. 4. 2015, které bylo podáno v listinné podobě, neobsahuje vlastnoruční podpis dlužníka. Soud prvního stupně vyzýval dlužníka k odstranění tohoto nedostatku podání, jelikož však dlužníka nesprávně poučil o následcích neodstranění nedostatku podání, odvolací soud sám usnesením ze dne 24. 2. 2016 pod č. j. KSOS 25 INS 879/2015,-A-25 vyzval dlužníka, aby ve stanovené lhůtě doplnil své odvolání tak, že na svém odvolání uvede vlastnoruční podpis. Dlužník byl současně poučen o tom, že nebude-li vada podání ve stanovené lhůtě odstraněna, bude soud postupovat podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř., to je jeho odvolání, kterým se zahajuje odvolací řízení, bude odmítnuto. Výzva k odstranění vady odvolání byla dlužníku doručena 26. 2. 2016; do doby vydání tohoto rozhodnutí dlužník na výzvu k odstranění nedostatku podání nereagoval.

Závěr o tom, zda pro nedostatek náležitostí odvolání lze v odvolacím řízení pokračovat nebo zda to není možné, závisí na individuálním posouzení obsahu každého podání. Neuvedení vlastnoručního podpisu na písemném odvolání učiněném v listinné podobě je vadou podání, která představuje nedostatek, pro který nelze v řízení dále pokračovat. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití ustanovení § 211 o.s.ř. a rozhodl o odmítnutí odvolání dlužníka.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 23. března 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu