3 VSOL 494/2010-P121-11
KSOS 34 INS 1308/2009 3 VSOL 494/2010-P121-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Dušana anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání Makovského 1177/1, Praha 6-Řepy, PSČ 163 00, IČ: 42085136, zastoupeného JUDr. Marcelou Andrýskovou, advokátkou se sídlem Mezírka 1, Brno, PSČ 602 00, o přihlášce pohledávky věřitele č. 121 Multitrans CZ s.r.o., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Jana Palacha 1552, PSČ 530 02, IČ: 25934660, zastoupeného Mgr. Monikou Ipserovou, advokátkou se sídlem Pardubice, Sladkovského 505, PSČ 530 02, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 34 INS 1308/2009-P121-2 ze dne 2.6.2010

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 121 Multitrans CZ s.r.o., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Jana Palacha 1552, IČ: 25934660, evidovaná pod č. P 121 se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 121 Multitrans CZ s.r.o. evidovanou pod č. P 121 (výrok I.) a rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podáním ze dne 27.5.2010 přihlásil konkursní věřitel Multitrans CZ s.r.o. svou pohledávku ve výši 69.013,30 Kč do insolvenčního řízení dlužníka. Z usnesení o zjištění úpadku vydaného Krajským soudem v Ostravě dne 22.4.2010, výroku III., vyplývá, že věřitelé, kteří do jeho vydání nepřihlásili své pohledávky, byli vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 22.4.2010 v 8.39 hod., lhůta k podání přihlášek tedy uplynula dne 24.5.2010. Z uvedených skutečností je zřejmé, že přihláška věřitele č. 121 byla předána poštovnímu úřadu k přepravě dne 26.5.2010 po uplynutí lhůty stanovené k přihlášení pohledávek. Soud proto rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona tak, že pozdě přihlášenou pohledávku odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 121 odvolání. Uvedl, že soud prvního stupně nepostupoval správně, jestliže odmítl přihlášku věřitele pro opožděnost jejího podání, když vycházel z toho, že usnesení o zjištění úpadku ze dne 22.4.2010 bylo zveřejněno téhož dne a lhůta 30 dní k podání přihlášky uplynula dne 24.5.2010. Namítl, že v usnesení, kterým byl mimo jiné zjištěn úpadek dlužníka, tj. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.4.2010 sp. zn. KSOS 34 INS 1308/2009, neobsahovalo rodné číslo úpadce, ačkoliv se jedná o fyzickou osobu (i když podnikající a s identifikačním číslem), proto věřitel až teprve dne 26.5.2010 zjistil od obchodního partnera, který má za úpadcem rovněž pohledávku, že bylo předmětné usnesení o zjištění úpadku s výzvou k podání přihlášek pohledávek do 30 dnů a dalšími výroky vydáno. Domnívá se, že s ohledem na tyto skutečnosti nelze považovat přihlášku věřitele za pozdě přihlášenou. Domáhá se proto, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je důvodné, byť částečně z jiných důvodů než je věřitelem namítáno.

Podle § 136 odst. 2, písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 téhož ustanovení lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle § 420 odst. 1 a odst. 2 IZ je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo. Je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků vedle údajů podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej při svém podnikání, dále místo podnikání, jestliže se liší od bydliště, a identifikační číslo.

Z obsahu spisu vyplývá, že dne 12.3.2009 byl u soudu prvního stupně podán insolvenční návrh, kterým se navrhovatel-věřitel GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720 domáhal zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. V návrhu je dlužník označen jménem, příjmením, bydlištěm, rodným číslem a identifikačním číslem. Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 34 INS 1308/2009-A-55 ze dne 22.4.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka, ve výroku III. tohoto rozhodnutí byli věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k přihláškám, které budou podány později insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. V tomto rozhodnutí byl dlužník označen jménem, příjmením, bytem a místem podnikání, identifikačním číslem, rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 22.4.2010. V insolvenčním rejstříku je dlužník zapsán svým jménem, příjmením, sídlem (bytem) a identifikačním číslem. Údaj o rodném čísle, případně datu narození dlužníka do elektronického systému insolvenčního rejstříku insolvenčním soudem dosud vložen nebyl. Věřitel podal dne 27.5.2010 u insolvenčního soudu podání (předané k poštovní přepravě dne 26.5.2010) obsahující přihlášku pohledávky v celkové výši 69.013,30 Kč.

Zákonná koncepce široké veřejné přístupnosti údajů v insolvenčních řízeních je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je podle ust. § 419 odst. 1 IZ informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (jedním z více systémů), veřejně přístupným na internetu, který poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Podmínky služby provozované v rámci informačního systému veřejné správy vycházejí z údajů, které se povinně zapisují do insolvenčního rejstříku, jmenovitě do seznamu dlužníků (§ 420 IZ). Tyto povinné údaje o osobě vychází z identifikátorů osob (ust. § 24 až § 26 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů). Je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo a nemá-li rodné číslo, datum narození (§ 420 odst. 1 IZ); je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisují se do seznamu dlužníků vedle těchto údajů i další údaje (§ 420 odst. 2 IZ). Povinné údaje zapíše insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději do sedmi dnů po tomto okamžiku; není-li některý z těchto údajů v uvedené době znám, zapíše jej insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo (ust. § 420 odst. 4 IZ). Tento zápis soud provádí z úřední povinnosti a podle stavu zápisu v informačním systému; nesprávné údaje v podáních účastníků soud ověřuje, nepřebírá je a uvádí v insolvenčním rejstříku jen údaje správné, zjištěné z informačních systémů veřejné správy, ve kterých má být lustrovaná osoba evidována. Proto i když insolvenční návrh neobsahuje rodné číslo nebo datum narození dlužníka, je insolvenční soud povinen je sám vyhledat v příslušných informačních registrech a zveřejnit je v insolvenčním rejstříku. Jinými slovy řečeno, insolvenční soud je povinen zapsat do seznamu dlužníků veškeré údaje, jež se v něm zveřejňují podle ust. § 420 odst. 1 až odst. 3 IZ, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do sedmi dnů po tomto okamžiku, i když se z obsahu insolvenčního návrhu nepodávají; v takovém případě je insolvenční soud vyhledá v příslušných informačních registrech. Věřitelé takto mohou porovnáním svých údajů s údaji v informačním systému (ISIR) pravidelně zjišťovat, zda ohledně dlužníka bylo zahájeno insolvenční řízení a posléze sledovat i jeho průběh.

Jelikož věřitel nemá v dané věci postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Pak ovšem platí, že lhůta k podání přihlášky pohledávky počala věřiteli běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužníku byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání, jež je ve smyslu ust. § 420 IZ součástí tohoto informačního systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti. Insolvenční soud však v rozporu s ust. § 420 IZ nezapsal datum narození nebo rodné číslo dlužníka do systému ISIR, byť rodné číslo dlužníka bylo již uvedeno v insolvenčním návrhu (tedy vyšlo v řízení najevo), a proto věřitel nemohl řádně porovnáním svých údajů s údaji v systému ISIR vyhledat dlužníka podle jeho rodného čísla nebo data narození. Za této situace věřiteli dosud nepočala běžet lhůta stanovená k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku. Závěr soudu prvního stupně o opožděnosti věřitelovy přihlášené pohledávky proto není správný.

Odvolací soud proto rozhodnutí soudu prvního stupně změnil podle ust. § 220 odst. 3 o.s.ř. a rozhodl, že přihláška věřitelovy pohledávky se neodmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenční správkyni se však také doručuje zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 21. února 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu