3 VSOL 493/2015-P47-7
KSOS 22 INS 28380/2014 3 VSOL 493/2015-P47-7

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka O L G E O s.r.o., se sídlem Olomouc-Povel, Ibsenova 128/12, PSČ 779 00, identifikační číslo: 47668024, o přihlášce pohledávky č. P47 věřitele č. 39 Finanční úřad pro Olomoucký kraj, se sídlem Olomouc, Lazecká 545/22, PSČ 779 11, identifikační číslo: 72080043, o odvolání věřitele č. 39 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 2015, č.j. KSOS 22 INS 28380/2014-P47-2,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky evidovaná pod č. P47 věřitele č. 39 Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, se sídlem Olomouc-Povel, Lazecká 545/22, identifikační číslo: 72080043, se n e o d m í t á a právní mocí tohoto rozhodnutí účast přihlášeného věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odův odně ní:

Krajský soud Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, vyslovil, že k přihlášce pohledávky věřitele č. 39 (číslo přihlášky P47)-Finanční úřad pro Olomoucký kraj-se nepřihlíží a přihlášku pohledávky jako pozdě podanou odmítl (výrok I.), s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast přihlášeného věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 4. 12. 2014, jež bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne, rozhodl o úpadku dlužníka a současně vyzval věřitele, aby ve lhůtě dvou měsíců od zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky za dlužníkem, přičemž byli poučeni o tom, že k později podaným přihláškám nebude insolvenční soud přihlížet a tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Dne 24. 3. 2015 proběhlo u Krajského soudu v Ostravě přezkumné jednání, při kterém byly přezkoumány přihlášené pohledávky věřitelů, mimo jiné i pohledávka věřitele č. 39 (číslo přihlášky P 39) Finančního úřadu pro Olomoucký kraj v celkové výši 2.054.493 Kč, jež byla v této výši uznána a zjištěna. Podáním, doručeným soudu dne 23. 3. 2015, přihlásil věřitel č. 39 do insolvenčního řízení další pohledávku v celkové výši 245.053 Kč (přihláška pohledávky č. P 47). Soud prvního stupně citoval ustanovení § 173 odst. 1, věta první, a věta druhá insolvenčního zákona a dále uvedl, že vzhledem k tomu, že přihláška pohledávky věřitele č. 39 (P 47) byla podána po uplynutí dvouměsíční lhůty k přihlášení pohledávek určené rozhodnutím insolvenčního soudu o úpadku ze dne 4. 12. 2014 (kdy poslední den lhůty připadl na den 4. 2. 2015), a podle soudu se nejedná o upřesnění původně přihlášené pohledávky Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, vedené pod č. přihlášky P 39, ale o další přihlášenou pohledávku ve výši 245.053 Kč, rozhodl podle ustanovení § 185 insolvenčního zákona tak, že k přihlášce pohledávky se nepřihlíží a přihláška se odmítá.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 39 Finanční úřad pro Olomoucký kraj odvolání. Odvolatel poukázal na to, že přihláškou pohledávky pod č.j. 281086/15/3101-80542-807684 ze dne 4. 2. 2015, jež byla insolvenčnímu soudu doručena téhož dne a evidována v insolvenčním rejstříku je pod číslem přihlášky P41, přihlásil pohledávky neurčité výše ve smyslu ustanovení § 175 insolvenčního zákona na dani z přidané hodnoty (za období od 1. 1. do 3. 12. 2014), na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (za období od 1. 1. do 3. 12. 2014), dani silniční (za období od 1. 1. do 3. 12. 2014) a dani z příjmů právnických osob (za období od 1. 1. do 3. 12. 2014) s uvedením údaje k dalším okolnostem o tom, že se jedná o pohledávku dosud nevyměřenou, v neurčité výši, a takto je ve smyslu ustanovení § 175 insolvenčního zákona věřitelem přihlašována s tím, že výše pohledávky bude po jejím vyměření soudu sdělena. Neprodleně po vyměření pohledávky na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a dani silniční přitom odvolatel jejich výši insolvenčnímu soudu sdělil dne 23. 3. 2015 přípisem pod č. j. 571201/15/3101-80542-807684 ze dne 23. 3. 2015. V souladu s ustanovením § 192 odst. 4 insolvenčního zákona tak původní odhad přihlášené pohledávky (č. přihlášky P 41) upřesnil, a to dle rozpisu, jenž byl jako příloha doručen insolvenčnímu soudu současně s tímto podáním. Pohledávky, přihlášené odhadem na dani z přidané hodnoty a na dani z příjmů právnických osob, vyměřeny nebyly, a proto v tomto rozsahu vzal odvolatel podáním ze dne 30. 3. 2015 svou přihlášku pohledávky zpět. Podle názoru odvolatele bylo upřesnění pod č. j. 571201/15/3101-80542-807684 ze dne 23. 3. 2015 již přihlášených pohledávek určených odhadem na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a dani silniční soudem prvního stupně nesprávně posouzeno jako samostatná přihláška pohledávky, a zařazeno bylo coby samostatná přihláška pod č. přihlášky P 47. Soud prvního stupně tak učinil navzdory tomu, že v přípisu odvolatele ze dne 23. 3. 2015 je jednoznačně uvedeno, že se jedná o upřesnění odhadu výše pohledávky přihlášené Přihláškou pod č. j. 281086/15/3101-80542-807684 ze dne 4. 2. 2015, a přihlašovací formulář uvedl v příloze Přihláška pohledávky-upřesnění odhadu ze dne 23. 3. 2015 coby rozpis již přihlášených pohledávek. Aby předešel komplikacím v souvislosti s posuzováním upřesnění odhadu výše přihlášené pohledávky insolvenčním soudem jako přihlášky nové , zvolil odvolatel cestu, kdy formou průvodního dopisu ( č. j. 571201/15/3101-80542-807684) k upravené přihlášce pohledávky na standardizovaném formuláři (jež byla doručena jako příloha současně), tzv. upřesnění odhadu, informoval insolvenční soud o tom, že věřitel v důsledku stanovení daně upřesňuje ve smyslu ustanovení § 192 odst. 4 insolvenčního zákona odhad výše pohledávky, uvedený v původní přihlášce (P41). Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele č. 39 je důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že po zahájení insolvenčního řízení na základě návrhu věřitelky Vlastimily Pavlíkové (dne 2. 10. 2014), Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 4. 12. 2014, č. j. KSOS 22 INS 28380/2014-A-10 rozhodl o úpadku dlužníka O L G E O s.r.o., insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Radima Janouška a na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Ve výroku IV. tohoto usnesení věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzval, aby tak učinili ve lhůtě 30dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. V této části, to je ve výroku IV., Krajský soud v Ostravě následně usnesením ze dne 11. 12. 2014, č. j. KSOS 22 INS 28380/2014-A-11 usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 12. 2014, č. j. KSOS 22 INS 28380/2014-A-10 opravil tak, že věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili (správně) ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením,

že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Toto (opravné) usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 12. 2014, č. j. KSOS 22 INS 28380/2014-A-11 bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 11. 12. 2014. Dne 3. 2. 2015 byla do datové schránky Krajského soudu v Ostravě doručena přihláška pohledávky věřitele Finanční úřad pro Olomoucký kraj, jíž uvedený věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky (34 pohledávek) v celkové výši 2.054.493 Kč. Tato přihláška pohledávky je evidována pod č. P39. Dne 4. 2. 2015 byla do datové schránky Krajského soudu v Ostravě doručena přihláška pohledávky, jíž věřitel Finanční úřad pro Olomoucký kraj přihlásil další pohledávky (čtyři pohledávky) celkem ve výši 400 Kč. Jako pohledávku č. 1 označil pohledávku ve výši 100 Kč, ve vztahu k níž jako důvod vzniku uvedl, že se jedná o daň z přidané hodnoty za období od 1. 1. do 3. 12. 2014, jako pohledávku č. 2 označil pohledávku ve výši 100 Kč, ve vztahu k níž jako důvod vzniku uvedl, že se jedná o daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za období od 1. 1. do 3. 12. 2014, jako pohledávku č. 3 označil pohledávku ve výši 100 Kč, ve vztahu k níž jako důvod vzniku uvedl, že se jedná o daň silniční za období od 1. 1. do 3. 12. 2014, a jako pohledávku č. 4 označil pohledávku ve výši 100 Kč, ve vztahu k níž uvedl, že se jedná o daň z příjmů právnických osob za období od 1. 1. do 3. 12. 2014. K těmto jednotlivým pohledávkám dále uvedl údaj o tom, že se jedná o dosud nevyměřené daně za uvedená období. V bodě 07 formulářové přihlášky pohledávky ( další okolnosti ) uvedl, že přihlašuje pohledávku neurčité výše ve smyslu ustanovení § 175 IZ, jedná se o dosud nevyměřenou daň za uvedené období a výše pohledávky bude věřitelem soudu sdělena po rozhodnutí o vyměření daně. Podle údajů, uvedených v záznamu o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu Krajského soudu v Ostravě, byla písemnost odeslána Krajskému soudu v Ostravě do datové schránky pod č. j. odesílatele 281086/15/3101-80542-807684. Tato přihláška pohledávek je evidována pod č. P 41. Podáním ze dne 30. 3. 2015, doručeným soudu téhož dne, věřitel Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci sdělil, že pohledávky pod č. 2 a č. 3 byly věřitelem v souladu s ustanovením § 192 odst. 4 IZ upřesněny Upřesněním odhadu výše pohledávky, přihlášené do insolvenčního řízení č. j. 571201/15/3101-80542-807684 ze dne 23. 3. 2015, a dále uvedl, že v souladu s ustanovením § 184 IZ bere zpět svoje pohledávky pod č. 1 a č. 4 v celkové výši 200 Kč. Dne 23. 3. 2015 byla doručena do datové schránky Krajského soudu v Ostravě přihláška pohledávky věřitele Finanční úřad pro Olomoucký kraj, jíž uvedený věřitel přihlásil pohledávky celkem ve výši 245.053 Kč na základě platebních výměrů blíže specifikovaných, jež označil jako důvod vzniku jednotlivých pohledávek. V bodě 06 formuláře ( důvod vzniku ) uvedl, že se jedná o neuhrazené daňové povinnosti dlužníka vzniklé na základě platných daňových zákonů, a že upřesňuje původní odhad výše přihlášené pohledávky na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a na dani silniční za rok 2014 v souladu s ustanovení § 192 odst. 4 IZ, uplatněný přihláškou pohledávky pod č. j. 281086/15/3101-80542-807684 ze dne 4. 2. 2015, doručenou insolvenčnímu soudu téhož dne. Tato přihláška pohledávky je evidována pod č. P 47. Dne

24. 3. 2015 proběhlo u insolvenčního soudu přezkumné jednání a schůze věřitelů. Při přezkumném jednání byla, mimo jiné, přezkoumána přihláška pohledávky věřitele Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, evidovaná pod č. přihlášky P39, a zjištěná byla celkem ve výši 2.054.493 Kč. Podle údajů, uvedených v protokole o přezkumném jednání, soud prvního stupně konstatoval, že nebude přezkoumána pohledávka věřitele evidovaná pod č. P41, neboť přihláška byla věřitelem doplněna a toto doplnění nebylo insolvenčnímu správci doručeno. Přípisem ze dne 16. 4. 2015 vyzval soud prvního stupně insolvenčního správce, aby ve stanovené lhůtě předložil soudu seznam přihlášených pohledávek (přezkumné listy) věřitelů, vedených pod blíže označenými čísly přihlášek, mimo jiné věřitele s přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P41, k nařízení dalšího jednání. Na výzvu reagoval správce sdělením ze dne 24. 4. 2015 o tom, že pokud jde o přihlášku evidovanou pod č. P41 (Finanční úřad pro Olomoucký kraj), tuto nemohl přezkoumat s ohledem na podané odvolání, týkající se přihlášky P47, jež měla být podle věřitele považována za doplnění (upřesnění) přihlášky P41 a nikoli další samostatnou přihlášku pohledávky tohoto věřitele.

Podle ustanovení § 136 odst. 2 písm. d) IZ, rozhodnutí o úpadku musí obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě dvou měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání.

Podle ustanovení § 175 IZ, pohledávku je nutné vždy vyčíslit v penězích, i když jde o pohledávku nepeněžitou. Pohledávka v cizí měně musí být přepočítána na českou měnu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den zahájení insolvenčního řízení, a stala-li se pohledávka splatnou dříve, podle kurzu vyhlášeného v den její splatnosti. Pro přepočet pohledávek v cizích měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurz devizového trhu, se použije střední kurz centrální banky příslušné země, popřípadě aktuální kurz mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo k euru. Jde-li o pohledávku nepeněžitou nebo pohledávku neurčité výše, musí být vyjádřena v penězích na základě odhadu její hodnoty.

Podle ustanovení § 192 odst. 4 IZ, věřitel může až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky. Jestliže v důsledku této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání. Věřitel je však povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání.

Soudu prvního stupně je možno přitakat pouze potud, že v případě přihlášky pohledávky, jež je evidovaná pod č. P47, se nejedná o upřesnění přihlášené pohledávky Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, evidované pod č. přihlášky P39, jež došla soudu dne 3. 2. 2015, přezkoumána byla u přezkumného jednání dne 24. 3. 2015, a zjištěna. Ostatně tento závěr soudu prvního stupně odvolatel ani nezpochybnil.

Soud prvního stupně však zcela pominul, že věřitel Finanční úřad pro Olomoucký kraj dne 4. 2. 2015, přihláškou pohledávky, jež je evidována pod č. P41, přihlásil další své pohledávky celkem ve výši 400 Kč, ve vztahu k nimž jako důvod jejich vzniku uvedl, že se jedná o daň z přidané hodnoty za období od 1. 1. do 3. 12. 2014, o daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za období od 1. 1. do 3. 12. 2014, o daň silniční za období od 1. 1. do 3. 12. 2014 a o daň z příjmů právnických osob za období od 1. 1. do 3. 12. 2014, s tím, že se jedná o dosud nevyměřené daně za uvedená období. V důsledku toho pak soud prvního stupně nesprávně posoudil podání, došlé soudu dne 23. 3. 2015, jako novou , to je další přihlášku pohledávky věřitele Finančního úřadu pro Olomoucký kraj.

Jak se z odůvodnění odvoláním napadeného usnesení podává, soud prvního stupně vycházel pouze z přihlášky pohledávky na standardizovaném formuláři, pominul však údaj, uvedený v této přihlášce pohledávek , z něhož jednoznačně vyplývá, že se jedná právě o upřesnění přihlášky pohledávky, jež soudu došla dne 4. 2. 2015, a jež je evidována pod č. P41.

Není přitom pochybnosti o tom, že věřitel Finanční úřad pro Olomoucký kraj pohledávku z titulu nezaplacené daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z titulu nezaplacené daně silniční za rok 2014 v odhadované výši celkem 200 Kč uplatnil přihláškou pohledávky ve lhůtě, stanovené v rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku, to je včas, v následující přihlášce pohledávky , jež soudu došla dne 23. 3. 2015, pouze upřesnil, že daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daň silniční byly vyměřeny blíže označenými platebními výměry, a upřesnil (změnil) výši těchto pohledávek.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, jak uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenční navrhovatelce, insolvenčnímu správci a věřiteli Finanční úřad pro Olomoucký kraj se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení tohoto usnesení.

Olomouc 27. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu