3 VSOL 49/2018-B-44
č. j. KSBR 53 INS 7278/2010 3 VSOL 49/2018-B-44

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

dlužnice: Blanka anonymizovano , anonymizovano bytem Příštpo 8, 675 51 Třebíč

o odvolání insolvenčního správce Mgr. Ing. Jana Krejsy, IČO: 71470158, sídlem Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, provozovna Pekařská 400/7, 602 00 Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2017 č.j. KSBR 53 INS 7278/2010-B-37

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2017 č.j. KSBR 53 INS 7278/2010-B-37 se ve výroku I. v části, v níž bylo rozhodnuto o ustanovení Mgr. Ing. Jana Krejsy novým insolvenčním správcem dlužnice, mění takto:

Mgr. Ing. Jan Krejsa, IČO: 71470158, sídlem Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, provozovna Pekařská 400/7, 602 00 Brno se odvolává z funkce insolvenčního správce dlužnice ke dni ustanovení nového insolvenčního správce.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí insolvenční soud zprostil JUDr. Václava Málka výkonu funkce insolvenčního správce dlužnice a novým insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Ing. Jana Krejsu (výrok I.), uložil povinnosti zproštěnému insolvenčnímu správci JUDr. Václavu Málkovi (výrok II.), a dále uložil povinnost nově ustanovenému insolvenčnímu správci Mgr. Ing. Janu Krejsovi (výrok III.).

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

2. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že ze strany insolvenčního správce JUDr. Václava Málka docházelo k porušování jeho povinností, a proto soud prvního stupně postupoval podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ) a zprostil JUDr. Václava Málka funkce insolvenčního správce a současně ustanovil nového insolvenčního správce Mgr. Ing. Jana Krejsu, který byl insolvenčnímu soudu určen opatřením předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 11. 11. 2017. 3. Proti tomuto usnesení, výroku I., části o ustanovení nového insolvenčního správce, podal nově ustanovený insolvenční správce Mgr. Ing. Jan Krejsa odvolání, namítaje, že nesplňuje předpoklady pro ustanovení insolvenčního správce, neboť svou žádostí ze dne 21. 11. 2017 požádal Ministerstvo spravedlnosti o zúžení specializace insolvenčního správce pouze na specializaci oddlužení, tzn. o vyškrtnutí ze seznamu pro konkursy. Dle aktuálního výpisu insolvenčních správců je veden v rámci odborného zaměření pouze pro oddlužení, a je proto přesvědčen, že by neměl být ustanovován v rámci nových konkursů a z toho důvodu žádá o odvolání z funkce. 4. Podle ust. 7 § IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 5. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání insolvenčního správce je důvodné. 6. Z obsahu spisu vyplývají následující skutečnosti: -Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6. 9. 2012 č.j. 24 (46) INS 7278/2010-A-49 soud zjistil úpadek dlužnice Blanky anonymizovano , prohlásil na majetek dlužnice konkurs, který bude řešen jako nepatrný a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Václava Málka, se sídlem v Třebíči, Krajinova 770/4. -Podáním z 15. 11. 2017 rozhodující soudkyně požádala předsedu Krajského soudu v Brně o určení osoby insolvenčního správce v insolvenčním řízení dlužnice Blanky anonymizovano s odůvodněním, že ustanovený insolvenční správce bude zproštěn funkce, neboť neplní své povinnosti a bude ustanoven nový insolvenční správce. V žádosti je uvedeno, že v okamžiku podání žádosti je rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem. -Dne 16. 11. 2017 předseda Krajského soudu v Brně vydal opatření o určení osoby insolvenčního správce, kdy v souladu s ustanovením § 25 IZ v dané věci určil insolvenčního správce Mgr. Ing. Jana Krejsu, IČO: 71470158, se sídlem Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, Provozovna Pekařská 400/7, 602 00 Brno. -Z úředního záznamu pořízeného odvolacím soudem dne 7. 2. 2018 vyplývá, že u insolvenčního správce Mgr. Ing. Jana Krejsy došlo dne 21. 11. 2017 ke změně v odborném zaměření insolvenčního správce tak, že tento insolvenční správce je veden pouze v seznamu pro insolvenční správce, odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka oddlužením.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

7. Podle ust. § 31 IZ, z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně (odstavec 1). Odvolá-li insolvenční soud insolvenčního správce z funkce, ustanoví současně nového insolvenčního správce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné; proti výroku o ustanovení nového insolvenčního správce se však lze samostatně odvolat jen z důvodů uvedených v § 26 (odstavec 5). Odvolaný insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předá mu všechny doklady souvisící s výkonem jeho funkce; jeho odpovědnost za dobu výkonu funkce nezaniká (odstavec 6). 8. Podle ust. § 26 IZ, proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží. 9. Podle ust. § 1 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o insolvenčních správcích ), tento zákon upravuje a) vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce, b) seznam insolvenčních správců (dále jen "seznam"), údaje do něj zapisované, členění seznamu, jeho vedení a podmínky zápisu do seznamu, c) činnost hostujícího insolvenčního správce, d) dohled nad činností insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce. 10. Podle ust. § 16 zákona o insolvenčních správcích, seznam obsahuje údaje podle tohoto zákona a údaje podle zvláštního právního předpisu týkající se insolvenčních správců a hostujících insolvenčních správců. Seznam je součástí insolvenčního rejstříku podle zvláštního právního předpisu, který vede ministerstvo. 11. Podle ust. § 17 zákona o insolvenčních správcích, seznam se člení na část obecnou a část zvláštní. Součástí seznamu je i seznam hostujících insolvenčních správců (odstavec 1). Do obecné části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce (odstavec 2). 3) Obecná část seznamu se vede podle obvodů krajských soudů a) pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka oddlužením a b) pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka konkursem (odstavec 3). 12. Podle ust. § 18 zákona o insolvenčních správcích, není-li dále stanoveno jinak, u každé zapisované osoby se do seznamu zapisuje a) údaj identifikující insolvenčního správce, b) údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce, c) údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce, d) údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce, e) změna údajů zapsaných podle písmen a) až c) (odstavec 1). Údaje podle odstavce 1 zapíše ministerstvo do seznamu bez zbytečného odkladu; ustanovení § 10 odst. 2 tím není dotčeno (odstavec 2). 13. Podle ust. § 19 zákona o insolvenčních správcích, v rámci údaje identifikujícího insolvenčního správce se do seznamu zapisuje, a) jde-li o fyzickou osobu, její jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, datum narození, sídlo, pokud se liší od místa trvalého pobytu, identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob4, údaj o dosaženém vzdělání a údaj o absolvované odborné praxi, b) jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční společnost, její obchodní firma, sídlo, popřípadě umístění organizační složky, identifikační číslo, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození jejího ohlášeného společníka, c) úřední hodiny, ve kterých bude v sídle vykonávat činnost, d) odborné zaměření insolvenčního správce (odstavec 1). Na základě písemné žádosti insolvenčního správce se do seznamu zapíše adresa provozovny insolvenčního správce a úřední hodiny, ve kterých bude činnost vykonávat. Ve své žádosti insolvenční správce uvede datum zahájení výkonu činnosti v provozovně. K žádosti musí být připojen doklad prokazující právní důvod pro užívání místa, v němž má insolvenční správce

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

provozovnu; k doložení právního důvodu pro užívání místa postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, ve které jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí (odstavec 2). 14. Podle ust. § 21 IZ, insolvenční správce se ustanovuje ze seznamu insolvenčních správců, který vede Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") (odstavec 1). Náležitosti seznamu insolvenčních správců, údaje do něj zapisované, jeho členění, vedení a podmínky zápisu do něj a vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce upravuje zvláštní právní předpis (odstavec 2). 15. Jestliže dojde ke zproštění funkce insolvenčního správce, je třeba současně ustanovit nového insolvenčního správce. Odvolání proti ustanovení nového insolvenčního správce je přípustné; v odvolání však lze namítat pouze to, že správce není nepodjatý, nebo že nesplňuje předpoklady pro ustanovení (ust. § 32 IZ). V přezkoumávané věci nově ustanovený insolvenční správce ve svém odvolání namítá, že nesplňuje podmínky pro své ustanovení do funkce insolvenčního správce, když požádal dne 20. 11. 2017 Ministerstvo spravedlnosti ČR o zúžení specializace insolvenčního správce pouze na specializaci pro oddlužení, tzn. o vyškrtnutí ze seznamu pro konkursy. 16. Není sporu o tom, že v současné době, a to od 21. 11. 2017 je nově ustanovený insolvenční správce Mgr. Ing. Jan Krejsa veden pouze v seznamu pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka oddlužením. 17. Odvolací soud se ztotožňuje s názorem odvolatele, že v dané věci nesplňuje předpoklady pro své ustanovení do funkce insolvenčního správce dlužnice. 18. Insolvenční správce Mgr. Ing. Jan Krejsa byl určen do funkce insolvenčního správce opatřením předsedy Krajského soudu v Brně dne 16. 11. 2017. Soudkyně, která v této věci vede insolvenční řízení na majetek dlužníka je opatřením předsedy soudu o určení osoby insolvenčního správce vázána, sama o své vůli nemůže toto opatření změnit. Skutečnost, že po vydání opatření o určení osoby insolvenčního správce došlo u určeného insolvenčního správce Mgr. Ing. Jana Krejsy k zúžení jeho odborné specializace tak, že od 21. 11. 2017 je veden pouze v seznamu pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení úpadku oddlužením, podle odvolacího soudu naplňuje odvolací důvod v tom směru, že nesplňuje předpoklady pro své ustanovení do funkce. 19. Odvolací důvod založený na námitce, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro (své) ustanovení se zjevně pojí k předpokladům vymezeným pro ustanovení konkrétního (opatřením pojmenovaného) insolvenčního správce ustanoveními § 21 až § 24 IZ (vyjma již vydělené nepodjatosti upravené ustanovením § 24 odst. 1 IZ), tedy k podmínkám, jež musí splňovat každá osoba, která přichází v úvahu jako insolvenční správce konkrétního dlužníka (srov. závěry vyjádřené v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 12. 2016 sen. zn. 29 NSČR 130/2014, které je veřejnosti přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu). 20. Podle odvolacího soudu tyto podmínky, které musí splňovat každá osoba, která přichází v úvahu jako insolvenční správce konkrétního dlužníka, musí být dány v době, kdy je insolvenční správce soudem ustanovován do své funkce, což v dané věci splněno nebylo, neboť před tím, než bylo soudem vydáno napadené rozhodnutí, insolvenční správce Mgr. Ing. Jan Krejsa přestal být veden v seznamu insolvenčních správců odborně zaměřených na řešení úpadku konkursem. V době vydání rozhodnutí soudu prvního stupně Mgr. Ing. Jan Krejsa nesplňoval podmínky pro to, aby byl ustaven insolvenčním správcem dlužnice, u níž je jako způsob řešení jejího úpadku konkurs. Jsou proto splněny předpoklady pro odvolání Mgr. Ing. Jana Krejsy z funkce insolvenčního správce

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

dlužnice a ustanovení nového insolvenčního správce, který bude odborně zaměřen na řešení úpadku konkursem. 21. Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení v části o ustanovení Mgr. Ing. Jana Krejsy insolvenčním správcem změnil (ust. § 220 odst. 1 o.s.ř.) tak, že Mgr. Ing. Jana Krejsu odvolal z funkce insolvenčního správce ke dni ustanovení nového insolvenčního správce soudem prvního stupně.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů), jakož i státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 28. února 2018

JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.