3 VSOL 49/2016-A-64
KSBR 28 INS 27029/2015 3 VSOL 49/2016-A-64

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Megantic Invest s.r.o., identifikační číslo osoby 24288241, se sídlem Mečová 358/8, Brno-město, PSČ 602 00, zastoupeného Vítem anonymizovano , anonymizovano , bytem Jankovcova 1344/59, Praha 7-Holešovice, PSČ 170 00, o insolvenčních návrzích navrhovatelů: a) RALT COMPANY s.r.o., identifikační číslo osoby 02138816, se sídlem Lipová 181, 251 01 Dobřejovice, b) dlužníka samotného, c) Glory Daze Associated S.A., reg. č. 584444, se sídlem 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMG 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské Ostrovy, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem v Praze 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, Brno, Mozartova 3, PSČ 601 52, o odvolání dlužníka, navrhovatele a) a věřitele Crius Capital, SE, identifikační číslo osoby 36862070, se sídlem Krížna 56, Bratislava, PSČ 821 08, Slovenská republika, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.11.2015, č.j. KSBR 28 INS 27029/2015-A-21

takto: Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích II. a III. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), na jeho majetek prohlásil konkurs (výrok II.) a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Jana Jukla, Přístavní 321/14, Praha 7, PSČ 170 00, identifikační číslo osoby: 71463771 (výrok III.). Ve výrocích IV., V., VII., VIII. a XII. rozhodl dle ustanovení § 136 odst. 2, písm. c) až g) insolvenčního zákona, ve výroku VI. sdělil, isir.justi ce.cz

že osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi napříště plnění nebudou poskytovat dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci, výroky X., XI. a XIII. uložil povinnost insolvenčnímu správci, konstatoval podmínky zpeněžování majetku zařazeného do soupisu majetkové podstaty dlužníka a deklaroval informační povinnost insolvenčního správce, a ve výroku XIV. uložil navrhovatelům a) a c) poplatkovou povinnost.

V odůvodnění soud rekapituloval průběh řízení a obsah insolvenčních návrhů obou navrhovatelů a dlužníka, který dne 10.11.2015 přistoupil do řízení. V přistoupení k insolvenčním návrhům, k němuž připojil seznam svého majetku, věřitelů a zaměstnanců, dlužník také sdělil, že souhrn jeho závazků převyšuje souhrn jeho majetku a že jeho roční obrat nedosáhl výše 50 mil. Kč a nemá více jak 50 zaměstnanců. Řešení svého úpadku reorganizací dlužník označil za nereálné. Insolvenčním návrhům navrhovatelů a) a c) nebylo odporováno a soud rozhodl o zjištění úpadku dlužníka bez nařízení jednání, když dovodil nespornost jejich tvrzených pohledávek a z návrhu dlužníka vzal za osvědčené, že není schopen své závazky plnit. Z tvrzení dlužníka v přistoupení k insolvenčním návrhům, že nemá roční obrat dosahující 50.000.000 Kč a nemá více jak 50 zaměstnanců, přičemž sám navrhl prohlášení konkursu na svůj majetek a v zákonné lhůtě nepředložil návrh na povolení reorganizace, ani nepožádal o prodloužení lhůty k jeho předložení, soud prvního stupně dovodil, že řešení úpadku dlužníka reorganizací není možné. Proto v souladu s ustanovením § 148 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem. Osobu insolvenčního správce ustanovil v souladu s opatřením předsedy insolvenčního soudu (ustanovení § 25 odst. 4 insolvenčního zákona), přičemž ohledně důvodů pro tento postup odkázal na obsah opatření zveřejněného v insolvenčním rejstříku.

Proti tomuto usnesení podali odvolání navrhovatel a), dlužník a věřitel Crius Capital, SE (dále též jen Věřitel ).

Navrhovatel a), který odvolání směřoval proti výroku III. usnesení soudu prvního stupně, tvrdil, že není v jeho zájmu, aby insolvenční řízení řídila osoba, která má vazby na jiného věřitele, a je možné, že tomuto věřiteli bude v průběhu řízení vycházet vstříc na úkor jiných věřitelů; přitom odkázal na informace ve vyjádření dlužníka zveřejněném v insolvenčním rejstříku. V doplnění odvolání ze dne 19.1.2015 upřesnil, že soudem ustanovený insolvenční správce není osobou nestrannou a existují důvodné pochybnosti o jeho nepodjatosti. Opakovaně odkázal na vyjádření dlužníka (zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 12.11.2015), z něhož podle navrhovatele a) vyplývají informace, které vedou k pochybnostem o nepodjatosti ustanoveného insolvenčního správce. Insolvenčnímu soudu vytýkal, že k výběru insolvenčního správce došlo nestandardním způsobem, když insolvenční správce nebyl ustanoven podle tzv. kolečka , ale s odkazem na existenci koncernu dlužníka se společností SIDIA, akciová společnost (jedná se o společnost SIDIA, akciová společnost, se sídlem Přátelství 1518/4, Hostivař, 109 00 Praha 10, identifikační číslo osoby: 15503020, dále též jen SIDIA ). Tvrdil, že mu není známo, že by SIDIA, která je vlastněna a řízena Zdeňkem Malinou, byla v koncernu s dlužníkem, proto se neztotožňuje s ustanovením Mgr. Jukla, do funkce insolvenčního správce, který ani nevykonává činnost insolvenčního správce v obvodu

Krajského soudu v Brně. Závěrem uvedl, že Krajský soud v Brně v jiných vedených insolvenčních řízeních společností koncernu C M.B. neustanovil Mgr. Jana Jukla insolvenčním správcem, neboť shledal, že skutečně existují důvody, pro které lze oprávněně pochybovat o jeho nepodjatosti. V této souvislosti odkázal na opatření o určení osoby předběžného insolvenčního správce vydané dne 4.12.2015 v řízení sp. zn. KSBR 28 INS 27310/2015 ve věci dlužníka DESPERADOS s.r.o., v němž byla předběžnou správkyní ustanovena Mgr. Michaela Rotterová. Navrhl, aby odvolací soud napadený výrok III. usnesení změnil tak, že insolvenčním správcem dlužníka ustanoví osobu odlišnou od Mgr. Jana Jukla.

Dlužník odvoláním napadl výroky II. a III. usnesení soudu prvního stupně. Namítl, že v mezidobí vyšly najevo v řízení i mimo ně okolnosti vedoucí k důvodným pochybnostem o aktivní legitimaci navrhovatele c) a k existenci jeho přihlašované pohledávky, které byly rovněž prezentovány ve veřejných sdělovacích prostředcích. Podle dlužníka by jako způsob řešení jeho úpadku na základě uvedeného připadala v úvahu reorganizace. V podání doručeném soudu dne 22.1.2016, označeném jako námitka podjatosti insolvenčního správce Mgr. Jana Jukla a podnět k odvolání insolvenčního správce dlužník uvedl, že jsou dány pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce pro jeho personální propojení se společností navrhovatele c), respektive s jeho právním zástupcem. Tvrdil, že advokát Mgr. Jan Jukl spolupracuje a sdílí kancelář s advokátem JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., LL.M. s nímž má sídlo na stejné adrese, přičemž e-mailová adresa Mgr. Jukla je jukl@akpetrvorisek.cz. Z Věstníku České advokátní komory, ročník 2003, vyplývá, že Mgr. Jan Jukl u advokáta JUDr. Voříška vykonával koncipientskou praxi. Z Věstníku České advokátní komory, ročník 2005, pak plyne, že právní zástupce navrhovatele c) Mgr. Karel Somol vykonával koncipientskou praxi u téhož advokáta a že Mgr. Jan Jukl je seniorní kolega zástupce navrhovatele c) z advokátní kanceláře, s nímž jej pojí osobní vztahy. Tvrdil, že propojení advokáta JUDr. Voříška se společností EC Group, a. s., v likvidaci je veřejně známé, tuto zastupuje jako právní zástupce a společnost sídlí na stejné adrese jako JUDr. Voříšek. V této společnosti přitom figuruje rovněž zástupce navrhovatele c), který v ní zastává pozici člena představenstva a likvidátora. Dlužník poukázal na osobní propojení Mgr. Karla Somola a Mgr. Jana Jukla s osobou JUDr. Voříška jako mnohaletého zástupce navrhovatele c). Z uvedených skutečností dle dlužníka vyplývá existence personálního i majetkového propojení insolvenčního správce a majoritního věřitele zastupovaného Mgr. Karlem Somolem v insolvenčních řízeních, v nichž má Mgr. Jan Jukl působit jako insolvenční správce, a existují tudíž důvodné pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce. Dále dlužník v souvislosti s tvrzenými pochybnostmi o nepodjatosti Mgr. Jana Jukla argumentoval opatřením o určení osoby předběžného insolvenčního správce vydaném dne 4.12.2015 v řízení sp. zn. KSBR 28 INS 27009/2015 ve věci dlužníka DRYETREN TRADE s.r.o. V něm byla předběžnou správkyní ustanovena Mgr. Michaela Rotterová právě z důvodů, že existují okolnosti, jež vzbuzují pochybnosti o nepodjatosti Mgr. Jana Jukla pro jeho možný poměr k zástupci majoritního věřitele s tím, že soudem bylo ve vztahu k Mgr. Janu Juklovi konstatováno, že existuje důvod pochybovat o tom, zda tento vztah neovlivní celkový výkon práv a povinností insolvenčního správce. Dlužník tvrdil, že Mgr. Jan Jukl má přímý majetkový zájem na průběhu a výsledku tohoto řízení a uvedený střet zájmů je dostatečným důvodem k pochybnostem o jeho nepodjatosti a nestrannosti v této věci. Jako další důvod pro odvolání, respektive nejmenování Mgr. Jana Jukla do funkce insolvenčního správce podle ustanovení § 31 insolvenčního zákona, dlužník uvedl, že jmenovaný nemohl být ustaven koncernovým insolvenčním správcem koncernu C.M.B. a tedy ani insolvenčním správcem dlužníka, neboť společnost SIDIA není součástí koncernu C.M.B. . V minulosti byla součástí koncernu dlužníka, avšak v průběhu podzimu roku 2015 došlo k majetkovým a personálním změnám, kdy jediným členem představenstva a jediným akcionářem se stal Zdeněk anonymizovano , a společnost SIDIA již nadále členem koncernu není. Podle dlužníka je také podstatné, že Mgr. Jan Jukl není veden v seznamu insolvenčních správců pro obvod Krajského soudu v Brně a nemá provozovnu v Jihomoravském kraji. Podáním ze dne 11.7.2016 dlužník své odvolání doplnil a tvrdil, že v dané věci bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces, neboť je možné , že o věci nerozhodoval zákonný soudce. Věc byla z důvodu existence koncernového propojení dlužníka a společnosti CRN s.r.o. (jedná se o společnost CRN s.r.o., se sídlem Mečová 358/8, Brno-město, PSČ 602 00 Brno, identifikační číslo osoby: 26975394, dále též jen CRN ) přidělena soudci Mgr. Janu Kozákovi, kterému již byla dříve přidělena insolvenční věc společnosti CRN, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 25210/2013. Následně však soud, přestože shledal existenci koncernu mezi dlužníkem a společností CRN, neustanovil ve věci dlužníka shodného insolvenčního správce. Namísto toho ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Jana Jukla, který byl již dříve ustanoven insolvenčním správcem dlužníka SIDIA, jež tvořila koncern s dlužníkem v minulosti, avšak ke dni zahájení insolvenčního řízení dlužníka již toto koncernové propojení neexistovalo. Z uvedeného dlužník dovozuje, že insolvenční soud buď poškodil jeho právo na spravedlivý proces a ve věci nerozhoduje zákonný soudce, nebo došlo k porušení procesních pravidel pro ustanovení insolvenčního správce. V případě tzv. koncernové insolvence , pro kterou byla věc přidělena k projednávání a rozhodnutí Mgr. Janu Kozákovi, přikazuje ustanovení § 25 odst. 4 insolvenčního zákona jmenovat insolvenčním správcem obou koncernově propojených subjektů stejnou osobu, ledaže tomu brání důležité důvody. V případě existence takových důvodů zákon přikazuje ustanovit insolvenčního správce postupem podle ustanovení § 25 odst. 2 insolvenčního zákona, přičemž v jeho věci pro ustanovení Mgr. Jana Jukla insolvenčním správcem žádné důvody nejsou. V případě, že by toto insolvenční řízení nemělo být vedeno jako koncernová insolvence dlužníka a společnosti CRN, o čemž lze usuzovat z ustanovení Mgr. Jana Jukla insolvenčním správcem, by přidělení této věci Mgr. Janu Kozákovi nebylo v souladu s rozvrhem práce Krajského soudu v Brně a řízení by bylo zatíženo zmatečnostní vadou. Dle dlužníka je nutné, aby v rámci odvolacího řízení bylo postaveno najisto, kdo je v této věci zákonným soudcem a zákonným insolvenčním správcem, přičemž je nepřípustné, aby se kritéria hodnocení zásadních otázek v insolvenčním řízení měnila na základě subjektivního uvážení z moci úřední zainteresovaných subjektů . Dle obsahu odvolání se dlužník v odvolacím řízení domáhal zrušení výroku II. usnesení a vrácení věci v tomto rozsahu zpět soudu prvního stupně k dalšímu řízení a změny jeho výroku III. tak, že insolvenčním správcem ustanoví osobu odlišnou od Mgr. Jana Jukla.

Výroky II. a III. usnesení soudu prvního stupně dále svým odvoláním napadla společnost Crius Capital, SE, která je věřitelem, jehož přihláška pohledávky je evidována v oddíle P insolvenčního spisu pod č. P2. S odkazem na informace dlužníka Věřitel nesouhlasil, aby jeho insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Jan Jukl, neboť má pochybnosti o jeho nepodjatosti. Současně nesouhlasil s řešením úpadku dlužníka konkursem, neboť je přesvědčen, že reorganizace by vedla k vyššímu uspokojení věřitelů.

Ustanovený insolvenční správce Mgr. Jan Jukl se ve svém podání ze dne 10.2.2016 vyjádřil k tvrzením o podjatosti své osoby uváděných odvolateli tak, že Mgr. Karel Somol vykonával v advokátní kanceláři JUDr. Voříška koncipientskou praxi, nicméně více než pět let již v ní nepůsobí. V této souvislosti prohlásil, že s Mgr. Karlem Somolem po jeho odchodu z advokátní kanceláře JUDr. Voříška nijak nespolupracoval a nespolupracuje. On sám vykonával koncipientskou praxi v zaměstnaneckém poměru v advokátní kanceláři JUDr. Voříška a působil v ní jako zaměstnaný advokát do konce ledna 2014. V současné době jako samostatný advokát a insolvenční správce s touto advokátní kanceláří spolupracuje, přičemž konstatoval, že má sídlo na shodné adrese a užívá dosud e-mailovou adresu jukl@akpetrvorisek.cz. Advokátní kancelář JUDr. Voříška poskytovala právní služby společnosti navrhovatele c) do dubna 2015, v současnosti jej a další v podáních dlužníka uvedené subjekty nezastupuje, ani jim neposkytuje jakékoliv jiné právní služby, jak vyplývá i z připojeného prohlášení JUDr. Voříška. Mgr. Jan Jukl výslovně prohlásil, že s navrhovatelem c) po ukončení poskytování právních služeb advokátní kanceláří JUDr. Petra Voříška nijak nespolupracoval a nespolupracuje a s ním, ani s jeho právním zástupcem Mgr. Karlem Somolem není nijak personálně ani majetkově propojen, nemá k oběma osobní vztahy a nestranný celkový výkon práv a povinností insolvenčního správce v předmětném insolvenčním řízení není ohrožen. Ke svému podání doložil vyjádření JUDr. Petra Voříška, Ph.D., LL.M., ze dne 9.2.2016.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále též jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud předně uvádí, že soud prvního stupně odvolací řízení o odvolání věřitele Crius Capital, SE usnesením ze dne 24.3.2016, č.j. KSBR 28 INS 27029/2015-A-49 zastavil pro nezaplacení soudního poplatku z odvolání (ust. § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích). Na základě odvolání Věřitele potvrdil Vrchní soud v Olomouci svým usnesením ze dne 21.7.2016, č.j. KSBR 28 INS 27029/2015, 3 VSOL 727/2016-A-59 usnesení soudu prvního stupně v té jeho části, v níž bylo zastaveno odvolací řízení o jeho odvolání proti výroku II. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.11.2015, č.j. KSBR 28 INS 27029/2015-A-21 a v části, v níž bylo zastaveno řízení o jeho odvolání proti výroku III. předmětného usnesení, je změnil tak, že se nezastavuje.

Poté, co odvolací dovodil, že odvolání dlužníka proti výroku II. usnesení bylo podáno oprávněnou osobou a včas a tvrzený odvolací důvod lze podřadit pod ustanovení § 205 odst. 2, písm. f) a g) o.s.ř. a že odvolání všech odvolatelů proti výroku III. usnesení jsou včasná a podaná oprávněnými osobami, přezkoumal v uvedeném rozsahu usnesení soudu prvního stupně včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (ust. § 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání nejsou důvodná.

Odvolací soud odkazuje na zjištění soudu prvního stupně o dosavadním průběhu insolvenčního řízení, která jsou správná a s nimiž se ztotožňuje.

Z insolvenčního spisu dále vyplývá, že dlužník ve svém přistoupení do insolvenčního řízení, doručeném soudu dne 10.11.2015 (viz dokument A-11 spisu), uvedl, že při stanovení hodnoty svého majetku zohlednil i možnou budoucí správu svého majetku, avšak ani budoucí výnosy z případného dalšího provozu obchodního závodu dlužníka, jehož obchodní činnost je pouze formálně existentní nemohou zvrátit jeho úpadkovou situaci, neboť hodnota jeho závazků několikanásobně převyšuje hodnotu jeho majetku a úpadek má být řešen pouze formou konkursu. Navrhl proto, aby soud zjistil jeho úpadek a rozhodl o jeho řešení konkursem s tím, že insolvenčním správcem bude ustanovena společnost Burián & Penka, insolvence, v.o.s., identifikační číslo osoby: 29352037. Ke svému přistoupení dlužník připojil také seznam závazků, z něhož vyplývá, že jeho závazky činí 112.000.329 Kč, a seznam zaměstnanců, podle kterého dlužník nemá žádné zaměstnance. V reakci na tvrzení uvedená v návrhu navrhovatele c) dlužník doručil soudu dne 12.11.2015 (viz dokument A-16 spisu) své vyjádření a podnět ke vstupu státního zastupitelství do insolvenčního řízení. V něm také uvedl, že navrhovatel c) jej bez reálných důvodů osočuje z umělého vytvoření koncernu se společností CRN za účelem vedení insolvenčních řízení společností koncernu u Krajského soudu v Brně. Dále vyjadřoval své přesvědčení, že z důvodu ustanovení společnosti Burián & Penka, insolvence, v.o.s. insolvenčním správcem dlužníka CRN, je ustanovení této společnosti koncernovým insolvenčním správcem logickou volbou . Ve vztahu k osobě Mgr. Jana Jukla dlužník tvrdil, s odkazem na jeho personální propojení s navrhovatelem c), respektive jeho právním zástupcem, významné pochybnosti ohledně jeho nepodjatosti , které konkretizoval shodně jako ve svém podání doručeném soudu dne 22.1.2016, jak rekapitulováno shora. Současně upozornil na veřejně známé propojení advokáta JUDr. Petra Voříška se společností EC Group, a.s. v likvidaci, v níž rovněž figuruje zástupce navrhovatele c) Mgr. Karel Somol v pozici člena představenstva a likvidátora a jejímž členem je Pavel Šimek, figurující ve společnosti EC Group Investment, a.s., která dle informací dlužníka zastupuje společnost navrhovatele c). Svá tvrzení dokládal listinami a dovozoval, že tvrzení v podání navrhovatele c) jsou účelová a poškozují dlužníka, přičemž jejich konečným důsledkem je zajistit přesun insolvenčních řízení koncernu C.M.B. pod insolvenčního správce propojeného s navrhovatelem c). V tomto podání rovněž uvedl, že společnost SIDIA již není součástí koncernu C.M.B. , když před zahájením insolvenčních řízení koncernových společností u Krajského soudu v Brně došlo k převodu této společnosti na třetí osobu, což se v nejbližší době promítne do příslušného zápisu v obchodním rejstříku. Dne 11.11.2015 požádal Mgr. Jan Kozák, kterému byla věc přidělena k projednávání a rozhodnutí, předsedu insolvenčního soudu JUDr. Milana Bořka v souladu s ustanovením § 25 IZ o určení osoby insolvenčního správce (viz dokument A-20). V žádosti popsal základní skutečnosti o dosavadním průběhu řízení a jako další rozhodující skutečnosti uvedl, že navrhovatel a) v návrhu tvrdil koncernové propojení dlužníka se společností CRN s.r.o., které dle výpisu z obchodního rejstříku je dáno osobou jednatele obou společností C.M.B. Management s.r.o., identifikační číslo osoby: 26975394 s tím, že koncernové propojení bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 26.10.2015 a jejím insolvenčním správcem byla ustanovena společnost Burián & Penka, insolvence, v.o.s., identifikační číslo osoby: 29352037. Z návrhu, respektive přistoupení, navrhovatele c) však vyplývá, že je vedeno insolvenční řízení ve věci dlužníka SIDIA, akciová společnost, identifikační číslo osoby: 15503020, v něm již bylo rozhodnuto o úpadku a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Jan Jukl, advokát se sídlem Přístavní 321/14, Praha 7, který nebyl odvolán schůzí věřitelů postupem dle § 29 insolvenčního zákona. Dle výpisu z obchodního rejstříku jsou společnosti dlužníka a SIDIA, akciová společnost propojeny prostřednictvím společnosti C.M.B. Management s.r.o., který je jediným členem představenstva společnosti SIDIA, akciová společnost a jediný jednatel dlužníka s tím, že koncernové propojení bylo zapsáno dne 2.12.2014 a je zapsáno i ke dni podání žádosti. Dlužník namítl, že společnost SIDIA, akciová společnost již není členem koncernu dlužníka, což však nedoložil. Koncernové propojení dlužníka a CRN s.r.o. bylo založeno v době, kdy na majetek společnosti CRN s.r.o. byl již prohlášen konkurs a osobou s dispozičním oprávněním k jejímu majetku insolvenční správce, proto začlenění dlužníka do koncernu prostřednictvím osoby jednatele a prokuristy, tedy osob bez dispozičního oprávnění k majetku spol. CRN, již nemůže naplnit podmínky jednotného řízení a prosazování společných zájmů. Z uvedených důvodů jako osobu insolvenčního správce v této věci navrhuje Mgr. Jana Jukla. Dne 16.11.2015 určil předseda insolvenčního soudu svým opatřením osobou insolvenčního správce Mgr. Jan Jukla (viz opatření založené ve spise jako dokument na č.l. A-22). V opatření se uvádí, že JUDr. Edita Pařízková nebyla v této věci určena insolvenční správkyní s odkazem na úpravu ustanovení § 25 odst. 4 IZ. Dále jsou v opatření uvedeny skutečnosti o probíhajícím insolvenčním řízení ve věci koncernově propojeného dlužníka SIDIA, akciová společnost.

Z vyjádření advokáta JUDr. Petra Voříška, Ph.D., LL.M. ze dne 9.2.2016, připojeného k podání Mgr. Jana Jukla ze dne 10.2.2016, vyplývá, že jmenovaný prohlašuje, že společnost GLORY DAZE ASSOCIATED S.A., registrační číslo: 584444, se sídlem 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, nezastupuje a nemá s ní uzavřenou smlouvu o poskytování právních služeb, neposkytuje jí žádné právní služby a není jí zmocněn k žádným úkonům, nemá s ní žádné osobní, majetkové, pracovní, ani jiné vztahy. Shodné skutečnosti prohlašuje i o svých vztazích ke společnosti EC Group, a.s., v likvidaci, identifikační číslo osoby: 25838462, se sídlem Praha 7, Přístavní 321/14, PSČ: 170 00; společnosti EC Group Investment, a.s., identifikační číslo osoby: 28212274, se sídlem Praha 1-Staré Město, Karlova 455/48, PSČ 110 00, panu Pavlu Šimkovi, nar. 29. listopadu 1971, bytem Slunná 586/12, Střešovice, 162 00 Praha 6, a panu Mgr. Karlu Somolovi, nar. 6. listopadu 1980, bytem Srbínská 2009/1a, Strašnice, 100 00 Praha 10.

Ze zápisu v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16948 vyplývá, že dne 13.2.1991 byla zapsána obchodní firma SIDIA, akciová společnost, naposledy se sídlem Přátelství 1518/4, Hostivař, 109 00 Praha 10 (zapsáno 16.12.2015), identifikační číslo osoby: 15503020. Jako člen jejího představenstva byla v době od 2.12.2014 do 16.12.2015 zapsána společnost C.M.B. Management s.r.o., identifikační číslo osoby: 02476053, se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, s tím, že dnem zániku funkce je den 24.10.2015. Jako člen představenstva je ode dne 16.12.2015 zapsán Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , bytem Jaroslava Haška 569, Ledeč nad Sázavou, PSČ 584 01, se dnem vzniku členství 24.10.2015. Tato osoba je ode dne 16.12.2015 zapsána rovněž jako jediný akcionář společnosti (v době od 2.12.2014 do 16.12.2015 byla jako jediný akcionář společnosti zapsána společnost C.M.B. Real Estate Ltd., se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, reg. č. 8860244).

Ze zápisu v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49250, vyplývá, že dne 5.8.2005 byla zapsána obchodní firma CRN s.r.o., se sídlem Mečová 358/8, Brno-město, PSČ 602 00 Brno, identifikační číslo osoby: 26975394 (do 26.10.2015 se sídlem, Mariánské náměstí 965/6, Znojmo), jako její jednatel je zapsána společnost C.M.B. Management s.r.o., identifikační číslo osoby: 02476053, se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, s tím, že dnem vzniku funkce je den 26.10.2015.

Z insolvenčního rejstříku vyplývá, že dne 11.9.2013 bylo zahájeno u Krajského soudu v Brně insolvenční řízení ve věci dlužníka CRN s.r.o., se sídlem, Mariánské náměstí 965/6, Znojmo, identifikační číslo osoby: 26975394, tato věc byla přidělena k projednání a rozhodnutí do senátu č. 28 Ins insolvenčního soudu a je v insolvenčním rejstříku vedena pod sp. zn. 28 INS 25210/2013. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení dlužníka CRN s.r.o. ze dne 11.9.2013 č.j. 28 INS 25210/2013-A-2 byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 11.09.2013 v 11:02 hod.

Podle ustanovení § 24 odst. 1 IZ, insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle ustanovení § 26 IZ, proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Podle § 148 odst. 1 IZ, insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením.

Podle § 316 odst. 4 IZ, reorganizace je přípustná, jestliže celkový roční úhrn čistého obratu dlužníka podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 50 000 000 Kč, nebo zaměstnává-li dlužník nejméně 50 zaměstnanců v pracovním poměru; ustanovení odstavce 3 tím není dotčeno.

Podle § 316 odst. 5 IZ, jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do rozhodnutí o úpadku předložil insolvenčnímu soudu reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek, omezení podle odstavce 4 se nepoužije.

Podle § 316 odst. 6 IZ, jde-li o insolvenční návrh věřitele a dlužník před rozhodnutím o úpadku požádá o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu podle odstavce 5, insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku prodlouží tuto lhůtu nejdéle o 30 dnů.

Podle ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení (dále jen řízená osoba ) jinou osobou nebo osobami (dále jen řídící osoba ) tvoří s řídící osobou koncern (odst. 1). Jednotným řízením je vliv řídící osoby na činnost řízené osoby sledující za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a koncepční řízení alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu (odst. 2). Existenci koncernu jeho členové bez zbytečného odkladu uveřejní na svých internetových stránkách, jinak nelze postupovat podle § 72 (odst. 3).

Podle rozvrhu práce Krajského soudu v Brně pro rok 2015 (ve znění od 1. 10. 2015 po změnách č. 1 až 8 dostupného na webových stránkách Krajského soudu v Brně), a to textové části pro obchodní úsek, bodu 2.2.3., návrhy na zahájení insolvenčního řízení, které se týkají subjektů v koncernu, budou projednány a rozhodnuty u jednoho soudního oddělení podle přílohy č. 4 rozvrhu práce. Tyto věci budou projednány a rozhodnuty v oddělení, které v jedné z dotčených věcí jako první vydalo vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Věc (návrh na zahájení insolvenčního řízení), která se týká některého ze subjektů v koncernu, kde byla vyhláška o zahájení insolvenčního řízení vydána později než ve věci jiného ze subjektů v koncernu, bude neprodleně předána soudnímu oddělení, které vydalo vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení jako první, a to na základě pokynu soudce, kterému byla věc původně přidělena a jehož oddělení vydalo vyhlášku o zahájení řízení jako druhé (případně další) v pořadí. Při předávání věci bude postupováno podle bodu 5. textové části rozvrhu práce krajského soudu pro obchodní úsek s výjimkou bodu 5.1.1.; k předání věci může dojít do okamžiku vydání rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (prohlášení konkursu, povolení reorganizace nebo oddlužení). Soudním oddělením, kterým byly přiděleny návrhy na zahájení insolvenčního řízení na subjekty v koncernu podle předchozího odstavce, nebudou v tomto počtu přidělovány další návrhy na zahájení insolvenčního řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění.

V příloze č. 4 rozvrhu práce Krajského soudu v Brně pro rok 2015 (ve znění od 1. 10. 2015 po změnách č. 1 až 8) jsou uvedena tato soudní oddělení : 1) 24 Ins, K, Cm, ICm Mgr. Eva Krčmářová, 2) 26 Ins, K, Cm, ICm JUDr. Ludmila Hanzlíková, 3) 27 Ins, K, Cm, ICm JUDr. Hana Hrstková, 4) 28 Ins, K, Cm, ICm Mgr. Jan Kozák, 5) 29 Ins, K, Cm, ICm JUDr. Vlasta Bruknerová, 6) 30 Ins, K, Cm, ICm Mgr. Martin Hejda (od 1.9.2015 do 29.2.2016 stáž u Vrchního soudu v Olomouci), 7) 31 Ins, K, Cm, ICm JUDr. Alena Knapilová, 8) 32 Ins, K, Cm, ICm JUDr. Jaroslav Pospíchal, 9) 33 Ins, Cm, ICm JUDr. Vlasta Hermanová, 10) 37 Ins, K, Cm, ICm JUDr. Bohumila Čuprová,11) 38 Ins, K, Cm, ICm JUDr. Jarmila Bejčková, 12) 39 Ins, K, Cm, ICm Mgr. Jan Kozák, 13) 40 Ins, K, Cm, ICm Mgr. Pavla Mozgová, 14) 44 Ins, K, Cm, ICm Mgr. Martin Boháček, 15) 45 Ins, K, Cm, ICm Mgr. Lenka Boháčková,16) 47 Ins, K, Cm, ICm JUDr. Drahomíra Lukešová, 17) 52 Ins, Cm, ICm Mgr. Bohdana Kopečná.

Na základě shora popsaných zjištění odvolací soud uzavírá, že pouhé nekonkrétní pochybnosti dlužníka o existenci přihlášené pohledávky navrhovatele c) nejsou důvodem, který by vůbec mohl vést k závěru o přípustnosti řešení jeho úpadku reorganizací. Jak vysvětlil Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 23.3.2011, sen. zn. 29 NSČR 12/2011, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 110/2011, opravný prostředek směřující proti rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek dlužníka může uspět jen tehdy, jsou-li jeho prostřednictvím zpochybněny předpoklady pro vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu, k nimž patří předchozí vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a závěr, že dlužníkův úpadek nelze řešit některým ze sanačních způsobů (reorganizací či oddlužením), případně závěr, že na místo přijetí rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku (ve smyslu § 4 odst. 2 IZ) mělo být vydáno rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku (§ 158 IZ). Z tohoto pohledu je proto zcela nevýznamná odvolací námitka dlužníka zpochybňující aktivní věcnou legitimaci insolvenčního navrhovatele c). Tímto argumentem by mohl dlužník zpochybňovat rozhodnutí o úpadku; ve vztahu k rozhodnutí o prohlášení konkursu je však tato námitka právně bezvýznamná.

Dlužník, jehož činnost má být dle jeho tvrzení pouze formálně existentní a který nemá žádné zaměstnance, svým tvrzením ani nijak nezpochybňuje závěr soudu prvního stupně, že nesplňuje zákonné předpoklady přípustnosti reorganizace dle ustanovení § 316 odst. 4 IZ. Pokud ve lhůtě dle ustanovení § 316 odst. 5 nepředložil reorganizační plán a ani nepožádal o prodloužení lhůty pro jeho předložení (ust. § 316 odst. 6 IZ), je jeho reorganizace definitivně vyloučena (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne ze dne 20.1.2011, č.j. KSBR 27 INS 3089/2009 29 NSČR 30/2010-B-34, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 96/2011).

Odvolací soud se z uvedených důvodů ztotožňuje se soudem prvního stupně v závěru, že úpadek dlužníka je řešitelný pouze konkursem.

Námitky dlužníka proti výroku III. usnesení o ustanovení Mgr. Jan Jukla insolvenčním správcem spočívají v tvrzení, že není nepodjatý, neboť spolupracuje a sdílí kancelář s JUDr. Petrem Voříškem, a v důsledku své dřívější činnosti v jeho advokátní kanceláři má vztah k Mgr. Karlu Somolovi, zástupci insolvenčního navrhovatele c). Na tato tvrzení odkázal i navrhovatel a) a Věřitel, který, byť pouze v obecné rovině, rovněž tvrdil, že ustanovený insolvenční správce není nepodjatý.

Z důvodové zprávy k insolvenčnímu zákonu je zřejmé, že důvody podjatosti insolvenčního správce se mohou týkat i účastníků řízení (tedy nejen dlužníka, nýbrž i jeho věřitelů) a že v souvislosti s úpravou (ne)podjatosti insolvenčního správce (§ 24 IZ) insolvenční zákon zavádí i novou instituci tzv. odděleného insolvenčního správce, ustanovovaného v případech, kdy správce je v insolvenčních řízení vyloučen pouze z některých (nepočetných) úkonů.

Nejvyšší soud ČR v důvodech svého rozhodnutí ze dne 30.6.2014, sen. zn. 29 NSČR 107/2013, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 114/2014 uvedl, že podmínky, za nichž je insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení (§ 24 odst. 1 IZ) lze v zásadě (s níže uvedenou výjimkou) poměřovat s podmínkami určenými ustanovením § 14 odst. 1 o.s.ř. Přitom vztah insolvenčního správce k účastníkům řízení (dlužníku či věřitelům, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku-§ 14 odst. 1 IZ, popřípadě účastníkům řízení v incidenčních sporech (§ 16 IZ), pro který je dán důvod pochybovat o nepodjatosti insolvenčního správce, může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak zjevně nepřátelský (k tomu srov. mutatis mutandis důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.4.2012, sen. zn. 29 NSČR 26/2012 uveřejněného pod č. 85/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Současně platí, že pro přijetí závěru o vyloučení insolvenčního správce postačí, že jsou zde důvody pochybovat o jeho nepodjatosti, tj. jeho podjatost nemusí být prokázána .

Ust. § 24 IZ nepovažuje za důvod vyloučení insolvenčního správce z insolvenčního řízení jeho poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů. V takovém případě se uplatní úprava obsažená v ustanovení § 34 IZ, která váže vyloučení insolvenčního správce z insolvenčního řízení na splnění další podmínky , a to že je zde se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah neovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce. A naopak, nejsou-li zde důvody pro takové pochybnosti, je poměr insolvenční správce jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů důvodem vyloučení insolvenčního správce (jen) z některých úkonů (v rámci insolvenčního řízení).

Z vyjádření insolvenčního správce Mgr. Jana Jukla, jakož i z vyjádření advokáta JUDr. Petra Voříška, Ph.D. LL.M. nelze dovodit, že ustanovený insolvenční správce by byl vyloučen pro svůj poměr k zástupci insolvenčního navrhovatele c) Mgr. Karlu Somolovi. Jen ze skutečnosti, že ustanovený insolvenční správce a zástupce insolvenčního navrhovatele c) v minulosti vykonávali svou činnost ve stejné advokátní kanceláři, bez dalšího neplyne silné osobní propojení mezi nimi, tak, jak tvrdí odvolatelé. Takový vztah nelze dovodit jen z toho, že Mgr. Jan Jukl má shodné sídlo své kanceláře jako JUDr. Petr Voříšek, Ph.D. LL.M. a že s ním spolupracuje, přičemž na této adrese měla v době rozhodování soudu prvního stupně zapsané sídlo společnost EC group a.s. v likvidaci, identifikační číslo osoby:

25839462, jejímž likvidátorem je Mgr. Karel Somol. Z vyjádření insolvenčního správce plyne, že advokátní kancelář JUDr. Petra Voříška, Ph.D. LL.M. poskytovala právní služby insolvenčnímu navrhovateli c) pouze do dubna 2015 a z vyjádření samotného advokáta JUDr. Petra Voříška, Ph.D. LL.M. vyplývá, že ke společnosti insolvenčního navrhovatele c), společnosti EC Group a.s. v likvidaci, Mgr. Karlu Somolovi a ani dalším subjektům uváděným v podání dlužníka doručeném soudu dne 11.11.2015 žádný vztah nemá. Odvolací soud proto uzavírá, že v řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, z nichž by bylo možno dovozovat pochybnosti o nepodjatosti Mgr. Jana Jukla, a to ani pro jeho poměr k zástupci insolvenčního navrhovatele c).

K odvolacím námitkám, vznášeným navrhovatelem a) a dlužníkem proti postupu soudu prvního stupně při ustanovení Mgr. Jana Jukla insolvenčním správcem dlužníka, odvolací soud uvádí, že insolvenční soud ustanovil osobu insolvenčního správce určenou opatřením předsedy insolvenčního soudu vydaného dle ustanovení § 25 IZ, které odvolacímu soudu nepřísluší přezkoumávat z hledisek v tomto ustanovení uvedených kriterií (srov. například usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3.2.2015, č. j. KSOS 36 INS 11396/2014, 1 VSOL 825/2014-A-15, případně závěry usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 5.4.2016, sp. zn. II. ÚS 3234/15). Námitky navrhovatele a) a dlužníka, které se týkají způsobu, jakým byl Mgr. Jan Jukl opatřením předsedy insolvenčního soudu určen, jsou proto zcela nevýznamné. Ze stejného důvodu je nevýznamné, že ke dni zahájení řízení, to je ke dni 29.10.2015, již nebyla společnost C.M.B. Management s.r.o., identifikační číslo osoby: 02476053 členem představenstva společnosti SIDIA, neboť k zániku její funkce došlo pět dnů před podáním návrhu, to je dne 24.10.2015, což bylo do obchodního rejstříku zapsáno až dne 16. 12.2015. Těmito skutečnostmi, které nelze posuzovat jako nesplnění podmínek pro ustanovení insolvenčního správce ve smyslu § 26 IZ, se nelze zabývat, neboť se nejedná o přípustný odvolací důvod.

K námitce navrhovatele a) v odvolání, že ve věci dlužníka DESPERADOS s.r.o., který je rovněž členem koncernové skupiny dlužníka, určil předseda Krajského soudu v Brně svým opatřením osobou předběžné správkyně Mgr. Michaelu Rotterovou s odůvodněním, že jsou dány důvody pochybovat o nepodjatosti Mgr. Jana Jukla, a námitce dlužníka, že ze stejného důvodu tato byla ustanovena do funkce předběžné správkyně dlužníka DRYETREN TRADE s.r.o., odvolací soud uvádí, že předseda insolvenčního soudu neměl v době vydání opatření o určení osoby předběžné insolvenční správkyně k dispozici vyjádření Mgr. Jana Jukla ke tvrzením zpochybňujícím jeho nepodjatost a rovněž neměl k dispozici sdělení advokáta JUDr, Petra Voříška, Ph.D.,LL.M. Odvolací soud v této věci vychází z odlišných zjištění a nelze vyloučit, že pokud by uvedené informace byly k dispozici v řízení dlužníka DESPERADOS s.r.o. a DRYETREN TRADE s.r.o. ke dni vydání opatření o určení osoby předběžné správkyně, bylo by postupováno jinak.

K odvolací námitce dlužníka o zmatečnostní vadě řízení odvolací soud uvádí, že ke dni 29.10.2015, kdy bylo zahájeno toto řízení, byl dlužník koncernově propojen se společností CRN. Jak vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku obou společností, jejich statutárním orgánem (jeho členem) byla ke dni zahájení tohoto řízení společnost C.M. B. Management s.r.o. identifikační číslo osoby 02476053, se sídlem Opletalova 1015/55 Nové Město, 110 00 Praha 1 (jako jednatel společnosti CRN byla zapsána dne 26.10.2015 se dnem vzniku funkce téhož dne, tedy pouhé tři dny před zahájením tohoto řízení). Obě společnosti tak byly podrobeny jednotnému řízení ve smyslu ustanovení § 79 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Dle rozvrhu práce Krajského soudu v Brně pro rok 2015 ve znění od 1. 10. 2015 (po změnách č. 1 až 8), a to jeho textové části pro obchodní úsek, bodu 2.2.3. a přílohy rozvrhu práce. č. 4/ bod 4, byla tato věc správně přidělena do soudního oddělení 28 Ins, které již dne 11.9.2013 ve věci koncernového subjektu CRN, vydalo jako první vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Zmatečnostní vadu dle ust. § 229 odst. 1, písm. f/ o.s.ř. odvolací soud v této věci neshledává.

Dlužník v námitce o zmatečnosti ostatně nepopírá existenci koncernového propojení se společností CRN a argumentuje osobou soudem ustanoveného insolvenčního správce Mgr. Jana Jukla. Tvrdí, že pokud soud dovodil jeho koncernové propojení se společností CRN a věc byla přidělena do soudního oddělení 28 Ins soudci Mgr. Janu Kozákovi, měl být jemu a koncernově propojenému dlužníku CRN ustanoven shodný insolvenční správce, tedy společnost Burián & Penka, insolvence, v.o.s. Pokud soud přehlédl existující vztah dlužníka ke společnosti CRN, na jehož základě byla jeho věc přidělena Mgr. Janu Kozákovi, a ustanovil koncernovým insolvenčním správcem Mgr. Jana Jukla s odkazem na dřívější koncernové propojení dlužníka a společnosti SIDIA, buď ve věci nerozhodoval zákonný soudce, nebo došlo k porušení procesních pravidel při ustanovení insolvenčního správce. V tom má spočívat porušení práva dlužníka na spravedlivý proces.

S argumentací dlužníka odvolací soud nesouhlasí. Existence koncernu dlužníka a společnosti CRN ke dni zahájení řízení vyplývá jednoznačně ze skutečnosti, že obě společnosti podléhaly jednotnému řízení C.M.B. Management s.r.o. To, že v insolvenčních řízeních byly koncernově propojeným osobám ustanoveny do funkce insolvenčních správců odlišné osoby, není pro závěr o existenci koncernu právně významné (srov. ust. § 79 zákona o obchodních korporacích). Z obsahu žádosti Mgr. Jana Kozáka o určení osoby insolvenčního správce ze dne 18.11.2015 vyplývá jednoznačně, že insolvenční soud existenci koncernu dlužníka a společnosti CRN nepřehlédl a úvahy insolvenčního soudu, kterými byl při určení osoby insolvenčního správce dlužníka veden (viz žádost a následné opatření předsedy insolvenčního soudu dle ustanovení § 25 IZ) odvolacímu soudu nepřísluší přezkoumávat. Pokud byl insolvenční správce ustanoven do funkce v souladu s opatřením předsedy soudu, nelze v postupu soudu shledat porušení zákonem daných pravidel.

Ze všech výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve výrocích II. a III. podle § 219 o. s. ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, navrhovateli a), věřiteli Crius Capital, SE, insolvenčnímu správci a státnímu zastupitelství se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouci 21. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu