3 VSOL 487/2012-A-23
KSOS 34 INS 4557/2012 3 VSOL 487/2012-A-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Radka anonymizovano , anonymizovano , bytem Veřovice 207, PSČ 742 73, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.5.2012 č.j. KSOS 34 INS 4557/2012-A-9

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka.

Na odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně konstatoval, že insolvenční řízení bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení, který byl doručen soudu dne 24.2.2012. Soud prvního stupně odkázal na ustanovení § 104, § 103 odst. 1 a § 392 odst. 2 větu první insolvenčního zákona a uvedl, že usnesením ze dne 2.4.2012 č.j. KSOS 34 INS 4557/2012-A-5 vyzval dlužníka k tomu, aby doplnil insolvenční návrh mimo jiné o seznam závazků a poučil jej o náležitostech tohoto seznamu včetně požadavku, aby byl příslušný seznam podepsán. Soud prvního stupně konstatoval, že ve výzvě určil dlužníku lhůtu k doplnění návrhu v délce sedmi dnů a výzva byla dlužníku doručena zvláštním způsobem dne 4.4.2012. Dlužník na výzvu sice reagoval podáním doručeným soudu dne 27.4.2012, když seznam závazků doložil, neopatřil jej však svým podpisem. Na tomto základě soud prvního stupně uzavřel, že insolvenční návrh dlužníka nebyl řádně doplněn a proto byly splněny podmínky pro jeho odmítnutí dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, jímž se domáhal změny napadeného usnesení tak, že se insolvenční návrh neodmítá. Dlužník uvedl, že došlo ke zlepšení jeho situace, od září 2012 pracuje jako zaměstnanec u zaměstnavatele BIKE FUN International s.r.o. a proto věří, že mu bude oddlužení povoleno.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v dané věci bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení, který byl doručen soudu prvního stupně dne 24.2.2012. Dlužník tvrdil, že má několik věřitelů, kterým není schopen splatit pohledávky, neboť má pouze průměrný příjem, přičemž věřitelé přistoupili k zesplatnění pohledávek a požadují zaplatit všechny dlužné částky neprodleně a navíc probíhá i několik exekučních řízení. Dlužník v návrhu označil neúplně šest věřitelů (neúplnou obchodní firmou bez bližší specifikace). Celkové závazky vyčíslil částkou 705.318 Kč a uvedl, že zastavil platby všem věřitelům a že je v úpadku. Dlužník v návrhu žádný ze svých závazků blíže nespecifikoval, v bodu 18 návrhu (závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné) odkázal na seznam závazků. K návrhu dlužník mimo jiné připojil seznam závazků, v němž uvedl šestnáct závazků vůči patnácti věřitelům, seznam závazků však neopatřil svým podpisem ani prohlášením o tom, že je správný a úplný. Soud prvního stupně vyzval dlužníka usnesením ze dne 2.4.2012, č.j. KSOS 34 INS 4557/2012-A-5, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení doplnil insolvenční návrh o seznam závazků a dlužníka podrobně poučil o náležitostech seznamu závazků včetně nutnosti seznam podepsat a výslovně v něm uvést, že je správný a úplný. Soud prvního stupně ve výzvě dále dlužníka poučil dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. Výzva byla dlužníku doručena dne 4.4.2012. Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 16.4.2012 dlužník předložil soudu seznam svých závazků, v seznamu prohlásil, že je úplný a správný, ani tento seznam závazků však není opatřen podpisem dlužníka. Seznam závazků dlužník zaslal soudu jednak elektronicky bez ověřeného podpisu a jednak prostřednictvím pošty dne 26.4.2012, ani seznam závazků doručený dlužníkem soudu prvního stupně prostřednictvím pošty neobsahuje podpis dlužníka.

Podle ustanovení § 103 odst. 1 IZ, insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Je-li navrhovatelem stát, musí insolvenční návrh obsahovat označení příslušné organizační složky státu, která za stát před insolvenčním soudem vystupuje.

Podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ, v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává a musí z něj být patrno, čeho se insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ustanovení § 103 odst. 3, věty druhé IZ, insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ustanovení § 104 odst. 4, věty třetí IZ, předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má: a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některého ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon), nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Odvolací soud dospěl shodně se soudem prvního stupně k závěru, že dlužník přes výzvu soudu prvního stupně učiněnou v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 IZ usnesením ze dne 2.4.2012, č.j. KSOS 34 INS 4557/2012-A-5, v určené lhůtě nepřipojil k insolvenčnímu návrhu řádnou povinnou přílohu, a to seznam závazků, ačkoliv byl soudem prvního stupně o náležitostech tohoto seznamu řádně poučen. Dlužník insolvenční návrh podal bez této řádné přílohy (seznam závazků připojený dlužníkem k návrhu nebyl opatřen prohlášením, že je správný a úplný a podpisem dlužníka-ustanovení § 104 odst. 4, věta třetí IZ). Soud prvního stupně tudíž správně, v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 IZ, vyzval dlužníka shora citovaným usnesením k doplnění insolvenčního návrhu o tuto řádnou přílohu s podrobným poučením o tom, jak má být návrh doplněn a o následcích nesplnění této výzvy soudu. Na tuto výzvu soudu prvního stupně dlužník reagoval neúplně, když sice soudu zaslal seznam závazků s prohlášením, že je správný a úplný, ani tento seznam závazků však neopatřil svým podpisem.

Soud prvního stupně proto postupoval správně v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 IZ tak, že insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Nad rámec shora uvedeného je třeba dodat, že nebyl řádný ani samotný insolvenční návrh dlužníka, neboť návrh neobsahoval rozhodující tvrzení osvědčující úpadek dlužníka (§ 103 odst. 2 IZ). Dlužník totiž v návrhu neoznačil žádný ze svých peněžitých závazků a rovněž neoznačil řádně žádného svého věřitele (§ 103 odst. 1 IZ), ani netvrdil údaje o splatnosti svých závazků či o platební neschopnosti (§ 3 odst. 1, odst. 2 IZ). Pokud dlužník v návrhu odkázal na seznam závazků, pak seznam závazků připojený dlužníkem k insolvenčnímu návrhu nemohl být pokládán za způsobilý zdroj poznání, protože neobsahoval náležitosti dle ustanovení § 104 odst. 4 IZ (srovnej rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.5.2010, senátní značka 29 NSČR 22/2009, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 26/2011).

S ohledem na shora uvedené byly tedy splněny podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka již dle ustanovení § 128 odst. 1 IZ.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná dlužníku běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 18. prosince 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu