3 VSOL 483/2013-B-22
KSBR 28 INS 22430/2011 3 VSOL 483/2013-B-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Miloše anonymizovano , anonymizovano , bytem v Kuřimi, Pod Slavičkou 1523, o popření pohledávky přihlášeným věřitelem Kociánka REALITY, a.s., se sídlem v Brně, Rašínova 2, PSČ 602 00, identifikační číslo: 26919231, o odvolání věřitele Kociánka REALITY, a.s. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.5.2013 č.j. KSBR 28 INS 22430/2011-B-6

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že popření pohledávky přihlášeným věřitelem Kociánka REALITY, a.s. se sídlem v Brně, Rašínova 2, identifikační číslo: 26919231 ze dne 6.5.2013 se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl popření pohledávky přihlášeným věřitelem Kociánka REALITY, a.s. se sídlem v Brně, Rašínova 2, identifikační číslo: 26919231 ze dne 6.5.2013. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dne 10.5.2013 bylo insolvenčnímu soudu doručeno popření pohledávky přihlášeným věřitelem Kociánka REALITY, a.s., kterým uvedený věřitel popřel pohledávku č. 1 ve výši 1.944.848,30 Kč věřitele FKK spol. s r.o. přihlášenou přihláškou pohledávky č. 5 s tím, že přezkumné jednání v insolvenční věci dlužníka se koná 14.5.2013. S odkazem na ustanovení § 200 odst. 2 věty první zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ) soud uzavřel, že popření pohledávky přihlášeným věřitelem bylo učiněno pozdě, když nebylo učiněno nejpozději tři pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce. Popření pohledávky bylo insolvenčnímu soudu doručeno 10.5.2013, přezkumné jednání se konalo 14.5.2013, přičemž den 18.5.2013 (správně patří 11.5.2013) připadl na sobotu a den 19.5.2013 (správně patří 12.5.2013) připadl na neděli. Bylo-li popření pohledávky doručeno insolvenčnímu soudu 10.5.2013, bylo doručeno později, a proto je insolvenční soud odmítl podle § 200 odst. 3 IZ.

Proti tomuto usnesení podal věřitel Kociánka REALITY, a.s. včasné odvolání, ke kterému přiložil fotokopii faxové zprávy, datový přenos ze dne 9.5.2013. Věřitel tvrdil, že popření pohledávky bylo podáno řádně a ve lhůtě, protože příslušný formulář na popření pohledávky poslal insolvenčnímu soudu faxem již dne 9.5.2013 a poté z opatrnosti ještě dne 10.5.2013 podal písemnost osobně na podatelnu u Krajského soudu v Brně. S ohledem na datum podání popření, to je dne 9.5.2013 a s ohledem na datum konání přezkumného jednání se domnívá, že fotokopie faxové zprávy dostatečně prokazuje včasné podání návrhu na popření pohledávky, a to tři pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání. Tvrdí, že předpokládal možné technické problémy v přenosu faxové zprávy, proto učinil následující den předložení originálu listin na podatelnu krajského soudu. Došlo-li snad k chybě v elektronickém přenosu dat a zpráva tak nemohla fakticky být soudu doručena, nelze tuto chybu přičítat k tíži věřitele popírajícího pohledávku a z toho důvodu návrh odmítnout. Navrhuje proto, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je důvodné.

V přezkoumávané věci bylo rozhodnuto usnesením ze dne 18.2.2013 č.j. KSBR 28 INS 22430/2011-A-21 o zjištění úpadku dlužníka. Do insolvenčního řízení se mimo jiné přihlásil věřitel č. 5, a to společnost FKK spol. s r.o. se sídlem v Přerově, Dluhonská 1350/43, PSČ 750 02, identifikační číslo: 60777095 (dále jen věřitel č. 5), který přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 1.944.848,30 Kč. Dále se do insolvenčního řízení včas přihlásil věřitel č. 14 Kociánka REALITY, a.s. se sídlem v Brně, Rašínova 2, PSČ 602 00, identifikační číslo: 26919231 (dále jen věřitel č. 14), který přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku v celkové výši 2.124.825 Kč. Dne 10.5.2013 bylo osobně doručeno Krajskému soudu v Brně na příslušném formuláři popření pohledávky přihlášeným věřitelem, kterým věřitel č. 14 popírá pohledávku věřitele č. 5 ve výši 1.944.848,30 Kč, tuto pohledávku popírá co do její pravosti a skutkově uvádí, z jakých důvodů nelze považovat pohledávku přihlášeného věřitele č. 5 za pravou, k čemuž předkládá příslušné důkazy, to je dohodu o vyplňovacích pravidlech blankosměnky a vlastní směnku. Dne 14.5.2013 se konalo u Krajského soudu v Brně přezkumné jednání, kdy předmětem přezkumného jednání bylo přezkoumání přihlášených pohledávek podle seznamu přihlášených pohledávek sestaveného insolvenčním správcem v němž jsou zapsány pohledávky přihlášené přihláškami pohledávek č.1, č. 3 až 8, 10 až 14. Na tomto přezkumném jednání soud prvního stupně vyhlásil usnesení, kterým odmítl popření pohledávky přihlášeným věřitelem Kociánka REALITY, a.s. se sídlem v Brně, Rašínova 2, identifikační číslo: 26919231 ze dne 6.5.2013 (jedná se o nyní napadené usnesení).

Podle ustanovení § 200 odst. 1 IZ, věřitel je oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

Podle ustanovení § 200 odst. 2 věty první IZ, k popření pohledávky přihlášeným věřitelem se přihlíží, jen obsahuje-li podání všechny náležitosti a je-li doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle ustanovení § 200 odst. 3 IZ, dospěje-li insolvenční soud k závěru, že k popření pohledávky přihlášeným věřitelem se nepřihlíží, odmítne je rozhodnutím, které může vydat jen do skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce.

Z výše citovaných ustanovení vyplývá, že nebylo-li popření pohledávky učiněné přihlášeným věřitelem řádné nebo včasné, nastává zákonný následek, že se k němu nepřihlíží. Pak je insolvenční soud povinen odmítnout popření do skončení přezkumného jednání. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 29.11.2012 sen. zn. 29 ICdo 17/2012, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 21/2013 uzavřel, že podání obsahující popěrný úkon přihlášeného věřitele je doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději tři pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce (§ 200 odst. 2 insolvenčního zákona) v případě, že jde o podání doručené insolvenčnímu soudu nejpozději v průběhu třetího pracovního dne počítaného zpětně ode dne konání přezkumného jednání o popřené pohledávce.

V přezkoumávané věci se konalo přezkumné jednání o popřené pohledávce v úterý 14.5.2013. Prvním pracovním dnem přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce tak bylo pondělí 13.5.2013, druhým pracovním dnem přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce byl pátek 10.5.2013 (jelikož 12.5.2013 byla neděle a 11.5.2013 byla sobota) a třetím pracovním dnem přede dnem konání přezkumného jednání byl čtvrtek 9.5.2013. V průběhu třetího pracovního dne počítaného zpětně ode dne konání přezkumného jednání o popřené pohledávce od úterý 14.5.2013, což byl čtvrtek 9.5.2013, bylo třeba nejpozději možno učinit popěrný úkon tak, aby se k němu přihlíželo jako ke včas podanému popěrnému úkonu.

Soud prvního stupně při svém rozhodování vycházel z toho, že podání obsahující popěrný úkon přihlášeného věřitele bylo doručeno insolvenčnímu soudu až v pátek dne 10.5.2013, což bylo později jak tři pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání, a proto ve smyslu ustanovení § 200 odst. 3 IZ podání věřitele obsahující popěrný úkon přihlášeného věřitele odmítl, protože k takovému podání nebylo možno přihlížet.

Odvolatel teprve až v podaném odvolání namítal, že jeho podání obsahující popření pohledávky přihlášeným věřitelem ze dne 6.5.2013, bylo doručeno insolvenčnímu soudu včas, když bylo doručeno již dne 9.5.2013 faxovým podáním a následujícího dne 10.5.2013 bylo pak insolvenčnímu soudu předloženo toto faxového podání v písemné podobě. Ke svému tvrzení v rámci odvolacího řízení věřitel č. 14 předložil fotokopii faxové zprávy-datového přenosu ze dne 9.5.2013 ze kterého vyplývá, že dne 9.5.2013 v 16.53 hod z telefonního čísla +420-511110985 na telefonní číslo +420-546529368 byl odeslán dokument s názvem popření pohledávky přihlášeným věřitelem, kterým věřitel Kociánka REALITY, a.s. popírá pohledávku jiného přihlášeného věřitele FKK spol. s r.o. s tím, že celkem byly odeslány dvě strany, proces přenosu zprávy trval 37 sekund a ze sestavy přenosu vyplývá, že jako konečný stav je zde uvedeno DK, což znamená dokončeno.

Z úředního záznamu Krajského soudu v Brně ze dne 31.5.2013 (dokument č.l. B-11/2), jakož i z vlastního šetření odvolacího soudu, který si vyžádal od krajského soudu v Brně výpisy všech faxových podání došlých na podatelnu Krajského soudu v Brně-ulice Husova a Rooseveltova (dokument č.l. B-17) vyplývá, že faxové podání popření pohledávky přihlášeným věřitelem z telefonního čísla 511110985, doručeno Krajskému soudu v Brně dne 9.5.2013 nebylo.

Z ustanovení § 42 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že podání je možno učinit též telefaxem a z odstavce třetího téhož ustanovení pak vyplývá, že je-li písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněno telefaxem, je třeba je ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží. Problematikou podání učiněných telefaxem se opakovaně zabýval Ústavní soud. Například v nálezu sp. zn. III. ÚS 237/97 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 9, nález č. 152) Ústavní soud upozornil, že pokud je postup stanovený § 42 odst. 3 o.s.ř. dodržen a soud jej nerespektuje, znemožní tak účastníku účinně se domáhat ochrany svého práva a porušuje tak základní právo zakotvené v článku 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod. V dalších nálezech (například nález Ústavního soudu ze dne 17.1.2006 sp. zn. I. ÚS 463/03 nebo nález ze dne 23.11.2000 sp. zn. III. ÚS 329/2000, oba nálezy dostupné na webových stránkách Ústavního soudu) pak Ústavní soud opakovaně uzavřel, že v případě, že v soudní evidenci nelze najít faxové podání, nemůže být stěžovateli (účastníku řízení) tato skutečnost přičítána k tíži a je proto nutno, jsou-li pro to dostatečné důvody, vycházet s presumpce, že (s přihlédnutím k běhu lhůty a k předložení originálu) bylo podáno včas.

Odvolací soud uzavírá, že při posuzování včasnosti podání obsahujícího popěrný úkon přihlášeného věřitele datovaného dnem 6.5.2013 nutno vyjít ze závěrů citovaných ve výše uvedených rozhodnutích Ústavního soudu ČR. Odvolatel fotokopií faxové zprávy-datového přenosu prokázal, že z jeho účastnické stanice byl dne 9.5.2013 v 16.53 hod odeslán na číslo +420-546529368 (což je podle výpisu z faxových podání Krajského soudu v Brně-ulice Husova telefaxové číslo tohoto soudu), telefax v délce trvání 37 sekund, obsahující dvě strany s výsledkem DK-dokončeno s tím, že podle otisku dokumentu na této sestavě přenosu se jednalo o popření pohledávky přihlášeným věřitelem. Toto popření pohledávky přihlášeným věřitelem pak v písemné podobě následujícího dne po odeslání telefaxu, to je 10.5.2013 bylo doručeno osobně na podatelnu Krajského soudu v Brně. Doručil-li odvolatel podání obsahující popěrný úkon faxem insolvenčnímu soudu ve čtvrtek 9.5.2013 (které bylo následujícího dne předloženo v písemné podobě), stalo se tak v průběhu třetího pracovního dne počítaného zpětně ode dne konání přezkumného jednání o popřené pohledávce-od úterý 14. května 2013. Na základě těchto skutečností je pak nutno uzavřít, že věřitel č. 14 uplatnil popření pohledávky věřitele č. 5 včas a rovněž tak nutno také uzavřít, že toto popření pohledávky obsahuje náležitosti ve smyslu ustanovení § 200 odst. 1 IZ.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto změnil (ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř.) napadené usnesení tak, že rozhodl o neodmítnutí popření pohledávky přihlášeným věřitelem Kociánka REALITY, a.s.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenční správkyni, věřitelskému orgánu, odvolateli a státnímu zastupitelství, pokud

vstoupilo do řízení, se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 27. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu