3 VSOL 482/2015-B-89
KSOS 38 INS 15850/2012 3 VSOL 482/2015-B-89

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Vendula, s.r.o., se sídlem Ostrava-Hrabová, U Řeky 594, PSČ: 720 00, identifikační číslo: 25572199, o vydání výtěžku zpeněžení, o odvolání Mgr. Ing. Ladislava Tetery, Ostrava-Moravská Ostrava, Poštovní 2, PSČ: 702 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.9.2014, č.j. KSOS 38 INS 15850/2012-B-70,

tak to:

Odvolání Mgr. Ing. Ladislava Tetery proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.9.2014, č.j. KSOS 38 INS 15850/2012-B-70 se o d m í t á .

Odův odně ní:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, udělil insolvenčnímu správci GESTORE v.o.s. se sídlem Janov, Mendryka č. ev. 2, PSČ: 570 01 (pozn. nyní se sídlem Litomyšl, Lány, Na Lánech 30, PSČ: 750 01), souhlas k vydání výtěžku ze zpeněžení majetku dlužníka ve výši 9.935.715,81 Kč zajištěnému věřiteli č. 1 (P1) UniCredit Leasing CZ, a.s., IČ: 15886492, Želetavská 1525/1, 140 10-Praha 4-Michle. V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podáním, doručeným soudu dne 17.4.2014, doplněným podáním doručeným soudu dne 11.9.2014, požádal insolvenční správce GESTORE v.o.s. o souhlas s vydáním výtěžku ze zpeněžení majetku dlužníka zajištěnému věřiteli.

Podle údajů, uvedených insolvenčním správcem, na účet dlužníka zřízený insolvenčním správcem byla připsána částka 10.972.806,29 Kč z prodeje věcí, jimiž jsou zajištěni dva věřitelé, a to UniCredit Leasing CZ, a.s. a UniCredit Bank CZ a.s. Přihlášená pohledávka zajištěného věřitele č. 1 UniCredit Leasing CZ, a.s. ve výši 25.671.531,86 Kč byla na přezkumném jednání, jež se konalo dne 1.3.2013, zjištěna včetně práva na uspokojení ze zajištění. Po odečtení odměny insolvenčního správce ve výši 562.588,45 Kč včetně DPH a nákladů spojených se správou a zpeněžením ve výši 474.502,03 Kč, připadá na vyplacení zajištěnému věřiteli č. 1 částka 9.935.715,81 Kč. Soud prvního stupně dále citoval ustanovení § 298 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), a uzavřel, že vzhledem k tomu, že dlužník ani žádný z věřitelů nepodali proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení námitky, postupoval podle tohoto ustanovení a udělil insolvenčnímu správci souhlas k vydání ve výroku uvedené částky zajištěnému věřiteli.

Proti tomuto usnesení podal včasné odvolání původně ustanovený insolvenční správce Mgr. Ing. Ladislav Tetera. Odvolatel v důvodech podaného odvolání namítá, že soud prvního stupně nezohlednil náklad spojený se správou předmětu zajištění, který odvolatel vynaložil, konkrétně cenu za servisní zásah specializovaných firem na předmětu zajištění (věci sepsané v soupisu majetkové podstaty pod položkami M1-M 5) celkem ve výši 29.352,64 Kč (jak uvedl ve svém podání, zveřejněném pod č. dokladu B-63, a to bod II., odst. 1, písm. b/). Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se insolvenčnímu správci GESTORE v.o.s. uděluje souhlas k vydání výtěžku ze zpeněžení majetku dlužníka ve výši 9.906.363,17 Kč zajištěnému věřiteli č. 1 (P1) UniCredit Leasing CZ, a.s.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 298 IZ, zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odstavec 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce, vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odstavec 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odstavec 3). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odstavec 7).

Podle ustanovení § 201 o.s.ř. platí, že účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

S ohledem na shora citovaná zákonná ustanovení se odvolací soud především zabýval tím, zda vzhledem k dikci ustanovení § 298 odst. 7 IZ bylo odvolání podáno oprávněnou osobou.

V případě odvolatele se jedná o odvolaného insolvenčního správce. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.11.2012, č.j. KSOS 38 INS 15850/2012-A-26 byl zjištěn úpadku dlužníka Vendula, s.r.o. a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Ing. Ladislav Tetera. Schůze věřitelů, jež se konala dne 1.3.2013, se usnesla na odvolání tohoto insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce a ustanovení nového insolvenčního správce GESTORE v.o.s. (§ 29 odst. 1 IZ). Krajský soud v Ostravě pak usnesením ze dne 11.3.2013, č.j. KSOS 38 INS 15850/2012-B-17 uvedené rozhodnutí schůze věřitelů ze dne 1.3.2013 potvrdil (§ 29 odst. 2 IZ). Rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.3.2013.

Ze shora citovaného ustanovení § 298 odst. 7 IZ vyplývá, že právo podat odvolání proti rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna, náleží pouze dlužníkovi, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli a těm věřitelům, kteří proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podali ve stanovené lhůtě námitky (srov. § 298 odst. 3 IZ). Je zjevné, že Mgr. Ing. Ladislav Tetera takovou osobou není. Odvolací soud neshledal, pokud se týká posouzení subjektivní přípustnosti odvolání dle § 201 o.s.ř., že by rozhodnutí soudu prvního stupně v daném případě bylo v rozporu s odvolatelovými zájmy.

Z výše uvedených důvodů proto odvolací soud odvolání Mgr. Ing. Ladislava Tetery, jako podané osobou, která k tomu není oprávněna, podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřiteli

UniCredit Leasing CZ, a.s. a odvolateli se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 17. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu