3 VSOL 475/2012-P17-8
KSOS 31 INS 17589/2011 3 VSOL 475/2012-P17-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Libuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Třinec-Staré Město, Revoluční 542, PSČ 739 61, IČ: 47652471, o přihlášce pohledávky věřitelky č. 16 Jaroslavy Klemensové, bytem Kravaře, Novodvorská 644/40, PSČ 747 21, IČ: 45199981, o odvolání věřitelky č. 16 Jaroslavy Klemensové proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.5.2012 č.j. KSOS 31 INS 17589/2011-P17-2

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitelky č. 16 Jaroslavy Klemensové ve výši 120.791 Kč a současně věřitelku uvědomil o tom, že její účast v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení.

V důvodech svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 2.12.2011 č.j. KSOS 31 INS 17589/2011-A-11, byl zjištěn úpadek dlužnice a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem. Soud prvního stupně konstatoval, že ve výroku IV. tohoto usnesení byli věřitelé, kteří do jeho vydání nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Soud prvního stupně uvedl, že usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno 2.12.2011, lhůta k podání přihlášek tedy uplynula dnem 2.1.2012. Soud prvního stupně konstatoval, že věřitelka č. 16 Jaroslava Klemensová přihlásila do insolvenčního řízení dlužnice podáním ze dne 26.4.2012, doručeným soudu dne 30.4.2012, pohledávku ve výši 120.791 Kč s tím, že přihláška byla podána k poštovní přepravě dne 27.4.2012. Soud prvního stupně odkázal na ustanovení § 173 insolvenčního zákona a uzavřel, že přihláška pohledávky věřitelky č. 16 byla podána po uplynutí lhůty stanovené k přihlášení pohledávek. Soud prvního stupně proto postupoval dle ustanovení § 185 insolvenčního zákona a pozdě podanou přihlášku pohledávky odmítl.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka č. 16 Jaroslava Klemensová včasné odvolání, jímž se domáhala dle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) změny napadeného usnesení tak, že se její přihláška pohledávky neodmítá. Věřitelka namítala, že svou pohledávku do insolvenčního řízení řádně přihlásila a uvedla, že její pohledávka za dlužnicí ve výši 120.791 Kč byla u krajského soudu evidována již na základě postoupení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.10.2011 pod č.j. Ncp 1174/2011-10.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání věřitelky není důvodné.

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ, insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3 nesmí být tato lhůta kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 2.12.2011 č.j. KSOS 31 INS 17589/2011-A-11, zjistil úpadek dlužnice (výrok I.) a na její majetek prohlásil konkurs, který bude projednáván jako konkurs nepatrný (výrok II.). Výrokem III. soud prvního stupně ustanovil insolvenčního správce a výrokem IV. vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Výrokem V. insolvenční soud vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Podle ustanovení § 89 odst. 1 insolvenčního zákona účinky rozhodnutí nastaly okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, to je dnem 2.12.2011. V souladu s ustanovením § 57 odst. 1 o.s.ř. počala věřitelům plynout lhůta k přihlášení pohledávek dne 3.12.2011 a uplynula dnem 2.1.2012 (pondělí) dle § 57 odst. 2 věta druhá o.s.ř. Věřitelka č. 16 podala svou přihlášku pohledávky u soudu prvního stupně prostřednictvím pošty dne 27.4.2012. Přihlášku tak podala po lhůtě stanovené insolvenčním soudem, pročež dle ustanovení § 173 odst. 1 IZ nelze k takto opožděné přihlášce pohledávky přihlížet. Insolvenční zákon bez zřetele k tomu, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou, všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužnicí, ukládá, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinili včas, tedy ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2, písm. d/, odst. 3, § 173 IZ). Výjimku z této povinnosti insolvenční zákon v ustanovení § 165 odst. 2 IZ stanoví pouze pro věřitele pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ), což však není případ odvolatelky. Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když opožděně podanou přihlášku pohledávky dle ustanovení § 185 IZ odmítl.

Byla-li přihláška pohledávky podána opožděně, není podstatné, zda se tak stalo s odstupem několika dnů, týdnů, či měsíců, stejně tak není důvod zkoumat příčiny opožděného podání přihlášky, to je zda věřitelka přihlásila svou pohledávku po stanovené lhůtě z důvodu své nedbalosti či zda se o probíhajícím insolvenčním řízení a o rozhodnutí o úpadku dlužnice skutečně včas nedozvěděla. Prominutí zmeškání lhůty, včetně lhůty k podání přihlášky, totiž v insolvenčním řízení dle ustanovení § 83 IZ není přípustné.

Je nepřípadná námitka odvolatelky, že její pohledávka byla u Krajského soudu v Ostravě již evidována na základě postoupení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.10.2011 č.j. Ncp 1174/2011-10. Ze spisu Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. Ncp 1174/2011, se podává, že v tomto řízení byla řešena otázka věcné příslušnosti soudu ve sporu, v němž se věřitelka č. 16 jako žalobkyně domáhala proti dlužnici Libuši anonymizovano jako žalované zaplacení částky 120.791 Kč s příslušenstvím, v této věci bylo rozhodnuto Vrchním soudem v Olomouci dne 18.10.2011 pod č.j. Ncp 1174/2011-10 tak, že k projednání a rozhodnutí je příslušný krajský soud (dle ustanovení § 9 odst. 3, písm. r) o.s.ř.). Toto řízení se tedy netýkalo přihlášky pohledávky věřitelky č. 16 do insolvenčního řízení dlužnice Libuše anonymizovano , ale týkalo se civilní žaloby, která svou povahou není přihláškou pohledávky. Nadto v době zahájení tohoto civilního řízení (9.8.2011) ještě insolvenční řízení ve věci dlužnice Libuše anonymizovano nebylo zahájeno (insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu byl podán dne 29.9.2011). Civilní žaloba je samostatným procesním úkonem odlišným od přihlášky do insolvenčního řízení a proto k ní nebylo možné při posuzování včasnosti přihlášky přihlížet.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě (§ 238a odst. 1 písm. a/, § 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci a věřitelce se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná věřitelce běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 17. července 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Radka Panáčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu