3 VSOL 47/2012-A-15
KSOL 10 INS 14290/2011 3 VSOL 47/2012-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Libuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Šumperk, Lidická 147/2, PSČ 787 01, zastoupené Mgr. Stanislavem Sochorem, advokátem se sídlem v Olomouci, Pavelčákova 14, PSČ 779 00, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 7.11.2011, č.j. KSOL 10 INS 14290/2011-A-10 takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že dlužnici se záloha na náklady insolvenčního řízení n e u k l á d á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, uložil dlužnici, aby ve lhůtě sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč na blíže označený účet Krajského soudu v Ostravě.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení, doručeným soudu dne 12.8.2011. Ke dni zahájení insolvenčního řízení byla dlužnice podle výpisu z katastru nemovitostí vlastníkem podílu v rozsahu jedné čtvrtiny nemovitostí, zapsaných na LV č. 566 pro katastrální území Hanušovice, obec Hanušovice a spoluvlastníkem podílu v rozsahu jedné poloviny nemovitostí, zapsaných na LV č. 1427 pro katastrální území Šumperk, obec Šumperk. V souladu s ustanovením § 392 odst. 2 a ustanovením § 393 odst. 1, odst.

2 insolvenčního zákona vyzval soud usnesením ze dne 26.8.2011 dlužnici, aby ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne doručení doplnila insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení tak, že doloží aktuální znalecký posudek o ceně všech nemovitostí v jejím vlastnictví spolu s poučením o následcích nesplnění výzvy. Na výzvu soudu reagovala dlužnice podáním, doručeným soudu dne 3.10.2011 a soudu zaslala znalecký posudek, jehož předmětem bylo stanovení ceny nemovitostí, zapsaných na LV č. 1427 pro katastrální území Šumperk, obec Šumperk, a dále nemovitostí-pozemku parc. č. 826/1-zahrada, pozemku parc. č. 826/4-ostatní plocha, pozemku parc. č. 826/5-ostatní plocha, zapsaných na LV č. 566 pro katastrální území Hanušovice, obec Hanušovice. Přípisem, doručeným soudu dne 16.9.2011 pak dlužnice sdělila, že není vlastníkem dalších pozemků, zapsaných na LV č. 566 pro katastrální území Hanušovice, obec Hanušovice-pozemku parc. č. 826/8, 826/9, 826/10, 826/11, 826/12 a 826/17. Soud proto opětovně vyzval dlužnici k doložení znaleckého posudku o ceně těchto nemovitostí. K výzvě soudu dlužnice zaslala-bez dalšího-výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.10.2011, z něhož plyne, že je spoluvlastníkem těchto nemovitostí. Jak soud prvního stupně dále uvedl, následkem nepřipojení zákonem vyžadovaných příloh (znaleckého posudku) je odmítnutí návrhu na povolení oddlužení (§ 393 odst. 3 insolvenčního zákona) a prohlášení konkursu na majetek dlužníka (§ 396 odst. 1 insolvenčního zákona). Podle soudu prvního stupně jednání dlužnice, která nejprve sdělila, že není vlastníkem uvedených nemovitostí, a následně písemným podáním své vlastnictví k těmto nemovitostem prokázala (výpisem z katastru nemovitostí), dokládá lehkomyslný přístup dlužnice k plnění povinností v insolvenčním řízení ve smyslu ustanovení § 395 odst. 2, písm. b) insolvenčního zákona. Sdělení dlužnice ohledně majetku je v insolvenčním řízení podstatné, neboť právě nezajištění věřitelé na základě údajů o majetku dlužníka v insolvenčním návrhu ve smyslu ustanovení § 402 odst. 1 insolvenčního zákona mají právo hlasovat o způsobu oddlužení. S odkazem na účel zálohy a s odkazem na to, že v případě prohlášení konkursu činí minimální odměna insolvenčního správce 45.000,-Kč podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 313/2007 Sb., v platném znění, uložil soud prvního stupně zaplacení zálohy ve výši 50.000,-Kč

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Potvrdila, že došlo k určitým nesrovnalostem ohledně rozsahu nemovitostí, jí vlastněných, tyto nesrovnalosti však nebyly způsobeny její lehkomyslností, nýbrž tím, že měla důvěru v organizaci, která jí s vyřizováním oddlužení pomáhala, vyhotovovala všechny potřebné písemnosti a předávala je dlužnici k podpisu. Odvolatelka poukazovala na to, že je jí přes 70 let, a lze tudíž pochopit, že si neuvědomila, že výpis z katastru nemovitostí, z něhož se vycházelo, byl pouze výpisem částečným, v němž nebyly uvedeny všechny nemovitosti v jejím vlastnictví. Na tuto skutečnost nebyla upozorněna, proto s důvěrou podepsala podání, které bylo připraveno. Rovněž namítala, že všechny parcely spolu těsně sousedí a vznikly na základě geometrického plánu, který nenechávala zpracovat ani o něm nevěděla. Dlužnice dále potvrdila, že byla a nadále je spoluvlastníkem pozemků p.č. 826/8, 826/9, 826/10, 826/11, 826/12 a 826/17 v katastrálním území Hanušovice. K doložení hodnoty spoluvlastnického podílu na těchto nemovitostech současně předložila dodatek č. 1 znaleckého posudku č. 4882-59/2011, vypracovaný znalcem Václavem Žouželkou, obsahující ocenění i předmětných nemovitostí. Odvolatelka navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno osobou k tomuto úkonu oprávněnou a včas, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužnice se insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, došlým soudu dne 12.8.2011 domáhá vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. V návrhu uvedla, že má celkem čtyři věřitele (čtyři závazky), z toho jeden vykonatelný (závazek vůči Komerční investiční a úvěrové společnosti DOMOV, s.r.o.), a její závazky představují částku celkem 278.911,50 Kč. Všechny závazky jsou po splatnosti více jak 30 dnů a některé závazky není schopna plnit po dobu delší jak tři měsíce. Ke dni podání návrhu je výše předepsaných splátek asi 8.082,-Kč. Současný příjem z vypláceného důchodu ve výši 11.639,-Kč nestačí na pokrytí nezbytných životních nákladů a všech závazků u věřitelů, které není schopna hradit řádně a včas a z tohoto důvodu byla nucena zastavit podstatnou část svých plateb. Má proto za to, že splňuje podmínky ustanovení § 3 IZ, a je v úpadku. K návrhu připojila dlužnice přílohy, tzv. přílohu č. 1-seznam věřitelů a listinné důkazy, přílohu č. 2 označenou jako úprava nákladů spojených s realizací insolvenčního řízení, přílohu č. 3-seznam závazků s uvedením aktuálních dlužných částek, přílohu č. 4-doklady o očekávaných příjmech, přílohu č. 5-listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky, jako přílohu č. 6-výpis z rejstříku trestů, přílohu č. 7-seznam majetku, přílohu č. 8-prohlášení o podnikání, přílohu č. 9-prohlášení o vyživovací povinnosti a přílohu č. 10-seznam zaměstnanců dlužníka. V příloze č. 7-seznam majetku-opatřené údajem, že tento seznam majetku je úplný a správný a podpisem dlužnice, byl jako nezajištěný majetek uveden i podíl v rozsahu jedné čtvrtiny na nemovitosti-parcela 826/1, zapsané na LV č. 566 pro katastrální území Hanušovice, a dále podíl v rozsahu jedné poloviny rodinného domu č.p. 147 s parcelou St. 4182 a parcely 1900/5, zapsaných na LV č. 1427 pro katastrální území Šumperk s uvedením údaje ohledně odhadu současné ceny těchto nemovitostí. Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením ze dne 26.8.2011, č.j. KSOL 10 INS 14290/2011-A-4 uložil dlužnici, aby doplnila insolvenční návrh, mimo jiné, tak, že doloží aktuální znalecký posudek, jehož předmětem posouzení bude odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu dlužnice na nemovitostech, pozemcích parc. č. 826/1, parc. č. 826/8, parc. č. 826/9, parc. č. 826/10, parc. č. 826/11, parc. č. 826/12, parc. č. 826/17, parc. č. 827/2, parc. č. 826/4 a parc. č. 826/5, zapsaných na LV č. 566 pro katastrální území Hanušovice, obec Hanušovice, a dále aktuální znalecký posudek, jehož předmětem posouzení bude odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu dlužnice na nemovitostech, budově č.p. 147 na pozemku parc. č. 4182 a pozemku parc. č. 4182 a dále pozemku parc. č. 1900/5, zapsaných na LV č. 1427 pro katastrální území Šumperk. Současně byla dlužnice poučena podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ o tom, že soud návrh na povolení oddlužení odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy a nebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti. K výzvě soudu prvního stupně zaslala dlužnice soudu znalecký posudek č. 4882-59/2011, vypracovaný znalcem Václavem Žouželkou, jehož účelem bylo stanovení ceny obvyklé nemovitostí, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk na LV č. 1427 pro obec a katastrální území Šumperk a na LV č. 566 pro obec a katastrální území Hanušovice-z těchto nemovitostí pozemků parc. č. 826/1, parc. č. 827/2, parc. č. 826/4 a parc. č. 826/5. Vzhledem ke sdělení dlužnice, že není spoluvlastníkem ostatních, v usnesení soudu prvního stupně vyjmenovaných pozemků zapsaných na LV č. 566, soud prvního stupně usnesením ze dne 12.10.2011, č.j. KSOL 10 INS 14290/2011-A-8 vyzval dlužnici k doplnění údajů o tom, kdy došlo k převodu spoluvlastnického podílu dlužnice na těchto nemovitostech a v případě, že k takové skutečnosti nedošlo, aby doložila soudu aktuální znalecký posudek (ne starší než tři měsíce), jehož předmětem posouzení bude odhad obvyklé ceny těchto nemovitostí. Na tuto výzvu soudu prvního stupně dlužnice ve stanovené lhůtě nereagovala.

Podle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč.

Podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ, návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti.

Podle ustanovení § 395 odst. 2, písm. b) IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Podle ustanovení § 396 odst. 1 IZ, jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Ve vztahu k závěrům soudu prvního stupně je třeba uvést, že k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit-mimo jiné-seznam majetku, v němž u každé položky tohoto seznamu musí být uveden údaj o době pořízení tohoto majetku, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny, přičemž nemovitosti a majetek, na kterém váznou zajišťovací práva, musí být vždy oceněn znalcem (srov. ustanovení § 392 odst. 1, písm. a/, odst. 2 IZ). Znalecký posudek o ceně těchto věcí musí nechat zpracovat navrhovatel, neboť tento znalecký posudek tvoří přílohu návrhu. Správný je i závěr soudu prvního stupně, že pokud dlužník na výzvu soudu návrh na povolení oddlužení ve stanovené lhůtě neopraví nebo nedoplní podle pokynů soudu tak, aby měl zákonem požadované náležitosti a přílohy, insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne (§ 393 odst. 3 IZ) s tím, že odmítne-li návrh na povolení oddlužení, má ve smyslu ustanovení § 396 IZ povinnost rozhodnout současně o řešení dlužníkova úpadku konkursem.

V přezkoumávané věci není pochybnosti o tom, že dlužnice ani přes výzvu soudu (spolu s poučením i následcích neuposlechnutí této výzvy podle ustanovení § 393 odst. 1 IZ) zákonem požadovanou přílohu, to je znalecký posudek o ceně všech nemovitostí, jichž je dlužnice spoluvlastníkem, nepřipojila.

Nicméně tak učinila dodatečně, v průběhu odvolacího řízení, takže důvod pro odmítnutí návrhu na povolení oddlužení podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ dán není.

Z dosavadních výsledků řízení nelze ani dovodit lehkomyslný přístup dlužnice ve vztahu k plnění povinností v insolvenčním řízení, a tedy důvod pro zamítnutí insolvenčního návrhu podle § 395 odst. 2, písm. b) IZ.

Dlužnice na výzvy soudu reagovala, a pokud byla její podání neúplná, je zjevné, že si neuvědomila či neporozuměla všem okolnostem. O tom svědčí i to, že ačkoli tvrdila, že není spoluvlastníkem dalších pozemků (zapsaných na LV č. 566), současně předložila výpis z katastru nemovitostí, z něhož naopak taková skutečnost vyplývá.

Za tohoto stavu je tak požadavek na složení zálohy na náklady insolvenčního řízení nedůvodný, proto odvolací soud postupem podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužnici neukládá.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 27. února 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu