3 VSOL 462/2013-A-21
KSOS 14 INS 10083/2013 3 VSOL 462/2013-A-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Bruntál, Mezina 86, PSČ 792 01, identifikační číslo: 42981727, o insolvenčním návrhu věřitele Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, identifikační číslo: 45317054, adresa pro doručování: Komerční banka, a.s., útvar 9460-Vymáhání pohledávek, Brno, nám. Svobody 92/21, PSČ 631 31, o nařízení předběžného opatření, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.4.2013 č.j. KSOS 14 INS 10083/2013-A-6

tak to :

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že předběžné opatření, jímž se ustanovuje předběžným správcem Mgr. Renáta Jančová, Bruntál, Dr. E. Beneše 1873/61, PSČ 792 01, dlužníkovi se ukládá, aby: a) bez souhlasu předběžného správce nenakládal s věcmi movitými a nemovitými (nebo jejich částmi), právy či jiným majetkem, které má ve svém vlastnictví, který může náležet do majetkové podstaty, b) své peněžité závazky ke třetím osobám plnil pouze se souhlasem předběžného správce a c) poskytl předběžnému správci všestrannou součinnost, zejména dbal jeho pokynů, osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi se ukládá, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale pouze předběžnému správci, a dále tomu, kdo má u sebe dlužníkův majetek, který může náležet do majetkové podstaty dlužníka se ukládá, aby na výzvu předběžného správce umožnil jeho prohlídku a ocenění, s tím, že předběžné opatření je vykonatelné okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, se n e n a ř i z u j e.

Odův odně ní:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, nařídil předběžné opatření, jímž ustanovil předběžným správcem Mgr. Renátu Jančovou (výrok I.), uložil dlužníkovi, aby: a) bez souhlasu předběžného správce nenakládal s věcmi movitými a nemovitými (nebo jejich částmi), právy či jiným majetkem, které má ve svém vlastnictví, který může náležet do majetkové podstaty, b) své peněžité závazky ke třetím osobám plnil pouze se souhlasem předběžného správce a aby c) poskytl předběžnému správci všestrannou součinnost, zejména dbal jeho pokynů (výrok II.), nařídil osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale pouze předběžnému správci (výrok III.), a tomu, kdo má u sebe dlužníkův majetek, který může náležet do majetkové podstaty dlužníka, aby na výzvu předběžného správce umožnil jeho prohlídku a ocenění (výrok IV.), a vyrozuměl o tom, že předběžné opatření je vykonatelné okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok V.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že má za osvědčené, že insolvenční navrhovatel je k podání insolvenčního návrhu aktivně legitimován, neboť má vůči dlužníkovi pohledávku více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti. Podáním, došlým soudu dne 18.4.2013, podal navrhovatel podnět na vydání předběžného opatření, v němž uvedl, že dlužník poté, co bylo zahájeno insolvenční řízení, převedl svůj obchodní podíl ve společnosti Kapas s.r.o. se sídlem Bruntál, nám. Míru 65/6, IČ: 25389033 na třetí osobu, a dále, že dlužník dne 16.4.2013 zaslal svým obchodním partnerům dopis, v němž je informuje o převodu veškeré své podnikatelské činnosti na uvedenou společnost, a sdělil nové bankovní spojení. Na základě zjištění, učiněných z úplného výpisu z obchodního rejstříku společnosti Kapas s.r.o. a z přípisu dlužníka ze dne 16.4.2013 soud prvního stupně poté, co citoval ustanovení § 82, § 111 odst. 1, § 112 odst. 1 a odst. 2 a § 113 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) uzavřel, že má za osvědčené, že dlužník se po zahájení insolvenčního řízení zbavuje svého majetku, když převedl 50 % svého obchodního podílu ve společnosti Kapas s.r.o. a když převedl nebo převádí nebo má v úmyslu převést své podnikání, týkající se výroby kartonáže na společnost Kapas s.r.o. Těmito převody učiněnými po zahájení insolvenčního řízení, které představují podstatnou změnu v jeho majetku, tak dlužník-jak soud prvního stupně dále pokračoval-porušil ustanovení § 111 IZ. Soud prvního stupně dovodil, že je nutno do vydání rozhodnutí o úpadku zabránit dalším změnám v rozsahu majetkové podstaty a z tohoto důvodu ustanovil předběžného správce a omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítal, že dne 4.4.2013 proběhla řádná valná hromada společnosti top kartex s.r.o., která přijala řadu změn, mimo jiné i změnu názvu firmy a schválila převod obchodního podílu a jmenování nového jednatele Ing. Jiřího Maradu. Touto valnou hromadou schválené převody obchodního podílu ve společnosti Kapas s.r.o. byly realizovány dne 8.4.2013, návrh na zápis změn byl podán 16.4.2013. Hmotněprávní účinky věřitelem zpochybňovaných úkonů tak nastaly ke dni 4.4.2013, respektive 8.4.2013, to je před podáním insolvenčního návrhu. Po podání insolvenčního návrhu nebyly činěny žádné úkony, z nichž věřitel oprávněnost svého insolvenčního návrhu dovozuje. V této souvislosti odvolatel soudu prvního stupně vytýkal, že převzal nekriticky tvrzení věřitele o tom, že převedl 50 % obchodního podílu na společnost Kapas s.r.o., ačkoliv z listin, které jsou založeny v rejstříkovém spise Krajského soudu v Ostravě lze dovodit, že převedl celý svůj obchodní podíl a vzdal se funkce jednatele, a to před podáním insolvenčního návrhu. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno k návrhu věřitele Komerční banka, a.s., došlým soudu dne 9.4.2013. Insolvenčním návrhem se věřitel domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a tvrdil, že má vůči dlužníkovi pohledávku ze smlouvy o hypotečním úvěru reg. č. 0820307240802, uzavřenou s dlužníkem dne 31.8.2007, podle které poskytl dlužníkovi hypoteční úvěr ve výši 5.700.000 Kč za úrok ve výši 5,36 % p.a., a dlužník se zavázal vrátit poskytnuté peněžní prostředky spolu s úroky nejpozději do 25.9.2027 v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 38.761 Kč splatných vždy k 25. dni v měsíci. Dlužník se dále za poskytnuté služby související s poskytnutým úvěrem zavázal podle všeobecných podmínek smlouvy hradit odměnu ve výši a způsobem stanoveným v Sazebníku odměn za poskytování služeb. Pohledávka ze smlouvy o úvěru je na základě zástavní smlouvy ze dne 31.8.2007, reg. č. 10000120495 zajištěna zástavním právem k nemovitostem (v návrhu blíže označeným) ve vlastnictví dlužníka. Dlužník řádně a včas své povinnosti ze smlouvy o úvěru neplnil, když od 25.9.2009 nehradil

řádně a včas sjednané splátky jistiny úvěru a úroků, respektive zastavil platby, proto věřitel využil svého práva sjednaného v úvěrových podmínkách a s účinností ke dni 1.10.2010 pohledávku zesplatnil, a pohledávka se stala splatnou v celé výši. Tato pohledávka je evidována na úvěrovém účtu (v návrhu blíže označeném) a ke dni 3.4.2013 činila celkem 7.818.363,18 Kč-z toho jistina 5.364.979,49 Kč, úroky řádné 1.013.435,40 Kč a úroky z prodlení 1.432.808,29 Kč. Jako další věřitele dlužníka označil insolvenční navrhovatel společnosti SUBI STYL s.r.o. se sídlem Ostrava, Grmelova 2069/9, IČ: 25864661, vůči které má dlužník závazek ve výši 33.659 Kč s příslušenstvím, splatným nejpozději od 16.1.2012, když v tento den byl Exekutorským úřadem Ostrava vydán k vymožení pohledávky exekuční příkaz k prodeji dotčených nemovitostí a exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva, Elviro s.r.o. se sídlem Bruntál, Krnovská 1020/16, IČ: 25879901, vůči které má dlužník závazek ve výši 803.644 Kč s příslušenstvím splatný nejpozději od 27.2.2012, když v tento den byl Exekutorským úřadem Olomouc vydán k vymožení pohledávky exekuční příkaz k prodeji dotčených nemovitostí a exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva, a věřitele Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj-územní pracoviště v Bruntále, vůči kterému má dlužník závazek ve výši 5.452.322 Kč s příslušenstvím splatný nejpozději dne 14.7.2010, když v tento den bylo příslušným správcem daně vydáno k vymožení pohledávky rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva. Podle tvrzení insolvenčního navrhovatele má dlužník peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen plnit své závazky. Kromě závazku dlužníka vůči věřiteli je vůči dlužníkovi vedeno exekuční řízení a dlužník je v prodlení s placením všech svých závazků, o kterých je věřitel informován. Dlužník tedy není schopen plnit svým věřitelům řádně a včas, a věřitelé jsou proto nuceni domáhat se uspokojení svých pohledávek prostřednictvím exekuce. Dlužník má peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti. Dlužník je tak v úpadku, neboť má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit. Dále je zřejmé, že má majetek postačující k úhradě nákladů insolvenčního řízení. K osvědčení své pohledávky označil navrhovatel důkazy-smlouvu o hypotečním úvěru včetně oznámení, žádost o čerpání úvěru včetně interního účetního dokladu o čerpání úvěru, zástavní smlouvu k nemovitostem, výpis z katastru nemovitostí, oznámení o provedení úvěrového opatření (zesplatnění) a historický výpis k úvěrovému účtu, a dále k osvědčení tvrzení o existenci dalších věřitelů dlužníka výpis z katastru nemovitostí, LV č. 88 pro k.ú. Mezina. Podle úředního záznamu ve spise z důvodu technických problémů nebyl insolvenční návrh a vyhláška o zahájení insolvenčního řízení zveřejněny ve dvouhodinové lhůtě. Krajský soud v Ostravě oznámil, že insolvenčním návrhem insolvenčního navrhovatele Komerční banka, a.s., bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Pavla anonymizovano vyhláškou ze dne 11.4.2013, jež byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 11.4.2013 v 11.18 hod. Tímto okamžikem nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Dne 17.4.2013 soudu došlo podání insolvenčního navrhovatele, označené jako podnět k vydání předběžného opatření , v němž insolvenční navrhovatel uvedl, že zjistil, že ke dni 16.4.2013 dlužník převedl svůj obchodní podíl ve společnosti Kapas s.r.o., IČ: 25389033 na třetí osoby, a že je mu také známo, že dne 16.4.2013 dlužník, jakožto podnikající fyzická osoba, rozeslal svým obchodním partnerům dopis, v němž tyto partnery informuje o převodu veškeré podnikatelské činnosti na společnost Kapas s.r.o. včetně sdělení nového bankovního spojení. Na základě toho dovozuje a má za to, že dlužník nakládá s majetkovou podstatou, respektive majetkem, který by mohl do majetkové podstaty náležet (převod podniku, převod obchodního podílu apod.) v rozporu s ustanovením § 111 insolvenčního zákona, a proto dává insolvenčnímu soudu podnět, aby v souladu s ustanovením § 113 insolvenčního zákona předběžným opatřením ustanovil předběžného správce a umožnil dlužníkovi nakládat s majetkovou podstatou pouze se souhlasem předběžného správce a současně nařídil, aby osoby mající vůči dlužníkovi závazky napříště neposkytovaly plnění dlužníkovi, ale předběžnému správci. K tomuto podnětu doložil insolvenční navrhovatel úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17805, a písemné sdělení Pavla anonymizovano , označené jako změna v organizaci kartonážní výroby ve firmě Pavla anonymizovano -Kapas , datované v Bruntále dne 16.4.2013.

Podle ustanovení § 82 IZ, předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu (odstavec 1). Předběžným opatřením může insolvenční soud také ustanovit předběžného správce (odstavec 2).

Podle ustanovení § 111 odst. 1 IZ, nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Podle ustanovení § 112 odst. 1 IZ, insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111 (odstavec 1). Insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody (odstavec 2). Povinností předběžného správce je provést opatření ke zjištění dlužníkova majetku a k jeho zajištění, jakož i k přezkoumání dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního právního předpisu (odstavec 3).

Podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její

částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Ze shora citovaných zákonných ustanovení plyne, že nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník podle § 111 odst. 1 IZ povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Aplikace ustanovení § 113 IZ proto přichází v úvahu obvykle pouze tehdy, není-li omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou plynoucí z ustanovení § 111 odst. 1 IZ dostatečným, nebo je dlužník nerespektuje, anebo je-li důvodnou obava, že je respektovat nebude.

Odvolací soud se se závěrem soudu prvního stupně o tom, že dlužník nerespektuje zákonná omezení vyplývající z ustanovení § 111 IZ, neztotožňuje.

Především, pokud se týká obchodního podílu dlužníka ve společnosti Kapas s.r.o., identifikační číslo: 25389033 (původně označené obchodní firmou top kartex s.r.o.), je pravda (a odvolatel to ani nezpochybňuje), že byl převeden na jiný subjekt, respektive na jiné subjekty, přičemž tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 16.4.2013. Z notářského zápisu sepsaného dne 4.4.2013 v notářské kanceláři v Bruntále, Sladovnická 16 JUDr. Jarmilou Handlovou, notářkou se sídlem v Bruntále pod sp. zn. NZ 23/2012, N 23/2012 však vyplývá, že dlužník, jako jediný společník společnosti s ručením omezeným top kartex s.r.o. rozhodl ve smyslu ustanovení § 132 obchodního zákoníku o udělení souhlasu s rozdělením obchodního podílu a převodem části obchodního podílu společníka, kterým je Pavel anonymizovano , anonymizovano , odpovídajícího vkladu ve výši 50.000 Kč na druhou osobu, kterou je Ing. Josef anonymizovano , anonymizovano , a převodem části obchodního podílu společníka, kterým je Pavel anonymizovano , anonymizovano , odpovídajícího vkladu ve výši 50.000 Kč na druhou osobu, kterou je Ing. Jiří anonymizovano , anonymizovano , odvolal stávajícího jednatele společnosti Pavla Kubešu, anonymizovano , a jmenoval jednatelem společnosti Ing. Jiřího Maradu, anonymizovano , a dále rozhodl o změně firmy společnosti ze stávající firmy, kterou je top kartex s.r.o. na novou firmu, která nově zní: Kapas s.r.o., a o změně sídla společnosti ze stávajícího sídla Bruntál, nám. Míru 65/6 na nové sídlo, kterým je: Bruntál, PSČ 792 01 tohoto dne, to je dne 4.4.2013. K rozdělení obchodního podílu a společníka, jímž byl Pavel anonymizovano a k jeho převodu, na Ing. Josefa Kubešu a Ing. Jiřího Maradu tedy došlo ještě předtím, než nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (dne 11.4.2013). Zápis do obchodního rejstříku, týkající se převodu obchodního podílu má pouze deklaratorní charakter, což znamená, že účinky zapisované skutečnosti nastaly nezávisle na zápisu do obchodního rejstříku.

Nařízení předběžného opatření vůči dlužníkovi pak nemůže opodstatnit to, že dlužník sdělením ze dne 16.4.2013 (to je po zahájení insolvenčního řízení) informoval obchodní partnery o změně v organizaci kartonážní výroby. Pouze z té skutečnosti, že dlužník svým obchodním partnerům oznámil plánovanou organizační změnu, jejímž cílem je postupně osamostatnit a převést veškerou podnikatelskou část týkající se výroby kartonáže s upozorněním, že současně však budou dodrženy smluvní závazky dlužníka, rozhodně nelze dovozovat, že by dlužník nerespektoval omezení nakládání se svým majetkem dané mu ustanovením § 111 IZ. Ostatně pokud by v budoucnu vyšlo najevo, že dlužník svými právními úkony ukrátil možnost uspokojení svých věřitelů nebo zvýhodnil některé věřitele na úkor jiných, bylo by lze jeho úkonům odporovat za podmínek uvedených v § 235 a násl. IZ.

Z výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučen í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu navrhovateli a předběžné insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 17. července 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu