3 VSOL 462/2010-P209-8
KSBR 39 INS 398/2010 3 VSOL 462/2010-P209-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Oděvní podnik, a.s., se sídlem Za Drahou 4239/2, Prostějov, PSČ 797 04, IČ: 25532774, o přihlášce pohledávky č. 209 věřitele hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 00064581, zastoupeného JUDr. Renatou Scholzovou, advokátkou se sídlem LFA 2020 advokáti s.r.o., se sídlem Blanická 28, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 29009243, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.9.2010, č.j. KSBR 39 INS 398/2010-P209-3

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 209 věřitele hlavního města Prahy co do výše 243.829,35 Kč (výrok I.) a rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v rozsahu odmítnuté přihlášky pohledávky ve výši 243.829,35 Kč v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 18.1.2010, téhož dne zveřejněného v insolvenčním rejstříku, bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka. Usnesením ze dne 25.1.2010 č.j. KSBR 39 INS 398/2010-A-51 byl zjištěn úpadek dlužníka, přičemž výrokem IV. tohoto usnesení byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky. Lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 24.2.2010. Věřitel podal přihlášku pohledávky pro

částku ve výši 226.647,97 Kč dne 23.2.2010 s tím, že tato jeho pohledávka byla na přezkumném jednání konaném dne 26.4.2010 zjištěna. Následným podáním dne 21.5.2007 bylo soudu doručeno další doplnění přihlášky č. 209 ve které věřitel navýšil svou pohledávku o 243.829,35 Kč. Doplnění přihlášky č. 209 bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené insolvenčním soudem pro podání přihlášek pohledávek, tj. bylo podáno opožděně. Na danou situaci není možno aplikovat ani § 192 odst. 2 insolvenčního zákona, jelikož toto ustanovení dává možnost věřiteli měnit důvod vzniku přihlašované pohledávky, její výši nebo pořadí pouze do přezkoumání jím přihlášené pohledávky. V dané věci byla přihláška pohledávky doplněna až po přezkumném jednání, a proto soud prvního stupně v souladu s ustanovením § 185 insolvenčního zákona rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky co do částky ve výši 243.829,35 Kč s tím, že v tomto rozsahu také končí účast věřitele v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání ve kterém namítal, že s dlužníkem uzavřel smlouvu o nájmu nebytových prostor, která skončila dnem 10.11.2009. Dne 22.1.2010 byla uzavřena další smlouva o nájmu nebytových prostor ve které se dlužník zavázal zaplatil úhradu za období faktického užívání nebytového prostoru od 11.11.2009 do nabytí účinnosti nájemní smlouvy, tj. do 22.1.2010 ke dni 30.1.2010. Pohledávky evidované za dlužníkem ke dni 30.1.2010 v celkové výši 226.647,97 Kč přihlásil do zahájeného insolvenčního řízení, jeho nárok byl doložen listinnými důkazy a na přezkumném jednání uznán v plném rozsahu, to je v částce 226.647,97 Kč. Jelikož dlužník své povinnosti z druhé nájemní smlouvy i nadále neplnil, podáním ze dne 20.5. doplnil již podanou přihlášku pohledávky, kdy rozšířil dosud uplatněný nárok o dluh za navazující dlužné období, to je za období od 1.2.2010 do 27.4.2010, kdy došlo k vyklizení nebytového prostoru a jeho vrácení. Se závěrem soudu prvního stupně nesouhlasí, když je toho názoru, že doplněním přihlášky postupoval v souladu s článkem 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, dle které se každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Navrhuje, aby usnesení soudu prvního stupně bylo zrušeno v plném rozsahu.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ) pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.) aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání věřitele důvodné není.

Podle § 136 odst. 2, písm. d) IZ rozhodnutí o úpadku musí obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, s poučením o následcích jejího zmeškání.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení § 192 odst. 2 IZ věřitel může až do přezkoumání jím přihlášené pohledávky, dokud jeho pohledávka není zjištěna nebo účinně popřena, měnit důvod vzniku přihlašované pohledávky, její výši nebo pořadí. Jestliže v důsledku této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání. Věřitel je však povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že doplnění přihlášky pohledávky č. 209 věřitele hlavního města Prahy bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené insolvenčním soudem pro podání přihlášek pohledávek. Soud prvního stupně správně uvedl, že 30 denní lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená rozhodnutím o úpadku, to je usnesením ze dne 25.1.2010 č.j. KSBR 39 INS 398/2010-A-51 uplynula dnem 24.2.2010. V této lhůtě podal věřitel přihlášku pohledávky pro částku ve výši 226.647,97 Kč. Jak vyplývá ze seznamu přihlášených pohledávek, tato pohledávka pod pořadovým číslem 209 (pořadovým číslem věřitele 191) byla na přezkumném jednání, které se konalo dne 26.4.2010 zjištěna ve výši 226.647,97 Kč. Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že podání věřitele ze dne 18.5.2010, které sám nazval jako doplnění přihlášky a žádal, aby toto doplnění bylo posouzeno jako rozšíření stávající pohledávky, nelze ve smyslu ustanovení § 192 odst. 2 IZ považovat za změnu včas přihlášené pohledávky spočívající v jejím navýšení, protože měnit důvod vzniku přihlašované pohledávky, její výši nebo pořadí může věřitel pouze do doby, dokud jeho pohledávka není zjištěna nebo účinně popřena. V projednávané věci tak mohl věřitel učinit pouze do dne 26.4.2010, kdy se konalo přezkumné jednání, na kterém byla pohledávka věřitele zjištěna. Podal-li věřitel své doplnění přihlášky pohledávky u soudu až dne 21.5.2010 nutno tuto přihlášku pohledávky posoudit jako pozdě podanou přihlášku pohledávky, protože byla podána po uplynutí 30 denní lhůty stanovené usnesením o úpadku. K námitce věřitele, že podaným doplněním přihlášky postupoval v souladu s článkem 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, dle něhož se každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu odvolací soud uvádí, že odkaz na článek Listiny není případný, protože stanovený postup pro přihlašování pohledávek stanoví insolvenční zákon a ten výslovně určuje, jak lhůtu do kdy lze přihlášky pohledávek uplatnit, tak také stanoví nejzazší okamžik, do kterého může věřitel svou přihlášku pohledávky měnit ať už jde o důvod vzniku, výši pohledávky nebo její pořadí. Soud prvního stupně proto postupoval správně, jestliže v souladu s ustanovením § 185 rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele co do výše 243.829,35 Kč, když v tomto rozsahu přihláška pohledávky věřitele byla podána opožděně.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli, státnímu zastupitelství a insolvenčnímu správci se však také doručuje zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná věřiteli běžet ode dne, kdy mu toto rozhodnutí bude doručeno zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 30. listopadu 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu