3 VSOL 461/2015-B-33
KSOS 22 INS 13126/2014 3 VSOL 461/2015-B-33

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové, v insolvenční věci dlužnice Ladislavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Zbyslavice, Ve Dvoře 81, PSČ: 742 83, identifikační číslo osoby: 75239671, adresa pro doručování: Náměstí 69, Klimkovice, PSČ 742 83, o změně rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, o odvolání Roberta anonymizovano , anonymizovano , bytem Prostějov, Emila Králíka 4362/4, PSČ: 796 04, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.2.2015, č.j. KSOS 22 INS 13126/2014-B-13,

tak to:

Odvolání se o d m í t á .

Odův odně ní:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně změnil poměr uspokojení pohledávek věřitelů dlužnice při plnění oddlužení splátkovým kalendářem, který byl uveden ve výroku III. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.9.2014, č.j. KSOS 22 INS 13126/2014-B-11, a to ode dne 1.3.2015 způsobem uvedeným ve výroku I. usnesení. Dále v jeho výroku II. rozhodl, že částku, která byla dosud podle označeného usnesení deponována u insolvenčního správce na uspokojení popřené pohledávky věřitele č. 9 Roberta anonymizovano , anonymizovano , bytem Emila Králíka 4362/4, Prostějov, PSČ: 796 04, insolvenční správce rozdělí mezi věřitele dle poměru uspokojení pohledávek uvedených ve výroku I. usnesení. Výrokem III. soud deklaroval, že účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Na odůvodnění soud uvedl, že usnesením ze dne 23.9.2014, č.j. KSOS 22 INS 13126/2014-B-11 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a stanovil poměr uspokojení pohledávek jednotlivých věřitelů. Přihláška pohledávky věřitele č. 9 Roberta anonymizovano byla odmítnuta usnesením soudu prvního stupně č.j. KSOS 22 INS 13126/2014-P9-3 s tím, že se k ní nepřihlíží.

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27.11.2014, č.j. KSOS 22 INS 13126/2014, 3 VSOL 992/2014-P9-8 bylo usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele Roberta anonymizovano potvrzeno a dne 19.12.2015 (správně 2014) nabylo právní moci. Vzhledem k této změně okolností, rozhodujících pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek, soud podle ustanovení § 407 odst. 3 insolvenčního zákona rozhodl o změně poměrného uspokojení pohledávek věřitelů a o tom, že částka deponována u insolvenčního správce pro uspokojení pohledávky věřitele č. 9 Roberta anonymizovano bude rozdělena jako mimořádná mezi věřitele dle stanoveného poměrného uspokojení.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal odvolání Robert Netík (dále též odvolatel ), který nesouhlasil s rozhodnutím o změně splátkového kalendáře, neboť je nesprávné. Podle obsahu odvolání žádal, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, aby schválený splátkový kalendář nebyl měněn.

Účastníci řízení, ani insolvenční správce, se k podanému odvolání nevyjádřili.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 218, písm. b) o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 IZ, rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Jak vyplývá z ustanovení § 407 odst. 3 IZ, proti usnesení, kterým bylo změněno rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, má právo podat odvolání pouze věřitel, který podle měnícího usnesení obdrží na úhradu své pohledávky méně, než podle měněného (původního) rozhodnutí. Odvolací soud se proto nejprve zabýval tím, zda odvolatel má právo podat odvolání proti předmětnému usnesení soudu prvního stupně, tedy zda je věřitelem, jemuž zákon takové právo přiznává. V tomto směru z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že odvolatel dne 21.7.2014 přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice pohledávku z titulu dohody mezi ním a dlužnicí ve výši 637.397Kč; přihláška pohledávky byla evidována v oddílu P spisu pod č. 9. Usnesením ze dne 13.8.2014, č.j. KSOS 22 INS 13126/2014-P9-3 soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky odvolatele a uvědomil jej, že právní mocí rozhodnutí se jeho účast v insolvenčním řízení končí. Toto usnesení bylo k odvolání odvolatele potvrzeno Vrchním soudem v Olomouci jeho usnesením dne 27.11.2014, č.j. KSOS 22 INS 13126/2014, 3 VSOL 992/2014-P9-8, a nabylo právní moci dne 19.12.2014.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že účast odvolatele dne 19.12.2014 v insolvenčním řízení dlužnice skončila (ust. § 185, věta druhá IZ) a od tohoto dne již nemá v řízení postavení věřitele. Proto není věřitelem, který podle napadeného usnesení obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí, jemuž zákon přiznává právo podat odvolání proti předmětnému usnesení (ust. § 407 odst. 3, věta třetí IZ).

Vzhledem k tomu, že odvolatel není osobou, která je subjektivně legitimována k podání odvolání proti předmětnému usnesení, odvolací soud jeho odvolání odmítl jako odvolání podané někým, kdo k odvolání není oprávněn (ust. § 218 písm. b/ o.s.ř.). Věcnou správností napadeného usnesení, jakož i dalšími odvolacími námitkami, se odvolací soud proto zabývat nemohl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, odvolateli, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů), jakož i státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 16. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu