3 VSOL 460/2013-B-22
KSOS 33 INS 8819/2012 3 VSOL 460/2013-B-22

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Jany Havrlantové, nar. 27.6.1961, Náměstí republiky 572/4, 736 01 Havířov-Město, identifikační číslo osoby 73 35 42 28, o způsobu řešení úpadku, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.4.2013 č.j. KSOS 33 INS 8819/2012-B-8

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně prohlásil na majetek dlužnice konkurs. V důvodech usnesení uvedl, že dlužnice si ve lhůtě stanovené v ustanovení § 390 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen IZ ) nepodala návrh na povolení oddlužení, a ani ve lhůtě stanovené ustanovením § 316 odst. 5 IZ návrh na povolení reorganizace, a proto jediným přípustným způsobem řešení úpadku je konkurs. Soud prvního stupně proto postupoval dle ustanovení § 149 odst. 1 IZ a prohlásil na majetek dlužnice konkurs.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, avšak odvolání nepodepsala.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 42 odst. 4 věty první o.s.ř. pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř. v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle ustanovení § 211 o.s.ř. pro řízení u odvolacího soudu platí přiměřené ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného.

Podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Podle ustanovení § 93 odst. 1 IZ jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, proti rozhodnutí o úpadku a proti rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, předloží soud prvního stupně věc odvolacímu soudu, jakmile všem účastníkům uplyne lhůta k podání odvolání; po uplynutí této lhůty úkony směřující k odstranění vad včasného odvolání, k doručení odvolání ostatním účastníkům, k vyšetření podmínek řízení nebo jiná obdobná šetření činí předseda senátu odvolacího soudu.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužnice proti napadenému usnesení podala včasné odvolání, které však nepodepsala. Usnesením odvolacího soudu ze dne 5.6.2013 č.j. KSOS 33 INS 8819/2012,-B-18 byla dlužnice vyzvána, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení usnesení doplnila své odvolání tak, že jej podepíše. Současně byla poučena, že nebude-li odvolání ve stanovené lhůtě doplněno a odvolací soud nebude moci pro tento vytčený nedostatek pokračovat v řízení, bude odvolání dlužnice odmítnuto. Vzhledem k tomu, že usnesení (písemnost) nebylo možné vhodit do domovní nebo jiné dlužnicí užívané schránky postupem podle § 50 odst. 1 o.s.ř. při zvláštním způsobu jeho doručení (§ 75 IZ) na adresu dlužnice, uvedenou v insolvenčním návrhu insolvenčního navrhovatele Česká pojišťovna, a.s., která je adresou evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, a dlužnice v insolvenčním řízení neučinila podání, ve kterém by uvedla (jinou) adresu svého bydliště či adresu, na kterou jí mají být doručovány soudní písemnosti, doručil odvolací soud uvedené usnesení dlužnici dne 11.7.2013 postupem dle ustanovení § 50 odst. 2 o.s.ř. Dlužnice však odvolání ve stanovené lhůtě ani dosud nedoplnila.

Odvolací soud proto postupoval dle ustanovení § 211 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 43 odst. 2 o.s.ř. a odvolání dlužnice odmítl.

Poučen í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 22. července 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu