3 VSOL 457/2015-A-18
KSOS 40 INS 29751/2014 3 VSOL 457/2015-A-18

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Životice u Nového Jičína č.p. 6, PSČ 742 72, identifikační číslo: 69194009, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.3.2015, č.j. KSOS 40 INS 29751/2014-A-9,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na blíže označený účet Krajského soudu v Ostravě zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000 Kč. V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podáním, doručeným soudu dne 3.11.2014, se dlužník domáhá vydání rozhodnutí, kterým bude zjištěn jeho úpadek, přičemž toto podání spojil s návrhem na povolení oddlužení a jako způsob oddlužení navrhl plnění splátkovým kalendářem. S ohledem na neúplnost návrhu na povolení oddlužení vyzval dlužníka usnesením ze dne 27.11.2014, aby ve stanovené lhůtě své podání doplnil, a poučil jej o následcích nevyhovění výzvě. Dlužník reagoval na výzvu soudu a částečně doplnil svůj insolvenční návrh podáním ze dne 22.12.2014, ohledně doložení svých příjmů však požádal o prodloužení lhůty do 9.1.2015, v této lhůtě, ani později, své příjmy nedoložil, a nedoložil k výzvě soudu ani aktuální výpis z rejstříku trestů. Poté, co soud prvního stupně citoval ustanovení § 393 odst. 3 a § 396 odst. 1 zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), dovodil, že návrh na povolení oddlužení bude podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ odmítnut a současně podle ustanovení § 396 odst. 1 IZ bude rozhodnuto o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. V této souvislosti uvedl, že dlužník přes výzvu soudu řádně nedoplnil zákonem požadované náležitosti návrhu na povolení oddlužení, a to především přehled svých příjmů za období od listopadu 2011 do října 2014, bez této náležitosti nelze posoudit, zda splňuje podmínky pro povolení oddlužení. Za této situace pak uložil dlužníkovi podle ustanovení § 108 odst. 1 a odst. 2 IZ zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, když s ohledem na strukturu dlužníkova majetku bude v případě prohlášení konkursu na jeho majetek do doby zpeněžení majetku nutné, aby insolvenční správce měl k dispozici finanční prostředky na úhradu nákladů vzniklých bezprostředně po prohlášení konkursu, a zejména souvisejících se zpeněžením majetku. Zaplacená záloha ve stanovené výši umožní výkon činnosti insolvenčního správce do doby, než bude možné zpeněžit majetkovou podstatu, případně umožní pokrýt i jeho odměnu a hotové výdaje.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Odvolatel namítá, že své příjmy doplní během několika dní, jakmile je obdrží od své účetní. Podáním ze dne 16.4.2015, došlým soudu téhož dne, odvolatel doplnil, že účetní mu dosud potvrzení o příjmu nedoložila, neboť byla a je na nemocenské, a že tyto zašle nejpozději do pátku 24.4.2015. Tytéž údaje pak sdělil i v dalším svém podání ze dne 24.4.2015, došlém soudu téhož dne.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, doplněným podáním ze dne 19.11.2014, došlým soudu téhož dne, se dlužník domáhá zjištění úpadku a povolení oddlužení s navrhovaným způsobem oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu uvedl, že má několik věřitelů, kteří po něm požadují dlužné částky, pohledávky těchto věřitelů jsou déle než měsíc po splatnosti a některé déle než půl roku po splatnosti. Věřitelé a exekutoři po dlužníkovi požadují celkem asi 914.220 Kč. Dále uvedl, že není ženatý, vyživovací povinnost má ke dvěma dětem (zda má výživné stanoveno soudem, dlužník v návrhu neuvedl). Jeho příjem představuje mzda asi ve výši 13.000 Kč měsíčně. Jak dále uvedl, i když bude nutné dodat dar , hodlá zaplatit svým věřitelům 100 % jejich pohledávek. Usnesením ze dne 27.11.2014, č.j. KSOS 40 INS 29751/2014-A-5 Krajský soud v Ostravě vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení doplnil své podání ze dne 3.11.2014 tak, že předloží seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, předloží seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a předloží seznam svých zaměstnanců-s tím, že současně dlužníka poučil o tom, jaké náležitosti musí jednotlivé seznamy obsahovat, a s tím, že uvedené seznamy podepíše a výslovně v nich uvede, že jsou správné a úplné-dále uvede a doloží veškeré své čisté příjmy za období od listopadu 2011 do října 2014, předloží výpis z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce, předloží darovací smlouvu, na jejímž základě mu má být přispíváno pro účely oddlužení, jež musí být opatřena úředně ověřeným podpisem dárce, sdělí, zda má vyživovací povinnost stanovenou rozhodnutím soudu, zda má závazky vůči Okresní správě sociálního zabezpečení a vůči MULTICREDIT SE, IČ: 29288657, to je subjektům, uvedeným jako věřitelé ve výpisu z katastru nemovitostí (LV č. 176, k.ú. Životice u Nového Jičína), sdělí, zda má závazky z podnikání, a v kladném případě předloží skutková tvrzení o souhlasu věřitelů s řešením dlužníkova úpadku oddlužením. V odůvodnění tohoto rozhodnutí soud prvního stupně citoval ustanovení § 104 odst. 1, § 392 odst. 2, písm. b) a odst. 3 a § 393 odst. 1 IZ, a současně dlužníka poučil o tom, že nebude-li návrh na povolení oddlužení řádně doplněn a v řízení o něm nelze z tohoto důvodu pokračovat, insolvenční soud jej odmítne. Na výzvu soudu reagoval dlužník předložením seznamu závazků (v němž označil jednotlivé své věřitele, právní důvod vzniku jednotlivých závazků, jejich výši, splatnost, údaj o tom, zda se jedná o závazky zajištěné či nezajištěné, a zda tyto závazky popírá), seznam majetku a seznam zaměstnanců, opatřené podepsaným prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. Podle údajů v seznamu majetku vlastní dlužník rodinný dům v Životicích u Nového Jičína v katastrálním území Životice u Nového Jičína, na parcele č. 216 a parcely č. 216, 222/8 a 222/14, zapsané na LV č. 176 (vedeného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín), automobil značky Škoda Felicia v pořizovací ceně 14.000 Kč (s poznámkou, že vozidlo bylo zapůjčeno od kamaráda ) a vybavení domu- základní a staré . Podle údajů v seznamu zaměstnanců není v současné době dlužník podnikatelem a z podnikatelské činnosti má závazek vůči Okresní správě sociálního zabezpečení. Dále doplnil, že vyživovací povinnost má ke svým nezletilým synům, výživné bylo stanoveno soudem celkem ve výši 6.000 Kč (měsíčně). Dále předložil dohodu o finančním daru uzavřenou dne 22.12.2014 mezi Marií Gerykovou, označenou jako poskytovatel daru, a dlužníkem, označeným jako příjemce daru, jíž se poskytovatelka daru zavázala příjemci poskytovat pravidelný finanční dar ve výši 12.200 Kč měsíčně vždy do 30. dne v měsíci v hotovosti, a to od měsíce, který bude určen soudem při schválení soudního oddlužení příjemkyně daru . Požadované listiny, dokládající příjmy dlužníka, dlužník nepředložil. Podáním ze dne 22.12.2014 sdělil, že jeho účetní není schopna tyto listiny předložit, nejdříve je dá pro soud na začátku roku 2015. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 108 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení (odstavec 1). Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odstavec 2). Podle ustanovení § 392 odst. 1, písm. b) IZ, k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky. Podle ustanovení § 393 IZ, neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti (odstavec 2). Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (odstavec 3). Podle ustanovení § 396 IZ, jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. Po vyhodnocení údajů uvedených dlužníkem v návrhu lze předběžně uzavřít, že dlužník se nachází v úpadku, neboť má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, jež není schopen plnit, neboť je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti. Uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení je odůvodněno zejména v těch případech, kdy podle předběžného závěru insolvenčního soudu bude úpadek dlužníka řešen konkursem a struktura jeho majetku je taková, že po rozhodnutí o úpadku nebudou v majetkové podstatě dostatečné pohotové peněžní prostředky k zajištění činnosti insolvenčního správce. V konkursu-na rozdíl od oddlužení plněním splátkového kalendáře-totiž nejsou náklady řízení hrazeny postupně, ale vznikají ve větší míře krátce po rozhodnutí o úpadku a hradí se právě z majetkové podstaty.

Z hlediska závěru soudu prvního stupně o nutnosti uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení je tak určující posouzení správnosti jeho (předběžného) závěru o tom, že dlužníkovi nebude povoleno řešení úpadku oddlužením, jak navrhuje.

Ze shora citovaného ustanovení § 392 odst. 1, písm. b) IZ vyplývá, že zákonem požadovanou přílohou k návrhu na povolení oddlužení jsou i listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky. Dlužník sice v návrhu tvrdí, že má dostatečný příjem-mzdu ve výši 13.000 Kč měsíčně, a další příjem na základě dohody o finančním daru-listiny, jež by dokládaly tyto tvrzené údaje o příjmech, však dlužník současně ke svému návrhu nepřipojil. Soud prvního stupně proto nepochybil, pokud postupem podle ustanovení § 393 odst. 2 IZ vyzval dlužníka k doplnění těchto listin, a to spolu s poučením o následcích neuposlechnutí této výzvy. Dlužník, ač řádně poučen, však doložil pouze dohodu o finančním daru, listiny, dokládající údaje o jeho příjmech-mzdě ve výši 13.000 Kč (jak tvrdí), však nepřipojil (neoznačil ani svého zaměstnavatele).

Za tohoto stavu, kdy dlužník ani přes výzvu soudu prvního stupně podle ustanovení § 392 odst. 2 IZ, ač řádně poučen o následcích neuposlechnutí této výzvy, ustanovením § 393 odst. 1, písm. b) IZ vyžadované doklady k návrhu na povolení oddlužení, to je listiny, dokládající údaje o příjmech dlužníka, nepřipojil, se tak jeví pravděpodobným odmítnutí návrhu na povolení oddlužení (§ 393 odst. 3 IZ) a prohlášení konkursu na jeho majetek (§ 396 IZ).

Soud prvního stupně také správně uložil dlužníkovi povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Účelem složené zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku. Správce činí úkony v souvislosti se zpeněžením majetkové podstaty, při kterých mu vznikají náklady. Tyto náklady mají být hrazeny zejména z prostředků majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ), ovšem z údajů, uvedených dlužníkem, je zřejmé, že v majetkové podstatě není dostatek pohotových peněžních prostředků, to je peněz v hotovosti nebo na účtu, které by bylo možné k jejich úhradě použít. Nelze přitom požadovat po správci, aby náklady řízení hradil ze svého. Po zpeněžení alespoň části dlužníkova majetku (dlužník je podle údajů uvedených v seznamu majetku a také ve výpisu z katastru nemovitostí vlastníkem nemovitostí) již bude možné výtěžek zpeněžení použít k úhradě dalších nákladů, ale do té doby bude nutno překlenout počáteční nedostatek hotových peněz, k čemuž je určena právě záloha.

Soudem prvního stupně stanovenou zálohu ve výši 20.000 Kč považuje i odvolací soud za přiměřenou, když v této fázi půjde zejména o náklady související s prodejem nemovitostí, jako například inzerce prodeje, či náklady veřejné dražby, dále poštovné, platby za telekomunikační služby, cestovné apod.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 17. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu