3 VSOL 45/2014-A-20
KSBR 32 INS 22299/2013 3 VSOL 45/2014-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem v Dolních Kounicích, Bezručova 25/11, PSČ: 664 64, o insolvenčním návrhu věřitele České spořitelny, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, a návrhu dlužníka na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.10.2013, č.j. KSBR 32 INS 22299/2013-A-14,

takto:

Odvolání dlužníka se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení písemného vyhotovení usnesení doplnil návrh na povolení oddlužení, doručený soudu dne 10.9.2013 tak, že předloží ocenění nemovitostí znalcem, předloží výpis z evidence rejstříku trestů, nikoliv starší doby 3 měsíců, listinami doloží své čisté měsíční příjmy za období posledních 3 let, předloží listinu, na jejímž základě provádí závislou činnost, a s ohledem na svou podnikatelskou činnost v seznamu závazků rozliší závazky vzniklé z podnikání a ostatní závazky. Dlužník byl poučen o tom, že proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, a dále by poučen o tom, že nebude-li návrh na povolení oddlužení ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne podle ust. § 393 odst. 3 insolvenčního zákona a současně bude rozhodnuto o způsobu řešení jeho úpadku konkursem s odkazem na ust. § 396 odst. 1 insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, ve kterém uvedl, že v návrhu na povolení oddlužení v bodě č. 16 a 17 uvedl seznam svého movitého a nemovitého majetku včetně jeho pořizovací ceny, v návrhu na povolení oddlužení v bodě č. 18 uvedl seznam svých pohledávek včetně výše dlužné částky a věřitele a znalecký posudek na nemovitost dlužníka vypracoval v rámci exekučního řízení soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále je IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud se nejdříve zabýval tím, zda odvolání bylo podáno proti rozhodnutí, vůči němuž je odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. § 393 odst. 1 IZ neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést.

Podle ust. § 43 o.s.ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Obdobně jako v případě samotného insolvenčního návrhu upravuje insolvenční zákon i u návrhu na povolení oddlužení specifický postup soudu v případě vad a nedostatků návrhu. Jde o zvláštní úpravu ve vztahu k § 43 o.s.ř. Postup upravený v § 393 IZ, to je řešící situace neúplného, neurčitého nebo nesrozumitelného návrhu na povolení oddlužení, navazuje mimo jiné i na posuzování tohoto návrhu z hlediska předpokladů pro jeho odmítnutí z důvodu pozdního podání nebo podání neoprávněnou osobou.

Insolvenční soud shledal návrh dlužníka na povolení oddlužení neúplný, a proto ho napadeným usnesením vyzval k doplnění návrhu na povolení oddlužení, poučil ho o tom, které listiny je třeba předložit a současně ho také upozornil na to, že nebude-li návrh na povolení oddlužení ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. Nepřipouští-li občanský soudní řád odvolání proti usnesení, kterým byl účastník podle ust. § 43 odst. 1 o.s.ř. vyzván, aby neúplné, nesrozumitelné nebo neurčité podání doplnil nebo opravil (ust. § 202 odst. 1, písm. b/ o.s.ř.), nutno uzavřít, že odvolání není přípustné ani proti usnesení-výzvě, kterou insolvenční soud vyzval dlužníka k odstranění vad neúplného návrhu na povolení oddlužení, o čemž byl ostatně také dlužník správně poučen v napadeném usnesení. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 218, písm. c) o.s.ř. a odvolání dlužníka odmítl, protože směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 10. února 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu