3 VSOL 448/2011-A-17
KSBR 44 INS 10789/2011 3 VSOL 448/2011-A-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka IPM Group, a.s., se sídlem Brno, Kulkova 4001/4, PSČ 615 00, zastoupeného JUDr. Petrem Matějkou, advokátem se sídlem Brno, Lidická 23b, PSČ 602 00, o insolvenčním návrhu věřitele Ing. Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Letovická 1420/20, PSČ 621 00, zastoupeného Mgr. Lucií Černotovou, advokátkou se sídlem Brno, Jakubské nám. 5, PSČ 602 00, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 44 INS 107892011-A-5 ze dne 28.6.2011

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně vyzval navrhovatele-věřitele, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč na účet soudu specifikovaný ve výroku rozhodnutí nebo v hotovosti na pokladně soudu (výrok I.) a uložil navrhovateli-věřiteli, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení sdělil, zda se vzdává práva účasti na projednání insolvenčního návrhu, popřípadě zda souhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání (výrok II.). Proti tomuto usnesení, výslovně výroku I., podal věřitel odvolání, které podáním ze dne 10.11.2011 vzal zcela zpět. Současně tímto podáním vzal zpět i svůj insolvenční návrh.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ) pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že věřitel vzal zpět své odvolání dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. za použití ust. § 7 odst. 1 IZ a rozhodl o zastavení odvolacího řízení. Právní moc napadeného usnesení nastane podle ust. § 221 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

O nákladech odvolacího řízení odvolací soud rozhodl podle ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení, neboť odvolatel sice z procesního hlediska zavinil zastavení odvolacího řízení, avšak dlužníku dle obsahu spisu žádné náklady řízení nevznikly.

V dalším řízení soud prvního stupně neopomene rozhodnout o zpětvzetí insolvenčního návrhu (§ 130 IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; navrhujícímu věřiteli a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 23. listopadu 2011

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu