3 VSOL 443/2010-P20-3
KSBR 44 INS 3199/2009 3 VSOL 443/2010-P20-3

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Libora anonymizovano , anonymizovano , bytem Lomnička 103, PSČ 666 01, IČ: 46923314, o přihlášce pohledávky věřitele č. 20 České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 4, Budějovická 5, PSČ 140 21, IČ: 63998530, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 44 INS 3199/2010 (správně 2009)-B-36 ze dne 4.2.2010 takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 4, Budějovická 5, IČ: 63998530 ze dne 21.1.2010 ve výši 2.220,-Kč se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 20 ze dne 21.1.2010 ve výši 2.220,-Kč a rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 3.9.2009, č.j. KSBR 44 INS 3199/2009-A-18 insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs. Ve výroku VI. tohoto usnesení soud vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku s poučením, že k opožděně podaným přihláškám pohledávek soud nepřihlíží a tyto se v insolvenčním řízení neuspokojují. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 3.9.2009 a lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 5.10.2009. Podáním ze dne 21.1.2010 (podaným k poštovní přepravě dne 22.1.2010) doručeným soudu dne 25.1.2010 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení svou pohledávku ve výši 2.220,-Kč, která je evidována pod č. 20. Současně věřitel uvedl, že žádá o zařazení pohledávky do insolvenčního řízení, neboť v insolvenčním rejstříku nebylo uvedeno rodné číslo úpadce a tím byla věřiteli znemožněna jeho jednoznačná identifikace. Přihláška věřitele č. 20 byla podána po uplynutí lhůty stanovené insolvenčním soudem pro podání přihlášek, tj. opožděně. K námitce věřitele, že v insolvenčním rejstříku nebylo uvedeno rodné číslo dlužníka, soud uvádí, že ani tato skutečnost nemůže zhojit to, že věřitel nepodal přihlášku své pohledávky včas. Z insolvenčního zákona jednoznačně vyplývá, že rozhodná pro včasnost přihlášky je lhůta stanovená v rozhodnutí o úpadku, přičemž rozhodnutí o úpadku bylo řádně (v souladu s právní úpravou) zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Soud proto rozhodl podle ust. § 173 odst. 1 a § 185 insolvenčního zákona tak, jak je uvedeno ve výroku jeho usnesení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Uvedl, že jím přihlášená pohledávka plyne z neuhrazeného pojistného na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uzavřenou s dlužníkem pod jeho rodným číslem, bez uvedení identifikačního čísla. Poukázal na to, že v insolvenčním rejstříku v době podání přihlášky bylo uvedeno pouze identifikační číslo dlužníka. Namítl, že tím byla znemožněna jednoznačná identifikace úpadce s osobou mající u věřitele evidovanou pohledávku, tato skutečnost byla zjištěna až na základě telefonického sdělení úpadce. Zdůraznil, že podle ust. § 420 odst. 1 a odst. 2 insolvenčního zákona pro fyzickou osobu jsou údaji zapisovanými do insolvenčního rejstříku jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo nebo datum narození a pro fyzickou osobu podnikající dále i další údaje odlišující její firmu. Vzhledem k tomu, že v insolvenčním rejstříku nebyly uvedeny veškeré zákonem stanovené údaje o dlužníku, nemohl být dlužník jednoznačně a včas identifikován, a proto se domáhá, aby usnesení o odmítnutí jeho přihlášky do insolvenčního řízení bylo zrušeno.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je důvodné.

Podle § 136 odst. 2, písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 téhož ustanovení lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle § 420 odst. 1 a odst. 2 IZ je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo. Je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků vedle údajů podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej při svém podnikání, dále místo podnikání, jestliže se liší od bydliště, a identifikační číslo.

Z obsahu spisu vyplývá, že dne 1.6.2009 byl u soudu prvního stupně dlužníkem podán insolvenční návrh, kterým se domáhá zjištění svého úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek. Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 44 INS 3199/2009-A-18 ze dne 3.9.2009 (zveřejněným téhož dne) byl zjištěn úpadek dlužníka, prohlášen konkurs na jeho majetek a věřitelé dlužníka byli vyzváni k přihlášení svých pohledávek do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku s poučením, že k později podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. V tomto rozhodnutí byl dlužník označen jménem, příjmením, bydlištěm a identifikačním číslem. Údaj o datu narození dlužn anonymizovano ) byl do elektronického systému insolvenčního rejstříku vložen soudní kanceláří insolvenčního soudu dne 3.2.2010 ve 13.37 hod., do této doby byl dlužník zapsán v insolvenčním rejstříku svým jménem, příjmením, bydlištěm a identifikačním číslem. Věřitel podal dne 25.1.2010 (podáním podaným na poště dne 22.1.2010) přihlášku pohledávky a současně podal žádost o dodatečné uznání pohledávky s odůvodněním, že v insolvenčním rejstříku nebylo uvedeno rodné číslo dlužníka (s poukazem na ust. § 420 odst. 1 a odst. 2 IZ), čímž mu byla znemožněna jednoznačná identifikace dlužníka, neboť přihlašovaná pohledávka plyne z neuhrazeného pojistného na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uzavřenou pod rodným číslem dlužníka. Skutečnost o insolvenčním řízení byla věřitelem zjištěna až na telefonické sdělení dlužníka.

Zákonná koncepce široké veřejné přístupnosti údajů v insolvenčních řízeních je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je podle ust. § 419 odst. 1 IZ informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (jedním z více systémů), veřejně přístupným na internetu, který poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Podmínky služby provozované v rámci informačního systému veřejné správy vycházejí z údajů, které se povinně zapisují do insolvenčního rejstříku, jmenovitě do seznamu dlužníků (§ 420 IZ). Tyto povinné údaje o osobě vychází z identifikátorů osob (ust. § 24 až § 26 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů). Je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo a nemá-li rodné číslo, datum narození; je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisují se do seznamu dlužníků vedle těchto údajů i další údaje, mimo jiné identifikační číslo. Povinné údaje zapíše insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile nastanou

účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději do sedmi dnů po tomto okamžiku; není-li některý z těchto údajů v uvedené době znám, zapíše jej insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo (ust. § 420 odst. 4 IZ). Tento zápis soud provádí z úřední povinnosti a podle stavu zápisu v informačním systému; nesprávné údaje v podáních účastníků soud ověřuje, nepřebírá je a uvádí v insolvenčním rejstříku jen údaje správné, zjištěné z informačních systémů veřejné správy, ve kterých má být lustrovaná osoba evidována. Proto i když insolvenční návrh neobsahuje rodné číslo nebo datum narození dlužníka, je insolvenční soud povinen je sám vyhledat v příslušných informačních registrech a zveřejnit je v insolvenčním rejstříku. Jinými slovy řečeno, insolvenční soud je povinen zapsat do seznamu dlužníků veškeré údaje, jež se v něm zveřejňují podle ust. § 420 odst. 1 až odst. 3 IZ, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do sedmi dnů po tomto okamžiku, i když se z obsahu insolvenčního návrhu nepodávají; v takovém případě je insolvenční soud vyhledá v příslušných informačních registrech. Věřitelé takto mohou porovnáním svých údajů s údaji v informačním systému (ISIR) pravidelně zjišťovat, zda ohledně dlužníka bylo zahájeno insolvenční řízení a posléze sledovat i jeho průběh.

Jelikož věřitel nemá v dané věci postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Pak ovšem platí, že lhůta k podání přihlášky pohledávky počala věřiteli běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužníku byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání, jež je ve smyslu ust. § 420 IZ součástí tohoto informačního systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti. Insolvenční soud však v rozporu s ust. § 420 IZ zapsal datum narození dlužníka do systému ISIR až dne 3.2.2010, tj. po uplynutí lhůty stanovené k přihlašování pohledávek v rozhodnutí o úpadku (která uplynula dnem 5.10.2009), tedy do uplynutí této lhůty nebylo možné porovnáním údajů, které měl věřitel k dispozici (jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo dlužníka), s údaji v systému ISIR vyhledat dlužníka podle jeho rodného čísla nebo data narození. Za této situace závěr soudu prvního stupně o opožděnosti věřitelovy přihlášené pohledávky není správný.

Odvolací soud proto rozhodnutí soudu prvního stupně změnil podle ust. § 220 odst. 3 o.s.ř. a rozhodl tak, že přihláška věřitelovy pohledávky se neodmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se však také doručuje zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 11. února 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu