3 VSOL 442/2012-B-52
KSBR 27 INS 4735/2008 3 VSOL 442/2012-B-52

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Aleny anonymizovano , anonymizovano , Znojmo, Přímětice 59, PSČ 669 04, o zrušení konkursu, o odvolání insolvenční správkyně Mgr. Jany Řezáčové, Znojmo, nám. Republiky 18, PSČ 669 04, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.3.2012 č.j. 27 INS 4735/2008-B-40

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se v odvoláním napadeném výroku II. m ě n í tak, že insolvenční správkyni Mgr. Janě Řezáčové s e u r č u j e odměna ve výši 5.000 Kč za vedení konkursního řízení a celková náhrada hotových výdajů ve výši 1.050 Kč. Odměna a náhrada hotových výdajů v celkové výši 6.050 Kč budou v plném rozsahu uhrazeny ze zálohy složené dlužnicí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zrušil konkurs na majetek dlužnice, neboť pro uspokojení věřitelů je majetek dlužnice nepostačující (výrok I.), určil odměnu insolvenční správkyně Mgr. Jany Řezáčové ve výši 5.000 Kč za vedení konkursního řízení, a dále ve výši 2.000 Kč za vedení oddlužovacího řízení za období od povolení oddlužení do jeho pravomocného schválení s tím, že odměna v celkové výši 7.000 Kč bude hrazena z prostředků záloh složených dlužnicí na úhradu nákladů řízení ze dne 8.1.2009 ve výši 5.000 Kč a dne 1.4.2009 ve výši 2.000 Kč (výrok II.) a dále uložil insolvenční správkyni, aby ve lhůtě 15 dnů od právní moci tohoto usnesení písemně oznámila insolvenčnímu soudu, zda uzavřela účetní knihy a sestavila účetní závěrku, splnila povinnosti uložené daňovými předpisy a předala dlužnici potřebné účetní záznamy, zbývající majetek a zajistila činnosti evidenční a archivační, popřípadě provedla další činnosti související se zrušením konkursu, přičemž nevede-li dlužnice účetnictví, týkají se tyto povinnosti přiměřeně její daňové evidence (výrok III.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně ve vztahu k výroku II. o určení odměny insolvenční správkyně, poté, co citoval ustanovení § 38 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) a ustanovení § 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb., uvedl, že v daném případě byla soudem určena odměna správkyně nikoliv z výtěžku zpeněžení (kterého zde nebylo), nýbrž volnou úvahou s přihlédnutím ke všem okolnostem případu, přičemž soud rozhodl o odměně nejenom za konkurs, ale i za oddlužení, a to za období od jeho povolení do jeho schválení. Odměnu lze hradit v plné výši ze zálohy na náklady insolvenčního řízení, jež byla dlužnicí složena ve dvou částkách-dne 8.1.2009 ve výši 5.000 Kč a dne 1.4.2009 ve výši 2.000 Kč.

Proti tomuto usnesení, výslovně proti výroku II. o určení odměny, podala insolvenční správkyně odvolání. Namítala, že insolvenční soud postupoval při rozhodování o odměně nesprávně a v rozporu se stávající právní úpravou. Zdůraznila, že insolvenční soud při stanovení odměny insolvenčního správce sice odkazoval na ustanovení § 38 IZ a § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., nicméně odměnu určil nikoliv v souladu s touto právní úpravou, podle níž odměna insolvenčního správce činí za vedení konkursního řízení 45.000 Kč a nikoliv 5.000 Kč. Odměna insolvenčního správce tedy měla být stanovena ve výši 45.000 Kč, přičemž do výše 7.000 Kč měla být uhrazena z prostředků složených dlužnicí na náklady insolvenčního řízení, ve výši 38.000 Kč měla být hrazena státem. Navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části změnil a přiznal insolvenční správkyni odměnu za vedení konkursního řízení ve výši 45.000 Kč.

V průběhu odvolacího řízení insolvenční správkyně k výzvě odvolacího soudu doplnila vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce tak, že odměna správce činí podle vyhlášky č. 313/2007 Sb.-podle § 1 odst. 5 45.000 Kč, odměna, jež byla uhrazena dlužnicí po dobu trvání oddlužení podle § 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb., představuje čáku 21.000 Kč, když se jednalo o měsíční platby dlužnice od 1.5.2009 do 17.8.2011, tj. za 28 měsíců po 750 Kč. Pokud se týká hotových výdajů podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., insolvenční správkyně vyčíslila hotové výdaje podle § 7 odst. 4 této vyhlášky částkou 5.250 Kč, představující náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. od 3.3.2009 (neboť oddlužení plněním splátkového kalendáře bylo schváleno usnesením soudu ze dne 3.3.2009) do 18.1.2012, kdy nabylo právní moci usnesení soudu ze dne 20.12.2011 o zrušení oddlužení, tj. za celkem 35 měsíců (březen 2009 až leden 2012) po 150 Kč, a to dále vyčíslila hotové výdaje, jež byly dlužnicí po dobu trvání oddlužení uhrazeny, částkou 4.200 Kč, s tím, že se jednalo o měsíční platby dlužnice za dobu od 1.5.2009 do 17.8.2011, tj. za 28 měsíců po 150 Kč.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části (§ 212, § 212a odst.1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání insolvenční správkyně není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že Krajský soud v Brně usnesením ze dne 14.1.2009, č.j. KSBR 27 INS 4735/2008-A-9 rozhodl o zjištění úpadku dlužnice, povolil oddlužení a insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Janu Řezáčovou. Usnesením ze dne 3.3.2009, č.j. KSBR 27 INS 4735/2008-B-6 (vyhlášeným u jednání, jež bylo nařízeno na den 3.3.2009) rozhodl o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Následně, usnesením ze dne 9.4.2009, č.j. KSBR 27 INS 4735/2008-B-8, Krajský soud v Brně schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a uložil dlužnici, aby po dobu pěti let počítaných od 1.5.2009 platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému prvnímu dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900 Kč podle poměru pohledávek věřitelů, ve výroku II. tohoto usnesení blíže specifikovaných, a uložil dlužnici, aby po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře platila insolvenční správkyni k jejím rukám vždy ke každému prvnímu dni v měsíci částku 900 Kč, jež sestává z odměny ve výši 750 Kč a náhrady hotových výdajů ve výši 150 Kč, přičemž poprvé je dlužnice povinna uhradit tuto částku insolvenční správkyni k 1.5.2009. Na základě návrhu věřitele Resorts Holding a.s. se sídlem Znojmo, Kovářská 6, IČ: 25590901 ze dne 16.9.2011 a návrhu dlužnice ze dne 15.11.2011 na zrušení schváleného oddlužení Krajský soud v Brně (poté, co insolvenční správkyně podala zprávu o své činnosti ze dne 30.11.2011) usnesením ze dne 20.12.2011, č.j. KSBR 27 INS 4735/2008-B-37 zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs s tím, že konkurs bude projednáván jako konkurs nepatrný. Usnesení nabylo právní moci dne 18.1.2012. Následně v podání ze dne 6.2.2012 navrhla insolvenční správkyně zrušení konkursu s odůvodněním, že dlužnice nevlastní žádný majetek, jímž by byla schopna své závazky vůči přihlášeným věřitelům v celkové výši 293.784,85 Kč uspokojit. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 38 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odstavec 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát (odstavec 2). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (odstavec 5).

Podle ustanovení § 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna insolvenčního správce součet odměny určené z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele a odměny určené z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele (odstavec 1). Odměna určená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele činí při výtěžku od 0 do 10 mil. Kč 15 %, od 10 mil. Do 50 mil Kč 1.500.000 Kč + 10 % z částky přesahující 10 mil. Kč, od 50 mil. Kč do 100 mil. Kč 5.500.000 Kč + 5 % z částky přesahující 50 mil. Kč, od 100 mil. Do 250 mil. Kč 8.000.000 Kč + 1 % z částky přesahující 100 mil. Kč, od 250 mil. Kč 9.500.00 Kč + 0,5 % z částky přesahující 250 mil. Kč (odstavec 3). Pro účely této vyhlášky se výtěžkem zpeněžení určeným k rozdělení mezi nezajištěné věřitele rozumí výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele zahrnuté do rozvrhu a výtěžek zpeněžení určený k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů postavených na roveň pohledávkám za podstatou (odstavec 4). Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna insolvenčního správce nejméně 45.000 Kč (odstavec 5).

Podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

Podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb., výše náhrady cestovních nákladů se řídí zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky (odstavec 2). Ostatní hotové výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto hotových výdajů (odstavec 3). Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (odstavec 4).

Odvolatelka se především mýlí, dovozuje-li, že za výkon funkce insolvenční správkyně v období, kdy byl úpadek dlužnice řešen konkursem, jí náleží odměna určená podle ustanovení § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., to je odměna ve výši 45.000 Kč. Dlužnice totiž pominula, že v daném insolvenčním řízení, v němž byl úpadek dlužnice následně řešen nepatrným konkursem, nebyl zpeněžen žádný majetek náležející do majetkové podstaty dlužnice. Nejvyšší soud ČR přitom již ve svém usnesení ze dne 29.9.2010 sen. zn. 29 NSČR 27/2010 (jež je uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod poř. č. 64/2011) formuloval a odůvodnil závěr, že v insolvenčním řízení, v němž byl dlužníkův úpadek řešen konkursem a v němž nebyl zpeněžen žádný majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, nelze odměnu insolvenčního správce určit podle § 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb. a je na místě postupovat podle § 5 této vyhlášky, který stanoví, že nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

Za situace, kdy insolvenční správkyně v době od zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužnice usnesením ze dne 20.12.2011 č.j. KSBR 27 INS 4735/2008-B-37 do zrušení konkursu usnesením ze dne 16.3.2012 č.j. KSBR 27 INS 4735/2008-B-40, pouze podala soudu zprávu o stavu majetku a stavu závazků dlužnice spolu s návrhem na zrušení konkursu (v podání ze dne 6.2.2012, došlém soudu dne 7.2.2012), dospěl odvolací soud k závěru, že odměna, určená insolvenčním soudem ve výši 5.000 Kč je zcela přiměřená, a to i se zřetelem k činnostem, jež mají být realizovány v souvislosti se zrušením konkursu, jak bylo insolvenční správkyni ve výroku III. usnesení ze dne 16.3.2012 č.j. KSBR 27 INS 4735/2008-B-40 uloženo.

Naproti tomu, pokud se týká rozhodnutí insolvenčního soudu o určení odměny ve výši 2.000 Kč za vedení oddlužovacího řízení za období od povolení oddlužení do jeho pravomocného schválení , je třeba uvést, že insolvenční správkyně odměnu za toto období, jak vyplývá z jejího vyúčtování ze dne 21.10.2012, nepožadovala, a podle uvedeného vyúčtování nežádala ani odměnu za období od 1.9.2011 do 18.1.2012, kdy nabylo právní moci usnesení o zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužnice. Požadovala však náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, to je od 3.3.2009, kdy bylo rozhodnuto usnesením o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, do 18.1.2012, kdy nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.12.2011 č.j. KSBR 27 INS 4735/2008-B-37 o zrušení oddlužení, s přihlédnutím k tomu,

že dlužnice po dobu trvání oddlužení hradila hotové výdaje ve výši 150 Kč měsíčně v době od 1.5.2009 do 17.8.2011, a uhradila tak celkem za těchto 28 měsíců 4.200 Kč.

Pokud jde o náhradu insolvenční správkyní požadovaných nákladů za období od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře do doby, než jsou tyto náklady kryty paušální částkou ve výši 150 Kč (to je do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře), pak nepochybně tyto náklady představují náklady, jež vznikly během řádného výkonu funkce správce, a insolvenční správkyni proto úhrada těchto nákladů náleží (srov. obdobně závěry v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25.8.2010 sp. zn. 1 VSPH 620/2010-B, KSHK 40 INS 2229/2010). Za období od 1.3.2009 do 30.4.2009, to je za dva měsíce, tak náleží insolvenční správkyni náhrada hotových výdajů ve výši 300 Kč. Kromě toho ovšem je nutno určit insolvenční správkyni i náhradu hotových výdajů za období od 1.9.2011, když podle schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře hradila dlužnice náhradu hotových výdajů paušální částkou 150 Kč měsíčně toliko do 17.8.2011. Za období od 1.9.2011 do doby zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužnice usnesením ze dne 20.12.2011 č.j. KSBR 27 INS 4735/2008-B-37, jež nabylo právní moci dne 18.1.2012, tak představuje náhrada hotových výdajů za těchto pět měsíců celkem 750 Kč.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části, to je ve výroku II. změnil tak, že insolvenční správkyni se určuje odměna ve výši 5.000 Kč za vedení konkursního řízení a celková náhrada hotových výdajů ve výši 1.050 Kč. Odměna a náhrada hotových výdajů v celkové výši 6.050 Kč budou uhrazeny ze zálohy složené dlužnicí.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 29. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu