3 VSOL 441/2016-A-72
KSBR 28 INS 27299/2015 3 VSOL 441/2016-A-72

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka TYRASIL TRADE s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby: 29352053, o insolvenčním návrhu věřitelů a) Mgr. Jana Jukla, se sídlem Praha 7, Holešovice, Přístavní 321/14, PSČ 170 00, jako insolvenčního správce dlužníka APATIT a.s., se sídlem Brno-město, Mečová 358/8, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby: 28474228 a b) Glory Daze Associated S. A., reg. č. 584444, se sídlem 33 Porter Road, P. O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem Praha 1, Karlovo náměstí 24, PSČ 110 00, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, se sídlem Brno, Mozartova 3, PSČ 602 00, o předběžném opatření, o odvolání předběžné správkyně z funkce a ustanovení nového předběžného správce, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 28 INS 27299/2015-A-52 ze dne 15. 2. 2016,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I., II. a IV. p o t v r z u j e.

II. Odvolání dlužníka proti výroku III. usnesení soudu prvního stupně se o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odvolal předběžnou správkyni Mgr. Michaelu Rotterovou z funkce (výrok I.), novým předběžným správcem dlužníka ustanovil Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby: 29414873 (výrok II.), odvolané předběžné správkyni uložil, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí podala insolvenčnímu soudu zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravovala, a vyúčtovala odměnu, hotové výdaje a náklady, které jí vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku, a neprodleně řádně předala svou funkci novému předběžnému správci (výrok III.), rozhodl, že osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, nebudou od okamžiku zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku poskytovat plnění dlužníkovi, ale ustanovenému předběžnému správci (výrok IV.), uložil ustanovenému předběžnému správci, aby ve lhůtě 3 dnů od doručení rozhodnutí zvláštním způsobem soudu sdělil jméno a kontakt na ohlášeného společníka, který bude za něj v této věci jednat, a číslo bankovního účtu pro účely plnění povinnosti uložené ve výroku IV. tohoto rozhodnutí (výrok V.), a vyslovil, že toto rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok VI.).

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dne 2. 11. 2015 bylo návrhem věřitele a) zahájeno insolvenční řízení. Usnesením č. j. KSBR 28 INS 27299/2015-A-42 ze dne 10. 12. 2015 soud rozhodl o vydání předběžného opatření, kterým ustanovil do funkce předběžnou správkyni Mgr. Michaelu Rotterovou, a stanovil, že dlužník je oprávněn nakládat se svým majetkem pouze se souhlasem předběžné správkyně. Podáním ze dne 14. 12. 2015 ustanovená předběžná správkyně požádala o odvolání z funkce ze zdravotních důvodů (pro několik měsíců očekávanou trvající neschopnost) a s tím souvisejícím rozsahem její činnosti ve 27 insolvenčních řízeních koncernově propojených dlužníků, v nichž byla do funkce předběžné správkyně ustanovena. Soud prvního stupně shledal žádost předběžné správkyně o odvolání z funkce důvodnou s tím, že ze zdravotních důvodů správkyně nebude moci vykonávat funkci předběžného správce v tak značném rozsahu. S odkazem na ustanovení § 31 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) soud odvolal předběžnou správkyni Mgr. Michaelu Rotterovou z funkce a současně ustanovil novým insolvenčním správcem administrace insolvencí City Tower, v.o.s., který byl určen opatřením předsedy soudu (§ 25 IZ). Dále soud prvního stupně v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 26999/2015 ve věci dlužníka AGROPROREAL s.r.o. insolvenční správce Mgr. Jan Jukl dne 1. 2. 2016 soudu sdělil, že tento dlužník převedl na základě dvou kupních smluv ze dne 1.11.2015 vlastnické právo k nemovitostem v k.ú. Skalice u Lovosic zapsaných na LV č. 444 a k nemovitostem v k.ú. Lhenice u Bžan zapsaných na LV č. 424, na společnost NOVODESK, s.r.o., přestože insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno již dne 29. 10. 2015, přičemž právní účinky vkladu vlastnického práva nastaly dne 1. 11. 2015. Insolvenční správce současně poukázal na propojení dlužníka AGROPROREAL s.r.o. a společnosti NOVODESK, s.r.o. (nabyvatele) prostřednictvím osoby jednatele (C.M.B. Management, s.r.o.) a prokuristy (Vít Zaorálek) a svá tvrzení doložil. Soud prvního stupně uzavřel, že úkony provedenými po zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka AGROPROREAL s.r.o. došlo k porušení omezení dispozičních oprávnění daných ustanovením § 111 IZ. Dále konstatoval, že z úřední činnosti je soudu známo, že v době vydání rozhodnutí je u Krajského soudu v Brně vedeno 37 insolvenčních řízení dlužníků, propojených osobou jednatele nebo jediného člena představenstva, kterým je společnost C.M.B. Management s.r.o., dále osobou prokuristy Víta Zaorálka, přičemž většinovými společníky nebo akcionáři těchto dlužníků jsou zahraniční společnosti C.M.B. COMPANIES LTD, C.M.B. Real Estate, C.M.B. Energy LTD a C.M.B. Agroindustry LTD a v řízeních, v nichž dlužníci přistoupili k řízení, ke svým návrhům vždy připojili prohlášení Víta Zaorálka, že je jediným akcionářem těchto společností. Dále poukázal na insolvenční řízení vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 27004/2015 (dlužníka APATIT a.s.), sp. zn. KSBR 28 INS 27136/2015 (dlužníka Matake Invest s.r.o.) a sp. zn. KSBR 28 INS 27310/2015 (dlužníka DESPERADOS s.r.o.) s tím, že osoby jednající za tyto dlužníky a ovládající je vyváděly, respektive se pokoušely vyvést majetek (nemovitosti) těchto dlužníků před zahájením insolvenčního řízení i po zahájení insolvenčního řízení, tito dlužníci jsou vzájemně i s dlužníkem TYRASIL TRADE s.r.o. koncernově propojeni, přičemž nabyvatelem majetku se měly stát třetí osoby (společnost NOVODESK, s.r.o., CENTROX s.r.o. a BIGRES s.r.o.), jejichž jediným jednatelem je společnost C.M.B. Management, s.r.o., která je současně jediným jednatelem dlužníka, dále jediným prokuristou je Vít Zaorálek, který je rovněž prokuristou dlužníka, a jediným společníkem je společnost C.M.B. COMPANIES LTD, která je členem stejného koncernu jako jediný akcionář nebo jediný společník těchto dlužníků (C.M.B Energy LTD, C.M.B. Real estate LTD, C.M.B. Agroindustry LTD), tedy i tyto společnosti patří do koncernové skupiny dlužníka. Na základě těchto skutečností soud prvního stupně dospěl k závěru, že je nutno rozšířit rozsah již vydaného předběžného opatření tak, že osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, nebudou plnění poskytovat dlužníkovi, ale předběžnému správci, když nelze vyloučit, že osoby jednající za dlužníka budou postupovat obdobně. Tím budou příjmy z prodejů nebo pronájmů majetku dlužníka pro účely insolvenčního řízení zajištěny a nebude docházet ke zmenšení majetkové podstaty dlužníka.

Proti tomuto usnesení, výslovně výrokům I. až IV., podal dlužník odvolání. V odvolání uvedl, že s rozhodnutím soudu prvního stupně nesouhlasí a své odvolání odůvodní v samostatném podání, odvolání však nedoplnil.

Podle ustanovení § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda proti napadenému rozhodnutí je odvolání přípustné a zda dlužníku svědčí právo podat odvolání proti všem výrokům napadeného usnesení.

Ve výroku III. usnesení soud prvního stupně uložil odvolané předběžné správkyni, aby ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozhodnutí podala soudu zprávu o své činnosti a neprodleně řádně předala svou funkci novému předběžnému správci. Jde tak o rozhodnutí insolvenčního soudu při výkonu jeho dohlédací činností, proti němuž není odvolání objektivně přípustné (§ 11 odst. 2, § 91 IZ). Odvolací soud proto odvolání dlužníka proti výroku III. napadeného usnesení podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání, pokud jím dlužník napadl výroky I., II. a IV. usnesení soudu prvního stupně, bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Odvolací soud předně pro stručnost odůvodnění zcela odkazuje na správná skutková zjištění soudu prvního stupně, která ani nebyla dlužníkem v odvolání zpochybněna, a proto z nich odvolací soud vychází.

Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka AGROPROREAL s.r.o. dále vyplývá, že jeho jediným jednatelem je společnost C.M.B. Management s.r.o., jeho prokuristou je Vít Zaorálek a jediným společníkem je společnost C.M.B. Agroindustry LTD. Z britského obchodního rejstříku Companies House, který je veřejně přístupný na webové adrese beta.companieshouse.gov.uk, lze zjistit vlastnickou strukturu společností C.M.B Energy LTD, C.M.B. Real estate LTD, C.M.B. Agroindustry LTD, kdy v rejstříku je u těchto společností založena výroční zpráva (Annual Return), dle které byl ke dni výroční zprávy jediným akcionářem těchto společností Vít Zaorálek, a z rejstříku je rovněž patrné, že od podání výroční zprávy nedošlo ve vlastnické struktuře těchto společností k žádným změnám.

Podle ustanovení § 31 odst. 1 IZ, z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

Podle ustanovení § 31 odst. 5 IZ, odvolá-li insolvenční soud insolvenčního správce z funkce, ustanoví současně nového insolvenčního správce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné; proti výroku o ustanovení nového insolvenčního správce se však lze samostatně odvolat jen z důvodů uvedených v § 26.

Podle ustanovení § 31 odst. 6 IZ, odvolaný insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předá mu všechny doklady souvisící s výkonem jeho funkce; jeho odpovědnost za dobu výkonu funkce nezaniká.

Podle ustanovení § 26 IZ, proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vzniky po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Odvolací soud předně poukazuje na to, že usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 28 INS 27299/2015-A-42 ze dne 10. 12. 2015 již bylo pravomocně rozhodnuto o předběžném opatření ve smyslu ustanovení § 113 IZ tak, že byl ustanoven předběžný správce a dlužník byl omezen v nakládání se svým majetkem s tím, že s ním může nakládat jen se souhlasem předběžné správkyně, tedy bylo pravomocně rozhodnuto o předběžném opatření ve smyslu ustanovení § 113 odst. 1 IZ. Odvolací soud se proto mohl zabývat přezkumem napadeného rozhodnutí pouze z toho hlediska, zda jsou dány důvody pro odvolání předběžné správkyně (a v důsledku toho ustanovení nového předběžného správce) podle ustanovení § 31 IZ, zda ve vztahu k novému správci odvolatel uplatnil (a jsou dány) odvolací důvody uvedené v ustanovení § 26 IZ a zda je odůvodněno předběžné opatření, kterým by bylo nařízeno osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, plnit namísto dlužníkovi předběžnému správci (§ 113 odst. 1 IZ).

Pokud jde o odvolání předběžné správkyně, odvolací soud přisvědčuje závěru soudu prvního stupně, že zdravotní důvody na její straně (které dlužník nezpochybňoval) ve spojení s rozsahem činnosti potřebné pro výkon funkce v insolvenčních řízeních dlužníků koncernově propojených, jsou důležitým důvodem pro zproštění předběžné správkyně její funkce. Dlužník proti ustanovení předběžného správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., která byla určena postupem podle ustanovení § 25 IZ, v odvolání nevznesl žádné námitky ve smyslu ustanovení § 26 IZ. Odvolací soud proto shledal napadené unesení ve výrocích I. a II. zcela správným.

Odvolací soud se ztotožňuje i se závěrem soudu prvního stupně, že pokud dlužníci APATIT a.s., Matake Invest s.r.o., DESPERADOS s.r.o. a AGROPROREAL s.r.o., kteří jsou koncernově propojeni s dlužníkem TYRASIL TRADE s.r.o., činili úkony směřující k převodu svého majetku bezprostředně před zahájením insolvenčního řízení nebo po zahájení jejich insolvenčního řízení, ve snaze převést svůj majetek na společnosti s nimi koncernově propojené, které se v úpadku nenacházejí, a k pokusům o vyvedení majetku dlužníků-členů koncernové skupiny dochází opakovaně (i v rozporu s ustanovením § 111 IZ), nelze vyloučit snahu dlužníka, stejně jako jiných členů jeho koncernové skupiny, vyvést svůj majetek na jiné členy koncernové skupiny, čímž by bylo uspokojení věřitelů dlužníka minimálně ztíženo. Do rozhodnutí o úpadku je tak nutno zabránit změnám v rozsahu (možné) majetkové podstaty v neprospěch věřitelů. Předběžným opatřením, kterým bude uloženo osobám, které mají závazky vůči dlužníku, aby namísto dlužníku plnili předběžnému správci, tak bude zamezeno, aby z majetkové podstaty dlužníka ničeho neušlo, tedy aby majetková podstata dlužníka, z níž by mohli být uspokojeni věřitelé dlužníka, byla zachována.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení ve výrocích I., II. a IV. jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti výroku I. tohoto usnesení, pokud jím byly potvrzeny výroky I. a II. rozhodnutí soudu prvního stupně, j e dovolání přípustné, ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí, k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Proti výroku I. tohoto usnesení, pokud jím byl potvrzen výrok IV. rozhodnutí soudu prvního stupně, a proti výroku II. tohoto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolané předběžné správkyni, ustanovenému předběžnému správci, insolvenčním navrhovatelům a státnímu zastupitelství se doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 16. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu