3 VSOL 435/2016-B-46
KSOS 33 INS 8431/2009 3 VSOL 435/2016-B-46

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Miloslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Kožušany- Tážaly, Kožušany 48, PSČ 783 78, o udělení pořádkové pokuty insolvenčnímu správci, o odvolání insolvenčního správce RNDr. Milana Pastirčáka, Jožky Jabůrkové 6, Olomouc, PSČ 779 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 10. 2014, č. j. KSOS 33 (13) INS 8431/2009-B-39,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně uložil insolvenčnímu správci dlužnice RNDr. Milanu Pastirčákovi pořádkovou pokutu ve výši 5.000 Kč, kterou má uhradit ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení na označený účet Krajského soudu v Ostravě (výrok I.). Dále insolvenčnímu správci výrokem II. usnesení opětovně uložil, aby ve lhůtě 7 dnů od jeho doručení předložil zprávu o stavu insolvenčního řízení (ZOPO) za období duben 2013 až září 2013, za období říjen 2013 až březen 2014 a za období duben 2014 až září 2014 (výrok II.). Současně mu uložil, aby se v určené lhůtě vyjádřil ke skutečnostem plynoucím z podání nezajištěných věřitelů, jak zveřejněny pod číslem dokumentu B-33 až B-38 (výrok III.).

Na odůvodnění soud uvedl, že dne 16. 12. 2009 usnesením č. j. KSOS 13 INS 8431/2009-A-4 zjistil úpadek dlužnice a povolil oddlužení, následně usnesením ze dne 17. 3. 2010, č. j. KSOS 13 INS 8431/2009-B-9 schválil oddlužení dlužnice isir.justi ce.cz plněním splátkového kalendáře s termínem první splátky do 30. 4. 2010. Insolvenční správce podával soudu průběžné zprávy o plnění oddlužení za období od dubna 2010 do září 2012. Výzvou ze dne 4. 2. 2014 soud insolvenčního správce vyzval k předložení zprávy o stavu insolvenčního řízení, která bude navazovat na jeho poslední zprávu o plnění oddlužení č. 5 tak, že správce v ní provede opravu částek životního minima a normativních nákladů na bydlení v aktuální výši. Současně byl správce upozorněn, že tuto povinnost má plnit bez výzvy soudu, a na možnost uložení pořádkové pokuty. Správce na výzvu reagoval dne 30. 3. 2014, kdy soudu doručil zprávu o plnění oddlužení č. 6 za období od října roku 2012 do března roku 2013. Výzvou ze dne 28. 8. 2014 insolvenční soud správce vyzval k předložení další zprávy o plnění oddlužení, správce byl opět poučen o své povinnosti předkládat zprávy bez výzvy soudu a rovněž byl poučen o možnosti uložení pořádkové pokuty. Ačkoli byla výzva správci doručena dne 2. 9. 2014, ten na ni nereagoval. Soud prvního stupně proto postupoval podle ustanovení § 81 odst. 2 insolvenčního zákona a uložil insolvenčnímu správci pořádkovou pokutu, neboť si neplní své povinnosti dle zákona a nesplnil povinnost dle výzvy soudu. Při určení její výše vyšel ze spodní hranice zákonné sazby.

Proti výroku I. usnesení soudu prvního stupně o uložení pořádkové pokuty podal insolvenční správce odvolání. Namítl nezákonnost vydaného usnesení, kterou spatřuje v nepřiměřeně vysoké částce pokuty, jež je pro něj likvidační. Za pochybení se omluvil a žádal, aby bylo napadené usnesení změněno či zrušeno.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Odvolací soud se ztotožňuje se zjištěními soudu prvního stupně o dosavadním průběhu řízení, výzvách na insolvenčního správce k plnění jeho informační povinnosti a reakcích správce na ně. Na tato správná zjištění pro stručnost odkazuje.

Z obsahu insolvenčního spisu dále vyplývá, že výrokem VIII. usnesení ze dne 17. 3. 2010, č. j. KSOS 13 INS 8431/2009-B-9, jímž bylo schváleno oddlužení dlužnice, soud insolvenčního správce poučil o povinnosti po dobu účinků trvání schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vykonávat dohled nad průběhem insolvenčního řízení a pravidelně soud a zástupce věřitelů informovat o výsledcích své činnosti. Výzvou ze dne 18.12.2012 č.j. KSOS 13 INS 8431/2009-B-27 soud správce vyzval k plnění jeho informační povinnosti. Ve výzvě jej také poučil o povinnosti nejméně jednou za 3 měsíce předkládat insolvenčnímu soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení a o tom, že insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000 Kč. Správce reagoval zprávou o plnění oddlužení ze dne 31.12.2012 za období do září 2012. Z obsahu výzvy učiněné usnesením ze dne 28.8.2014 č.j. KSOS 13 INS 8431/2009-B-31, doručeným správci dne 2.9.2014, dále vyplývá, že soud správci uložil, aby předložil zprávu o plnění oddlužení ve lhůtě 7 dnů od doručení a současně jej také vyzval, aby sdělil, zda a od kdy je plátcem DPH, a v kladném případě tuto skutečnost doložil.

Spolu s odvoláním správce podáním ze dne 16.11.2014 požádal o prodloužení lhůty ke splnění povinností uložených mu ve výrocích II. a III. napadeného usnesení, a to do 31.1.2015. Dne 18.2.2015 správce soudu předložil zprávy o plnění oddlužení za období od října 2012 do září 2013 s tím, že došlo k úplnému uspokojení zjištěných pohledávek, a že během několika dnů bude následovat závěrečná zpráva . Dne 29.3.2016 správce předložil zprávu o splnění splátkového kalendáře, v níž sdělil soudu, že není plátcem DPH.

Podle ustanovení § 36 odst. 1 IZ, insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.

Podle ustanovení § 36 odst. 2 IZ, insolvenční správce poskytuje věřitelským orgánům součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jejich funkce; zejména se na žádost věřitelského orgánu účastní jeho jednání. Neurčí-li insolvenční soud jinak, předkládá insolvenční správce věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu nejméně jednou za 3 měsíce písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 81 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200 000 Kč.

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že insolvenční správce v době od května 2012 do dubna 2014 nepředkládal insolvenčnímu soudu písemné zprávy o stavu insolvenčního řízení v zákonem stanovených intervalech (nejméně jednou za 3 měsíce) a tuto povinnost plnil až na výzvu soudu, přestože byl soudem poučen o své informační povinnosti již v usnesení o schválení oddlužení, ve výzvě ze dne 18.12.2012 a následně byl opakovaně poučen o tom, že zprávy je povinen předkládat bez výzvy soudu. Tímto jednáním porušil svou povinnost postupovat při výkonu funkce svědomitě a s odbornou péčí dle ustanovení § 36 odst. 1 IZ a rovněž svou povinnost předkládat zprávy o stavu insolvenčního řízení včas ve lhůtách dle ustanovení § 36 odst. 2 IZ. V tomto jednání dále pokračoval a tím, že na výzvu soudu ze dne 28.8.2014 k předložení zprávy o plnění oddlužení správce nereagoval, porušil dále povinnost uloženou mu insolvenčním soudem. Odvolací soud proto shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že předpoklady pro uložení pořádkové pokuty insolvenčnímu správci uvedené v ustanovení § 81 odst. 2 IZ jsou v této věci splněny.

Insolvenční správce ostatně nezpochybňuje skutkový závěr soudu o tom, že k porušení jeho povinností došlo. Brojí proti výši uložené pokuty, která je dle něj nezákonná pro nepřiměřenost uložené částky a má být likvidační . S tímto názorem se odvolací soud neztotožňuje. Pořádková pokuta byla správci uložena za opakované porušování jeho povinnosti při dolní hranici maximálního zákonného limitu 200.000 Kč a částka pokuty 5.000 Kč není nepřiměřená vzhledem k tomu, že správce, přestože byl soudem o své povinnosti opakovaně poučen a k jejímu plnění vyzýván, v porušování pokračoval. Po té, co soud uložil správci povinnost ve výroku II. napadeného usnesení, správce požádal o prodloužení lhůty k jejímu splnění ve lhůtě do 31.1.2015, avšak tuto povinnosti splnil až dne 18.2.2015. Rovněž skutečnost, zda je plátcem DPH (povinnost uloženou mu usnesením ze dne 28.8.2014) sdělil soudu až ve zprávě o plnění oddlužení zveřejněné dne 29.3.2016. Odvolací soud tedy neshledává důvod pro změnu napadeného usnesení a snížení pokuty.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku I. podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však také doručuje zvláštním způsobem.

Olomouc 23. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu