3 VSOL 431/2015-A-11
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn. : Ze dne: Naše sp. zn.: KSOS 39 INS 4955/2015 Krajskému soudu v Ostravě 3 VSOL 431/2015-A-11 Havlíčkovo nábř. 34 Vyři zuje: Miroslava Kupková 728 81 Ostrava-Mor. Ostrava telefon: 5855396319 email: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 14. července 2015

Bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme věc vaší sp. zn. KSOS 39 INS 4955/2015, ve věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostravská 1194, Orlová-Poruba, PSČ 735 14, o insolvenčním návrhu navrhovatele Komerční banka, a.s., IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, PSČ 114 07.

Věc byla předložena odvolacímu soudu dne 20.4.2015 k rozhodnutí o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.3.2015, č.j. KSOS 39 INS 4955/2015-A-4, vydanému asistentkou soudce Mgr. Zdeňkou Zdražilovou, kterým insolvenční soud dlužníka vyzval k vyjádření k insolvenčnímu návrhu navrhovatele, sdělení souhlasu s rozhodnutím bez jednání a předložení seznamů dle § 104 odst. 1 IZ. Dlužník na výzvu učiněnou usnesením reagoval podáním ze dne 20.3.2015, v němž uvedl, že se odvolává proti tomuto usnesení o insolvenčním návrhu navrhovatele , jelikož návrh věřitele neodpovídá skutečným údajům , a že si nemyslí že je v úpadku . Dále vyjadřuje zájem plnit svůj závazek vůči navrhovateli a označuje ke svým tvrzením důkazy. Odvolací soud po posouzení obsahu tohoto podání dlužníka dospěl k závěru, že se nejedná o odvolání, proto vrací věc bez věcného vyřízení soudu prvního stupně.

Nad rámec odvolací soud uvádí, že proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem (asistentem soudce), proti němuž nelze podat odvolání, může podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, podat účastník řízení námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. O případných námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Do budoucna je třeba, aby o tomto právu byli účastníci při vydávání dalších rozhodnutí poučeni.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu