3 VSOL 43/2018-P12-9
č. j. KSBR 54 INS 18509/2017 3 VSOL 43/2018-P12-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

dlužníků: a) Vladimír anonymizovano , anonymizovano , IČO: 66594642 bytem Slavkovská 42, 685 01 Bučovice b) Ivana anonymizovano , anonymizovano , IČO: 43384200 bytem Slavkovská 42, 685 01 Bučovice

o přihlášce pohledávky č. 12 věřitele č. 11 Ing. Jaromír anonymizovano , anonymizovano bytem Družební 768/2a, 779 00 Olomouc

o odvolání věřitele č. 11 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 12. 2017, č. j. KSBR 54 INS 18509/2017-P12-3,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 12 věřitele č. 11 Ing. Jaromíra anonymizovano ve výši 511.163,70 Kč jako pozdě podanou (výrok I.) a deklaroval, že právní mocí usnesení končí účast věřitele v insolvenčním řízení dlužníka (výrok II.). 2. V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 23. 10. 2017, č.j. KSBR 54 INS 18509/2017- A-12, byl zjištěn úpadek dlužníků, přičemž výrokem VI. tohoto usnesení byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky, a zároveň byli poučeni o tom, že k přihláškám, které budou podány po uplynutí této lhůty, nebude soud přihlížet a nebudou v rámci insolvenčního řízení uspokojeny. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 23. 10. 2017; lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 22. 11. 2017.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz -2-KSBR 54 INS 18509/2017

3. Nepodepsanou přihláškou pohledávky doručenou insolvenčnímu soudu e-mailem dne 29. 11. 2017 a doplněnou v listinné podobě dne 4. 12. 2017 (k poštovní přepravě předána dne 1. 12. 2017) uplatnil věřitel Ing. Jaromír anonymizovano svou pohledávku ve výši 511.163,70 Kč. Jelikož podání ve věci samé bylo v souladu s § 42 odst. 2 o.s.ř. doplněno ve lhůtě tří dnů předložením jeho originálu, považuje se za datum podání přihlášky pohledávky den 29. 11. 2017.

4. S odkazem na ustanovení § 173 odst. 1 a 2, a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), soud uzavřel, že přihláška pohledávky č. 12 věřitele č. 11 byla podána po uplynutí lhůty stanovené insolvenčním soudem pro podávání přihlášek pohledávek, to je byla podána opožděně, a proto rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky a o tom, že právní mocí usnesení končí účast věřitele v insolvenčním řízení dlužníka.

5. Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 11 včasné odvolání, kterým se domáhá zrušení napadeného usnesení a toho, aby jeho přihláška pohledávky byla zařazena do insolvenčního řízení. Tvrdí, že již od roku 2014 se domáhá naplnění rozsudku vydaného Okresním soudem Brno-venkov ze dne 4. 12. 2013, č.j. 7 C 157/2013-107, jehož vykonatelnost nastala dne 14. 2. 2014. Argumentuje tím, že vyřešením, respektive vymožením pohledávky, pověřil Exekutorský úřad v Přerově již v roce 2014. V tomto roce byl exekutorským úřadem informován, že v souladu s insolvenčním zákonem se exekuce přerušuje na dobu konání insolvenčního řízení-na základě toho podal v roce 2014 přihlášku pohledávky, insolvenční řízení však bylo ukončeno 2. 7. 2017 s tím, že vymožené peníze sotva stačily na úhradu nákladů insolvenčního správce. Po ukončení insolvenčního řízení pokračovala exekuce na majetek dlužníků. Po čase se e-mailem dne 25. 11. 2017 dotazoval, jaké jsou výsledky vymáhání, a ke svému překvapení byl e-mailem ze dne 29. 11. 2017 informován, že je exekuce přerušena na základě zahájení nového insolvenčního řízení. Neprodleně podal přihlášku pohledávky. Má za to, že došlo k selhání lidského faktoru na straně Exekutorského úřadu Přerov, neboť byl v dobré víře přesvědčen, že pokud případně podají povinní insolvenční návrh, bude o něm včas informován exekutorem jako minule. Tvrdí, že z Ústavy České republiky vyplývá, že každý občan má právo na spravedlivý soudní proces, a toto právo mu bylo vydáním napadeného usnesení upřeno.

6. Z přílohy podaného odvolání-sdělení Exekutorského úřadu Přerov z 29. 11. 2017 vyplývá, že věřitel je na základě své žádosti ze dne 25. 11. 2017 informován o tom, že exekuce není prováděna, a to s ohledem na to, že povinnému bylo povoleno oddlužení v rámci řízení INS 18509/2017 .

7. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

8. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele důvodné není.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -3-KSBR 54 INS 18509/2017

9. Podle ustanovení § 110 odst. 1 IZ, věřitelé dlužníka jsou od zahájení insolvenčního řízení oprávněni uplatnit v něm své pohledávky přihláškou, a to i v případě, že insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek.

10. Podle ustanovení § 136 odst. 3 IZ, je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění, jestliže žádný z věřitelů neuplatnil stanovisko podle § 389 odst. 2 písm. a) a nebyly zde pochybnosti podle § 397 odst. 1.

11. Podle ustanovení § 173 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá (odstavec 1). Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí (odstavec 2).

12. Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

13. Lhůta k podání přihlášky je-v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 o.s.ř.-lhůtou, k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu.

14. Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že věřitel uplatnil přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení dlužníků ve výši 511.163,70 Kč dne 29. 11. 2017.

15. Soud prvního stupně správně uzavřel, že přihláška pohledávky věřitele č. 11 Ing. Jaromíra anonymizovano byla podána opožděně, neboť byla podána po uplynutí 30denní lhůty stanovené k uplatnění přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení. Jak vyplývá z usnesení ze dne 23. 10. 2017, č.j. KSBR 54 INS 18509/2017-A-12, ve výroku VI. pod bodem a) byli všichni věřitelé dlužníka vyzváni k tomu, aby do 30 dnů od okamžiku zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili do insolvenčního řízení dlužníků své pohledávky s poučením, že k pozdě podaným přihláškám pohledávek se nebude přihlížet a tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny.

16. Usnesení o úpadku spojené s rozhodnutím o povolení oddlužení a s výzvou věřitelům k přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -4-KSBR 54 INS 18509/2017

23. 10. 2017; 30denní lhůta k podání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení skončila ve středu dne 22. 11. 2017.

17. Odvolatel nezpochybňuje, že přihlášku pohledávky nepodal v 30denní procesní lhůtě určené k podání přihlášky v rozhodnutí o úpadku; tvrdí však, že nebyl vyrozuměn exekutorským úřadem o zahájení insolvenčního řízení, a má za to, že došlo k porušení jeho ústavního práva na spravedlivý proces.

18. Odvolací soud neshledává tuto námitku věřitele důvodnou. O tom, že věřitelé mohou uplatnit přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení dlužníků, byli všichni věřitelé dlužníků (tedy i odvolatel) vyrozuměni již v usnesení o zahájení insolvenčního řízení ze dne 4. 10. 2017. Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 a násl. insolvenčního zákona), ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (srov. závěry vyjádřené v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2008, sen. zn. 29 NSČR 4/2008, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 25/2009).

19. V dané věci byl věřitel vyrozuměn jak o zahájení insolvenčního řízení, tak také o vydání rozhodnutí o úpadku s výzvou k podávání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení zveřejněním těchto listin v insolvenčním rejstříku coby veřejně přístupném informačním systému veřejné správy. Tímto způsobem byla všem věřitelům dlužníků také doručena výzva k podávání přihlášek (obsažená ve vyhlášce o zahájení insolvenčního řízení a v rozhodnutí o úpadku). Bylo věcí věřitele, aby na tyto skutečnosti sám zareagoval včasným podáním přihlášky své pohledávky do insolvenčního řízení dlužníků. To, že věřitel byl o zahájení insolvenčního řízení dlužníků informován exekutorským úřadem až po uplynutí lhůty stanovené k přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení dlužníků, je právně nevýznamné, neboť exekutorský úřad nemá povinnost vyrozumívat oprávněné osoby o zahájení insolvenčního řízení na dlužníky. Bylo věcí věřitele, aby sám chránil svá práva a na základě veřejně dostupných údajů v insolvenčním rejstříku o úpadku dlužníků a výzvě k přihlášení pohledávek, včas uplatnil přihlášku své pohledávky do insolvenčního řízení dlužníků.

20. Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -5-KSBR 54 INS 18509/2017

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů), státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, jakož i věřiteli č. 11 se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 29. ledna 2018

JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.