3 VSOL 428/2015-A-21
KSOS 31 INS 33145/2014 3 VSOL 428/2015-A-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužníka Iva anonymizovano , anonymizovano , bytem Těšetice 67, PSČ: 783 46, korespondenční adresa: Karviná-Mizerov, Na Kopci 2160/77, PSČ: 734 01, o insolvenčnímu návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.3.2015, č.j. KSOS 31 INS 33145/2014-A-11,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), jeho insolvenční správkyní ustanovil Ing. Ivanu Zálešákovou, se sídlem Dr. E. Beneše 1873/61, PSČ: 792 01 Bruntál, s provozovnou ČSA 16/24, 785 01 Šternberk (výrok II.), povolil řešení úpadku dlužníka oddlužením (výrok III.), a dále ve výrocích IV. až VIII. a X. rozhodl podle ustanovení § 136 odst. 2, písm. c) až f), odst. 4 insolvenčního zákona. Ve výroku IX. uložil insolvenční správkyni, aby postupovala v souladu se Standardním pokynem pro oddlužení, zveřejněném na označené internetové stránce.

Proti výroku II. usnesení soudu prvního stupně podal včasné odvolání dlužník (dále též odvolatel ). V něm uvedl, že nesouhlasí s tím, aby Ing. Ivana Zálešáková byla ustanovena jeho insolvenční správkyní, neboť by vůči jeho osobě mohla vzniknout podjatost . To dovozuje ze skutečnosti, že Ing. Ivana Zálešáková vykonává funkci insolvenční správkyně dlužnice Lenky anonymizovano v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 34 INS 29732/2014. Proto žádá, aby mu byla insolvenčním správcem ustanovena jiná osoba. V podání ze dne 2.6.2015, které doručil odvolacímu soudu dne 3.6.2015, dále uvedl, že dne 28.4.2015 bylo schváleno oddlužení dlužnice Lenky anonymizovano , v němž Ing. Ivana Zálešáková oddlužení povolila a sepisovala veškeré návrhy k povolení oddlužení , ačkoliv dlužník včas zaslal soudu veškeré informace o nevyřešeném podílovém spoluvlastnictví na rodinném domě Těšetice 67, Okres Olomouc , které bylo řešeno soudní cestou a věc se nachází u Krajského soudu v Ostravě. Přitom dlužník veškerá odvolání související s tímto domem zasílal Krajskému soudu v Ostravě k věci sp. zn. KSOS 34 INS 29732/2014. Insolvenční správkyně se však odvoláními nezabývala a dlužnice Lenka anonymizovano , která podala proti tomuto domu rovněž odvolání, neinformovala Ing. Ivanu Zálešákovou o tom, že bylo podáno odvolání. Dlužnici Lence anonymizovano nemělo být dle názoru odvolatele povoleno oddlužení.

Insolvenční správkyně Ing. Ivana Zálešáková se k podanému odvolání vyjádřila tak, že nespatřuje důvody pro svou podjatost. Před přidělením insolvenčních věcí dlužníka a jeho bývalé manželky Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Bartákova 841/33, Rýmařov, PSČ: 795 01, tyto osoby neznala a nemá k nim žádné osobní vazby. Dlužník Ivo anonymizovano jako věřitel dlužnice Lenky anonymizovano zaslal insolvenční správkyni přípis, že do insolvenčního řízení přihlašuje pohledávky za dlužnicí a trvá na jejich stoprocentní úhradě. Na jeho přípis reagovala insolvenční správkyně sdělením, že pokud se nejedná o pohledávky za majetkovou podstatou nebo jim na roveň postavené, budou tyto uspokojeny ve stejném poměru jako pohledávky ostatních přihlášených věřitelů. S tím se-dle názoru insolvenční správkyně-dlužník nehodlal smířit, a proto nabyl dojmu, že je vůči jeho osobě podjatá.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn (dále též jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 26 IZ, proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, a že obsahuje přípustný odvolací důvod podle ustanovení § 26 IZ, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Odvolací soud předně uvádí, že pro posouzení důvodnosti odvolací námitky odvolatele, že soudem prvního stupně ustanovená insolvenční správkyně Ing. Ivana Zálešáková není vůči jeho osobě nepodjatá, jsou právně významné jen ty skutečnosti, které nastaly nebo vznikly do dne 18.3.2015, kdy bylo vydáno odvoláním napadené usnesení (srov. ust. § 26, věta třetí, IZ). V následující části odůvodnění svého usnesení odvolací soud shrnuje právně významné skutečnosti takto:

1. Řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení dne 18.12.2014. Dlužník v bodu č. 15 insolvenčního návrhu a dále v seznamu majetku označil jako svůj majetek pohledávku za Lenkou anonymizovano z titulu stavebního spoření ve výši 59.334 Kč. K insolvenčnímu návrhu mimo jiné připojil i kopii rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 27.8.2014, č.j. 24 C 269/2013-157, kterým soud rozhodl o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví ve věci žalobkyně Lenky anonymizovano , nar. dne 29. 2.1976, bytem Rýmařov, Bartáková , proti dlužníku, jako žalovanému, tak, že žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na vypořádací podíl částku 250.000 Kč ve lhůtě do šesti měsíců od právní moci rozsudku, a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení. Podle odůvodnění soud rozhodl o základu nároku mezitímním rozsudkem ze dne 17.7.2014, č.j. 24 C 269/2013-143, který nabyl právní moci dne 23.7.2014, jímž zrušil podílové spoluvlastnictví účastníků k nemovitostem, a to parcele č. st. 11/2-zastavěná plocha, jejíž součástí je stavba čp. 67-objekt bydlení v obci Těšetice, a pozemku parc. č. 50/2-zahrada, vše zapsané v k.ú. Těšetice u Olomouce, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, se vším příslušenstvím (dále jen předmětné nemovitosti ), a tyto přikázal do výlučného vlastnictví žalobkyně. Částka 250.000 Kč představuje výši vypořádacího podílu. Dále dlužník k insolvenčnímu návrhu připojil jako přílohu své odvolání ze dne 17.9.2014, směřující proti rozsudku Okresního soudu v Bruntále sp. zn. 18 C 190/2013, vedené ve věci dlužníka, jako žalobce, a žalované Lenky anonymizovano , nar. dne 29. 2.1976, bytem Rýmařov, Bartákova 841/33, PSČ 791 01, o částku 59.334 Kč. Tyto skutečnosti vyplývají z obsahu předloženého insolvenčního spisu.

2. Proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 27.8.2014, č.j. 24 C 269/2013-157, kterým byla žalobkyně Lenka anonymizovano zavázána k povinnosti zaplatit dlužníku, jako žalovanému, na vypořádací podíl soudem určenou částku 250.000 Kč, bylo dne 11.9.2014 podáno žalovaným odvolání, o němž nebylo do dne 18.3.2015 rozhodnuto. Proti rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 15.8.2014 sp. zn. 18 C 190/2013 byl dne 18.9.2014 podán opravný prostředek, o němž bylo příslušným soudem rozhodnuto dne 19.12.2014 tak, že byl vyřízen jiným způsobem; dne 14.1.2015 byl spis vrácen soudu prvního stupně a dne 18.2.2015 byl odeslán Krajskému soudu v Ostravě. Tyto skutečnosti vyplývají z údajů na internetových stránkách infosoud.justice.cz.

3. Insolvenčním návrhem dlužnice Lenky anonymizovano , bytem Bartákova čp. 841/33, Rýmařov, PSČ: 795 01, bylo dne 3.11.2014 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužnice. Dne 3.2.2015 Krajský soud v Ostravě rozhodl usnesením č.j. KSOS 34 INS 29732/2014-A-7 o zjištění úpadku dlužnice Lenky anonymizovano a insolvenční správkyní ustanovil Ing. Ivanu Zálešákovou, se sídlem Dr. E. Beneše 1873/61, Bruntál, PSČ: 792 01 (výroky I. a. II. usnesení). V insolvenčním návrhu dlužnice označila také svůj závazek (splatný dne 15.8.2014) vůči Ivo anonymizovano , bytem Těšetice 67, ve výši 8.075 Kč podle rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 15.8.2014, sp. zn. 18 C 190/2013. Shodný závazek dlužnice označila i v seznamu závazků, obsahujícímu zákonné náležitosti. V bodě 16 insolvenčního návrhu označila jako svůj majetek, který je předmětem zajištění, předmětné nemovitosti. Odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice Lenky anonymizovano dne 23.2.2015 tři pohledávky. Přihláškou, evidovanou pod č. 3, přihlásil vykonatelnou zajištěnou pohledávku ve výši 250.000 Kč, splatnou dne 27.8.2014. Jako důvod jejího vzniku uvedl zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a jako další okolnost označil také rozsudek Okresního soudu v Olomouci ze dne 27.8.2014, č.j. 24 C 269/2013-157 s tím, že pohledávka je zajištěna předmětnými nemovitostmi. Dále přihlásil přihláškou pohledávky, evidovanou pod č. 5, vykonatelnou nezajištěnou pohledávku ve výši 8.075 Kč, splatnou dne 18.8.2014. Jako důvod jejího vzniku uvedl žaloba o zaplacení částky 8.075 Kč a rozsudek Okresního soudu v Bruntále ze dne 15.8.2014, č.j. 18 C 190/2013 . Přihláškou pohledávky, evidovanou pod č. 4, přihlásil vykonatelnou nezajištěnou pohledávku ve výši 11.500 Kč, splatnou dne 1.8.2014. Jako důvod jejího vzniku uvedl dlužné výživné vymáhané zpětně na dceru Lenku anonymizovano , nar. 8.2.1996 a usnesení Okresního soudu v Bruntále ze dne 1.8.2014 . Ke dni 3.3.2015 byly do insolvenčního řízení dlužnice Lenky anonymizovano přihlášeny pohledávky ve výši celkem 1.073.183,29 Kč. Tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu vedeného Krajským soudem v Ostravě sp. zn. KSOS 34 INS 29732/2014 ve věci dlužnice Lenky anonymizovano , jak zveřejněn na internetových stránkách insolvenčního rejstříku.

Podle ustanovení § 24 IZ, insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu (odstavec 1). Veřejná obchodní společnost, která je ustanovena insolvenčním správcem, oznámí insolvenčnímu soudu neprodleně, kdo z jejích společníků, prostřednictvím kterých vykonává činnost insolvenčního správce, bude jejím jménem funkci insolvenčního správce vykonávat; odstavec 1 platí pro tohoto společníka obdobně (odstavec 2).

Podle ustanovení § 34 IZ, je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů a není-li se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah ovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud ustanovit pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce (odstavec 1). Je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů proto, že mohou odporovat společnému zájmu věřitelů v insolvenčním řízení, ve kterém byl rovněž ustanoven insolvenčním správcem, ustanoví insolvenční soud pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce vždy (odstavec 2).

Odvolatel jako důvod pochybností o nepodjatosti insolvenční správkyně Ing. Ivany Zálešákové ve smyslu ust. § 24 odst. 1 IZ uvedl, že ta je insolvenční správkyní jeho protistrany , bývalé manželky Lenky anonymizovano . Pro závěr o důvodnosti této námitky je významné, že předmětné nemovitosti již byly dne 23.7.2014 rozhodnutím soudu pravomocně přikázány do výlučného vlastnictví dlužnice Lenky anonymizovano , proto konflikt majetkových podstat odvolatele a této dlužnice není dán. Poměr insolvenční správkyně Ing. Ivany Zálešákové k insolvenční věci odvolatele z tohoto důvodu odvolací soud neshledává.

Pouze z té skutečnosti, že Ing. Ivana Zálešáková vykonává také funkci insolvenční správkyně dlužnice Lenky anonymizovano , mezi níž a odvolatelem jsou vedena dvě soudní řízení o peněžité pohledávky, přerušená dne 3.2.2015 zjištěním úpadku dlužnice Lenky anonymizovano (ust. § 140a odst. 1 IZ), důvod podjatosti insolvenční správkyně dovozovat nelze. Odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice Lenky anonymizovano pohledávku z titulu vypořádaného podílového spoluvlastnictví nemovitostí a stal se účastníkem jejího insolvenčního řízení (ust. § 14 odst. 1 IZ). K rozhodnému dni 18.3.2015, kdy bylo vydáno napadené usnesení, nebyla do insolvenčního řízení odvolatele přihlášena pohledávka dlužnice Lenky anonymizovano a ta se nestala (do tohoto dne) účastnicí insolvenčního řízení odvolatele. Proto nelze pro účely tohoto odvolacího řízení dovodit, že Ing. Ivana Zálešáková má k dlužnici Lence anonymizovano vztah jako k účastnici insolvenčního řízení odvolatele (ust. § 24 odst. 1, věta první IZ).

Případný vztah Ing. Ivany Zálešákové k odvolateli jako věřiteli, který uplatňuje své právo přihláškou v insolvenčním řízení dlužnice Lenky anonymizovano (v jiném insolvenčním řízení), nemá bez dalšího právní význam pro posuzování otázky její podjatosti v tomto řízení. Pro úplnost však odvolací soud uvádí, že i kdyby vztah k odvolateli byl důvodem pro vyloučení insolvenční správkyně Ing. Ivany Zálešákové z některých úkonů v jiném řízení, případně i kdyby se Lenka anonymizovano stala (po dni 18.3.2015) účastníkem insolvenčního řízení odvolatele, je takový stav při splnění předpokladů dle ust. § 34 IZ primárně řešitelný prostřednictvím institutu odděleného správce. V této souvislosti odvolací soud také uvádí, že pohledávky odvolatele přihlášené do insolvenčního řízení dlužnice Lenky anonymizovano představují podíl ve výši cca 24% všech přihlášených pohledávek (srov. rovněž usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30.6.2014, sen. zn. 29 NSČR 107/2013, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 114/2014).

Odvolací soud uvádí, že nedůvodnost odvolací námitky odvolatele, že Ing. Ivana Zálešáková oddlužení povolila a sepisovala veškeré návrhy k povolení oddlužení , vyplývá nejen z obsahu insolvenčního návrhu dlužnice Lenky anonymizovano , ale i ze zákonné úpravy ust. § 397 IZ, podle níž o povolení oddlužení rozhoduje insolvenční soud.

Ze všech výše uvedených důvodů odvolací soud napadený výrok II. usnesení soudu prvního stupně podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 25. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu