3 VSOL 417/2016-A-22
KSBR 52 INS 25046/2015 3 VSOL 417/2016-A-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Jaroměřice nad Rokytnou, Kaunicova 1044, PSČ: 675 51, identifikační číslo osoby: 03056490, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.2.2016, č.j. KSBR 52 INS 25046/2015-A-15,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích II. a III. potvrzuje .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), zamítl návrh dlužníka na povolení oddlužení (výrok II.), na jeho majetek prohlásil konkurs (výrok III.) a insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Ing. Ilonu Chládkovou, Bráfova 531/37, Třebíč (výrok IV.). Dále soud rozhodl dle ust. § 136 odst. 2, písm. c) až f) insolvenčního zákona (výroky V. až IX.).

V odůvodnění soud shrnul obsah insolvenčního návrhu dlužníka ze dne 6.10.2015 spojeného s návrhem na povolení oddlužení, učinil zjištění z podání společnosti WPP Financial s.r.o., identifikační číslo osoby 29202884, ze dne 12.10.2015, z doplnění insolvenčního návrhu dlužníka ze dne 19.10.2015 a z jeho vyjádření k podání společnosti WPP Financial s.r.o. Na základě zjištěných skutečností soud prvního stupně po skutkové stránce shrnul, že dne 3.3.2015 dlužník uzavřel se společností WPP Financial s.r.o. spotřebitelský úvěr č. 2015029 a zavázal se poskytnutou částku 10.000 Kč vrátit do 20.8.2015 v šesti po sobě jdoucích splátkách po 2.955 Kč počínaje dnem 20.3.2015. V příloze ke smlouvě čestně prohlásil, že ke dni 3.3.2015 má závazky pouze vůči věřiteli PROFI CREDIT Czech a.s. ve výši 27.000 Kč s měsíční splátkou 1.500 Kč a věřiteli Česká spořitelna, a.s. isir.justi ce.cz ve výši 15.000 Kč. Rovněž prohlásil, že veškeré své závazky hradí včas a závazky nepřevyšují jeho příjmy. Dle návrhu však v této době měl minimálně závazky vůči dvěma dalším věřitelům (Fair Credit International, SE dle smlouvy ze dne 22.8.2014 s měsíční splátkou 370 Kč a věřiteli Sberbank CZ, a.s. dle smlouvy ze dne 20.9.2014 s měsíční splátkou 1.220 Kč). Lze důvodně usuzovat, že v této době měl i závazek vůči věřiteli Janu Steinbachovi, s nímž dne 10.3.2015 uzavřel dohodu o uznání dluhu, jehož jistina činila 48.000 Kč. Současně v návrhu tvrdil, že je studentem vysoké školy, za poslední 3 roky měl příjem z brigád ve výši cca 2.000 Kč a z podnikatelské činnosti společnosti NUTRISTORE s.r.o. (zapsané do obchodního rejstříku dne 3.10.2014) neměl do 3.3.2015 žádný příjem. Z obsahu přihlášek pohledávek věřitelů CreditPortal a.s., identifikační číslo osoby: 03240207, a Ferratum Bank p.l.c., reg. č. C 56251, evidovaných v insolvenčním řízení pod č. P1 a P2 vyplývá, že 28.8.2015 dlužník na sebe převzal další závazky, které neuvedl v návrhu a neuhradil na ně ničeho. Na tomto základě soud prvního stupně uzavřel, že dlužník si musel být vědom, že nebude schopen svůj závazek vůči věřiteli WPP Financial s.r.o. řádně splácet. Stejně tak si musel být vědom, že s ohledem na výši svých ostatních závazků nebude schopen splatit rovněž pohledávky věřitelů CreditPortal a.s. a Ferratum Bank p.l.c. Vzhledem k osobním a příjmovým poměrům dlužníka není zřejmé, s výjimkou prostředků poskytnutých na základě smlouvy s věřitelem GE Money auto, s.r.o., na jaký účel použil poskytnuté finanční prostředky. K této skutečnosti dlužník pouze tvrdil, že se ocitl v tzv. dluhové spirále . Soud rovněž přihlédl ke skutečnosti, že nejméně po dobu několika příštích let dlužník hodlá splátky pro účely oddlužení hradit pouze z prostředků poskytnutých třetími osobami ve formě daru, nikoliv alespoň zčásti i vlastním přičiněním. Z uvedených důvodů neuvěřil dlužníkovi, že se nyní napravil a návrhem na povolení oddlužení se snaží se všemi svými věřiteli poctivě vyrovnat. Návrh dlužníka na povolení oddlužení proto zamítl a na jeho majetek prohlásil konkurs.

Proti výrokům II. a III. usnesení soudu prvního stupně podal dlužník odvolání. V něm namítl, že soud věc nesprávně posoudil po skutkové i právní stránce. Tvrdil, že se v minulosti dostal do dluhové spirály a nebyl schopen splácet své peněžité závazky, k jejich úhradě si bral další drobné půjčky a tyto rovněž následně nebyl schopen splácet. Z těchto skutečností dle něj nelze bez dalšího usuzovat, že by svým návrhem na povolení oddlužení sledoval nepoctivý záměr. Uvedl, že se v předchozích letech věnovat kulturistice, což je časově a finančně náročné, proto získával prostředky prací na brigádách. V první polovině roku 2015 se snažil založit a rozvinout internetový obchod s výživovými doplňky, z časových důvodů neměl příjem z brigád a svou finanční situaci řešil půjčkami. Neměl v úmyslu poškodit své věřitele, neboť věřil, že se mu budou obchody prostřednictvím společnosti NUTRISTORE s.r.o. dařit a své závazky splní. Tuto činnost ukončil prakticky ke dni 30.6.2015 proto, aby se mohl věnovat studiu a práci v závislém poměru. Půjčku u společnosti WPP Financial s.r.o. chtěl řádně vrátit, což se mu v důsledku stagnace obchodů ve společnosti NUTRISTORE s.r.o. a také pro autonehodu nepodařilo, neboť měl s opravou vozu další náklady. Situaci již dále nezvládal, po dohodě za něj rodiče hradili závazek vůči PROFI CREDIT Czech, a.s. Následně se společností WPP Financial s.r.o. uzavřel dohodu o narovnání, splátkový kalendář nejprve řádně plnil, avšak nárůst úroků jej dostal do dluhové pasti . Před podáním návrhu na povolení oddlužení po něm společnost žádala dalších 64.000 Kč a tento závazek fakticky způsobil, že se dostal do úpadku, kdy ve snaze situaci řešit si bral další půjčky, které však nebyl schopen splácet. Po dohodě s rodiči se snažil plnit své závazky. Sankční zatížení jeho závazků však vyloučilo, aby se s nimi vlastními silami vypořádal, rozhodně se však nesnažil závazků zbavit v oddlužení . V současnosti nemá stálý příjem a je přesvědčen, že se napravil, když od podání návrhu na povolení oddlužení již další závazky nepřevzal. Své věřitele CreditPortal a.s. a Ferratum Bank, p.l.c. neuvedl v seznamu závazků proto, že na ně zapomněl vzhledem k výši půjčky 500 Kč u věřitele CreditPortal a.s. a 1.500 Kč u věřitele Ferratum Bank, p.l.c. Tímto jednáním však nesledoval nepoctivý záměr, šlo pouze o administrativní chybu . Dlužník tvrdil, že se snaží získat příjmy z brigád, aby mohl alespoň částečně splácet své závazky s tím, že po dokončení studia se jeho šance na získání stálého příjmu zvýší. V odvolání odkazoval na závěry Nejvyššího soudu v jeho usnesení ze dne 28.3.2012 sen. zn. 29 NSČR 32/2011 a vyslovil přesvědčení, že svůj způsob života změnil, nové závazky nepřijímá a celou situaci se za pomoci rodičů snaží řešit. Z těchto důvodů žádal, aby odvolací soud změnil napadené usnesení soudu prvního stupně v dotčené části tak, že mu bude povoleno řešení úpadku oddlužením, případně aby je zrušil a vrátil soudu zpět k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále též jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Skutková zjištění soudu prvního stupně o obsahu insolvenčního návrhu dlužníka a k němu připojeného seznamu závazků, obsahu podání věřitele WPP Financial s.r.o. a zjištění o dosavadním průběhu insolvenčního řízení a obsahu zprávy insolvenčního správce ze dne 15.6.2015, jsou správná a odvolací soud z nich vychází.

Ze seznamu závazků zpracovaného dlužníkem dne 6.10.2015, který má zákonné náležitosti, vyplývá, že dlužník v něm uvedl také závazek vůči věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s. ze smlouvy o zápůjčce ze dne 11.2.2015, celková dlužná částka

činí 54.876 Kč a měla být hrazena ve splátkách po 4.573 Kč měsíčně, splatných k 25. dni kalendářního měsíce; naposledy bylo na závazek hrazeno v srpnu 2015. Dále uvedl závazek vůči věřiteli Fair Credit International, SE, z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 22.8.2014, na který naposledy uhradil 1.000 Kč v dubnu 2015. Na závazek vůči věřiteli Sberbank CZ a.s., z titulu spotřebitelského úvěru ze dne 22.9.2014 ve výši 117.120 Kč, který byl splatný v měsíčních splátkách po 1.220 Kč ke každému 22 dni v měsíci, uhradil poslední splátku dne 22.2.2015 (z oddílu P insolvenčního spisu vyplývá, že tuto pohledávku uplatnil v insolvenčním řízení nástupce věřitele Intrum Justitia Czech, s.r.o., identifikační číslo osoby: 27221971, pohledávka je evidována pod číslem přihlášky P9). Na závazek vůči věřiteli Provident Financial s.r.o. ve výši 36.000 Kč naposledy dlužník plnil v měsíci květnu 2015, na závazek vůči věřiteli GE Money auto, s.r.o. ve výši 65.000 Kč bylo naposledy plněno v srpnu 2015. Na závazek vůči věřiteli Friendly Finance s.r.o. neplnil ničeho. Z oddílu P insolvenčního spisu vyplývá, že do insolvenčního řízení se přihlásil také věřitel CreditPortal a.s. s pohledávkou 655 Kč dle smlouvy o spotřebitelském úvěru ze dne 28.8.2015, splatnou 17.9.2015, a věřitel Ferratum Bank p.l.c. s pohledávkou č. 1 ve výši 1.995 Kč dle smlouvy o půjčce ze dne 28.8.2015 (sestávající z jistiny 1.500 Kč a poplatku za poskytnutí úvěru 495 Kč), splatnou dne 29.9.2015. Z přihlášky pohledávek číslo P7 věřitele GE Money auto, s.r.o. plyne, že první splátka dluhu dle úvěrové smlouvy ze dne 12.11.2014 č. 33626359 ve výši 2.955 Kč byla splatná 12.12.2014, z přihlášky pohledávek č. P3 věřitele Friendly Finance s.r.o. vyplývá, že dne 3.2.2015 byla s dlužníkem uzavřena smlouva o úvěru na částku 4.900 Kč, která byla splatná dne 4.3.2015 včetně poplatku ve výši 1.284 Kč. Z přihlášky pohledávek č. P6 věřitele Fair Credit International SE, plyne, že jeho pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce byla splatná v týdenních splátkách po 370 Kč.

Odvolací soud po skutkové stránce uzavírá, že dlužník uzavřel dne 3. 3. 2015 smlouvu o spotřebitelském úvěru č. 2015029 se společností WPP Financial s.r.o. na částku 10.000 Kč, která byla splatná do 20. 8. 2015 v šesti měsíčních splátkách ve výši 2.955 Kč od 20. 3. 2015. V příloze č. 1-prohlášení o závazcích ze dne 3. 3. 2015 dlužník čestně prohlásil, že má ke dni 3. 3. 2015 závazky vůči věřitelům PROFI Credit a.s. ve zbývající výši cca 27.000 Kč s měsíční splátkou cca 1.500 Kč, a České spořitelně a.s. ve výši 15.000 Kč. Dále prohlásil, že veškeré své závazky hradí včas a nepřevyšují jeho příjmy. Ke dni 3.3.2015, kdy učinil prohlášení měl další závazky přinejmenším vůči věřitelům Fair Credit International, SE, Sberbank CZ a.s., GE Money auto, s.r.o. a Friendly Finance s.r.o. Výše splátky závazku vůči věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s. činila 4.573 Kč měsíčně a jeho výše celkem 54.876 Kč. V době uzavření smlouvy měl příjmy cca 2.000 Kč měsíčně. Závazek vůči Friendly Finance s.r.o. byl splatný dne 4.3.2015, přičemž na tento závazek dlužník neuhradil ničeho a na závazek vůči věřiteli Sberbank CZ a.s. plnil naposledy dne 22.2.2015. Na svůj závazek vůči Fair Credit International, SE, dlužník naposledy plnil v dubnu 2015, na závazek vůči věřiteli Provident Financial s.r.o. v měsíci květnu 2015 a na závazek vůči věřiteli GE Money auto, s.r.o. v srpnu roku 2015. V seznamu závazků dlužník neuvedl své další závazky vůči věřitelům CreditPortal, a.s. a Ferratum Bank p.l.c.

Podle ustanovení § 395 odst. 1, písm. a) IZ, insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr.

Podle ustanovení § 396 IZ, jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Při posuzování zjištění o jednání dlužníka odvolací soud vycházel z níže uvedených závěrů Nejvyššího soudu, který se otázkou poctivosti návrhu na povolení oddlužení zabýval již opakovaně. Z nich vyplývá, že ustanovení § 395 odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona patří k právním normám s relativně neurčitou hypotézou a závěr, že dlužník sleduje podáním návrhu na povolení oddlužení nepoctivý záměr, je vždy závislý na posouzení konkrétních okolností, jež vyjdou najevo v rámci daného insolvenčního řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. července 2011, sen. zn. 29 NSČR 14/2009, uveřejněné pod číslem 14/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Posouzení, zda dlužník (ne)sleduje podáním návrhu na oddlužení nepoctivý záměr, je navázáno na hodnocení skutečností, které se udály zpravidla před zahájením insolvenčního řízení. Přitom o způsob řešení úpadku oddlužením typově žádají osoby, které si úpadkovou situaci přivodily do jisté míry málo zodpovědným přístupem ke svým majetkovým záležitostem, ale v určité fázi života (zpravidla časově úzce propojené s dobou zahájení insolvenčního řízení) se rozhodly tento přístup změnit a své ekonomické potíže řešit smysluplnou cestou v insolvenčním řízení. Je-li taková proměna opravdová, o čemž by se měl insolvenční soud přesvědčit v insolvenčním řízení ve vazbě na vše, co v něm vyšlo najevo ve fázích rozhodování o návrhu na povolení oddlužení a o schválení oddlužení, není důvod vylučovat dlužníka a priori z režimu oddlužení. Nalézt hranici, po jejímž překročení lze z událostí předcházejících zahájení insolvenčního řízení dovodit, že dlužník sleduje podáním návrhu na oddlužení nepoctivý záměr, může být v některých situacích obtížné, podstatné však je, zda nejpozději v době rozhodování insolvenčního soudu o schválení oddlužení je důvod usuzovat, že dlužník se poctivě snaží vypořádat s věřiteli a napravit stav vyvolaný předchozí nehospodárnou správou svého majetku (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.3.2012 sen. zn. 29 NSČR 32/2011, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 112/2012). Insolvenční soud je povinen zkoumat poctivost dlužníkova záměru při oddlužení po celou dobu oddlužení a reagovat (z úřední povinnosti) na skutečnosti, z nichž se podává, že dlužník nesledoval oddlužením poctivý záměr, jakmile vyjdou v insolvenčním řízení najevo

(srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2013, sen. zn. 29 NSČR 45/2010, uveřejněné pod č. 86/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Po posouzení shora popsaného skutkového stavu věci dospěl odvolací soud k následujícím závěrům:

Dlužník při uzavírání spotřebitelského úvěru s věřitelem WPP Financial s.r.o. nejednal poctivě, neboť učinil nepravdivé prohlášení o svých aktuálních závazcích. Ke dni 3.3.2015 měl závazky vůči dalším čtyřem věřitelům (Fair Credit International, SE, Sberbank CZ a.s., GE Money auto, s.r.o. a Friendly Finance s.r.o.). Nepravdivé je i jeho prohlášení o závazku vůči věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s., neboť výše jeho splátky činila 4.573 Kč měsíčně a jeho celková výše činila minimálně 50.000 Kč (pokud by již v měsíci únoru byla uhrazena první splátka). Vzhledem k tomu, že v době uzavírání smlouvy o úvěru činily příjmy dlužníka cca 2.000 Kč, je nepravdivost prohlášení o tom, že závazky nepřevyšují jeho příjmy, zřejmá. Jen na základě údajů o výši splátek uvedených v seznamu závazků činila celková měsíční výše splátek závazků dlužníka 7.300 Kč měsíčně.

Při plnění svých závazků dlužník nejednal poctivě, když svůj závazek vůči věřiteli Friendly Finance s.r.o., splatný dne 4.3.2015, neplnil ani částečně, ačkoli měl dle smlouvy o úvěru uzavřené předchozího dne k dispozici finanční prostředky 10.000 Kč. Na závazek vůči věřiteli Sberbank CZ a.s. plnil naposledy dne 22.2.2015, po té však plnil svůj později vzniklý závazek vůči věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s. a rovněž na závazky vůči Fair Credit International, SE, Provident Financial s.r.o. a GE Money auto, s.r.o.

V situaci, kdy již nepodnikal a byl v úpadku ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 IZ, neboť neplnil závazek vůči věřiteli Friendly Finance s.r.o. (splatný dne 4.3.2015) a závazek vůči věřiteli Sberbank CZ a.s. (na měsíčních splátkách 1.220 Kč splatných ke dni 22.3.2015, 22.4.2015 a 22.5 2015) na sebe dlužník převzal dne 28.8.2015 závazky vůči věřitelům CreditPortal, a.s. a Ferratum Bank p.l.c., přitom získané prostředky opět nepoužil na plnění svých již splatných závazků, když v srpnu sice byla provedena úhrada závazku vůči věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s., ovšem jak dlužník sám tvrdí, tento závazek za něj po dohodě hradili rodiče. Navíc tyto závazky dlužník v seznamu svých závazků neuvedl. Z uvedeného rovněž nelze učinit jiný závěr, než že dlužník se nesnaží poctivě vypořádat se svými věřiteli.

Na základě uvedených skutečností se odvolací soud ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že v době rozhodování insolvenčního soudu o schválení oddlužení není důvod usuzovat, že dlužník se poctivě snaží vypořádat se svými věřiteli. Návrh dlužníka na povolení oddlužení je třeba zamítnout podle ustanovení § 396 odst. 1, písm. a) IZ a jeho úpadek je třeba řešit konkursem (ust. § 396 IZ).

Odvolací námitka dlužníka, že neměl v úmyslu poškodit své věřitele, není důvodná, neboť na nepoctivost záměru sledovaného návrhem na povolení oddlužení lze usuzovat pouze na základě objektivních skutečností, nikoli subjektivního přesvědčení či pocitů dlužníka. Vzhledem k tomu, že dlužník vůbec nehradil svůj závazek vůči věřiteli Friendly Finance s.r.o. a po té, co uzavřel smlouvy s věřiteli CreditPortal, a.s. a Ferratum Bank p.l.c., na své závazky nehradil ničeho a podal insolvenční návrh se jeví účelovým tvrzení dlužníka, že další závazky na sebe bral z důvodu úhrady svých již existujících dluhů. Přesvědčení dlužníka, že do úpadku se dostal v důsledku navýšení závazku vůči věřiteli WPP Financial s.r.o. ze zjištění soudu neplyne, když stav jeho úpadku vyplývá ze závazků vůči jiným věřitelům, jak vysvětleno výše. Nelze souhlasit ani s tvrzením dlužníka, že svou situaci řešil půjčkami z důvodu zahájení podnikání v první polovině roku 2015, když vznik jeho závazků je osvědčen již v srpnu a září roku 2014. K tvrzení dlužníka, že se napravil, neboť po podání návrhu na povolení oddlužení na sebe další závazky nepřevzal, odvolací soud uvádí, že posouzení poctivosti návrhu na oddlužení se váže zpravidla na hodnocení skutečností, které se udály před zahájením insolvenčního řízení, nikoli pouze na ty skutečnosti, k nimž došlo po podání insolvenčního návrhu.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v napadených výrocích II. a III. podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 30. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu