3 VSOL 404/2014-B-35
KSOS 34 INS 15253/2011 3 VSOL 404/2014-B-35

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Olgy anonymizovano , anonymizovano , bytem Kojetín I.-Město, Sladovní 486, PSČ: 752 01, adresa pro doručování: Kojetín I.-Město, Sladovní 1292, PSČ: 752 01, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.3.2014, č.j. KSOS 34 INS 15253/2011-B-18,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.3.2014, č.j. KSOS 34 INS 15253/2011-B-18 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zrušil schválené oddlužení dlužnice Olgy anonymizovano podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona (výrok I.), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (výrok II.), rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (výrok III.), a že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení dne 26.8.2011. Usnesením ze dne 8.9.2011, č.j. KSOS 34 INS 15253/2011-A-4 rozhodl Krajský soud v Ostravě o úpadku dlužnice a povolil její oddlužení a usnesením ze dne 16.11.2011, č.j. KSOS 34 INS 15253/2011-B-4 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Ze zpráv insolvenčního správce, doručených soudu dne 26.7.2013, dne 30.7.2013 a dne 23.12.2013 bylo zjištěno, že dlužnice insolvenčnímu správci sdělila, že začala pracovat v hlídací agentuře SBIS s.r.o., se sídlem Němčice nad Hanou, Masarykova č.p. 597, IČ: 26961105, pracovní smlouvu ani smlouvu o provedení práce nepředložila. Z fotokopie pracovní smlouvy, zaslané společností SBIS s.r.o. insolvenčnímu správci, pak bylo zjištěno, že dlužnice byla u tohoto zaměstnavatele v pracovním poměru již od 2.1.2012, o této skutečnosti však informovala insolvenčního správce až dne 29.5.2013. Příjmy dlužnice u zaměstnavatele SBIS s.r.o. dosahovaly částky asi 4.000 Kč. Podle sdělení insolvenčního správce tak bylo s ohledem na příjem dlužnice dle předložených mzdových listů použito na plnění splátkového kalendáře o 76.418 Kč méně, než bylo v možnostech dlužnice. Rovněž bylo zjištěno, že v období od června do listopadu 2013 nebyl řádně vyplácen dar ve výši 5.000 Kč měsíčně, když tento dar byl za uvedené období vyplacen pouze v červenci 2013. Dlužnice o svém pracovním poměru u zaměstnavatele SBIS s.r.o. neinformovala ani insolvenční soud, a soudu pravidelně nedokládala své příjmy z pracovního poměru. Poté, co soud prvního stupně citoval ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), a ustanovení § 412 odst. 1 písm. b/, c/, d/ a e/ IZ, ve znění účinném do 31.12.2013, dále uvedl, že vzhledem k tomu, že dlužnice porušila ustanovení § 412 odst. 1 písm. b), c), d) a e) IZ, neboť neuvedla insolvenčnímu správci ani insolvenčnímu soudu skutečnost, že je zaměstnána od 2.1.2012 u SBIS s.r.o. a neuvedla příjmy od tohoto zaměstnavatele, rozhodl o zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) IZ a současně o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ. Dlužnice není podnikatelem, proto soud rozhodl, že konkurs bude řešen jako nepatrný podle ustanovení § 314 odst. 1 písm. a) IZ.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, přičemž podle obsahu odvolání je zřejmé, že se jím napadají výroky I. a II. Odvolatelka poukázala na to, že má celkem splatit 230.393 Kč, z čehož má splaceno 84.000 Kč nebo i více , neboť neví přesně, jakou částku přeposlal insolvenčnímu správci její bývalý zaměstnavatel. Do listopadu 2016 by po splátkách ve výši 5.000 Kč měsíčně zaplatila ještě 160.000 Kč, to je celkem 244.000 Kč. V době, kdy pracovala u společnosti SBIS s.r.o., nemohla tuto skutečnost insolvenčnímu správci nahlásit, protože věděla, že by s ní tento zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr, což se později, dne 30.9.2013, stalo. Od 1.1.2014 je zaměstnána, zatím ve zkušební době do 31.3.2014. Odvolatelka rovněž namítala, že o tom, že jí hrozí zrušení splátkového kalendáře a prohlášení konkursu na její majetek, nebyla předem informována. U jednání před odvolacím soudem dále doplnila, že pracovní smlouvu má uzavřenu se zaměstnavatelem FORCORP GROUP spol. s r.o., IČ: 27841031, dne 27.12.2013 byla mezi dlužnicí a tímto zaměstnavatelem uzavřena dohoda o prodloužení pracovního poměru. Navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil.

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II-přechodného ustanovení uvedeného zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 IZ, ve znění účinném od 1.1.2014, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že soud prvního stupně usnesením ze dne 8.9.2011, č.j. KSOS 34 INS 15253/2011-A-4 rozhodl o úpadku dlužnice, insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Marka Vlka a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 16.11.2011, č.j. KSOS 34 INS 15253/2011-B-4 pak schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a-mimo jiné-uložil dárkyni Evě Valouchové, aby peněžitý dar ve výši 5.000 Kč podle smlouvy ze dne 2.11.2011 nevyplácela dlužnici, ale zasílala jej insolvenčnímu správci Mgr. Marku Vlkovi počínaje měsícem prosincem 2011 bez zřetele na právní moc tohoto usnesení. V uvedeném usnesení byla dlužnice rovněž poučena-kromě jiného-o tom, že hodnoty získané darem, dědictvím a jiné své mimořádné příjmy, je povinna zpeněžit a výtěžek použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, dále, že je povinna bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci každou změnu bydliště a zaměstnání, a že dlužnice a insolvenční správce jsou povinni vždy k 15. červnu a k 15. prosinci kalendářního roku písemně informovat soud o výsledcích své činnosti a předkládat přehled příjmů, částek sražených plátcem příjmu za jednotlivé kalendářní měsíce a jejich rozdělení dle předmětného usnesení za uplynulých 6 kalendářních měsíců.

Podle ustanovení § 412 odst. 1 písm. b), c), d) a e) IZ, ve znění účinném do 31.12.2013, po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců a nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční správce ve svém podání ze dne 25.7.2013 (označeném jako sdělení insolvenčního správce a žádost o předvolání dlužníka), jež bylo dále doplněno podáním ze dne 30.7.2013, vyrozuměl insolvenční soud o tom, že byl dlužnicí e-mailem ze dne 29.5.2013 informován o tom, že dlužnice začala pracovat v hlídací agentuře SBIS s.r.o., se sídlem Němčice nad Hanou, Masarykova 597, IČ: 26961105, přičemž na žádost insolvenčního správce o předložení pracovní smlouvy/dohody o provedení práce a výplatních lístků dlužnice reagovala sdělením, že smlouvy ani dohodu dosud nemá. E-mailem ze dne 2.7.2013 dlužnice insolvenčního správce informovala o tom, že jí byla z výplaty stržena částka 2.000 Kč, kdy při schůzce dne 17.6.2013 sdělila, že částka 2.000 Kč jí byla stržena a zaslána soudnímu exekutorovi, což jednatel společnosti SBIS s.r.o. telefonicky dne 3.7.2013 potvrdil. Na základě toho byla kontaktována soudní exekutorka Mgr. Skoupá, jíž měly být peníze podle sdělení dlužnice vyplaceny, na žádost insolvenčního správce soudní exekutorka však reagovala sdělením ze dne 15.7.2013, v němž uvedla, že žádné plnění v exekučním řízení neeviduje. SBIS s.r.o. zaslala insolvenčnímu správci fotokopii pracovní smlouvy ze dne 2.1.2012, výplatní pásky však nebyly insolvenčnímu správci předloženy ani dlužnicí, ani společností SBIS s.r.o., jež byla o jejich předložení požádána přípisem ze dne 3.7.2013, e-mailem ze dne 16.7.2013 a naposledy přípisem ze dne 22.7.2013. V přípise ze dne 22.7.2013 byla společnost SBIS s.r.o. požádána i o vyjádření, kterému soudnímu exekutorovi byla částka ve výši 2.000 Kč, stržená ze mzdy dlužnice, vyplacena. Podle dalších údajů, uvedených v podání insolvenčního správce, pokud by příjmy dlužnice od společnosti SBIS s.r.o. činily 4.000 Kč měsíčně po celou dobu trvání pracovního poměru dlužnice u tohoto zaměstnavatele, to je od 2.1.2012, pak-vzhledem k příjmu dlužnice vypláceného ČSSZ-by činil celkový čistý příjem dlužnice v roce 2013 15.270 Kč měsíčně namísto 11.270 Kč měsíčně (příjem od ČSSZ) a postižitelná částka z příjmu dlužnice by činila celkem 3.104 Kč namísto 436 Kč, v roce 2012 by pak celkový příjem dlužnice činil 15.130 Kč namísto 11.130 Kč (příjem od ČSSZ) a postižitelná částka z příjmu dlužnice by činila celkem 3.271 Kč namísto 604 Kč. K tomuto podání připojil insolvenční správce kopii pracovní smlouvy, uzavřené mezi SBIS s.r.o., se sídlem Němčice nad Hanou, Masarykova 597 (zaměstnavatel) a dlužnicí (zaměstnanec) dne 2.1.2012, z níž vyplývá, že zaměstnavatel přijímá zaměstnance do hlavního pracovního poměru na druh práce:-výdej klíčů, vrátní činnost, s tím, že zaměstnanec nastoupí do práce dne 2.1.2012. Mzda byla podle ujednání článku IV. smlouvy dohodnuta částkou 4.000 Kč měsíčně. V doplněném podání ze dne 30.7.2013 insolvenční správce informoval insolvenční soud o tom, že mu zaměstnavatelem dlužnice-společností SBIS s.r.o. byly zaslány mzdové listy dlužnice za rok 2012 a za rok 2013, a tyto mzdové listy současně předložil do spisu. Dle dalších údajů uvedených insolvenčním správcem v podání ze dne 30.7.2013, pokud by pro účely určení srážek z příjmu dlužnice bylo v období od února 2012 do května 2013 počítáno kromě invalidního důchodu dlužnice pro invaliditu třetího stupně vypláceného ČSSZ i s průměrnou čistou mzdou dlužnice od uvedeného zaměstnavatele, jež činí podle zaslaných mzdových listů za období od února 2012 do května 2013 6.789,37 Kč, pak by k uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů bylo za toto období použito v rámci plnění splátkového kalendáře o 76.418 Kč více. Krajský soud v Ostravě následně usnesením ze dne 20.9.2013, č.j. KSOS 24 INS 15253/2011-B-11 usnesení ze dne 16.11.2011, č.j. KSOS 34 INS 15253/2011-B-4, ve výroku II. změnil s účinností od vydání tohoto usnesení tak, že uložil plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužnice: ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5-Smíchov, Křížová 1292/25 a SBIS s.r.o., se sídlem Němčice nad Hanou, Masarykova 597, IČ: 26961195, aby po doručení tohoto usnesení po dobu trvání účinků schváleného oddlužení nevypláceli dlužnici mzdu nebo jiný příjem, na který má nárok, a celou mzdu nebo jiný příjem dlužnice vyplatili insolvenčnímu správci. Usnesením ze dne 20.9.2013, č.j. KSOS 34 INS 15253/2011-B-12 soud prvního stupně vyzval dlužnici, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem splnila povinnost podle § 412 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, a předložila insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci přehled svých příjmů od nového plátce mzdy SBIS s.r.o. za období od ledna 2012 dosud, spolu s poučením o tom, že neplní-li dlužník podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, může insolvenční soud dle § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona schválené oddlužení zrušit a současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.9.2013, č.j. KSOS 34 INS 15253/2011-B-12 bylo dlužnici doručeno dne 30.9.2013, podle obsahu spisu však dlužnice na výzvu soudu nereagovala. Dne 12.11.2013 nařídil soud prvního stupně jednání na den 21.1.2014. V mezidobí došla soudu prvního stupně zpráva insolvenčního správce o plnění oddlužení ze dne 5.12.2013, v němž insolvenční správce-mimo jiné-sdělil, že na základě předložených mzdových listů dlužnice za rok 2012 a 2013 bylo zjištěno, že za období od února 2012 do května 2013 bylo v rámci plnění splátkového kalendáře použito o 76.418 Kč méně (s tím, že v podrobnostech odkázal na své sdělení ze dne 25.7.2013), a dále, že za období od června 2013 do listopadu 2013 byla do oddlužení zaslána pouze jedenkrát částka ve výši 5.000 Kč dle darovací smlouvy. V červenci, září, říjnu a listopadu 2013 obdržel insolvenční správce i určitou částku od zaměstnavatele dlužnice, není však zřejmé, zda se jednalo o srážky ze mzdy či o celou mzdu dlužnice od zaměstnavatele, neboť zaslané částky nesouhlasí s údaji uvedenými ve výplatních páskách, předložených zaměstnavatelem dlužnice. U jednání dne 21.1.2014, k němuž se dlužnice, ač řádně předvolána, nedostavila, rozhodl soud prvního stupně na tomto základě odvoláním napadeným usnesením.

Je třeba uvést, že v celém průběhu plnění schváleného oddlužení může dojít k tzv. převrácení oddlužení do řešení úpadku dlužníka konkursem. Podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) IZ platí, že schválené oddlužení insolvenční soud zruší v případě, kdy dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Povinnosti dlužníka při plnění oddlužení jsou vymezeny ve shora citovaném ustanovení § 412 IZ, ve znění účinném do 31.12.2013, přičemž mezi tyto povinnosti patří i povinnost dlužníka bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, dále vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku (neurčí-li insolvenční soud jinou dobu předkládání) předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců a nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení.

Je zřejmé, že právě tyto povinnosti dlužnice v průběhu plnění schváleného oddlužení porušila.

Jak soud prvního stupně správně zjistil (a správnost těchto zjištění odvolatelka v podaném odvolání ani nezpochybňovala), dlužnice informovala insolvenčního správce o tom, že je zaměstnána u společnosti SBIS s.r.o., až dne 29.5.2013 přesto, že pracovní smlouva byla uzavřena již dne 2.1.2012. Podle obsahu spisu neplnila ani svou povinnost v soudem určené době vždy k 15. červnu a k 15. prosinci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, naopak, příjmy, jichž dosahovala u zaměstnavatele SBIS s.r.o., zatajila, na výzvu insolvenčního správce k předložení pracovní smlouvy a k předložení mzdových listů nereagovala, a nereagovala ani na výzvu soudu prvního stupně k předložení přehledu příjmů od nového plátce mzdy SBIS s.r.o. za období od ledna 2012.

Námitka odvolatelky, že existenci pracovního poměru u společnosti SBIS s.r.o. insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci neoznámila proto, že věděla, že by s ní tento zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr, neobstojí. Povinnost bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a případně věřitelskému výboru každou změnu svého zaměstnání, stejně jako povinnost předložit v soudem určené době insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, patří mezi základní povinnosti dlužníka tak, jak jsou vymezeny v ustanovení § 412 odst. 1 IZ, o čemž byla dlužnice v usnesení ze dne 16.11.2011, č.j. KSOS 34 INS 15253/2011-B-4 (jímž bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře) řádně poučena. Neobstojí ani další námitka odvolatelky, že nebyla soudem informována o tom, že jí hrozí zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek. V usnesení ze dne 20.9.2013, č.j. KSOS 34 INS 15253/2011-B-12, v němž byla dlužnice vyzvána k předložení přehledu svých příjmů od nového plátce mzdy za období od ledna 2012, byla dlužnice poučena o povinnosti, stanovené v § 412 odst. 1 písm. d) IZ, to je o povinnosti předložit v určené době přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, a byla poučena i o tom, že neplní-li dlužník podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, může insolvenční soud podle § 418 odst. 1 písm. a) IZ schválené oddlužení zrušit a současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Odvolací soud tak uzavírá, že soud prvního stupně proto rozhodl správně, jestliže zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs.

Nutno zdůraznit, že dlužnice povinnosti, vyplývající pro ni z ustanovení § 412 odst. 1 písm. c) a e) IZ nesplnila ani v následujícím období, neboť teprve v podaném odvolání ze dne 12.3.2014 uvedla údaj o tom, že je od 1.1.2014 v pracovním poměru u nového zaměstnavatele, a u jednání před odvolacím soudem, jež se konalo dne 15.7.2014, doplnila, že uzavřela pracovní smlouvu se zaměstnavatelem FORCORP GROUP spol. s r.o., se sídlem Olomouc-Holice, Hamerská 812, IČ: 27841031, a doložila pracovní smlouvu a dohodu o prodloužení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou, z níž vyplývá, že pracovní smlouva byla uzavřena již dne 27.12.2013, s tím, že jako den nástupu do práce byl sjednán den 1.1.2014, a dohoda o prodloužení pracovního poměru (sjednaného na dobu určitou) byla uzavřena dne 18.6.2014. Jak přitom vyplývá ze zprávy insolvenčního správce ze dne 4.7.2014 (souhrnná zpráva insolvenčního správce o plnění oddlužení), insolvenční správce zjistil uvedenou skutečnost, to je, že dlužnice je v pracovním poměru u tohoto zaměstnavatele, až z podaného odvolání dlužnice, přesto, že na schůzce insolvenčního správce s dlužnicí dne 7.3.2014 sdělila dlužnice insolvenčnímu správci, že v současnosti nepracuje.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná i běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 22. července 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu