3 VSOL 404/2010-B-21
KSOS 33 INS 5524/2010 3 VSOL 404/2010-B-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužnice Kataríny anonymizovano , anonymizovano , bytem Zábřeh, Dlouhá 718/26, PSČ 789 01, o odvolání dlužnice doručeném soudu dne 6.9.2010 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.8.2010, č.j. KSOS 33 INS 5524/2010-A-12,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.8.2010, č.j. KSOS 33 INS 5524/2010-A-12, se v napadeném výroku II. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ostravě zjistil úpadek dlužnice (výrok I.), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (výrok II.), insolvenčním správcem ustanovil Ing. Marka Třísku (výrok III.), oznámil, že zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku nastaly účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu (výrok IV.), ve výrocích V.-VII. učinil výzvy předepsané ustanovením § 136 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen též IZ ), nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na 18. října 2010 a současně stanovil předmět jednání (výrok VIII. a IX.), ve výroku X. předvolal k těmto jednáním dlužnici a insolvenčního správce.

Podle odůvodnění tohoto usnesení soud rozhodl o úpadku dlužnice na základě insolvenčního návrhu věřitele Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., ke kterému se dlužnice připojila u nařízeného jednání dne 16.8.2010. Soud spojil rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o způsobu řešení úpadku (§ 148 odst. 1 IZ) konkursem, neboť dlužnice je nepodnikající fyzickou osobou a tudíž je u ní reorganizace vyloučena (§ 316 odst. 2 IZ), rovněž oddlužení je u dlužnice vyloučeno, neboť dlužnice ve stanovené lhůtě návrh na oddlužení nepodala (§ 390 odst. 1 IZ).

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, které dle jeho obsahu směřovala do výroku II., kterým byl na její majetek prohlášen konkurs, s odůvodněním, že s konkursem nesouhlasí, protože je i nadále ochotna se s věřitelem Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. dohodnout na možnosti splácení závazků v pravidelných měsíčních splátkách.

Ostatní účastníci řízení ani insolvenční správce se k odvolání dlužnice písemně nevyjádřili.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., v platném znění, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Po zjištění, že odvolání je včasné, podané osobou k tomuto úkonu oprávněnou, odvolací soud přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 o.s.ř.) a po té, kdy odvolání dlužnice projednal u nařízeného odvolacího jednání, dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. Dlužnice se k nařízenému jednání (dne 18.11.2010) u odvolacího soudu nedostavila, ač nesouhlasila s rozhodnutím bez jednání.

Ustanovení § 148 odst. 1 IZ stanoví, že insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením.

Podle § 89 odst. 1 IZ není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V přezkoumávaném případě z obsahu spisu soudu prvního stupně vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh věřitele Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., který tvrdil za dlužnicí vykonatelné pohledávky v celkové výši 2.195.755,93 Kč, jež doložil a označil další tři věřitele dlužnice s vykonatelnými pohledávkami s tím, že se jedná o pohledávky po lhůtě splatnosti déle než 3 měsíce, které dlužnice není schopna platit. Věřitel navrhl rozhodnutí o úpadku. Do řízení se následně přihlásilo 10 věřitelů, jeden z nich vzal svou přihlášku zpět, výše platně přihlášených pohledávek činí celkem 2.267.134,53 Kč. Usnesením ze dne 26.5.2010 byla dlužnice insolvenčním soudem vyzvána, aby se k návrhu vyjádřila a aby mimo jiné předložila seznam svých závazků, majetku a zaměstnanců. Současně soud dlužnici poučil, že pokud má za to, že splňuje podmínky pro podání návrhu na oddlužení (§ 389 a násl. IZ), pak tento návrh musí podat nejpozději do 30-ti od doručení tohoto usnesení (usnesení bylo dlužnici doručeno dne 2.6.2010). Na tuto výzvu reagovala dlužnice podáním, doručeným soudu dne 2.7.2010, v němž uvedla, že s insolvenčním návrhem souhlasí, seznam pohledávek je pravdivý, veškeré závazky je ochotna pravidelně splácet v měsíčních splátkách dle možnosti. U nařízeného jednání (po té, kdy dlužnice nedala souhlas s rozhodnutím bez nařízení jednání) dne 16.8.2010 soud prvního stupně insolvenční návrh projednal a rozhodl odvoláním napadeným usnesením. Dále odvolací soud ze zprávy insolvenčního správce mimo jiné zjistil, že dlužnice v současné době nepracuje, správce předložil soupis majetku.

Na základě těchto zjištění dospěl odvolací soud shodně se soudem prvního stupně k závěru, že za situace, kdy dlužnice návrh na povolení oddlužení nepodala a podmínky reorganizace rovněž nesplňuje, pak jediným způsobem řešení jejího úpadku je konkurs. Soud prvního stupně proto postupoval správně pokud rozhodnutí o úpadku dlužnice spojil s rozhodnutím o prohlášení konkursu na její majetek (§ 148 odst. 1 IZ).

Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a v napadené části usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Jen pro úplnost v závěru odvolací soud dodává, že dlužnice může v průběhu dalšího řízení podat návrh na zrušení konkursu, pokud současně k tomuto návrhu předloží listinu, na které všichni věřitelé a insolvenční správce vysloví se zrušením konkursu souhlas; pravost podpisů na této listině musí být ověřena (§ 308 odst. 2 IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustné dovolání, ledaže na základě dovolání podaného ve lhůtě do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 1, písm. c/ o.s.ř.). O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 IZ). Dlužnici, insolvenčnímu správci věřitelskému výboru nebo zástupci věřitelů se však doručuje i zvlášť (§ 75 odst. 2 IZ). Lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 18. listopadu 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu