3 VSOL 395/2015-A-11
KSBR 24 INS 3773/2015 3 VSOL 395/2015-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužníka D&P STŘECHY, s.r.o., se sídlem Starobrněnská 334/3, Brno, PSČ: 602 00, identifikační číslo osoby: 27697916, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.3.2015, č.j. KSBR 24 INS 3773/2015-A-6,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka ze dne 16.2.2015. Na odůvodnění uvedl, že téhož dne dlužník podal u soudu insolvenční návrh, kterým žádal zjištění svého úpadku a jeho řešení konkursem. Usnesením ze dne 16.2.2015, č.j. KSBR 24 INS 3773/2015-A-4 insolvenční soud vyzval dlužníka, aby v určené lhůtě doplnil svůj insolvenční návrh o seznam závazků a poučil jej o jeho náležitostech, včetně uvedení údaje o výši a splatnosti jednotlivých závazků. Dlužník na výzvu reagoval podáním doručeným soudu dne 3.3.2015. Jím předložený seznam závazků neobsahuje údaj o splatnosti jednotlivých závazků, a proto jej nelze považovat za správný a úplný . Z tohoto důvodu není splněn předpoklad úspěšného pokračování insolvenčního řízení a insolvenční soud podle ustanovení § 128 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal dlužník (dále též odvolatel ) odvolání. Namítl, že vyhověl výzvě soudu a v určené lhůtě, dne 3.3.2015, k insolvenčnímu návrhu připojil doplněný seznam závazků. Měl za to, že seznam závazků vyhotovil v souladu s výzvou soudu, a že splňuje náležitosti dle ustanovení § 104 odst. 3 insolvenčního zákona, přičemž zákon nespecifikuje, jak má seznam závazků vypadat, ale pouze taxativně stanovuje, co musí obsahovat. Nadto se domnívá, že insolvenční soud, pokud doplnění seznamu závazků neposoudil jako dostačující, měl v této věci postupovat ještě jednou podle ustanovení § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a vyzvat dlužníka k doplnění či opravě seznamu závazků, neboť v jeho případě nebyl seznam závazků vůbec připojen . Z opatrnosti proto k odvolání předkládá nově konstruovaný seznam závazků, v němž označuje i jejich splatnost. V odvolacím řízení odvolatel žádal, aby bylo napadené usnesení zrušeno a věc vrácena zpět soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále též jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Skutková zjištění soudu prvního stupně o tom, že odvolatel byl usnesením vyzván k doplnění insolvenčního návrhu o seznam závazků, o obsahu této výzvy a o jejím doručení, uvedená v odůvodnění napadeného usnesení, jsou správná a odvolací soud na tato zjištění pro stručnost odkazuje. Dále z obsahu předloženého spisu vyplývá, že řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka, k němuž byly připojeny přílohy-seznam majetku a seznam zaměstnanců. V podání doručeném soudu dne 3.3.2015, označeném jako Vyjádření dlužníka k usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 24 INS 3773/2015-A-4 , odvolatel označil své věřitele Městská správa sociálního zabezpečení Brno, se sídlem Brno, Veveří 5, PSČ: 602 00, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, se sídlem v Brně, Benešova 10, PSČ: 659 14 a dále označil věřitele Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ: 114 07, IČ: 45317054. Toto podání opatřil doložkou, že výslovně prohlašuje, že uvedený přehled je správný a úplný . Podání je podepsáno jednatelkou odvolatele. K tomuto podání odvolatel připojil seznam závazků, v němž označil své tři závazky, a to závazek vůči věřiteli Městská správa sociálního zabezpečení Brno, se sídlem Brno, Veveří 5, PSČ: 602 00 , který popsal jeho výší (1.289.424 Kč), důvodem vzniku (pojistné na sociální a důchodové pojištění a penále) a uvedl, že závazek je zčásti vymáhán. Dále označil závazek vůči věřiteli Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, se sídlem v Brně, Benešova 10,

PSČ: 659 14 a také tento závazek popsal jeho výší (190.295 Kč) a důvodem vzniku (zdravotní pojištění). Jako třetího věřitele označil věřitele Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ: 114 07, IČ: 45317054, vůči němuž má závazek ve výši 156.039,60 Kč z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru, který byl přiznán označeným rozhodčím nálezem. Jiné údaje o svých závazcích dlužník v seznamu neuvedl; seznam je opatřen ověřeným podpisem jednatelky dlužníka a doložkou správnosti a úplnosti.

Podle ustanovení § 103 odst. 3, věty druhé IZ, insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu.

Podle ustanovení § 104 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odstavec 1). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odstavec 3). Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odstavec 4).

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ze shora citovaného ustanovení § 104 odst. 1, písm. b) IZ vyplývá, že seznam závazků je jednou z povinných (insolvenčním zákonem předepsaných) příloh insolvenčního návrhu. Zákonnou náležitostí této přílohy, to je údajem, který musí být v seznamu závazků uveden, je rovněž údaj o splatnosti jednotlivých závazků dlužníka (ust. § 104 odst. 3 IZ). Pokud dlužník ke svému insolvenčnímu návrhu nepřipojí seznam závazků, anebo pokud jím předložený seznam závazků neobsahuje zákonné náležitosti, určí mu insolvenční soud lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Současně je povinen poučit dlužníka o náležitostech zákonem požadovaných příloh insolvenčního návrhu i o následku spočívajícím v odmítnutí insolvenčního návrhu, nebude-li ve stanovené lhůtě o povinné přílohy, obsahující zákonné náležitosti, doplněn (ust. § 7 a 128 IZ, ust. § 43 o.s.ř., srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.2.2011, sen. zn. 3 VSPH 779/2010, dostupné v insolvenčním rejstříku).

V této věci byl odvolatel soudem prvního stupně řádně vyzván k doplnění insolvenčního návrhu o seznam závazků ( povinnou přílohu) usnesením ze dne 16.2.2015 č.j. KSBR 24 INS 3773/2015-4, v němž byl výslovně poučen o jeho náležitostech (včetně údaje o splatnosti jednotlivých závazků) a byl poučen o tom, že pokud v určené lhůtě nevyhoví výzvě soudu, bude jeho insolvenční návrh odmítnut. Odvolatel však nedostál své povinnosti, kterou mu ukládá ustanovení § 104 IZ, neboť jím předložený seznam závazků neobsahuje údaj o splatnosti jeho jednotlivých závazků. Takový údaj neplyne ani z podání, označeného jako Vyjádření dlužníka k usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 24 INS 3773/2015-A-4 , který je rovněž opatřen doložkou správnosti a úplnosti. Přitom bez údaje o splatnosti jednotlivých závazků předložený seznam závazků není schopen plnit svou základní funkci-osvědčit úpadek dlužníka (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky sen. zn. 29 NSČR 38/2010 ze dne 1.3.2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 83/2012). Závěr soudu, že dlužníkem k insolvenčnímu návrhu připojený seznam závazků neobsahuje náležitosti stanovené zákonem a dlužník ve stanovené lhůtě insolvenční návrh nedoplnil, je správný.

K odvolací námitce dlužníka, že zákon nespecifikuje, jak má seznam závazků vypadat, ale pouze taxativně stanovuje, co musí obsahovat odvolací soud uvádí, že z podpisu dlužníka, jako obsahové náležitosti, vyplývá, že seznam závazků bude činěn v podobě listiny nebo elektronického dokumentu (není ovšem vyloučena ani jiná forma, obsahující podpis dlužníka). Vždy však musí obsahovat zákonné náležitosti tak, aby mohl plnit svou funkci, což v tomto případě nebylo splněno.

Pokud odvolatel namítl, že měl za to, že seznam závazků vyhotovil v souladu s výzvou soudu, tato námitka neobstojí. Právně významný je totiž objektivní stav (v tomto případě to, že seznam závazků neobsahuje údaj o splatnosti), nikoli subjektivní přesvědčení odvolatele.

Námitka, že soud měl odvolatele opakovaně vyzvat postupem dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ k doplnění seznamu závazků, není rovněž důvodná, neboť takový postup soudu zákon neumožňuje.

I kdyby odvolatel ke svému odvolání připojil seznam závazků, obsahující údaj o jejich splatnosti, nelze k němu přihlédnout, neboť vady insolvenčního návrhu může insolvenční navrhovatel odstranit, jen dokud soud prvního stupně nevydá usnesení o odmítnutí návrhu (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17.3.2008, sen. zn. 1 VSPH 5/2008, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11/2009).

Odvolací soud proto ze všech výše uvedených důvodů napadené usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 26. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu