3 VSOL 389/2015-B-252
KSOS 36 INS 546/2014 3 VSOL 389/2015-B-252

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka JOB AIR Technic a.s., se sídlem Mošnov, Gen. Fajtla 370, PSČ 742 51, identifikační číslo: 27768872, za účasti Krajského státního zastupitelství v Ostravě, o návrhu věřitele Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo: 45244782, zastoupeného JUDr. Tomášem Richterem, LL.M., Ph.D., advokátem se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, a o návrhu věřitele VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 703 00, identifikační číslo: 45193070, na odvolání členů věřitelského výboru, o odvolání věřitele Česká spořitelna, a.s., a věřitele VÍTKOVICE, a.s., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.12.2014, č.j. KSOS 36 INS 546/2014-B-77,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zamítl návrh věřitelů Česká spořitelna, a.s., a VÍTKOVICE, a.s., na odvolání členů věřitelského výboru CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci a Lacuna s.r.o. z funkce.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podáním ze dne 16.7.2014, doplněným 12.8.2014, se věřitel Česká spořitelna, a.s., domáhal odvolání členů věřitelského výboru CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci a Lacuna s.r.o. z funkce, přičemž shodný návrh ze dne 23.7.2014 podal i věřitel VÍTKOVICE, a.s. Věřitel Česká spořitelna, a.s. odůvodnil svůj návrh vazbou těchto věřitelů na osobu dlužníka, návrh věřitele VÍTKOVICE, a.s., vychází ze shodných skutkových i právních základů . Ve vztahu ke společnosti Lacuna s.r.o. je uváděno zejména: za společnost jedná ve věřitelském výboru Mgr. Josef Břeň, který je koncipientem advokáta Mgr. Davida Fiedlera, stejně jako Mgr. Daniel Barč-člen představenstva dlužníka. Advokátní kancelář Mgr. Davida Fiedlera přitom dříve poskytovala právní služby dlužníku, přičemž Mgr. Daniel Fiedler byl rovněž členem dozorčích rad společností ovládaných Danešem Zátorským; Lacuna s.r.o. není původním věřitelem pohledávek (vůči dlužníkovi), tyto nabyla řetězením předchozích postoupení, které propojuje v minulosti osoba Daneše Zátorského; jmenování Lacuna s.r.o. bylo provedeno hlasy společností, propojovaných v minulosti prostřednictvím osoby Daneše Zátorského, respektive společnosti VOKD, a.s. Věřitel tak dovozuje, že je zde vztah věřitele Lacuna s.r.o. a dlužníka, který vylučuje účast společnosti ve věřitelském výboru, odkazuje přitom na vyloučení jak z důvodu dle ustanovení § 59 odst. 2, tak i ustanovení § 59 odst. 3 insolvenčního zákona, tedy tvrdí jak podjatost, tak i nedůvěryhodnost tohoto člena věřitelského výboru. Lacuna s.r.o. ve svém vyjádření popřela vazbu na osobu dlužníka, osobní vztah společníka a jednatele Lacuna s.r.o. Tomáše Michala k Mgr. Davidu Fiedlerovi a Mgr. Josefu Břeňovi nepokládá za důvod pro odvolání, poukazuje na to, že jmenování do věřitelského výboru proběhlo hlasy většího počtu věřitelů, než jak věřitel uvádí, s tím, že tvrzené propojení na základě starých údajů je mystifikací . Ve vztahu k věřiteli CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci je věřitelem Česká spořitelna, a.s., namítáno: majoritním vlastníkem této společnosti je společnost VOKD, a.s., která byla minimálně do konce roku 2011 ovládána společností Geofin, a.s., která byla ovládána Danešem Zátorským a likvidátor společnosti CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci Ivo Cesar byl od února 2013 statutárním zástupcem společnosti; Ivo Cesar je od listopadu 2012 členem představenstva Slezský kámen a.s., která je ovládána společností Geofin, a.s., jež byla ovládána Danešem Zátorským nejméně do září 2011; Ivo Cesar působil ve společnostech spojovaných osobou Daneše Zátorského, který je zase propojen společnou účastí ve společnostech se stávajícími statutárními zástupci věřitele; osoba Ivo Cesara je nedůvěryhodnou z důvodu tvrzení o neznalosti vlastnické struktury CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci , tedy je nedůvěryhodnou i společnost CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci . Věřitelem je dovozováno, že je zde vztah věřitele CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci a dlužníka, vylučující jeho účast ve věřitelském výboru, přičemž odkazuje na vyloučení jak z důvodu dle ustanovení § 59 odst. 2, tak i ustanovení § 59 odst. 3 insolvenčního zákona, tedy tvrdí jak podjatost, tak i nedůvěryhodnost tohoto člena věřitelského výboru. Věřitel CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci ve svém vyjádření poukázal na to, že od roku 2012 není dáno propojení mezi Geofin, a.s. a VOKD, a.s., známost mezi Ivo Cesarem a Danešem Zátorským a mezi Danešem Zátorským a Danielem Barčem nemůže být chápána jako překážka způsobilosti k výkonu funkce ve smyslu ustanovení § 59 insolvenčního zákona. Soud prvního stupně se nejprve zabýval obecnou otázkou, kdo má být členem věřitelského výboru s tím, že podle soudu je nutno spravedlivě očekávat, že členy výboru budou zejména majoritní věřitelé, jejichž pohledávky byly v řízení zjištěny a u nichž nedochází v rámci výkonu funkce k jednání, u něhož by mohly vzniknout důvodné pochybnosti o možném rozporu se společným zájmem věřitelů v řízení. Jak soud prvního stupně uvedl, nesdílí závěr věřitelů Česká spořitelna, a.s., a VÍTKOVICE, a.s., že samo zjištění vazby dlužníka se členem věřitelského výboru je důvodem pro jeho automatické odvolání z funkce. Podle soudu je z dikce ustanovení § 59 odst. 2 insolvenčního zákona zřejmé, že je kladen důraz na to, aby v případě zjištění vazby mezi dlužníkem a členem věřitelského výboru bylo důsledně ověřeno, že takový vztah nebude překážkou v řádném fungování věřitelského výboru. To podle soudu prvního stupně tedy neznamená, že by ve věřitelském výboru nemohly být zastoupeny i osoby nějakým způsobem s dlužníkem propojené, důsledkem takového závěru by ostatně v systému často koncernové struktury mohla být faktická anulace vlivu věřitelské majority v řízení. V konkrétním případě věřitelé navržení k odvolání zastupují významnou část nezajištěných věřitelů, přičemž ve věřitelském výboru tvoří i v případě souhlasného hlasování jen minoritu. Podle soudu prvního stupně v návrhu věřitelů na odvolání těchto společností z funkce věřitelského výboru přitom není tvrzeno takové podezření či indicie ve vazbě na činnost věřitelů CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci a Lacuna s.r.o., navržených k odvolání z věřitelského výboru, které by měly poškozovat společný zájem věřitelů v insolvenčním řízení ve smyslu ustanovení § 58 odst. 1 insolvenčního zákona. Podle soudu prvního stupně ani závěr o existenci vztahu mezi členy věřitelského výboru a dlužníkem by, sám o sobě, nemohl vést k odvolání těchto členů z věřitelského výboru. Byť jistá míra propojení mezi členy věřitelského výboru CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci a Lacuna s.r.o. a dlužníkem nepochybně existuje, a to prostřednictvím společností VOKD, a.s., a Geofin a.s., respektive prostřednictvím osoby Daneše Zátorského, průkaznost tohoto propojení končí v letech 2011 a 2012, tedy v době více jak dva roky před zahájením insolvenčního řízení. Podle soudu prvního stupně nebylo dostatečně doloženo, že by členové věřitelského výboru byli osobami podjatými vůči dlužníkovi, a nebyly ani zjištěny důvodné pochybnosti o jejich důvěryhodnosti.

Proti tomuto usnesení podali věřitelé Česká spořitelna, a.s. a VÍTKOVICE, a.s. odvolání, v němž navrhují, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že věřitelé Lacuna s.r.o. se sídlem Frenštát pod Radhoštěm, Místecká 97, identifikační číslo: 28628284 a CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Velká 2984/23, identifikační číslo:28602099, se odvolávají z funkce člena věřitelského výboru.

Věřitel Česká spořitelna, a.s. v důvodech podaného odvolání (podání ze dne 7.1.2015, doplněné podáním ze dne 13.4.2015) ve vztahu k závěrům soudu prvního stupně namítá, že pokud byl insolvenční soud při vydání usnesení veden skutkovým zjištěním, že propojení společnosti Lacuna s.r.o. s dlužníkem a dalšími společnostmi prostřednictvím osoby Daneše Zátorského je z veřejných informací dohledatelné nejdéle do roku 2012, pak podle odvolatele ostatní skutkové okolnosti, tak jak je popsal ve svém návrhu na odvolání z funkce věřitelského výboru a v jeho doplnění, přesto poskytují dostatečné, byť nepřímé, důvody pro závěr, že společnost Lacuna s.r.o. byla ve vztahu k dlužníkovi pro účely § 59 odst. 2 insolvenčního zákona osobou podjatou i k datu svého zvolení členem dlužníkova věřitelského výboru a je jí i nadále. Pokud byl insolvenční soud veden právní úvahou, že důsledkem vyhovění návrhu by v systému často koncernové struktury mohla být faktická anulace vlivu věřitelské majority v řízení, jsou tyto úvahy nesprávné, neboť insolvenční zákon rozlišuje mezi regulací vlivu koncernových osob prostřednictvím hlasování na schůzi věřitelů a prostřednictvím členství ve věřitelském výboru. Zatímco u hlasování na schůzi věřitelů insolvenční zákon v § 53 obecně povoluje, aby věřitel hlasoval ohledně osoby, s níž tvoří koncern nebo která je mu blízká, nestanoví-li insolvenční zákon jinak, členství ve věřitelském výboru zákon v § 52 odst. 2 takové osoby výslovně vylučuje-v této souvislosti odvolatel ovšem poukázal na to, že netvrdí, že mezi dlužníkem a společností Lacuna s.r.o. existuje koncern, ustanovení § 52 odst. 2, věta druhá, insolvenčního zákona uvádí vztah koncernu pouze jako jeden z příkladů podjatosti. Jako nesprávnou odmítá odvolatel rovněž úvahu soudu prvního stupně o tom, že zejména majoritní věřitelé, jejichž pohledávka byla v řízení zjištěna a u nichž nedochází v rámci výkonu funkce k jednání, u něhož by mohly vzniknout důvodné pochybnosti o možném rozporu se společným zájmem věřitelů v řízení. Podle odvolatele je z ustanovení § 59 odst. 3 a odst. 4 insolvenčního zákona zřejmé, že k aplikaci § 59 odst. 2 anebo odst. 3 insolvenčního zákona může dojít ihned na schůzi věřitelů, která člena věřitelského výboru zvolila, což se také na schůzi věřitelů, jež se konala dne 25.6.2014 (ve vztahu ke společnosti CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci ) na základě tehdy známých informací stalo. Soud z podstaty věci nemůže mít žádné informace o jednání v rámci výkonu funkce člena věřitelského výboru , jelikož zvolení členové věřitelského výboru se svých funkcí ještě neujali. Kritérium, které soud prvního stupně v odůvodnění svého rozhodnutí vyslovil a aplikoval, tedy nemůže z povahy věci být správnou aplikací ustanovení § 59 odst. 2 a odst. 3 insolvenčního zákona. Aplikaci tohoto kritéria také insolvenční soud nesprávně smísil případy, kdy soud odvolává člena věřitelského výboru pro porušování jeho povinností (§ 63 odst. 3 insolvenčního zákona), a kdy odvolává člena věřitelského výboru z jiných důležitých důvodů, například pro jeho podjatost nebo nedůvěryhodnost. Zatímco důvody uvedené v § 63 odst. 3 insolvenčního zákona skutečně závisí na právním posouzení jednání člena věřitelského výboru při výkonu jeho funkce, pokud se týká důvodů, kdy soud odvolává člena věřitelského výboru z jiných důležitých důvodů, například pro jeho podjatost či nedůvěryhodnost, jsou v ustanoveních § 59 odst. 2 a odst. 3 insolvenčního zákona výslovně formulovány na bázi potenciality, to znamená, že při jejich aplikaci se žádné jednání zvoleného člena věřitelského výboru nevyžaduje ani neposuzuje. Ve vztahu k závěru soudu, že pokud se týká společnosti Lacuna s.r.o., nebyly zjištěny důvodné pochybnosti o její důvěryhodnosti, odvolatel zdůraznil, že postup, kdy člen věřitelského výboru jmenuje osobou jednající za něj ve věřitelském výboru právníka, který je zaměstnán u dlužníkova právního zástupce, vystupujícího v orgánech ostatních společností, též skupiny korporací, u nějž je zaměstnán i člen dlužníkova statutárního orgánu, tuto skutečnost zamaskuje tím, že jej jmenuje obecným zmocněncem, jen aby jej vyměnil poté, co je tato kamufláž v insolvenčním řízení odhalena, nelze označit jinak, než jako jednání zjevně klamavé a rozporné s ustanovením § 6 o.s.ř., poslední věta, a § 6 zákona č. 89/2012 Sb. Tato skutečnost by podle odvolatele měla být posouzena tak, že Lacuna s.r.o. je vyloučena z výkonu funkce člena dlužníkova věřitelského výboru pro důvody pochybovat o její nepodjatosti i pro důvody pochybovat o její důvěryhodnosti. Odvolatel rovněž zpochybnil správnost závěrů, jaké soud prvního stupně učinil ve vztahu ke společnosti CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci s tím, že podle přesvědčení odvolatele skutkové okolnosti, jím popsané v návrhu a v doplnění návrhu na odvolání z funkce věřitelského výboru, posouzeny vcelku a ve vzájemných souvislostech odůvodňují závěr, že je zde ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 insolvenčního zákona důvod pochybovat o nepodjatosti společnosti CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci vzhledem k dlužníkovi. Četnost osobních, kapitálových i obchodních vazeb mezi touto společností a jejím likvidátorem a osobami přímo či nepřímo ovládajícími dlužníka, řídícími dlužníka či jinak s dlužníkem propojenými dosahuje podle odvolatele takové intenzity, že od společnosti CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci nelze rozumně očekávat, že při výkonu funkce člena věřitelského výboru nebude těmito vazbami ovlivněna v míře, která je neslučitelná s povinnostmi člena věřitelského výboru ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 insolvenčního zákona. Pokud jde o důvěryhodnost této společnosti, není odvolatel-jak připustil-samotným obsahem soudního spisu s to dokumentovat zjevnou klamavost postupu CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci v insolvenčním řízení, přesto však trvá na tom, že tvrdí-li soudu likvidátor, který je navíc bývalým jednatelem společnosti, dále členem orgánů řady dalších propojených společností a který je současně profesní kvalifikací auditorem, že mu není známa totožnost osob skutečně ovládajících společnost, kterou likviduje, budí to přinejmenším legitimní pochybnosti o pravdivosti takového tvrzení, a tedy i o důvěryhodnosti společnosti, za niž jedná v insolvenčním řízení. Podle odvolatele jsou zde i další okolnosti, zakládající nesprávnost odvoláním napadeného rozhodnutí. Odvolatel poukázal na to, že v době od podání jeho původního návrhu na odvolání členů věřitelského výboru a vydáním odvoláním napadeného rozhodnutí uplynulo více než pět měsíců, přičemž soud prvního stupně nijak s Českou spořitelnou, a.s., nekomunikoval, nepožádal ji o doplnění skutkových či jiných tvrzení, ani jí neindikoval, kdy a jak hodlá o jejím návrhu rozhodnout. Podle odvolatele založil soud prvního stupně své rozhodnutí mimo jiné na právním hodnocení jednání společností Lacuna s.r.o. a CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci coby členů věřitelského výboru, tedy na skutečnostech, které odvolatel ve svém návrhu netvrdil, a v důsledku procesního postupu soudu ani neměl příležitost se k nim vyjádřit. Odvolatel poukázal na to, že relevantní skutkový stav přitom plyne přímo ze soudního spisu a není třeba jej dokazovat, neboť, jak vyplývá ze zápisu z jednání dlužníkova věřitelského výboru, společnosti Lacuna s.r.o. i CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci působily od svého zvolení do věřitelského výboru jako poslušní podporovatelé a schvalovatelé dlužníkova postupu, ani v jednom případě tyto společnosti nehlasovaly proti dlužníkově návrhu, ani v jednom případě žádná z těchto společností nevystoupila s oponenturou proti dlužníkovým záměrům či jeho krokům přesto, že ve věřitelském výboru často ohledně těchto záměrů a kroků vznikaly silné kontroverze. Příznačné je zejména hlasování o usnesení č. 1 přijatém na jednání dlužníkova věřitelského výboru, jež se konalo dne 20.8.2014. Tímto usnesením měl být schválen návrh dlužníkova insolvenčního správce na to, aby si insolvenční správce mohl najmout odborného poradce pro účely řízení cash-flow a pracovního kapitálu dlužníka a rentability provozu dlužníkova podniku. V otázce mandátu odborného poradce insolvenčního správce se jak Česká spořitelna, a.s., tak i Česká exportní banka, a.s. (přesto, že se v řadě otázek jejich názory odlišovaly a odlišují) shodly, společnosti Lacuna s.r.o. i CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci však hlasovaly proti návrhu usnesení č. 1 a toto usnesení bylo přijato pouze díky rozhodujícímu hlasu předsedy věřitelského výboru. Dále odvolatel poukázal na to, že tyto společnosti svou nepřítomností zmařily usnášeníschopnost jednání č. 8/2014 a č. 9/2014. Tyto skutečnosti by podle odvolatele měly být posouzeny ve spojení se skutečnostmi, které již tvrdil ve svém původním návrhu a jeho doplnění. Pokud jde o procesní postup soudu podle § 63 odst. 3 IZ, odvolatel v této souvislosti poukázal na závěry Vrchního soudu v Praze v jeho rozhodnutí ze dne 18.4.2012, č.j. MSPH 94 INS 3902/2010, 1 VSPH 472/2012-B-222. Dále odvolatel doplnil, že dne 25.3.2015 předložil dlužník v insolvenčním řízení zprávu o reorganizačním plánu, v níž na str. 29 uvedl společnost CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci mezi osobami v minulosti nebo současnosti propojenými s dlužníkem .

Věřitel VÍTKOVICE, a.s. v odvolání namítá, že závěr soudu prvního stupně v tom smyslu, že propojení mezi členy věřitelského výboru-společnostmi CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci a Lacuna s.r.o. a dlužníkem, respektive jejich propojení prostřednictvím osoby Daneše Zátorského, skončilo více než dva roky před zahájením insolvenčního řízení, je nesprávný. Podle odvolatele o společném postupu celé skupiny společností propojených na Daneše Zátorského svědčí především skutečnost, že většina těchto společností se nachází v likvidaci nebo v insolvenčním řízení, kde navzájem vůči sobě uplatňují pohledávky v milionových částkách, z čehož je zjevné, že finanční prostředky neopustí skupinu. Vzhledem k tomu, že insolvenční řízení vůči společnostem skupiny společností propojených osobou Daneše Zátorského jsou vedena u Krajského soudu v Ostravě, měl soud dostatečnou možnost si tato tvrzení navrhovatele ověřit, což zřejmě neučinil.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání byla podána včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu věřitele Česká exportní banka, a.s., identifikační číslo: 63078333, došlého soudu dne 10.1.2014. Usnesením ze dne 13.3.2014, č.j. KSOS 36 INS 546/2014-A-51 byl zjištěn úpadek dlužníka JOB AIR Technic a.s., insolvenčním správcem ustanovena Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 5/1699, učiněny výzvy a poučení dle insolvenčního zákona a nařízeno přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů na den 11.6.2014, s tím, že následně (29.5.2014) došlo k odročení přezkumného jednání a schůze věřitelů na den 25.6.2014. U přezkumného jednání, jež se konalo dne 25.6.2014, byly přezkoumány přihlášené pohledávky. Podle protokolu o schůzi věřitelů věřitelé, mimo jiné, rozhodli většinou hlasů o tom, že nebude potvrzen prozatímní věřitelský výbor a většinou hlasů bylo rozhodnuto o volbě čtyřčlenného věřitelského výboru. Za zajištěné věřitele byl zvolen jednomyslně věřitel č. 1 Česká exportní banka, a.s., a věřitel č. 2 Česká spořitelna, a.s. Za nezajištěné věřitele byli zvoleni za členy věřitelského výboru CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci a Lacuna s.r.o. V návaznosti na výsledky hlasování věřitel č. 2 Česká spořitelna, a.s. upozornil na to, že podle jeho názoru věřitel CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci je věřitelem s překážkou k výkonu funkce člena věřitelského výboru, s ohledem na majetkovou strukturu je osobou se zvláštním vztahem k dlužníkovi, což vyplývá z toho, že je ovládán v rozsahu 51 % společníkem VOKD, a.s., kromě toho-jak věřitel č. 2 Česká spořitelna, a.s., dále dovozuje- z kořene názvu (firmy) je patrné propojení na bývalého vlastníka dlužníka. Věřitel dále upozornil na to, že společnost je v likvidaci, v důsledku čehož je otázkou výkon práva společnosti v řízení. Věřitel č. 2 dále uvedl, že akcionářem VOKD, a.s., byla společnost Geofin, a.s., která je v řízení rovněž přihlášena, a s ohledem na to pokládá společnost za propojenou prostřednictvím osoby Daneše Zátorského. Za věřitele CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci likvidátor uvedl, že potvrzuje fakt, že je v rozsahu 51 % vlastníkem věřitele společnost VOKD, a.s., majetkovou strukturu VOKD, a.s. však nezná, nemůže se vyjádřit k tvrzení o majetkovém propojení, pohledávky vůči dlužníkovi jsou staršího data , společnost je v likvidaci čtyři měsíce. Soud prvního stupně na základě provedené volby členů věřitelského výboru potvrdil volbu čtyřčlenného věřitelského výboru ve složení: věřitel Česká exportní banka, a.s., věřitel Česká spořitelna, a.s., věřitel CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci a věřitel Lacuna s.r.o. s tím, že po vyhodnocení tvrzení věřitele Česká spořitelna, a.s., ve vztahu k věřiteli CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci tyto neshledal jako dostatečně relevantní pro zásah ve smyslu ustanovení § 59 IZ. V této souvislosti soud prvního stupně uvedl, že věřitelem č. 2 uvedené důvody by byly relevantní v případě, pokud by prokazovaly naznačované a tvrzené skutečnosti, soud však konstatoval, že k jejich prokázání nedošlo. Následně věřitel Česká spořitelna, a.s. (podáním ze dne 16.7.2014, jež bylo doplněno podáním ze dne 12.8.2014), a věřitel VÍTKOVICE, a.s. (podáním ze dne 23.7.2014) navrhli odvolání CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci a Lacuna s.r.o. z funkce členů věřitelského výboru.

Podle ustanovení § 59 IZ, členy a náhradníky věřitelského výboru mohou být jen přihlášení věřitelé, kteří se svým zvolením souhlasí. Stane-li se členem nebo náhradníkem věřitelského výboru právnická osoba, oznámí neprodleně insolvenčnímu soudu fyzickou osobu, která bude jejím jménem ve věřitelském výboru jednat (odstavec 1). Členy ani náhradníky věřitelského výboru nemohou být osoby, u kterých je vzhledem k jejich vztahu k dlužníkovi důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Takto lze usuzovat zejména, jde-li o osoby dlužníkovi blízké, vedoucí zaměstnance dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, společníky dlužníka, s výjimkou akcionářů, pokud nepůsobí v orgánech dlužníka nebo nevlastní dlužníkovy akcie anebo jiné jím vydané účastnické cenné papíry v souhrnné hodnotě více než desetiny základního kapitálu dlužníka, a osoby tvořící s dlužníkem koncern (odstavec 2). Insolvenční soud nepotvrdí volbu člena nebo náhradníka věřitelského výboru, je-li tu důvod pochybovat o jejich důvěryhodnosti nebo o tom, že budou k výkonu funkce způsobilí. Toto rozhodnutí musí insolvenční soud vyhlásit do skončení schůze věřitelů, na které k volbě došlo (odstavec 3). Podle ustanovení § 63 IZ, funkce člena nebo náhradníka věřitelského výboru zaniká jeho odvoláním z funkce, odstoupením z funkce nebo ukončením jeho účasti v insolvenčním řízení (odstavec 1). Z důležitých důvodů, zejména při porušování nebo zanedbávání povinností, může insolvenční soud odvolat věřitelský výbor nebo některého z jeho členů a náhradníků. Může tak učinit i bez návrhu (odstavec 3). Je třeba především uvést, že ze shora citovaného ustanovení § 63 odst. 3 IZ vyplývá, že k odvolání věřitelského výboru nebo některého z jeho členů může dojít též z důvodů, které nemají původ v porušování nebo zanedbávání povinností. Za takové důvody lze považovat zejména zdravotní či jiné důvody, které věřiteli trvale nebo alespoň dlouhodobě znemožňují výkon jeho funkce, ale také důvody uvedené v ustanovení § 59 odst. 2 a odst. 3 IZ, pro něž by ho nebylo možno potvrdit do funkce člena nebo náhradníka věřitelského výboru přesto, že by takové důvody vyšly najevo až po skončení schůze věřitelů, na které došlo k potvrzení jeho volby. Pokud insolvenční soud zjistí, že v důsledku nově zjištěných skutečností nemůže dřívější rozhodnutí vydané v rámci výkonu dohlédací činnosti obstát, změní je nebo přijme nové, eventuelně jiné rozhodnutí. Zjistí-li insolvenční soud, že u věřitele byl dán, případně je dán důvod pochybovat o jeho nepodjatosti nebo důvěryhodnosti anebo o tom, zda je k výkonu funkce způsobilý (§ 52 odst. 2 a odst. 3 IZ), je taková skutečnost důležitým důvodem podle § 63 odst. 3 IZ, pro nějž ho lze odvolat z funkce člena nebo náhradníka věřitelského výboru (srov. také např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18.5.2010 č. j. KSPA 48 INS 2641/2009, 1 VSPH 239/2010-B-144, nebo usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11.4.2012 č. j. MSPH 99 INS 453/2009, 1 VSPH 416/2012-B-243). Požadavek na nepodjatost člena věřitelského výboru (nebo jeho náhradníka) je pak nutno posuzovat se zřetelem na jeho poměr k věci, k dlužníkovi nebo k jeho zástupci. Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu zástupce věřitelů na projednávané věci, jako je tomu například v případě, kdy by se majetkový zájem člena věřitelského výboru dostal do kolize se zájmem majetkové podstaty, respektive se společným zájmem věřitelů (§ 2, písm. j/ IZ). Z ustanovení § 59 odst. 2 IZ plyne, že členy ani náhradníky věřitelského výboru nemohou být zejména osoby dlužníkovi blízké, vedoucí zaměstnanci dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, společníci dlužníka, s výjimkou akcionářů, pokud nepůsobí v orgánech dlužníka nebo nevlastní dlužníkovy akcie anebo jiné jím vydané účastnické cenné papíry v souhrnné hodnotě více než desetiny základního kapitálu dlužníka, a osoby tvořící s dlužníkem koncern. Pokud se týká důvodů, pro které lze pochybovat o důvěryhodnosti věřiteli zvoleného člena věřitelského výboru, zákon ani příkladný výčet neuvádí, a posouzení této otázky tak v konkrétních případech ponechává na úvaze soudu. Pojem důvěryhodnost je třeba vykládat tak, že na funkci člena věřitelského výboru nominovaný věřitel musí svým jednáním nejen po zahájení insolvenčního řízení, ale i před ním, dávat záruky, že bude chránit společný zájem věřitelů, v součinnosti s insolvenčním správcem přispívat k naplnění účelu insolvenčního řízení a jako reprezentant věřitelů ve vztahu ke správci a soudu bude řádně vykonávat práva a povinnosti plynoucí z jeho funkce (srov. např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27.10.2010 č. j. KSBR 31 INS 766/2010, 2 VSOL 319/2010-B-40).

Z údajů, uvedených v úplném výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35600 (týkajícího se věřitele Lacuna s.r.o., se sídlem Staré Hamry č. 79, identifikační číslo: 28628284), v úplném výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34122 (týkajícího se věřitele CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci , se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Velká 2984/23, identifikační číslo: 28602099) a v úplném výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3029 (týkajícího se dlužníka) především nelze dovodit, že by věřitelé Lacuna s.r.o. a CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci ve vztahu k dlužníkovi, který je také právnickou osobou, byli se zřetelem na osoby, zapsané v obchodním rejstříku, jejichž prostřednictvím právnické osoby vyjadřují svoji vůli navenek, osobami blízkými tak, jak má na mysli ustanovení § 59 odst. 2 insolvenčního zákona.

Ve vztahu k důvodům, uplatněným věřiteli Česká spořitelna, a.s., a VÍTKOVICE, a.s., v jejich návrhu na odvolání členů věřitelského výboru je třeba uvést, že podle sdělení o fyzické osobě jednající za člena věřitelského výboru ze dne 25.6.2014 měl skutečně jménem věřitele Lacuna s.r.o. jednat ve věřitelském výboru Mgr. Josef Břeň. Nicméně pouze z té skutečnosti, že Mgr. Josef Břeň je zaměstnán jako advokátní koncipient u advokáta Mgr. Davida Fiedlera, u něhož je jako další advokátní koncipient zaměstnán Mgr. Daniel Barč, který je od 1.11.2011 členem představenstva společnosti dlužníka, nelze dovozovat takové osobní propojení věřitele Lacuna s.r.o. se společností dlužníka, jež by vzbuzovalo pochybnosti o nepodjatosti člena věřitelského výboru Lacuna s.r.o. Společnost Lacuna s.r.o. nadto sdělila v podání ze dne 24.7.2014, jež soudu došlo dne 25.7.2014, že plná moc udělená zmocněnci Mgr. Josefu Břeňovi byla odvolána a jménem uvedeného věřitele, jako zvoleného člena věřitelského výboru, bude nadále jednat jednatel této společnosti Ing. Tomáš Michal. V tom, že následně došlo k odvolání plné moci zmocněnce Mgr. Josefa Břeně s tím, že za věřitele bude nadále jednat jednatel společnosti, přitom podle názoru odvolacího soudu nelze spatřovat takovou skutečnost, jež by zpochybňovala důvěryhodnost tohoto člena věřitelského výboru.

Ze sdělení věřitele CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci ze dne 27.6.2014, jež soudu došlo dne 4.7.2014, vyplývá, že jménem věřitele CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci , jako zvoleného člena věřitelského výboru, jedná likvidátor společnosti Ing. Ivo Cesar. Je pravda, že Ing. Ivo Cesar na schůzi věřitelů, jež se konala dne 25.6.2014, potvrdil, že společníkem společnosti CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci , a to s obchodním podílem v rozsahu 51 %, je společnost VOKD, a.s. (se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nákladní 3179/1, identifikační číslo: 47675853), a dále uvedl, že majetkovou strukturu společnosti VOKD, a.s., nezná , a nemůže se vyjádřit k majetkové struktuře společnosti VOKD, a.s. Pouhé pochybnosti věřitelů Česká spořitelna, a.s., a VÍTKOVICE, a.s. o pravdivosti tohoto tvrzení Ing. Ivo Cesara (proto, že již od roku 2012 vykonává funkci člena statutárních orgánů několika společností, patřících do téže skupiny korporací jako VOKD, a.s., dále proto, že ke konci roku 2011 bylo zjistitelné z veřejných dokumentů, že společnost VOKD, a.s., je prostřednictvím Geofin, a.s., ovládána Danešem Zátorským, a konečně proto, že Ing. Ivo Cesar je daňovým poradcem, a tudíž osobou, u níž lze v souvislosti s přijetím funkce člena statutárního orgánu či likvidátora obchodní společnosti očekávat jistou minimální obezřetnost) podle přesvědčení odvolacího soudu nezakládají takové okolnosti, jež by vzbuzovaly pochybnosti o tom že věřitel CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci , jehož jménem jedná právě Ing. Ivo Cesar, je osobou důvěryhodnou, a nezakládají ani skutečnosti, pro něž by byl dán důvod pochybovat o nepodjatosti tohoto věřitele ve vztahu k dlužníkovi.

Věřitel Česká spořitelna, a.s. ve svém návrhu na odvolání členů věřitelského výboru dále namítal-a k této argumentaci se připojil i věřitel VÍTKOVICE, a.s.-že jediný společník a jednatel společnosti Lacuna s.r.o. Ing. Tomáš Michal je zároveň členem představenstva společnosti ČPL-Český podnikatelský leasing, a.s., jejímž jediným akcionářem byla v minulosti společnost Geofin, a.s., v jejíž dozorčí radě působil Daneš Zátorský, a místopředsedou dozorčí rady byl v roce 2013, kdy Ing. Tomáš Michal byl ve funkci člena představenstva, Mgr. David Fiedler, advokát, u něhož jsou zaměstnáni koncipienti Mgr. Josef Břeň a Mgr. Daniel Barč. Dále bylo poukazováno na to, že Lacuna s.r.o. není původním věřitelem pohledávek, tyto pohledávky nabyla postoupením, s tím, že bezprostředním právním předchůdcem společnosti Lacuna s.r.o. je sice seychelská společnost Landstrow Ltd., nicméně tento řetěz postoupení zahrnoval mimo jiné také Bc. Roberta Švece, který působí (mimo jiné) jako předseda představenstva VOKD Development, a.s., s tím, že byl i jejím jediným akcionářem, přičemž členem dozorčí rady VOKD Development, a.s. je Daneš Zátorský (místopředsedou v letech 2004 až 2006 byl Mgr. Daniel Barč), dále

Geofin, a.s., která je coby ručitel za veškeré dlužníkovy dluhy přihlášené přihláškou P1 účastníkem insolvenčního řízení-členem představenstva Geofin, a.s., je od roku 2001 Daneš Zátorský, a dále původního věřitele pohledávky č. 2-společnosti CCG, a.s., to je dřívějšího dlužníkova majoritního akcionáře, s tím, že společnost CCG, a.s. prostřednictvím společnosti Geofin, a.s., ještě na konci roku 2011 ovládal Daneš Zátorský. Jediným akcionářem společnosti Geofin, a.s. byl v září 2011 Daneš Zátorský, který byl do listopadu 2011 předsedou dlužníkovy dozorčí rady, ke konci roku 2011 byla společnost Geofin, a.s. majoritním společníkem společností VOKD, a.s., CCG, a.s., a Slezský beton a.s. Pokud se týká společnosti CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci , majoritním společníkem, a tedy i osobou, která měla kontrolu nad zvolením Ing. Ivo Cesara jednatelem společnosti, byla od května 2012 společnost VOKD, a.s., ovládaná do konce roku 2011 společností Geofin, a.s., ovládanou nejméně do září 2011 Danešem Zátorským, společnost VOKD, a.s., je přitom ve vztahu ke společnosti Lacuna s.r.o. společností, v jejíchž orgánech již od roku 2006 působí Daneš Zátorský, a v roce 2007 byla plně vlastněna společností Geofin, a.s., a ještě na konci roku 2011 byla společností Geofin, a.s. vlastněna z 61,56 %. Společnost Geofin, a.s. je dosud vlastníkem více než jedné třetiny akcií společnosti VOKD, a.s., přičemž většina akcií je vlastněna nizozemskou společností Fiducia Investment Company NV, což je (podle věřitele Česká spořitelna, a.s. již podle jména) svěřenecká společnost, tedy nikoliv ultimátní vlastník jí držených akcií; již od listopadu 2012 je přitom Ivo Cesar členem představenstva společnosti Slezský kámen, a.s., která je asi z 90,5 % vlastněna společností VOKD, a.s., jež byla ovládána nejméně do konce roku 2011 společností Geofin, a.s., jež pak byla ovládána do září 2011 Danešem Zátorským, přičemž dalšími členy představenstva Slezský kámen, a.s. jsou od října 2011 Daneš Zátorský (předseda představenstva) a Vít Zátorský (místopředseda představenstva), od listopadu 2012 je pak Ivo Cesar členem představenstva společnosti Slezský beton a.s., jejímž jediným akcionářem v době od května 2009 do března 2013 byla Geofin, a.s., jež byla ovládána nejméně do září 2011 Danešem Zátorským. Dále bylo namítáno, že vedle kapitálového propojení mezi dlužníkem a Danešem Zátorským existují doklady o dlouhodobých osobních vazbách mezi Danešem Zátorským, v jehož společnostech Ing. Ivo Cesar působí, a stávajícími členy dlužníkova představenstva-Mgr. Danielem Barčem a Mgr. Danielem Hurtou. Daneš Zátorský také působil (společně s Mgr. Danielem Barčem a Mgr. Danielem Hurtou) mimo jiné ve společnosti dlužníka, ve společnosti JOB AIR Logistics a.s., CCG, a.s., Czech Connect Airlines a.s., JOB AIR-CENTRAL CONNECT AIRLINES s.r.o., Hotel Adamantino a Eirtech Aviation Czech Republic a.s.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že byť skutečně existovalo takto věřitelem Česká spořitelna, a.s. (a věřitelem VÍTKOVICE, a.s.) namítané propojení mezi společnostmi CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci , Lacuna s.r.o. a dlužníkem, jednalo se ve svém důsledku o propojení prostřednictvím osoby Daneše Zátorského, které se však skončilo nejpozději v roce 2012, tedy minimálně dva roky před zahájením insolvenčního řízení. Ze vztahu jednotlivých osob-Ing. Tomáše Michala, jako jednatele a společníka Lacuna s.r.o., Mgr. Davida Fiedlera jako zaměstnavatele advokátního koncipienta Mgr. Josefa Břeně (který byl původně oprávněn jednat jménem věřitele Lacuna, s.r.o. ve věřitelském výboru) a zaměstnavatele dalšího advokátního koncipienta Mgr. Daniela Barče (který je členem představenstva společnosti dlužníka) a Ing. Ivo Cesara, jako likvidátora společnosti CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci přitom nelze podle názoru odvolacího soudu dovodit takové vazby, jež by ovlivňovaly jednání věřitelů Lacuna s.r.o. a CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci v rámci výkonu funkce členů věřitelského výboru, pokud se týká jejich povinnosti jednat v souladu s insolvenčním zákonem a v zájmu všech věřitelů, a nelze dovodit ani takové skutečnosti, jež by opravňovaly k závěru, že je zde dán důvod pochybovat o nepodjatosti společností Lacuna s.r.o. a CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci , ani k tomu, že je zde dán důvod pochybovat o důvěryhodnosti těchto společností.

Podle přesvědčení odvolacího soudu rovněž další skutečnosti, odvolatelem Česká spořitelna, a.s., v podaném odvolání namítané, a sice, že věřitelé Lacuna s.r.o. a CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci ani v jednom případě nehlasovali proti dlužníkovým návrhům, že neoponovali žádným jeho záměrům či krokům a že v případě hlasování o usnesení č. 1 (jímž měl být schválen návrh dlužníkova insolvenčního správce na to, aby si mohl najmout odborného poradce pro účely řízení cash-flow a pracovního kapitálu dlužníka a rentability provozu dlužníkova podniku) hlasovali tito věřitelé proti návrhu, nepředstavují takové okolnosti, jež by vzbuzovaly pochybnosti o jejich nepodjatosti ve vztahu k dlužníkovi, a pochybnosti o jejich nepodjatosti nezakládá ani to, že svou nepřítomností-jak se v odvolání namítá-zmařili usnášeníschopnost jednání č. 8/2014 a č. 9/2014.

Opodstatněnost návrhu na odvolání členů věřitelského výboru pak neplyne ani z toho-a odvolatel Česká spořitelna, a.s., se mýlí, dovozuje-li opak-že dlužník ve své zprávě o reorganizačním plánu označil společnost CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci ve výčtu osob s dlužníkem v minulosti či v současnosti propojených nebo dlužníku blízkých a dále minulých či současných členů statutárních orgánů či jiných orgánů dlužníka a vedoucích zaměstnanců, jež mají obdržet plnění dle reorganizačního plánu či v souvislosti s jeho prováděním , neboť pouze z tohoto údaje současné propojení uvedené společnosti s dlužníkem nevyplývá.

Ve vztahu k závěrům soudu prvního stupně odvolací soud dodává, že být členem věřitelského výboru neznamená libovůli při výkonu funkce člena věřitelského výboru, když každý člen věřitelského výboru je povinen jednat v souladu s insolvenčním zákonem a především v zájmu všech věřitelů s tím, že výkon jeho činnosti podléhá jak kontrole ostatních věřitelů, tak také dohlédací činnosti insolvenčního soudu.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že věřitelé Česká spořitelna, a.s., a VÍTKOVICE, a.s. ve svých návrzích na odvolání členů věřitelského výboru takové konkrétní skutečnosti, na základě kterých by bylo možno uzavřít, že členové věřitelského výboru Lacuna s.r.o. a CCG IT SERVICES s.r.o. v likvidaci nejednají v zájmu všech věřitelů, netvrdí, tvrzeny nebyly ani takové konkrétní okolnosti, z nichž by bylo možno dovodit, že je zde dán důvod pochybovat o nepodjatosti uvedených věřitelů ve vztahu k dlužníkovi či o jejich důvěryhodnosti, přičemž z obsahu spisu se žádné takové skutečnosti rovněž nepodávají.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenční správkyni, věřitelskému výboru, státnímu zastupitelství a odvolatelům se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení tohoto usnesení.

Olomouc 30. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu