3 VSOL 386/2015-B-21
KSOL 10 INS 23805/2013 3 VSOL 386/2015-B-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníků a) Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem v Jeseníku-Bukovici, Na Středisku 89, PSČ 790 01, b) Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem tamtéž, o uložení pořádkové pokuty, o odvolání insolvenčního správce INSOLVENCE CZ, v.o.s., se sídlem v Šumperku, M. R. Štefánika 318/1, PSČ 787 01, identifikační číslo osoby: 29355940, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě -pobočky v Olomouci ze dne 5.3.2015, č.j. KSOL 10 INS 23805/2013-B-14,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. m ě n í tak, že insolvenčnímu správci INSOLVENCE CZ, v.o.s., se sídlem v Šumperku, M. R. Štefánika 318/1, PSČ 787 01, identifikační číslo: 29355940, se ukládá pořádková pokuta ve výši 2.000 Kč, kterou je insolvenční správce povinen zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto usnesení na účet Krajského soudu v Ostravě, č. 3762-4123761/0710, v.s. 4802380513.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil insolvenčnímu správci INSOLVENCE CZ, v.o.s., pořádkovou pokutu ve výši 5.000 Kč

(výrok I.) a dále uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení reagoval na výzvu soudu ze dne 5.1.2015,č.l. B-12 (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí uvedl, že výzvou ze dne 5.1.2015 vyzval insolvenčního správce, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení výzvy splnil povinnost dle ustanovení § 36 odst. 2 insolvenčního zákona a doručil soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení. Insolvenční správce na tuto výzvu ke dni vydání usnesení nereagoval, soudu proto nezbývá, než vést správce k pořádku uložením pořádkové pokuty dle ustanovení § 81 odst. 2 insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení, výroku I., podal včasné odvolání insolvenční správce, ve kterém uvedl, že uznává, že lhůta z jeho strany nebyla dodržena, neboť jeho bývalý zaměstnanec opomněl odeslat zprávu v daném termínu a ohlášený společník insolvenčního správce tuto skutečnost zjistil až v okamžiku, kdy mu bylo doručeno usnesení o uložení pořádkové pokuty. Je si vědom obtíží, které způsobil soudu i věřitelům, popřípadě dlužníkům, nicméně uložení pořádkové pokuty považuje za nepřiměřené. Odkazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 15.5.2014, sen. zn. 2 VSPH 948/2014, ve kterém odvolací soud uvedl, že uložení pořádkové pokuty přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu, a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila. Argumentuje tím, že v daném případě se jedná pouze o možnost ztížení dosavadního postupu insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a nebyla vůči němu výzva ze strany soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty učiněna. Poukazuje na to, že pořádková pokuta je institutem subsidiárním, který se uplatní, pouze pokud vzhledem ke konkrétním okolnostem nestačí postih či možnost postihu jinými prostředky. Je třeba připomenout, že mu hrozí újma na základě ustanovení § 37 insolvenčního zákona, podle kterého odpovídá za škodu nebo jinou újmu, kterou dlužníku, věřitelům nebo třetím osobám způsobil tím, že při výkonu své funkce porušil povinnosti, které jsou mu uloženy zákonem nebo rozhodnutím soudu, jakož i tím, že při jejím výkonu nepostupoval s odbornou péčí. Navrhuje, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že pořádková pokuta mu uložena nebude.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

V přezkoumávané věci usnesením ze dne 24.1.2014, č.j. KSOL 10 INS 23819/2013-A-12 insolvenční soud zjistil úpadek dlužníků, povolil řešení jejich úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil společnost INSOLVENCE CZ, v.o.s., se sídlem v Šumperku, M. R. Štefánika 318/1, PSČ 787 01, identifikační číslo osoby: 29355940. Dne 16.4.2014 byla zaslána insolvenčnímu soudu zpráva insolvenčního správce o činnosti, seznam přihlášených pohledávek, přezkumné listy přihlášených pohledávek, soupis majetkové podstaty dlužníků a osvědčení o registraci insolvenčního správce k dani z přidané hodnoty. Schůze věřitelů a přezkumné jednání se konalo dne 23.4.2014 mimo jiné za účasti insolvenčního správce. Usnesením, resp. výzvou z 3.9.2014 vyzval insolvenční soud insolvenčního správce, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy splnil svou povinnost dle ustanovení § 36 odst. 2 insolvenčního zákona a doručil soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení. Insolvenční správce na výzvu soudu reagoval a dne 17.9.2014 předložil zprávu o činnosti insolvenčního správce. Další výzvou z 5.1.2015 vyzval insolvenční soud opětovně insolvenčního správce, aby splnil povinnost dle ustanovení § 36 odst. 2 insolvenčního zákona a doručil soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení. Tato výzva byla doručena insolvenčnímu správci 5.1.2015, insolvenční správce na výzvu nereagoval, zpráva o stavu insolvenčního řízení datovaná 7.1.2015 byla doručena insolvenčnímu soudu až 6.3.2015.

Podle ustanovení § 36 odst. 2 IZ, insolvenční správce poskytuje věřitelským orgánům součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jejich funkce; zejména se na žádost věřitelského orgánu účastní jeho jednání. Neurčí-li insolvenční soud jinak, předkládá insolvenční správce věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu nejméně jednou za 3 měsíce písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 81 odst. 2 IZ, insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200 000 Kč.

Smyslem uložení pořádkové pokuty je výchovně působit na toho, jemuž je ukládána, tak, aby se jednání, které jí bylo sankcionováno, v budoucnu neopakovalo. Je proto opodstatněné založit úvahu o výši pořádkové pokuty nejen na charakteru, intenzitě a četnosti výskytu chování, pro něž se pokuta ukládá, nýbrž i na posouzení majetkových poměrů osoby, které se pokuta ukládá. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta nástrojem řádného plnění povinností vyplývajících pro insolvenčního správce ze zákona anebo uložených soudem při výkonu dohlédací činnosti.

Ustanovení § 36 odst. 2 IZ ukládá informační povinnost v podobě písemné zprávy, a to v intervalu tří měsíců, pokud neurčí insolvenční soud jinak. V dané věci insolvenční soud jinak neurčil, a je proto zákonnou povinností insolvenčního správce podávat insolvenčnímu soudu nejméně jednou za tři měsíce písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení. Účelem podávání těchto zpráv je, aby bylo z ní možno kdykoliv zjistit aktuální stav příslušného insolvenčního řízení a příslušným osobám byla schopna poskytnout potřebné informace o dalším možném postupu v konkrétním insolvenčním řízení.

V dané věci insolvenční správce podal zprávu o stavu insolvenčního řízení dne 17.9.2014, další zprávu ve lhůtě tří měsíců nepodal, a to ani na výzvu insolvenčního soudu, která mu byla doručena dne 5.1.2015, svou povinnost splnil až poté, co mu byla uložena pořádková pokuta. Insolvenční správce nesplnil jednak svou povinnost vyplývající pro něho z insolvenčního zákona (povinnost ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2 IZ by měl plnit insolvenční správce sám bez výzev insolvenčního soudu), a nesplnil také pokyn insolvenčního soudu, kterým byl ke splnění své povinnosti vyzván. Insolvenční správce tak nesplnil povinnost uloženou mu soudem a svou zákonnou povinnost, a proto i podle odvolacího soudu uložení pořádkové pokuty je namístě. Odvolací soud nepřisvědčuje odvolateli, že uložit pořádkovou pokutu je možné pouze tehdy, pokud by byl na možnost uložení pořádkové pokuty předem upozorněn, takový závěr z ustanovení § 81 insolvenčního zákona nevyplývá, přistoupit k uložení pořádkové pokuty je možné i bez předchozího upozornění na tuto možnost pořádkového opatření. Důvodem pro neuložení pořádkové pokuty nemůže být ani to, že insolvenční správce ze zákona odpovídá za škodu nebo jinou újmu, kterou dlužníku, věřitelům nebo třetím osobám způsobil tím, že při výkonu své funkce porušil povinnosti, které jsou mu uloženy zákonem nebo rozhodnutím soudu. Soud prvního stupně uložil pořádkovou pokutu ve výši 5.000 Kč, podle názoru odvolacího soudu s ohledem na charakter porušení povinností, za kterou se pořádková pokuta ukládá, a také s přihlédnutím k tomu, že se nejedná o opakované porušování povinností, přistoupil odvolací soud ke změně napadeného usnesení tak, že se ukládá pořádková pokuta pouze ve výši 2.000 Kč (ust. § 220 odst. 1 o.s.ř.). Ve smyslu ustanovení § 53 odst. 2 o.s.ř. je možné uložení pořádkové pokuty dodatečně prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla uložena.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství,

které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 25. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu