3 VSOL 372/2012-A-22
KSOS 39 INS 16054/2011 3 VSOL 372/2012-A-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Jakuba Sedláře, bytem Pekařská 80/6, Opava-Město, PSČ 746 01, IČ: 73308251, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.3.2012 č.j. KSOS 39 INS 16054/2011-A-15

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení ve věci dlužníka Jakuba Sedláře. V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesením vyzval dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč a to ve lhůtě do sedmi dnů od právní moci usnesení. Proti uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady řízení se dlužník včas odvolal. Odvolací soud pak rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil. Usnesení o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení nabylo právní moci dne 13.2.2012. Z vyjádření účtárny ze dne 24.2.2012 bylo zjištěno, že záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena nebyla. Ve smyslu ustanovení § 108 odst. 3 insolvenčního zákona rozhodl proto soud o zastavení insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání ve kterém uvedl, že je srozuměn s tím, že o jeho odvolání do výše zálohy bylo pravomocně rozhodnuto, a to tak, že odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně. Nicméně má za to,

že soud prvního stupně pochybil, když řízení zastavil a nestanovil odvolateli novou lhůtu ke splnění jeho poplatkové povinnosti. Navrhuje proto, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka důvodné není.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno k návrhu dlužníka, který se podaným insolvenčním návrhem domáhá zjištění svého úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek. Usnesením ze dne 6.10.2011 č.j. KSOS 39 INS 16054/2011-A-6 uložil insolvenční soud dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to ve lhůtě do sedmi dnů od právní moci usnesení přičemž ho poučil o tom, že v případě nezaplacení zálohy ve stanovené lhůtě může insolvenční soud přistoupit k zastavení insolvenčního řízení či vymáhání zálohy. K odvolání dlužníka bylo usnesení soudu prvního stupně o povinnosti zaplatit zálohu potvrzeno, a to rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23.1.2012 č.j. KSOS 39 INS 16054/2011, 3 VSOL 695/2011-A-11. Toto rozhodnutí bylo doručeno dlužníku dne 13.2.2012; dnem doručení rozhodnutí odvolacího soudu usnesení soudu prvního stupně o povinnosti zaplatit zálohu nabylo právní moci. Dlužníku od právní moci usnesení, to je od 13.2.2012, běžela lhůta sedmi dnů k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, která skončila dnem 20.2.2012. Jak zjistil soud prvního stupně záloha na náklady insolvenčního řízení dlužníkem do 23.2.2012 zaplacena nebyla.

Podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Jediná odvolací námitka navrhovatele, že soud prvního stupně pochybil, když řízení zastavil a nestanovil odvolateli novou lhůtu ke splnění jeho poplatkové povinnosti, je zcela právně nevýznamná. Nutno zdůraznit, že záloha na náklady insolvenčního řízení podle ustanovení § 108 IZ není soudním poplatkem, nýbrž jde o zcela jiný institut odlišného účelu a tomu odpovídajícího vlastního právního režimu. Z insolvenčního zákona nevyplývá, že by insolvenční soud měl povinnost opakovaně ukládat navrhovateli lhůtu k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Platí lhůta stanovená v rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, která začíná běžet poté, co toto rozhodnutí nabude právní moci. V projednávané věci rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ze dne 6.10.2011 nabylo právní moci doručením rozhodnutí odvolacího soudu, to je dne 13.2.2012 a ode dne následujícího pak začala běžet sedmi denní lhůta k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Tuto lhůtu nelze považovat za lhůtu, která by byla nepřiměřeně krátká; naopak stanovení lhůty sedmi dnů odpovídá zákonným požadavkům na bezodkladné rozhodování o dlužnickém insolvenčním návrhu.

Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně dospívá k závěru, že předpoklady pro zastavení insolvenčního řízení jsou dány. Insolvenční navrhovatel zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil (o tom není žádných pochybností), přičemž v usnesení o povinnosti zaplatit zálohu byl správně poučen o tom, že v případě nezaplacení zálohy může insolvenční soud insolvenční řízení zastavit, případně přistoupit k vymáhání zálohy.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však také doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 30. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu