3 VSOL 367/2012-A-24
KSBR 30 INS 20688/2011 3 VSOL 367/2012-A-24

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Petra Konečného, bytem Pšeničná 84, Pohořelice, PSČ 691 23, IČ: 65 36 87 89, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.3.2012, č.j. KSBR 30 INS 20688/2011-A-17

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 14.11.2011 bylo uloženo dlužníku, aby ve lhůtě pěti dnů od právní moci usnesení zaplatil na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč a současně byl dlužník poučen o tom, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Toto usnesení bylo potvrzeno rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci a nabylo právní moci dne 23.2.2012. Záloha ve stanovené lhůtě zaplacena nebyla, jak zjistil insolvenční soud ze sdělení účtárny ze dne 9.3.2012. Proto insolvenční soud postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, ve kterém znovu poukázal na stav svého úpadku a tvrdil, že nemá v hotovosti částku 50.000,-Kč. Žádá proto buď o snížení zálohy a není-li možné snížení zálohy, pak navrhuje, aby mu bylo umožněno zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve třech splátkách.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka důvodné není.

V přezkoumávané věci podal dlužník insolvenční návrh, kterým se domáhá zjištění úpadku a prohlášení konkursu. Usnesením ze dne 14.11.2011 č. j. KSBR 30 INS 20688/2011-A-7, uložil insolvenční soud dlužníku, aby ve stanovené lhůtě pěti dnů od nabytí právní moci usnesení, zaplatil na účet soudu specifikovaný ve výroku rozhodnutí zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. K odvolání dlužníka bylo toto usnesení rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci z 25.1.2012 č.j. KSBR 30 INS 20688/2011, 3 VSOL 819/2011-A14 jako věcně správné potvrzeno a dle doručenky bylo doručeno dlužníku dne 23.2.2012, kdy také usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení nabylo právní moci. Podle výroku usnesení měla být záloha uhrazena ve lhůtě do pěti dnů od právní moci usnesení, tedy nejpozději dne 28.2.2012, což se však nestalo, protože podle sdělení účtárny Krajského soudu v Brně z 9.3.2012 záloha na náklady insolvenčního řízení ke dni 8.3.2012 zaplacena nebyla.

Podle ust. § 108 odst. 3 IZ, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Odvolací námitky dlužníka, kterými brojí proti napadenému rozhodnutí jsou zcela bez právního významu; zejména ty námitky, kterými dlužník zpochybňuje uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, když s těmito námitkami se již odvolací soud vypořádal ve svém rozhodnutí ze dne 25.1.2012 č. j. KSBR 30 INS 20688/2011, 3 VSOL 819/2011-A-14. Z hlediska věcné správnosti napadeného rozhodnutí je významné to, že rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení nabylo právní moci dne 23.2.2012, přičemž dlužník ve stanovené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil, a to ani v rámci odvolacího řízení, což ostatně dlužník ani sám netvrdí a dále to, že dlužník byl v usnesení, kterým mu byla uložena povinnost zaplatit zálohu poučen ve smyslu ust. § 108 odst. 3 IZ o tom, že insolvenční soud může řízení zastavit, nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena.

K žádosti dlužníka o možnosti zaplatit zálohu ve třech splátkách nutno uvést, že záruka úhrady nákladů insolvenčního řízení musí být poskytnuta dříve než soud rozhodnutí o úpadku vydá, z čehož vyplývá, že je nutno trvat na tom, aby byla zaplacena soudem ve stanovené lhůtě (v přezkoumávané věci lhůtě pěti dnů od právní moci usnesení o povinnosti zaplatit zálohu), jež odpovídá zákonným požadavkům na bezodkladné rozhodování o dlužnickém insolvenčním návrhu (§ 134 IZ). Z toho důvodu proto nelze také akceptovat žádost dlužníka o stanovení lhůty pro zaplacení zálohy ve stanovených splátkách.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však také doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 23. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu