3 VSOL 365/2014-A-38
KSBR 38 INS 34673/2013 3 VSOL 365/2014-A-38

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka SOLIDE INVEST, s.r.o., se sídlem Brno, Jezuitská 582/17, identifikační číslo: 26926741, o insolvenčním návrhu věřitelky Lenky anonymizovano , anonymizovano , Brno, Horácké náměstí 1469/7, PSČ 621 00, o odvolání dlužníka a o odvolání insolvenční navrhovatelky proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.2.2014, č.j. KSBR 38 INS 34673/2013-A-13

tak to:

I. Řízení o odvolání dlužníka SOLIDE INVEST, s.r.o. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.2.2014, č.j. KSBR 38 INS 34673/2013-A-13 se z a s t a v u j e .

II. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.2.2014, č.j. KSBR 38 INS 34673/2013-A-13 se p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zastavil řízení o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenčním návrhem, doručeným soudu dne 3.12.2013, se insolvenční navrhovatelka-věřitelka Lenka anonymizovano domáhá vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka s tím, že dlužník má významné pohledávky po lhůtě splatnosti, z toho některé neplní po dobu delší tří měsíců, což svědčí o tom, že není schopen plnit své peněžité závazky . V návrhu dále tvrdí, mimo jiné, že má za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši 1.300.000 Kč z půjčky poskytnuté na základě ústní smlouvy, blíže neurčeného data (zřejmě uzavřené někdy v roce 2004). Podáním, doručeným soudu dne 14.2.2014, které za dlužníka učinila Lenka anonymizovano , se dlužník domáhal vydání předběžného opatření, jímž soud ustanoví dlužníkovi předběžného insolvenčního správce, uloží dlužníkovi, aby nakládal s majetkovou podstatou nebo jeho částí pouze se souhlasem předběžného správce, nařídí osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému insolvenčnímu správci, a dále uloží předběžnému insolvenčnímu správci neprodleně zajistit a přezkoumat účetnictví dlužníka a o výsledku podat zprávu soudu. Podáním, doručeným soudu dne 19.2.2014, jež za dlužníka podepsal Bc. Pavel Boudný, vzal dlužník návrh na vydání předběžného opatření a na ustanovení předběžného insolvenčního správce v plném rozsahu zpět. Jak soud prvního stupně dále uvedl, z úplného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46026, zjistil, že jednateli dlužníka jsou Pavel Boudný a Lenka anonymizovano , přičemž způsob jednání za společnost je podle tohoto výpisu upraven tak, že za společnost jednají minimálně dva jednatelé v případě, kdy hodnota předmětu právního úkonu přesáhne 1.000.000 Kč, v ostatních záležitostech je oprávněn jednat každý jednatel samostatně. Pokud tedy jeden z jednatelů podal za dlužníka návrh na nařízení předběžného opatření, je druhý jednatel oprávněn tento návrh vzít za dlužníka zpět. Soud proto řízení o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření (s ohledem na zpětvzetí návrhu na nařízení předběžného opatření) zastavil. K tomu soud prvního stupně dále poznamenal , že jestliže Lenka anonymizovano , jako jednatelka dlužníka, v podání doručeném soudu dne 21.2.2014, poukázala na ustanovení § 21 odst. 4 o.s.ř., podle něhož za právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy právnické osoby, dopadá toto ustanovení především na její postup v insolvenčním řízení, v němž vystupuje současně jako věřitelka dlužníka.

Proti tomuto usnesení podali dlužník a insolvenční navrhovatelka odvolání. Za dlužníka odvolání ze dne 12.3.2014, došlé soudu dne 13.3.2014, učinil advokát JUDr. Rudolf Kupka na základě předložené plné moci ze dne 12.3.2014, jež mu byla udělena dlužníkem, zastoupeným jednatelkou Lenkou anonymizovano . Insolvenční navrhovatelka podala obsahově shodné odvolání podáním ze dne 13.3.3014, došlým soudu téhož dne. V důvodech podaných odvolání je především zdůrazněno, že návrh na nařízení předběžného opatření podal po zahájení insolvenčního řízení dlužník, jenž byl zastoupen jednatelkou Lenkou anonymizovano . Jedná-li tedy v předmětném návrhovém řízení na vydání předběžného opatření za insolvenčního dlužníka Lenka anonymizovano , pak s ohledem na ustanovení § 21 odst. 4 a 5 o.s.ř. nemohl v téže věci za insolvenčního dlužníka současně jednat i jednatel Bc. Pavel Boudný. Pavel Boudný proto nemohl za dlužníka vzít návrh na nařízení předběžného opatření zpět. Insolvenční dlužník zastoupený jednatelkou Lenkou anonymizovano , nemůže být současně zastoupen druhým jednatelem Bc. Pavlem Boudným, a to po celou dobu řízení o této konkrétní věci. S odkazem na dikci ustanovení § 98 odst. 1 a odst. 2 insolvenčního zákona odvolatelé dále namítají, že pokud insolvenční zákon ukládá dlužníkovi povinnost podat insolvenční návrh (při splnění zákonných podmínek úpadku či hrozícího úpadku) každému z jeho samostatně jednajících jednatelů, pak lze dovodit, že jsou-li u dlužníka naplněny zákonné podmínky úpadku či hrozícího úpadku, je podání insolvenčního návrhu v zájmu dlužníka a také v zájmu jeho věřitelů. V insolvenčním řízení bylo přitom osvědčeno, že dlužník je delší dobu v prodlení s placením minimálně dvou svých významných závazků, také z evidence přihlášek se podává, že neplatí své závazky řádně, to je včas. V průběhu insolvenčního řízení nebylo ani nijak vyvráceno, že jednatel Bc. Pavel Boudný ve svůj osobní prospěch a pro potřeby své rodiny aktuálně odsává z majetku insolvenčního dlužníka finanční prostředky bez předchozího souhlasu valné hromady. Bylo také zjištěno, že dlouhodobě brání druhé jednatelce Lence anonymizovano v přístupu k účetní a obchodní agendě, k účtům insolvenčního dlužníka, znemožňuje jí aktivní kontrolu nad hospodařením společnosti a možnost účinně se podílet na řízení společnosti a také bylo doloženo, že zmenšuje majetkovou podstatu insolvenčního dlužníka po delší dobu. Za této situace v probíhajícím insolvenčním řízení (i když statutární orgán insolvenčního dlužníka dosud dlužnický insolvenční návrh nepodal) je v zájmu insolvenčního dlužníka a zejména v zájmu jeho věřitelů, aby bylo zabráněno dispozicím s majetkovou podstatou nad rámec ustanovení § 111 odst. 1 IZ, a je v zájmu insolvenčního dlužníka a jeho věřitelů, aby se insolvenční dlužník dostal pod kontrolu jeho věřitelů formami, které věřitelům zákon umožňuje. Pokud z insolvenčního řízení vyplynulo, že zájem jednatele Bc. Pavla Boudného není souladný se zájmy dlužníka a se zájmy jeho věřitelů, pak Bc. Pavel Boudný nemůže za dlužníka jednat ve věcech, v nichž je v rozporu se zájmy dlužníka (§ 21 odst. 4 o.s.ř.), a také v rozporu se zájmy věřitelů insolvenčního dlužníka (§ 5 insolvenčního zákona). Úkon zpětvzetí návrhu na vydání předběžného opatření jednatelem Bc. Pavlem Boudným je úkonem v rozporu se zájmy dlužníka a v rozporu se zájmy jeho věřitelů. To je umocněno také tím, že jednatel Bc. Pavel Boudný zpětvzetí (návrhu na vydání předběžného opatření) neodůvodnil a nesnažil se insolvenčnímu soudu vysvětlit, proč tak činí a zda je tento jeho úkon v zájmu insolvenčního dlužníka. Odvolatelé proto navrhují, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil, eventuálně změnil tak, že ke zpětvzetí návrhu na vydání předběžného opatření a na ustanovení předběžného insolvenčního správce, učiněného za insolvenčního dlužníka jednatelem Bc. Pavlem Boudným, se nepřihlíží.

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II.-přechodného ustanovení zákona č. 294/2013 Sb., zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že řízení o odvolání dlužníka je nutno pro nedostatek podmínky řízení, který se nepodařilo odstranit, zastavit a dále, že odvolání insolvenční navrhovatelky-věřitelky Lenky anonymizovano není důvodné.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno k insolvenčnímu návrhu věřitelky Lenky anonymizovano , anonymizovano , došlého soudu dne 3.12.2013, jímž se věřitelka domáhá zjištění úpadku dlužníka SOLIDE INVEST, s.r.o. Dne 14.2.2014 došlo soudu prvního stupně podání dlužníka, označené jako návrh insolvenčního dlužníka na vydání předběžného opatření ze dne 14.2.2014, jímž se dlužník domáhá-s argumentací podrobně rozvedenou-nařízení předběžného opatření, jímž se dlužníkovi v souladu s ustanovením § 27, § 82 a § 112 a § 113 IZ ustanovuje předběžný insolvenční správce, a dále nařízení předběžného opatření, jímž se dlužníkovi uloží, aby nakládal s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce, dále, aby osoby, které mají závazky vůči insolvenčnímu dlužníkovi napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému insolvenčnímu správci, a předběžnému insolvenčnímu správci se uloží neprodleně zajistit a přezkoumat účetnictví insolvenčního dlužníka a o výsledku podat zprávu insolvenčnímu soudu ve stanovené lhůtě. Toto podání za dlužníka učinila jednatelka Lenka anonymizovano . Dne 19.2.2014 soudu prvního stupně došlo podání dlužníka SOLIDE INVEST, s.r.o. ze dne 19.2.2014, obsahující údaj o tom, že s ohledem na střet zájmů Lenky anonymizovano tato nemohla za společnost SOLIDE INVEST, s.r.o. podat návrh na vydání předběžného opatření a na ustanovení předběžného insolvenčního správce, s tím, že přes tuto skutečnost bere dlužník z opatrnosti návrh na vydání předběžného opatření a na ustanovení předběžného insolvenčního správce ze dne 14.2.2014 v plném rozsahu zpět. Podání učinil za dlužníka jeho jednatel Bc. Pavel Boudný.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4606, vyplývá, že v době od 22.4.2004 do 10.12.2014 byli jednateli dlužníka Lenka anonymizovano a Pavel Boudný, kteří (vyjma těch případů, kdy hodnota předmětu právního úkonu přesáhne 1.000.000 Kč) byli oprávněni jednat za společnost každý samostatně. Pavlu Boudnému zanikla funkce jednatele dnem 10.12.2014, jedinou jednatelkou je Lenka anonymizovano .

Podle ustanovení § 21 odst. 1 o.s.ř., ve znění účinném od 1.1.2014, za právnickou osobu jedná a) člen statutárního orgánu; tvoří-li statutární orgán více osob, jedná za právnickou osobu předseda statutárního orgánu, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen; je-li předsedou nebo pověřeným členem právnická osoba, jedná vždy fyzická osoba, která je k tomuto touto právnickou osobou zmocněna nebo jinak oprávněna, nebo b) její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen nebo c) vedoucí jejího odštěpného závodu, jde-li o věci týkající se tohoto závodu, nebo d) její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.

Podle ustanovení § 21 odst. 4 o.s.ř., za právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy právnické osoby.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že Lenka anonymizovano , která je současně statutárním orgánem právnické osoby-dlužníka SOLIDE INVEST, s.r.o., není ve smyslu ustanovení § 21 odst. 4 o.s.ř. oprávněna jednat jménem této právnické osoby v insolvenčním řízení, jež bylo zahájeno k jejímu návrhu, jako věřitelky (srov. např. závěry v rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30.6.1999, sp.zn. 2 Cdon 680/97).

Není-li Lenka anonymizovano oprávněna jednat jménem dlužníka, pak také nemohla účinně udělit advokátovi JUDr. Rudolfu Kupkovi písemnou plnou moc k zastupování dlužníka SOLIDE INVEST, s.r.o. v insolvenčním řízení, to je i k podání odvolání za dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.2.2014, č.j. KSBR 38 INS 34673/2013-A-13. Nedostatek plné moci, jako průkazu zastoupení, je přitom nedostatkem podmínky řízení, který lze odstranit (§ 104 odst. 2 o.s.ř.). V daném případě se však tento nedostatek podmínky řízení odstranit nepodařilo, když na výzvu Krajského soudu v Brně v usnesení ze dne 1.10.2014, č.j. KSBR 38 INS 34673/2013-A-30 k předložení řádné plné moci opravňující JUDr. Rudolfa Kupku k zastupování dlužníka reagoval dlužník, jednající tehdejším dalším jednatelem Pavlem Boudným, sdělením (ze dne 13.10.2014, došlým soudu dne 20.10.2014), že takovou plnou moc nikdy nepodepsal a v budoucnu podepsat nemíní.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 7 IZ ve spojení s ustanovením § 104 odst. 2 o.s.ř. a řízení o odvolání dlužníka zastavil.

Jak shora vyloženo, byť je Lenka anonymizovano statutárním orgánem právnické osoby-dlužníka, není ve smyslu ustanovení § 21 odst. 4 o.s.ř. oprávněna v tomto insolvenčním řízení jednat jménem dlužníka.

Naproti tomu z obsahu spisu se nepodávají žádné skutečnosti, jež by opravňovaly k závěru, že zájmy i druhého jednatele Bc. Pavla Boudného, jenž byl v době od 22.4.2004 do 10.12.2014 oprávněn za dlužníka-právnickou osobu, jednat, byly v rozporu se zájmy dlužníka, jako právnické osoby, proto zpětvzetí návrhu na nařízení předběžného opatření, které za dlužníka Pavel Boudný učinil (podáním ze dne 19.2.2014), je účinné. Soud prvního stupně tudíž nepochybil, pokud na základě tohoto dispozitivního úkonu dlužníka, jehož jménem jednal jednatel Pavel Boudný, řízení o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření postupem podle ustanovení § 7 IZ a § 96 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Olomouc 28. ledna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu