3 VSOL 36/2013-A-15
KSBR 28 INS 22635/2012 3 VSOL 36/2013-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Jindřicha anonymizovano , anonymizovano , Pravčice 46, PSČ 768 24, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28.11.2012 č.j. KSBR 28 INS 22635/2012--A-10,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl odvolání dlužníka ze dne 20.11.2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1.11.2012 č.j. KSBR 28 INS 22635/2012-A-8 jako pozdě podané.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 1.11.2012, č.j. KSBR 28 INS 22635/2012-A-8 vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 20.11.2012 odvolání, které bylo soudu doručeno dne 28.11.2012. Jak vyplynulo z doručenky, dlužníkovi bylo odvoláním napadené usnesení č. j. KSBR 28 INS 22635/2012-A-8 ze dne 1.11.2012 doručeno zvlášť dne 6.11.2012. Lhůta k podání odvolání tedy podle § 57 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) začala běžet 7.11.2012 a skončila 21.11.2012. Aby bylo odvolání podáno včas, musel by tak dlužník nejpozději 21.11.2012 odvolání podat u soudu nebo odevzdat k doručení poště. Z údajů uvedených na obálce plyne, že odvolatel odevzdal odvolání k doručení poště až 27.11.2012. Protože tedy odvolání bylo podáno pozdě, soud postupem dle § 208 odst. 1 o.s.ř. odvolání dlužníka ze dne 20.11.2012 odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž žádal o prominutí pozdě poslaného odvolání. Poukazoval na to, že jeho trvalý pobyt a korespondenční adresa se nachází na Obecním úřadu v Pravčicích, přičemž usnesení o uložení zálohy mu bylo předáno až po uplynutí odvolací lhůty.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 o.s.ř.).

Podle ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř., odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle ustanovení § 57 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti, určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1.11.2012 č.j. KSBR 28 INS 22635/2012-A-8 bylo dlužníku doručeno prostřednictvím pošty dne 6.11.2012 na jím uvedenou adresu v insolvenčním návrhu, to je 768 24 Pravčice 46. Patnáctidenní lhůta k podání odvolání počala dlužníkovi běžet dne 7.11.2012 (§ 57 odst. 1 o.s.ř.) a skončila ve středu dne 21.11.2012. Zjištění, která soud prvního stupně ve věci učinil, jsou tedy správná a dlužník je ani žádným způsobem nezpochybňoval.

Správný je i závěr soudu prvního stupně, že nejpozději dne 21.11.2012 musel dlužník své odvolání buď předat Krajskému soudu v Brně, nebo odevzdat orgánu, který má povinnost je tomuto soudu doručit. Jelikož dlužník podal odvolání na poště až dne 27.11.2012 (po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty), postupoval soud prvního stupně správně, pokud opožděně podané odvolání odmítl (§ 208 odst. 1 o.s.ř.).

Žádostí dlužníka o prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání se odvolací soud nezabýval již proto, že prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ).

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení usnesení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně dovolací soud dospěje k závěru, že napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná dlužníkovi běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 24. ledna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu