3 VSOL 352/2010-A-62
KSBR 27 INS 7819/2009 3 VSOL 352/2010-A-62

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka FALCON, spol. s r.o., se sídlem Kyjov, Komenského 558, PSČ 697 01, IČ: 44164076, o insolvenčním návrhu věřitele CDV-2, LTD., se sídlem Peterborough Court, 133 Fleet Street, Londýn, EC4A 2BB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, reg. číslo 4434554, zastoupeného JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem Praha 5, E. Peškové 15, PSČ 151 31, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 7819/2009-A-39 ze dne 23.7.2010, takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně ustanovil dlužníku předběžného správce (výrok I.), rozhodl, že předběžným správcem se ustanovuje JUDr. Miloslava anonymizovano , anonymizovano , Brno, Velkopavlovická 25 (výrok II.) a rozhodl, že dlužník může nadále nakládat se svou majetkovou podstatou jen se souhlasem předběžného správce (výrok III.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 10.11.2009 a dne 21.6.2010 byla věc dle rozvrhu práce přidělena soudnímu oddělení 27 INS. Dlužník má více věřitelů, kterým dlouhodobě neplatí. Dlužník zaplatil v exekučním řízení soudnímu exekutorovi JUDr. Vítu Novozámskému, Exekutorskému úřadu Brno-město částku 52.685,-Kč, v tomto exekučním řízení však dlužník není povinnou osobou, neboť povinnými osobami jsou Bohumil anonymizovano a Hana anonymizovano . Dlužník dále dle sdělení JUDr. Miroslavy anonymizovano , insolvenční správkyně dlužníka EKOLAKY, s.r.o., IČ: 49455231, prodal dne 3 VSOL 352-2010-A-62

8.10.2009 nemovitý majetek větší hodnoty v průběhu insolvenčního řízení vedeného původně vůči dlužníku pod sp. zn. KSBR 26 INS 3086/2009 a lze mít pochybnost, jak bylo s částkou za prodej nemovitostí naloženo. Dlužník proto nepostupuje v souladu s ust. § 111 insolvenčního zákona, neboť prodává svůj majetek a získává prostředky z kupní ceny za nemovitosti, aniž by uhrazoval své závazky, případně na sporné závazky složil peněžní částku do úschovy. Dlužník uhrazuje za svého jednatele a společníka náklady exekuce, aniž by byl osobou povinnou, některým ze svých věřitelů platí pohledávky, aniž by platil závazky vůči ostatním věřitelům. Soud proto dospěl k závěru, že je dán důvod pro postup podle ust. § 82 odst. 2 a § 112 odst. 1 a odst. 2 insolvenčního zákona a ustanovil předběžného správce, současně zavázal dlužníka, aby veškerou dispozici se svým majetkem podrobil kontrole a souhlasu předběžného správce ve smyslu ust. § 113 odst. 1 insolvenčního zákona.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání. Uvedl, že předmětná věc patří podle rozsahu práce soudnímu oddělení 26 INS, neboť toto soudní oddělení již jednou pravomocně rozhodlo o zamítnutí původního insolvenčního návrhu ze dne 28.5.2009 stejného insolvenčního navrhovatele vůči témuž dlužníku. Namítl, že nový insolvenční návrh tohoto navrhovatele byl přidělen soudnímu oddělení 40 INS, kterému však dle rozvrhu práce nepatřilo, přesto věc byla vyřizována tímto soudním oddělením od 10.11.2009 do 21.6.2010, kdy věc byla předána soudnímu oddělení 27 INS vycházejíc z nesprávné aplikace ust. § 66a obchodního zákoníku, tj. že dlužník je v koncernu. Připustil, že společník dlužníka a společnosti EKOLAKY, s.r.o. mají jednoho většinového společníka-Bohumila anonymizovano , který tyto společnosti ovládá jako vlastník a jednatel, avšak obchodní podíl ve společnosti dlužníka nenáleží žádné mateřské společnosti či obchodnímu jmění, není tedy řídícího podniku, jemuž by podléhal podnik dlužníka, a proto není a nemůže být koncernovým podnikem dle ust. § 66a odst. 7 obchodního zákoníku. Namítl dále, že i kdyby dlužník v koncernu byl, nepatřila by věc soudnímu oddělení 27 INS, nýbrž soudnímu oddělení 39 INS, které první vydalo vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení pod sp. zn. KSBR 39 INS 3078/2009. Podle jeho názoru soud nesprávně aplikoval ust. § 25 odst. 2 insolvenčního zákona, neboť JUDr. Miloslava anonymizovano jako insolvenční správkyně společnosti EKOLAKY, s.r.o. opakovaně vznáší proti dlužníku a jeho společníkovi neurčité nároky, které dlužník popírá, spravuje tak majetek více subjektů majících proti sobě sporné nároky. Z jednání insolvenční správkyně (které v odvolání blíže specifikoval) za podpory insolvenčního navrhovatele dovozuje podjatost insolvenční správkyně pro poměr k věci a osobám účastníků. Podle jeho názoru při prodeji majetku ze dne 8.10.2009 postupoval v souladu s ust. § 111 odst. 2 insolvenčního zákona a z výtěžku prodeje uhradil závazky spojené s provozem podniku a zbývající část použil na udržení jeho chodu. Poukázal na to, že u pohledávky v exekuci je hlavním dlužníkem společnost FALCON, spol. s r.o., který je povinen hradit hlavní závazek s příslušenstvím a ručitelům regres. Pohledávka byla zajištěna směnkou s avalem manželů anonymizovano , kteří jako povinní podali návrh na zastavení exekuce u Okresního soudu v Hodoníně, který však dosud nerozhodl. Navrhuje proto, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno. 3 VSOL 352-2010-A-62

Insolvenční správkyně se k odvolání dlužníka vyjádřila tak, že na propojení osob Bohumila anonymizovano , společnosti EKOLAKY, s.r.o. a společnosti FALCON, spol. s r.o. upozornila přípisem ze dne 26.5.2010. K žádné z těchto osob nemá žádný vztah, dlužníkova tvrzení ohledně jejího jednání, kterým odůvodňuje její podjatost, nejsou pravdivá.

Insolvenční soud (prostřednictvím JUDr. Jana Kozáka, místopředsedy Krajského soudu v Brně) se k odvolání dlužníka (k jeho námitce o přidělení věci v rozporu s rozvrhem práce) vyjádřil tak, že původní insolvenční řízení vedené vůči dlužníku bylo pod sp. zn. KSBR 26 INS 3086/2009 zahájeno dne 28.5.2009 a dne 22.10.2009 bylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 9.11.2009. Dne 10.11.2009 byl podán další insolvenční návrh proti dlužníku, věc byla podle pořadí jednotlivých senátů přidělena do senátu 40 INS (soudkyně Mgr. Pavla Mozgová). Dle platného rozvrhu práce ke dni 10.11.2009, bodu 5) návrhy na zahájení insolvenčního řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, budou přidělovány ve sledu nápadů soudním oddělením v pořadí podle přílohy č. 3 (nerozhodne-li v odůvodněných případech předseda a v době jeho nepřítomnosti příslušný místopředseda soudu jinak). Další návrh podle tohoto zákona proti dlužníkovi, proti kterému byl již návrh na zahájení insolvenčního řízení podle tohoto zákona podán a řízení o něm nebylo dosud pravomocně ukončeno, se přidělí soudnímu oddělení, které vyřizuje původní návrh (první návrh) na zahájení insolvenčního řízení proti témuž dlužníkovi. Návrhy na zahájení insolvenčního řízení (bez ohledu na skutečnost, zda jsou spojeny s návrhem na způsob řešení úpadku dlužníka), které se týkají subjektů v koncernu, budou projednávány a rozhodnuty u jednoho soudního oddělení dle přílohy č. 3 rozvrhu práce. Tyto věci budou projednány a rozhodnuty v oddělení, které v jedné z dotčených věcí jako první vydalo vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. S ohledem na toto znění rozvrhu práce pro rok 2009 byl nový návrh na zahájení insolvenčního řízení proti dlužníku přidělen k soudnímu oddělení 40 INS (předchozí řízení již skončilo) a veden pod sp. zn. KSBR 40 INS 7819/2009. Podáním ze dne 26.5.2010 (doručeným soudu dne 27.5.2010) ve věci sp. zn. KSBR 40 INS 7819/2009 a KSBR 39 INS 3078/2009 JUDr. Miloslava anonymizovano jako insolvenční správkyně dlužníka EKOLAKY, s.r.o. upozornila insolvenční soud na možné koncernové propojení dlužníka, společnosti EKOLAKY, s.r.o. (sp. zn. 27 INS 3089/2009) a Bohumila anonymizovano a Hany anonymizovano (rovněž dlužníky v insolvenčních řízeních vedených pod sp. zn. KSBR 39 INS 3078/2009, KSBR 39 INS 3088/2009). Svá tvrzení o možném koncernovém propojení insolvenční správkyně také ve svém podání doložila. Dopisem ze dne 31.5.2010 soudkyně Mgr. Pavla Mozgová ve věci sp. zn. KSBR 40 INS 7819/2009 se obrátila na místopředsedu soudu Mgr. Jana Kozáka pro obchodní úsek s dotazem, jak má ve věci dále postupovat. Na toto podání místopředseda soudu reagoval přípisem ze dne 18.6.2010, ve kterém odkázal na příslušnou pasáž rozvrhu práce soudu.

Z obsahu insolvenčního spisu a insolvenčního rejstříku odvolací soud zjistil, že v dané věci byl dne 10.11.2009 podán insolvenční návrh věřitelem CDV-2, LTD., 3 VSOL 352-2010-A-62

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 4434554, poté co předchozí insolvenční řízení vedené tímto věřitelem vůči dlužníku na základě insolvenčního návrhu podaného dne 28.5.2009 pod sp. zn. KSBR 26 INS 3086/2009 bylo pravomocně ukončeno dne 9.11.2009. Insolvenční návrh podaný dne 10.11.2009 byl přidělen do soudního oddělení 40 INS a veden pod sp. zn. KSBR 40 INS 7819/2009. Podáním ze dne 26.5.2010 Mgr. Miloslava anonymizovano jako insolvenční správkyně dlužníka EKOLAKY, s.r.o., IČ: 49455231 (řízení vedené pod sp. zn. KSBR 27 INS 3089/2009) sdělila insolvenčnímu soudu, že dne 21.11.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka EKOLAKY, s.r.o. a u insolvenčního soudu jsou vedena insolvenční řízení vůči dlužníku Bohumilu anonymizovano , anonymizovano , pod sp. zn. KSBR 39 INS 3078/2009 a dlužníka FALCON, spol. s r.o., IČ: 44164076 pod sp. zn. KSBR 40 INS 7819/2009. Obě obchodní společnosti jsou v majetku 100% podílem fyzické osoby-Bohumila anonymizovano . Ve všech insolvenčních řízeních je navrhovatel společnost CDV-2, LTD. a právním důvodem pohledávky tohoto věřitele je smlouva o půjčce ze dne 23.10.2000 poskytnutá společnosti FALCON, spol. s r.o., společnost EKOLAKY, s.r.o. je jejím ručitelem. Další propojení je majetkové, kdy provoz společnosti EKOLAKY, s.r.o. je realizován v nemovitosti ve výlučném vlastnictví Bohumila anonymizovano na základě nájemní smlouvy, v účetnictví jsou evidovány investice do tohoto soukromého majetku. Je proto dána existence koncernového propojení obou společností a osoby Bohumila anonymizovano . K tomuto podání insolvenční správkyně se dlužník vyjádřil podáním ze dne 2.6.2010 tak, že přestože Bohumil anonymizovano je většinovým společníkem obou subjektů, není jejich řídící osobou, jeho obchodní podíly v těchto společnostech nejsou v jeho obchodním majetku, respektive neovládá je jako podnikatel. Ze skutečnosti, že Bohumil anonymizovano jako fyzická osoba ovládá tyto společnosti ve smyslu ust. § 66a odst. 3 obchodního zákoníku a že společnost EKOLAKY, s.r.o. podniká v jeho nemovitostech, nelze koncernové spojení dovozovat. Podáním ze dne 21.6.2010 soudkyně Mgr. Pavla Mozgová dala pokyn k předání věci vedené pod sp. zn. KSBR 40 INS 7819/2009 do soudního oddělení 27 INS. V insolvenčnímu rejstříku odvolací soud dále zjistil, že dne 28.5.2009 byl podán věřitelem CDV-2, LTD. insolvenční návrh vůči dlužníku, o kterém bylo pravomocně rozhodnuto dne 9.11.2009 (zamítnutím insolvenčního návrhu), téhož dne byly podány stejným insolvenčním navrhovatelem insolvenční návrhy vůči dlužníku EKOLAKY, s.r.o., IČ: 49455231 (KSBR 27 INS 3089/2009) a vůči dlužníku Bohumilu anonymizovano , anonymizovano (sp. zn. 39 INS 3078/2009), přičemž jako první byla zveřejněna vyhláška o zahájení řízení ve věci vedené pod sp. zn. KSBR 39 INS 3078/2009 (dne 28.5.2009 v 9.24 hod.). Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka vyplývá, že jediným jednatelem a společníkem je Bohumil anonymizovano , anonymizovano . Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti EKOLAKY, s.r.o. vyplývá, že jediným jednatelem a společníkem je Bohumil anonymizovano , anonymizovano . Podle bodu 5) rozvrhu práce Krajského soudu v Brně pro rok 2009 návrhy na zahájení insolvenčního řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, budou přidělovány ve sledu nápadu soudním oddělením v pořadí podle přílohy č. 3 (nerozhodne-li v odůvodněných případech předseda a v době jeho nepřítomnosti příslušný místopředseda soudu jinak). Další návrh podle tohoto zákona proti dlužníkovi, proti kterému byl již návrh na zahájení 3 VSOL 352-2010-A-62 insolvenčního řízení podle tohoto zákona podán a řízení o něm nebylo dosud pravomocně ukončeno, se přidělí soudnímu oddělení, které vyřizuje původní návrh (první návrh) na zahájení insolvenčního řízení proti témuž dlužníkovi. Návrhy na zahájení insolvenčního řízení (bez ohledu na skutečnost, zda jsou propojeny s návrhem na způsob řešení úpadku dlužníka), které se týkají subjektů v koncernu, budou projednávány a rozhodnuty u jednoho soudního oddělení podle přílohy č. 3) rozvrhu práce. Tyto věci budou projednány a rozhodnuty u oddělení, které v jedné z dotčených věcí jako první vydal vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

V dané věci se odvolací soud nejprve zabýval odvolací námitkou dlužníka, že věc není vyřizována soudním oddělením v souladu s rozvrhem práce soudu prvního stupně.

Z výše uvedeného vyplývá, že původně byla daná věc přidělena (dle bodu 5/ rozvrhu práce Krajského soudu v Brně pro rok 2009) soudnímu oddělení 40 INS a na základě pokynu soudkyně tohoto soudního oddělení Mgr. Pavly Mozgové ze dne 21.6.2010 byla věc předána soudnímu oddělení 27 INS z důvodu existence koncernu dlužníků, ohledně kterých bylo v této době vedeno insolvenční řízení, tj. společnosti FALCON, spol. s r.o., společnosti EKOLAKY, s.r.o. a Bohumila anonymizovano , a to na základě sdělení insolvenční správkyně dlužníka EKOLAKY, s.r.o. JUDr. Miloslavy anonymizovano ze dne 26.5.2010.

Zákonem č. 370/2000 Sb. (který nabyl účinnosti dne 1.1.2001) byla do obchodního zákoníku vložena úprava tzv. podnikatelských seskupení. Základní formu podnikatelského uskupení tvoří osoby, které jsou ve vztahu ovládajících a ovládaných osob ve smyslu ust. § 66a odst. 2 obchodního zákoníku, takový vztah může vzniknout buď faktickým využitím vlivu nebo využitím vlivu na základě určitého právního titulu. V případě, že ovládaná osoba je podrobena jednotnému řízení ze strany ovládající osoby, vzniká podnikatelské seskupení, které označuje obchodní zákoník v ust. § 66a odst. 7 jako koncern (holding). Ovládající osoba je taková osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby (§ 66a odst. 2 obchodního zákoníku). Osoba, na jejíž podnik je vliv takto vykonáván, je osobou ovládanou. Rozhodujícím vlivem na řízení nebo provozování podniku jiné osoby se rozumí takový stav, kdy 3 VSOL 352-2010-A-62 v zásadních otázkách řízení a provozování podniku (obchodního vedení) není fakticky rozhodováno statutárním orgánem právnické osoby, která je podnikatelem, nebo fyzickou osobou-podnikatelem, ale i jinou osobou. Koncern je definován v ust. § 66a odst. 7 obchodního zákoníku jako jedno z možných uskupení podnikatelů, nemá právní subjektivitu, tuto mají pouze jeho účastníci. Účastníci koncernu, kteří mají postavení řízené osoby, jsou omezeni řídícím vlivem řídící osoby. To, co činí z uskupení podnikatelů koncern, je podrobení se určitého podnikatele jednotnému řízení ze strany jiného podnikatele. Koncern je tedy takové uskupení podnikatelů, jestliže jsou jedna nebo více osob podrobeny jednotnému řízení (tzv. řízené osoby) jinou osobou (tzv. řídící osoba). Koncern tvoří společně řídící osoby s jím řízenými osobami a jejich podniky jsou koncernovými podniky. Z definice koncernu plyne, že jeho účastníky mohou být pouze osoby, které jsou podnikateli. Řídící osobou ani řízenou osobou nemůže být fyzická nebo právnická osoba, která není podnikatelem. O jednotné řízení jde tehdy, jestliže určitá osoba, jež není statutárním orgánem, rozhoduje o zaměření podnikání společnosti (fakticky nebo na základě určitého právního titulu). Z toho dále plyne, že v podnikatelském uskupení, které má charakter koncernu, je řídící pouze jedna osoba a ostatní osoby jsou touto osobou přímo nebo nepřímo řízené. Není-li ovládající osobou podnikatel, netvoří ovládající a ovládaná osoba koncern (viz publikace Akciové společnosti, J. Dědič, I. Štenglová, P. Čech, P. Kříž, nakladatelství C.H. Beck, 6. vydání, Praha, 2007).

V dané věci Bohumil anonymizovano není podnikatelem, protože insolvenční návrh byl věřitelem CDV-2 LTD. vůči němu podán jako vůči osobě fyzické-nepodnikateli. Odvolací soud prověřil, že Bohumil anonymizovano není veden jako podnikatel v příslušném informačním systému veřejné správy. Bohumil anonymizovano tedy dlužníka a společnost EKOLAKY, s.r.o. sice ovládá jako jediný jednatel a společník těchto společností, jako jejich ovládající osoba však není podnikatelem a navíc rozhoduje o obchodním vedení těchto společností jako jejich statutární orgán, nikoli jako jiná osoba, tedy rozhoduje z vlastní vůle těchto objektů. Za této situace nelze uzavřít, že dlužník, společnost EKOLAKY, s.r.o. a Bohumil anonymizovano tvoří koncern ve smyslu ust. § 66a odst. 7 obchodního zákoníku. Na tom nic nemění ani skutečnost, že společnost EKOLAKY, s.r.o. podniká na základě nájemní smlouvy (uzavřené s Bohumilem anonymizovano ) v nemovitostech ve vlastnictví Bohumila anonymizovano , případně do těchto nemovitostí investovala.

Odvolací soud proto uzavírá, že postup soudu prvního stupně spočívající v tom, že věc původně řádně přidělena soudnímu oddělení 40 INS v souladu s rozvrhem práce pro rok 2009 (když předchozí řízení vedené proti témuž dlužníkovi pod sp. zn. 26 INS 3086/2009 již bylo ke dni zahájení řízení v dané věci, tj. ke dni 10.11.2009, pravomocně skončeno), která byla v průběhu insolvenčního řízení předána do jiného soudního oddělení z důvodu koncernu, nebyl v souladu s rozvrhem práce soudu prvního stupně (ve znění rozhodném ke dni zahájení tohoto insolvenčního řízení, tj. dne 10.11.2009). Návrhy na zahájení řízení ve věcech vedených u soudu prvního stupně pod sp. zn. 39 INS 3078/2009, 27 INS 3089/2009, 40 INS 7819/2009 se z výše uvedených důvodů netýkají subjektů v koncernu, a proto 3 VSOL 352-2010-A-62 nebyly splněny podmínky pro tento postup dle rozvrhu práce. Řízení před soudem prvního stupně je tak postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava. Odvolací soud proto napadené rozhodnutí zrušil podle ust. § 219a odst. 1, písm. a) o.s.ř. a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení podle ust. § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř., aniž by se věcně zabýval dalšími odvolacími námitkami dlužníka.

Pokud jde o odvolací námitku dlužníka, že věc by měla být vyřizována soudním oddělením 26 INS, tuto odvolací soud neshledává důvodnou. Jak již odvolací soud shora uvedl, ke dni 10.11.2009 (podání insolvenčního návrhu na téhož dlužníka) byla již věc týkající se téhož dlužníka vedená pod sp. zn. 26 INS 3086/2009 pravomocně skončena (dnem 9.11.2009), tedy nejednalo se o další návrh podaný v průběhu dosud pravomocně neskončeného insolvenčního řízení proti témuž dlužníkovi.

V dalším řízení soud prvního stupně bude vyřizovat věc v souladu s příslušným rozvrhem práce a znovu posoudí, zda jsou dány důvody pro ustanovení předběžného správce (§ 82 odst. 2, případně § 112 odst. 1 a odst. 2 IZ). Dospěje-li k závěru, že je dán důvod pro ustanovení předběžného správce a tímto insolvenčním správcem by měla být JUDr. Miloslava anonymizovano , posoudí rovněž zda jsou či nejsou dány důvody podjatosti této správkyně, jak namítá dlužník ve svém odvolání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu navrhovateli a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 31. ledna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu