3 VSOL 35/2018-A-10
č. j. KSBR 26 INS 21084/2017 3 VSOL 35/2018-A-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

dlužníka: HC Veselí nad Moravou v likvidaci, IČO: 22867163 sídlem Kollárova 1660, 698 01 Veselí nad Moravou

o insolvenčním návrhu dlužníka

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 12. 2017, č.j. KSBR 26 INS 21084/2017-A-5

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení, zaplatil na blíže označený účet Krajského soudu v Brně nebo v hotovosti zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. 2. V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uzavřel, že považuje za nezbytné, aby dlužník zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť z obsahu spisu vyplývá, že dlužník nevlastní žádný majetek, a insolvenčnímu soudu v této fázi není zřejmé, zda hodnota dlužníkova majetku bude dostatečná k úhradě odměny a náhrady nákladů insolvenčního správce. I pokud by dostačoval k úhradě odměny a vynaložených nákladů správce, správce nebude moci tyto prostředky využít bezprostředně po rozhodnutí o úpadku k hrazení svých nákladů. Dlužník nemá dostatek pohotových finančních prostředků na krytí nákladů insolvenčního řízení bezprostředně po rozhodnutí o úpadku. Zálohu stanovil soud ve výši 50.000 Kč s přihlédnutím k tomu, že v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem činí odměna insolvenčního správce nejméně 45.000 Kč (§ 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb.), přičemž správce

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

má dále nárok na náhradu hotových výdajů, např. cestovné, poštovné, telefonní a jiné poplatky apod. 3. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Odvolatel poukazuje na to, že je sportovním spolkem, který byl členy zrušen s odstupem po ukončení závodní sezóny v roce 2015, protože hráčkám skončila smlouva, nové neuzavřely, a tak zanikl účel, pro který byl spolek založen. Jak je u takových spolků obvyklé, veškerý majetek je vždy vázán a spotřebován v rámci závodní sezóny. Spolek nemá žádný majetek a nemá z čeho uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení. 4. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 5. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné. 6. Z obsahu spisu se podává, že v této věci bylo insolvenční řízení zahájeno u Krajského soudu v Brně dne 20. 11. 2017 insolvenčním návrhem dlužníka, který je v likvidaci. Ve vylíčení rozhodujících skutečností navrhovatel-dlužník uvedl, že po skončení a vypořádání soutěžního roku 2014-2015 byl spolek rozhodnutím členské schůze ze dne 10. 6. 2015 zrušen s likvidací ke dni 1. 7. 2015 a od rozhodnutí členské schůze ze dne 10. 6. 2015 nevyvíjel žádnou činnost. V majetku má pouze peníze v pokladně a ke dni podání insolvenčního návrhu nemá žádné finanční prostředky. Nemovité či movité věci, pohledávky ani jiná práva a jiný majetek-s ohledem na charakter své činnosti-nemá. Jako své věřitele označil dlužník věřitele Ing. Jozefa Hantáka s pohledávkou ve výši 116.100 Kč s příslušenstvím, jež byla věřiteli přiznána rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 20. 10. 2015, č.j. 14 C 85/2014-36, který nabyl právní moci dne 2. 12. 2015, a dále Romanu Chrenkovou s pohledávkou ve výši 84.000 Kč s příslušenstvím, jež jí byla přiznána rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 13. 6. 2016, č.j. 7 C 272/2015-79, který byl potvrzen rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 17. 8. 2017, č.j. 38 Co 39/2017-123; krajský soud nadto uložil dlužníkovi nahradit věřitelce náklady odvolacího řízení ve výši 14.649 Kč, rozsudky nabyly právní moci dne 29. 9. 2017. Dlužník tak má více věřitelů a je v platební neschopnosti a je předlužen. Dlužník navrhl, aby byl zjištěn jeho úpadek. K návrhu dlužník připojil mimo jiné povinné přílohy podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, to je seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců, opatřené podepsaným prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. V seznamu závazků dlužník označil dva věřitele-Ing. Jozefa Hantáka s pohledávkou ve výši 116.100 Kč s příslušenstvím splatnou dne 5. 12. 2015, a Romanu Chrenkovou s pohledávkou ve výši 84.000 Kč s příslušenstvím, a s pohledávkou ve výši 14.469 Kč, splatnou 25. 9. 2017. Podle údajů v seznamu majetku dlužník nevlastní žádný majetek, podle údajů v seznamu zaměstnanců dlužník nemá žádné zaměstnance. 7. Podle ustanovení § 108 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení (odstavec 2). Výši zálohy podle odstavce 2 může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odstavec 3). 8. Na základě údajů uvedených v insolvenčním návrhu lze uzavřít, že dlužník se nachází v úpadku, neboť má více věřitelů (nejméně dva), vůči nimž má peněžité závazky po lhůtě více jak 30 dnů, které po dobu více jak 3 měsíce po lhůtě splatnosti neplní. Dlužník je již ekonomicky nečinný a jediným možným způsobem řešení jeho úpadku je konkurs. 9. Za těchto okolností je tak správný závěr soudu prvního stupně o tom, že složení zálohy na krytí nákladů insolvenčního řízení je v daném případě nezbytné, neboť prostředky na úhradu těchto nákladů nelze zajistit jinak, když z insolvenčního návrhu vyplývá, že dlužník nedisponuje žádným likvidním majetkem. 10. Soud prvního stupně správně vyložil, že institut zálohy má především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a překlenout nedostatek finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a současně také poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno hradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Náklady insolvenčního řízení je nutno primárně zajistit prostřednictvím zálohy. 11. K tomu odvolací soud dodává, že také dlužník, jehož jménem podává insolvenční návrh likvidátor, jako v tomto případě, musí počítat s tím, že bude k zaplacení zálohy vyzván, když účelem insolvenčního řízení není likvidace a výmaz nefunkční společnosti (v této věci spolku), nýbrž řešení úpadku a poměrné uspokojení dlužníkových věřitelů. Pokud by dlužník zálohu nezaplatil a soud by přesto rozhodl o jeho úpadku, poté na jeho majetek prohlásil konkurs a následně by se nezjistil, popřípadě nedohledal a nezpeněžil majetek v potřebném rozsahu (což je v posuzované věci s ohledem na údaje uvedené v seznamu majetku pravděpodobné), pak by veškeré náklady insolvenčního řízení nesl stát, a to přesto, že by věřitelé dlužníka nebyli uspokojeni ani poměrně. Tím by celé insolvenční řízení ztratilo svůj smysl a další pokračování insolvenčního řízení by bylo zjevným zneužitím postupu podle insolvenčního zákona k likvidaci zadluženého a nemajetného subjektu. 12. Odvolací soud shledává přiměřenou i výši uložené zálohy 50.000 Kč. Podle ustanovení § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů, činí v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem minimální odměna insolvenčního správce 45.000 Kč; pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpeněžení, náleží insolvenčnímu správci odměna z přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, nejméně 45.000Kč (srov. ustanovení § 2a citované vyhlášky č. 313/2007 Sb.). Vedle minimální odměny 45.000 Kč má insolvenční správce právo na úhradu hotových výdajů, jejichž výši nelze předem odhadnout (§ 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb.), a je-li plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a náhradě hotových výdajů i částka odpovídající této dani (§ 38 odst. 1 IZ). Soud prvního stupně tudíž správně uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení v maximální možné výši. 13. Z výše uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 25. ledna 2018

JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.