3 VSOL 347/2015-A-15
KSOL 16 INS 23426/2014 3 VSOL 347/2015-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Olomouc, Horní náměstí 583, PSČ 779 00, identifikační číslo: 73171115, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 5.2.2015, č.j. KSOL 16 INS 23426/2014-A-5,

takto:

Odvolání dlužníka ze dne 9.2.2015 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě -pobočka v Olomouci ze dne 5.2.2015, č.j. KSOL 16 INS 23426/2014-A-5, se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na blíže označený účet Krajského soudu v Ostravě zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. S odkazem na ustanovení § 108 odst. 1 insolvenčního zákona soud prvního stupně uzavřel, že v daném případě, kdy dlužníkovi nelze povolit oddlužení a jediným v úvahu přicházejícím způsobem řešení jeho úpadku je konkurs, považuje uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení za nezbytné, neboť je to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání (podání ze dne 9.2.2015), v němž namítá, že částku ve výši 50.000 Kč nemá k dispozici. Odvolání není opatřeno vlastnoručním podpisem odvolatele Pavla anonymizovano .

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř., pokud zákon v podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Povinnost podpisu a datování se nevztahuje na podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu. Je-li účastník zastoupen advokátem, může být podpis advokáta nahrazen otiskem podpisového razítka, jehož vzor byl uložen u soudu, kterému je podání určeno. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, jestliže je to třeba. Podání v jiných formách se činí pouze jedním stejnopisem. K podání učiněnému elektronicky lze připojit také všechny jeho přílohy v elektronické podobě.

Podle ustanovení § 209 o.s.ř., předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit, nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

Nutno uvést, že odvolání musí zejména obsahovat náležitosti, které ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř. vyžaduje u každého podání určeného soudu, což znamená, že-mimo jiné-musí být podepsáno. Právě tuto náležitost, vyžadovanou zákonem, však podání dlužníka ze dne 9.2.2015 (jež bylo soudu prvního stupně doručeno v listinné podobě osobně téhož dne) postrádá.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 19.6.2015, č.j. KSOL 16 INS 23426/2014-A-1 vyzval odvolatele, aby ve stanovené lhůtě doplnil své odvolání tak, že připojí na odvolání svůj vlastnoruční podpis. Současně dlužníka poučil o tom, že nebude-li jeho odvolání řádně doplněno, odvolací soud odvolání odmítne. Usnesení soudu prvního stupně s výzvou k odstranění vad odvolání bylo odvolateli doručeno podle ustanovení § 49 odst. 2, odst. 4 o.s.ř. dne 9.7.2015.

Odvolatel však na výzvu soudu prvního stupně nereagoval, a ač byl o následcích neuposlechnutí výzvy řádně poučen, tuto náležitost svého odvolání nedoplnil.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 7 IZ ve spojení s ustanovením § 43 odst. 2 o.s.ř. a § 211 o.s.ř. a odvolání dlužníka odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 23. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu