3 VSOL 346/2012-B-21
KSOS 25 INS 10792/2011 3 VSOL 346/2012-B-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Rudolfa anonymizovano , anonymizovano , bytem Nádražní 291/35, Horní Moštěnice, PSČ 751 17, zastoupeného Mgr. Davidem Franke, advokátem se sídlem Bartošova 16, Přerov, o neschválení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.4.2012, č.j. KSOS 25 INS 10792/2011-B-14

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně neschválil oddlužení dlužníka Rudolfa anonymizovano (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi vyzval, aby napříště plnění neposkytovali dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci (výrok III.) a uvedl, že účinky rozhodnutí nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok IV).

Proti tomuto usnesení, výslovně proti výrokům I. a II., podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání s odůvodněním, že soud prvního stupně ve věci dospěl k nesprávnému právnímu závěru.

Podáním ze dne 20.4.2012 vzal dlužník podané odvolání výslovně bez uvedení důvodu v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Jelikož odvolání dlužníka bylo vzato zpět dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, postupoval odvolací soud podle shora citovaného ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a rozhodl o zastavení odvolacího řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 16. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu