3 VSOL 34/2013-B-29
KSOS 8 INS 16312/2011 3 VSOL 34/2013-B-29

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Za Vodojemem 1007/8, 779 00 Olomouc-Nová Ulice, o uložení pořádkové pokuty insolvenční správkyni dlužnice Mgr. Bohdaně Šocové, Palackého 641/11, 772 00 Olomouc, o odvolání insolvenční správkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. prosince 2012 č.j. KSOS 8 INS 16312/2011-B17,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í jen tak, že insolvenční správkyni se ukládá pořádková pokuta ve výši 5.000 Kč.

Odůvodnění :

Shora označeným usnesením soud prvního stupně (dále též soud ) uložil insolvenční správkyni dlužnice, Mgr. Bohdaně Šocové (dále též jen správkyně ), pořádkovou pokutu ve výši 10.000 Kč, neboť neplní řádně povinnosti vyplývající z insolvenčního zákona a povinnosti uložené jí insolvenčním soudem. Toto porušení soud spatřoval ve skutečnosti, že správkyně ani přes opakovanou výzvu nepředložila vyrozumění o popření přihlášky pohledávky věřitele č. 4 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále též jen věřitel č. 4) a nereagovala na výzvu soudu k předložení přezkumných listů přihlášek pohledávek, jež nebyly, z důvodu neuplynutí lhůty k odstranění jejich vad, přezkoumány na přezkumném jednání dne 6. března 2012 (v odůvodnění nesprávně 6. ledna 2012). Přitom soud správkyni uložil povinnost předložit vyrozumění o popření pohledávky věřitele č. 4, včetně doručenky, ve lhůtě 30-ti dnů již na přezkumném jednání a usnesením č.j. KSOS 8 INS 16312/2012-B12 ze dne 29. června 2012 vyzval správkyni opakovaně ke splnění této povinnosti. V tomto usnesení soud správkyni vyzval rovněž k předložení přezkumných listů pohledávek č. P8 věřitele č. 8 COFIDIS s.r.o. a č. P10 věřitele č. 9 Home Credit a.s., které nebyly na přezkumném jednání přezkoumány, případně k předložení návrhu na postup dle ust. § 188 odst. 2 IZ, včetně příslušných listin. Správkyně byla poučena o možnosti uložení pořádkové pokuty až do výše 200.000 Kč, nebude-li řádně plnit své povinnosti. Jelikož správkyně žádané listiny nepředložila, soud jí uložil pořádkovou pokutu. Její výši určil, s ohledem na to, že se jedná o první pořádkové opatření, ve výši 10.000,--Kč, což je pod hranicí první třetiny zákonné sazby .

Proti tomuto usnesení podala správkyně odvolání. Skutečnost, že na výzvu soudu nereagovala, nepopírala a omlouvala ji tím, že usnesení bylo administrativním nedopatřením založeno do spisu přihlášky pohledávky č. 1. Tvrdila, že dne 29.6.2012 jí byly doručeny do datové schránky tři soudní písemnosti ve věci dlužnice (mimo předmětného usnesení ještě vyjádření věřitele č. 1, jako žalovaného v incidenčním sporu, a dále usnesení o odmítnutí přihlášky P5). Pohledávka č. P8 nebyla zařazena k přezkumu dne 6.3.2012 proto, že přezkumný list nepředložila soudu dne 29.2.2012, což dokládá průvodním listem ze dne 29.2.2012, tento přezkumný list měla s sebou na přezkumné jednání. Výzvu k odstranění vad přihlášky pohledávky č. P10 věřitele č. 9 Home Credit a.s. doložila soudu dne 29.2.2012, což dokládá obsah jejího přípisu z téhož dne, a správkyní předložená výzva ze dne 22.2.2012, s tím, že doručenka o jejím doručení se dosud nevrátila. Vzhledem k reakci věřitele ze dne 29.2.2012, která byla doručena insolvenčnímu soudu, lze mít za to, že výzvu obdržel. Správkyně uvedla, že vyrozumění o popření pohledávky věřitele č. 4 zaslala zástupci věřitele dne 8.3.2012 doporučeným dopisem pod podacím číslem R 195134932, dosud se jí však nevrátila doručenka o jeho doručení (což dokládala kopií vyrozumění). Dále poukazovala na úkony, které v řízení provedla ve vztahu k vyřešení sporu o určení části popřené pohledávky věřitele č. 1 a ve vztahu k uspokojení její zajištěné a nepopřené části prodejem zástavy (bytu ve spoluvlastnictví dlužnice a jejího manžela). Zdůraznila, že prováděla úkony ve vztahu k nařízenému výkonu rozhodnutí pro popřenou pohledávku věřitele č. 4., které dokládala listinami. Proto v řízení není nečinná a podle obsahu odvolání se domáhá změny napadeného usnesení tak, že jí pořádková pokuta nebude uložena.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č., 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je zčásti důvodné.

Z obsahu spisu, nad rámec skutečností uvedených v odůvodnění napadeného usnesení vyplývá, že usnesením ze dne 6.1.2012 č.j. KSOS 8 INS 16312/2011-A13 soud zjistil úpadek dlužnice, na její majetek prohlásil konkurs a insolvenční správkyní jmenoval Mgr. Bohdanu Šocovou. Usnesením z téhož dne č.j. KSOS 8 INS 16312/2011-B1 soud správkyni mimo jiné uložil, aby nejpozději do 16.2.2012 předložila seznam přihlášených pohledávek a do 22.2.2012 předložila soupis majetkové podstaty a zprávu o své dosavadní činnosti; tyto povinnosti správkyně splnila dne 29.2.2012. V průvodním dopise k seznamu přihlášených pohledávek správkyně uvedla, že přezkumné listy přihlášek pohledávek, u kterých běží lhůta k opravě/doplnění, budou soudu zaslány neprodleně, v tomto dopise není uvedena přihláška pohledávky č. P8 a tato nebyla připojena. Dne 6.3.2012 proběhlo přezkumné jednání, na němž nebyly přezkoumány pohledávky přihlášené přihláškami č. P8 a č. P10, na tomto jednání vyhlášeným usnesením soud uložil správkyni, aby ve lhůtě 30 dnů předložila vyrozumění věřitelům popřených pohledávek, včetně doručenek, mezi věřiteli je uveden i věřitel č. 4, jehož pohledávka č. P4 byla popřena. Ve vztahu k této popřené pohledávce správkyně v určené lhůtě nereagovala. Usnesení ze dne 29.6.2012 č.j. KSOS 8 INS 16312/2011-12, kterým byly správkyni uloženy povinnosti (ve vztahu k popřené pohledávce věřitele č. 4 opakovaně) bylo soudem doručováno do datové schránky správkyně spolu sdělením ve věci pohledávky zajištěného věřitele č. 1 (na č.l. B-11 spisu) jednou datovou zprávou a bylo správkyni doručeno dne 29.6.2012.

Podle ustanovení § 36 odst. 1, 2 IZ insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob. Insolvenční správce poskytuje věřitelským orgánům součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jejich funkce; zejména se na žádost věřitelského orgánu účastní jeho jednání a nejméně jednou za tři měsíce předkládá věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení.

Podle § 81 odst. 2 IZ, insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200 000 Kč.

Odvolací soud po zhodnocení obsahu spisu, dospěl k závěru, že správkyně nesplnila povinnost, uloženou jí insolvenčním soudem usnesením vyhlášeným na přezkumném jednání dne 6.3.2012 předložit do 5.4.2012 výzvu o vyrozumění věřitele

č. 4 Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group o popření jeho pohledávky, včetně doručenky o jejím doručení, a dále nesplnila povinnost předložit ve lhůtě do 9.7.2012 listiny dle usnesení soudu ze dne 29.6.2012 č.j. KSOS 8 INS 16312/2011-B12. Nesplnění těchto povinností ostatně správkyně ani nezpochybňuje. Povinnost, uloženou jí soudem usnesením ze dne 6.1.2012 č.j. KSOS 8 INS 16312/2011-B1, splnila opožděně.

K odvolacím důvodům správkyně je třeba uvést, že skutečnost, že usnesení soudu ze dne 29.6.2012 bylo administrativním nedopatřením založeno do spisu o přihlášce pohledávky věřitele č. 1, není pro závěr o porušení této uložené povinnosti významné. Byť toto usnesení bylo doručováno jednou datovou zprávou spolu s úkonem soudu ve věci věřitele č. 1., při náležité pečlivosti by k tomuto pochybení nedošlo. Navíc bylo usnesení zveřejněno v insolvenčním rejstříku a správkyně se s ním měla možnost seznámit i touto cestou. Pro závěr o porušení povinnosti uložené soudem je rovněž nevýznamné tvrzení správkyně, že přezkumný list přihlášky pohledávky č. P8 věřitele č. 8 COFIDIS s.r.o. měla k dispozici na přezkumném jednání a ten pouze nebyl přiložen k průvodnímu dopisu. Pokud správkyně posoudila přihlášku pohledávky č. P8 jako řádnou, měla přezkumný list předložit soudu ve lhůtě stanovené v usnesení ze dne 6.1.2012 č.j. KSOS 8 INS 16312/2011-B1. Správkyně ovšem přezkumný list této pohledávky nepředložila ani ve lhůtě určené v usnesení soudu ze dne 29.6.2012. Výzvu k odstranění vad přihlášky pohledávky č. P10 věřitele č. 9 Home Credit a.s. správkyně předložila dne 29.2.2012, což dokládá obsah jejího přípisu z téhož dne a její výzva ze dne 22.2.2012. Vzhledem k reakci věřitele ze dne 29.2.2012, která byla doručena insolvenčnímu soudu, lze mít za to, že výzvu obdržel, což ovšem opětovně není významné pro závěr, že správkyně ve lhůtě dle usnesení soudu ze dne 29.6.2012 nepředložila buď doručenku o doručení této výzvy, anebo přezkumný list této pohledávky. Na závěr, že správkyně nesplnila povinnost, uloženou jí usnesením ze dne 29.6.2012, nemá dopad ani to, že zaslala vyrozumění o popření pohledávky věřitele č. 4 již dne 8.3.2012 doporučeným dopisem pod podacím číslem R 195134932 (což dokládala vyrozuměním).

Z těchto skutečností, stejně jako dalších skutečností o postupu správkyně v řízení plynoucích ze spisu, však vyplývá, že správkyně v řízení není nečinná, na což také v odvolání poukazovala, když zdůraznila jak úkony, které provedla ve vztahu k popřené pohledávce věřitele č. 4 (o nichž však soud neinformovala), tak k odstranění vad přihlášky pohledávky č. P10 věřitele č. 9 Home Credit a.s. a rovněž úkony, směřující k vyřešení sporu o určení části popřené pohledávky věřitele č. 1, a úkony k uspokojení její zajištěné a nepopřené části prodejem zástavy. Odvolací soud, proto dospěl k závěru, že správkyně plní své povinnosti stanovené zákonem a s názorem soudu prvního stupně, že pokutu je třeba uložit i za neplnění těchto povinností, se neztotožnil.

Protože však správkyně opakovaně porušila povinnost, uloženou jí insolvenčním soudem, a to usnesením ze dne 6.1.2012 č.j. KSOS 8 INS

16312/2011-B1, usnesením vyhlášeným na přezkumném jednání dne 6.3.2012 a usnesením ze dne 29.6.2012 č.j. KSOS 8 INS 16312/2011-B12, je podle odvolacího soudu uložení pořádkové pokuty správkyni podle § 81 odst. 2 IZ zcela důvodné.

Vzhledem k dosavadnímu postupu správkyně v řízení, zejména ve vztahu k prodeji zástavy, kterou je zajištěna pohledávka věřitele č. 1 Amazon Invest a.s., dospěl odvolací soud k závěru, že nesplněním povinností, které byly uloženy správkyni, nedošlo k zásadnímu porušení zásady dle § 5 písm. a) IZ. S přihlédnutím ke všem okolnostem případu však závažnosti pochybení správkyně, které spočívá v porušení povinností uložených jí insolvenčním soudem, odpovídá podle názoru odvolacího soudu pokuta v nižší částce. Proto změnil napadené usnesení jen tak, že správkyni se ukládá pokuta ve výši 5.000 Kč (§ 220 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenční správkyni a věřitelskému orgánu se však také doručuje zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 15. února 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu