3 VSOL 34/2010-A-88
KSBR 39 INS 1011/2009 3 VSOL 34/2010-A-88

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka STK KONTROL spol. s r.o., se sídlem Brněnská 392, PSČ: 665 01, Rosice u Brna, IČ 25301985, o insolvenčním návrhu navrhovatele Ivety Farmačkové, se sídlem Ivanovických legionářů 7, PSČ 621 00, Brno, správkyně konkursní podstaty úpadce DUMAG spol. s r.o., se sídlem Bohuslava Martinů 769/159, PSČ 602 00, Brno, IČ: 41605918, zastoupené Mgr. Michalem Vávrou, advokátem se sídlem Tř. kpt. Jaroše 13, PSČ 602 00, Brno, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.7.2009, č.j. KSBR 39 INS 1011/2009-A-42,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že dlužníku STK KONTROL spol. s r.o., se sídlem Brněnská 392, Rosice u Brna, PSČ 665 01, IČ: 25301985, se n e u s t a n o v u j e opatrovník Mgr. Dana Cigánková, advokátka se sídlem Tomáškova 19, Brno.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně ustanovil dlužníku opatrovníka Mgr. Danu Cigánkovou s odůvodněním, že dlužník nemá v obchodním rejstříku zapsanou osobu, která by byla oprávněna za dlužníka jednat. S ohledem na ust. § 29 odst. 2 a 4 občanského soudního řádu, soud prvního stupně proto rozhodl o ustanovení opatrovníka dlužníku, když při výběru osoby volil osobu, která je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a má praktické zkušenosti z aplikace insolvenčního práva (vedena v seznamu insolvenčních správců).

Proti tomuto usnesení podal dlužník jednající Jiřím Horáčkem na základě plné moci ze dne 13.5.2009 odvolání s odůvodněním, že je zde osoba, která je oprávněna za dlužníka jednat, a to na základě plné moci, kterou dne 13.5.2009 udělil tehdejší jednatel dlužníka Jiří Pátek panu Jiřímu Horáčkovi, a kromě toho na valné hromadě dlužníka konané dne 30.7.2009 byl pan Jiří Horáček jmenován jednatelem společnosti dlužníka, a společnost dlužníka tedy zastupuje počínaje dnem 30.7.2009 jakožto statutární zástupce společnosti a domnívá se, že ustanovení opatrovníka je nadbytečné.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ust. § 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

Podle ust. § 29 odst. 2 o.s.ř., opatrovníka ustanoví předseda senátu též právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat, nebo že je sporné, kdo je osobu oprávněnou za ni jednat (§ 21), je-li tu nebezpečí z prodlení.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku společnosti dlužníka vyplývá, že za společnost jedná a podepisuje jednatel, posledním jednatelem zapsaným v obchodním rejstříku byl Jiří Pátek, jehož funkce jednatele zanikla 15.5.2009, a od té doby společnost dlužníka nemá zapsaného žádného jednatele.

Odvolací soud se neztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že jsou splněny předpoklady pro ustanovení opatrovníka dlužníku. Ze samotné skutečnosti, že dlužník nemá v obchodním rejstříku zapsanou žádnou osobu oprávněnou za dlužníka jednat, nelze dovodit, že tu není žádná osoba, která by byla oprávněna za dlužníka jednat. Odvolání jménem dlužníka podal Jiří Horáček coby obecný zmocněnec, který doložil, že je oprávněn za dlužníka jednat, a to na základě plné moci ze dne 13.5.2009, kterou Jiřímu Horáčkovi udělil Jiří Pátek, jednatel společnosti dlužníka, jehož funkce zanikla dle výpisu z obchodního rejstříku dnem 15.5.2009. Dokud vypovězení či odvolání této plné moci není soudu oznámeno, nutno zplnomocněnou osobu považovat za osobu oprávněnou jednat jménem dlužníka. V projednávané věci nutno Jiřího Horáčka považovat za osobu oprávněnou jednat za dlužníka na základě plné moci do doby, než byl jmenován jednatelem společnosti na valné hromadě dne 30.7.2009. Z obsahu spisu vyplývá, že se konaly ještě další valné hromady dlužníka, a to dne 21.9.2009, na které byl odvolán a znovu jmenován jednatel Jiří Horáček a dále jmenován další jednatel Jiří Pátek, přičemž na další valné hromadě konané dne 4.1.2010, jak vyplývá z notářského zápisu osvědčujícího průběh jednání valné hromady společnosti STK KONTROL spol. s.r.o., byl odvolán jednatel Jiří Pátek, rezignoval jednatel Jiří Horáček a byl jmenován nový jednatel Mgr. Petr Michek. I když jednatel jmenovaný na poslední valné hromadě není zapsán v obchodním rejstříku jako jednatel společnosti dlužníka, neznamená to, že by zde nebyla osoba oprávněná za dlužníka jednat. Na základě konání poslední valné hromady nutno v současné době Mgr. Petra Michka považovat za jednatele společnosti a současně také za statutárního zástupce společnosti dlužníka opravňujícího jednat za dlužníka.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto změnil (ust. § 220 odst. 3 o.s.ř.) napadené usnesení soudu prvního stupně a rozhodl tak, že dlužníku se opatrovník neustanovuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu navrhovateli a předběžnému insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 15. března 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu