3 VSOL 334/2015-A-15
KSBR 47 INS 31363/2014 3 VSOL 334/2015-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Aleše anonymizovano , anonymizovano , bytem u p. Zdeňka anonymizovano , Mervartova 9, Přerov, PSČ: 750 02, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.2.2015, č.j. KSBR 47 INS 31363/2014-A-9,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně odmítl odvolání dlužníka proti usnesení č. j. KSBR 47 INS 31363/2014-A-6 ze dne 6. 1. 2014 (správně 2015) pro opožděnost. Na odůvodnění uvedl, že insolvenčním návrhem, který byl soudu doručen dne 20. 11. 2014, se dlužník domáhal zjištění svého úpadku a povolení oddlužení. Soud rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka usnesením č. j. KSBR 47 INS 31363/2014-A-6 v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 insolvenčního zákona. Dne 13. 2. 2015 bylo soudu doručeno odvolání dlužníka proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu č. j. KSBR 47 INS 31363/2014-A-6, které bylo podáno k poštovní přepravě dne 11. 2. 2015. V dané věci bylo odvoláním napadené usnesení dlužníku doručeno dne 22. 1. 2015, posledním dnem lhůty pro podání odvolání tedy byl den 6. 2. 2015. Odvolání dlužníka bylo podáno k poštovní přepravě až dne 11. 2. 2015. S odkazem na ust. § 201, § 204 odst. 1 věta první a § 208 odst. 1 občanského soudního řádu soud dovodil, že odvolání bylo podáno po lhůtě zákonem stanovené k podání odvolání, proto rozhodl o jeho odmítnutí pro opožděnost.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal včasné odvolání dlužník. V něm namítl, že přestože zaslal soudu všechny zákonem požadované písemnosti, byl vyzván k doplnění seznamu zaměstnanců o jedinou větu, že tento seznam je správný a úplný. Protože se potřeboval poradit s osobou znalou práva a změnil své bydliště, nezaslal doplnění seznamu zaměstnanců v soudem určené lhůtě, ale později, přičemž soud jeho insolvenční návrh odmítl asi o dva dny dříve , než dlužník zaslal požadovanou písemnost. Svůj návrh doplnil, avšak nikoli ve stanovené lhůtě a není pravdou, že na výzvu soudu nereagoval, jen nereagoval v určené lhůtě. Proto je dle něj rozhodnutí soudu nepřiměřeně přísné a podání nového insolvenčního návrhu představuje pro dlužníka další finanční zátěž.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu předloženého spisu se podává, mimo zjištění uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, že dlužník v insolvenčním návrhu jako svou adresu bydliště označil adresu Přerov, Trávník 475/33, PSČ 750 02 . Jinou adresu v České republice, na kterou mu mají být soudní písemnosti doručovány, dlužník v návrhu ani v žádném jiném podání do doby vydání usnesení o odmítnutí jeho insolvenčního návrhu neoznačil. Usnesení ze dne 6.1.2015, č. j. KSBR 47 INS 31363/2014-A-6, kterým soud rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka, bylo dlužníku doručováno na adresu označenou v návrhu dlužníka prostřednictvím České pošty s.p. jako doručujícího orgánu v obálce typu I. do vlastních rukou. Podle obsahu doručenky o jeho doručování, která má náležitosti dle § 50g odst. 1, 2 o.s.ř., byl pokus o doručení soudní zásilky obsahující předmětné usnesení učiněn doručujícím orgánem dne 9.1. 2015. Protože adresát nebyl zastižen, byla písemnost uložena a připravena k vyzvednutí na provozovně České pošty s.p. Přerov II. dne 9.1.2015 a adresátovi zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl. Uložená písemnost byla vyzvednuta dne 22.1.2015 dlužníkem. Odvolání dlužníka proti předmětnému odvolání bylo dle otisku poštovního razítka na obálce doporučené zásilky č. RR412391769CZ podáno k poštovní přepravě dne 11.2.2015 na provozovně České pošty s.p. Přerov 1.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř. účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovenín § 204 odst. 1 o.s.ř., odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.

Podle ustanovení § 57 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř., se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti, určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle ustanovení § 49 odst. 1, 2,3,4 o.s.ř., do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud (odst. 1). Nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nelze-li zanechat výzvu v místě doručování, vrátí doručující orgán písemnost odesílajícímu soudu a uvede, ve který den nebyl adresát zastižen. Odesílající soud vyvěsí na úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti u soudu (odst. 2). Písemnost se ukládá a) v provozovně provozovatele poštovních služeb, jestliže se písemnost doručuje jeho prostřednictvím, b) u soudu, jemuž byla písemnost vrácena z důvodu nemožnosti zanechat výzvu, c) v ostatních případech u okresního soudu, v jehož obvodu je místo doručení (odst. 3). Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu (odst. 4).

Podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Ze shora uvedených skutečností o doručování usnesení soudu prvního stupně, kterým byl odmítnut insolvenční návrh dlužníka, vyplývá, že účinky jeho doručení nastaly ve smyslu ust. § 49 odst. 4 o.s.ř. v pondělí dne 19.1.2015. Následujícího dne počal běh patnáctidenní lhůty k podání odvolání proti tomuto usnesení (§ 57 odst. 1 o.s.ř.), který skončil ve středu dne 3.2.2015 (§ 204 odst. 1, věta první o.s.ř.). Odvolání dlužníka proti usnesení bylo podáno k poštovní přepravě až dne 11.2.2015, tedy po uplynutí odvolací lhůty. Proto je opožděné.

Odvolací námitka dlužníka proti přezkoumávanému usnesení, spočívající v tom, že na výzvu soudu k doplnění seznamu zaměstnanců reagoval po uplynutí lhůty stanovené soudem není důvodná a nezpochybňuje opožděnost jeho odvolání, stejně jako jeho tvrzení o finanční zátěži spojené s podáním nového insolvenčního návrhu. Pro úplnost odvolací soud připomíná, že prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (ust. § 83 IZ) a tyto odvolací námitky by byly zcela irelevantní, i kdyby je dlužník uvedl již v opožděně podaném odvolání.

Ze všech výše uvedených důvodů soud prvního stupně postupoval správně, když odvolání dlužníka pro opožděnost odmítl a odvolací soud proto napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 23. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu