3 VSOL 332/2010-B-43
KSBR 39 INS 8667/2009 3 VSOL 332/2010-B-43

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka ZEFA TVRDONICE, a.s., se sídlem U Vlečky 1046, Modřice, PSČ 664 42, IČ: 63471612, zastoupeného Mgr. Tomášem Danielem, advokátem se sídlem T.G. Masaryka 10, Břeclav, PSČ 690 02, o návrhu insolvenčního správce na vydání předběžného opatření, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.7.2010 č.j. KSBR 39 INS 8667/2009-B-3

takto:

Odvolací řízení o odvolání dlužníka se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že insolvenční správce Mgr. Zbyněk Stavinoha je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužníka představovanou úrodou řepky, pšenice a kukuřice na pozemcích-polích, které dlužník užívá (především na základě nájemních smluv od třetích osob) a která je sepsána v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 9.4.2010; nakládání s tímto majetkem bude spočívat v provedení sklizně a zajištění úrody řepky a pšenice a kukuřice, která je sepsána v majetkové podstatě dlužníka (výrok I.) a uložil insolvenčnímu správci podat ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o své činnosti s důrazem na realizaci předběžného opatření (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenční správce sepsal do soupisu majetkové podstaty dlužníka řepku, pšenici a kukuřici s tím, že se jedná o věci rychle podléhající zkáze, zejména v případě, že nebude zajištěna jejich včasná sklizeň. Nedodržení termínu sklizně uvedených komodit může negativním způsobem ovlivnit míru uspokojení zjištěných pohledávek věřitelů dlužníka.

Oprávnění zajistit sklizeň a její uložení přechází na insolvenčního správce. Znehodnocení uvedených komodit by nepochybně způsobilo ztrátu, která by negativně ovlivnila míru konečného uspokojení pohledávek všech věřitelů.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, kterým se domáhá zrušení napadeného usnesení soudu prvního stupně. V důvodech svého odvolání zejména poukazuje na to, že předmětné usnesení neobsahuje přesnou a nezaměnitelnou specifikaci úrody řepky, pšenice a kukuřice, což způsobuje nesrozumitelnost, nesprávnost a nevykonatelnost usnesení. Tvrdí, že tyto komodity byly sepsány do majetkové podstaty dlužníka neoprávněně, a to mimo jiné s ohledem na skutečnost, že k předmětným komoditám uplatňují vlastnické právo další subjekty.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud se nejdříve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky pro projednání odvolání.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že po vydání napadeného usnesení, soud prvního stupně usnesením ze dne 16.7.2010 č.j. KSBR 39 INS 8667/2009-B-5 prohlásil na majetek dlužníka konkurs. Usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 16.7.2010. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, o kterém nebylo dosud rozhodnuto.

Podle ustanovení § 245 odst. 1 IZ účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku.

Podle ustanovení § 245 odst. 2 IZ prohlášením konkursu se přerušuje likvidace právnické osoby, končí nucená správa, a pokud insolvenční soud nerozhodne jinak, zaniká předběžné opatření, bylo-li nařízeno.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 věty první o.s.ř., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví.

Rozhodnutím o řešení úpadku konkursem zanikly účinky předběžného opatření, kterým byl dlužník omezen v nakládání se svým majetkem (protože insolvenční soud v rozhodnutí o prohlášení konkursu výslovně neuvedl, že předběžné opatření trvá i nadále nebo že se určitým způsobem mění). Rozhodnutí sice není pravomocné, protože bylo napadeno odvoláním, o kterém dosud nebylo rozhodnuto, ale rozhodnutí o prohlášení konkursu vyvolává předpokládané účinky (včetně zániku předběžného opatření) okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, a to bez ohledu na právní moc. Účinky napadeného usnesení tedy zcela pominuly a nastala tak neodstranitelná překážka bránící věcnému projednání a rozhodnutí o odvolání dlužníka. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 211 a ustanovení § 104 odst. 1 věty prvé o.s.ř. a pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení odvolací řízení o odvolání dlužníka proti napadenému usnesení zastavil (srovnej rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 611/2002 ze dne 30.9.2004, které je k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu ČR www.nsoud.cz).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru se však také doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 29. září 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu