3 VSOL 328/2012-A-32
KSBR 26 INS 697/2012 3 VSOL 328/2012-A-32

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Zdeňka Příkazského, nar. 13.10.1963, bytem Dubňany, Hodonínská 97, PSČ 696 03, IČ: 45499039, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.3.2012 č.j. KSBR 26 INS 697/2012-A-16,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se v napadeném výroku II. m ě n í tak, že insolvenčním správcem se n e u s t a n o v u j e Mgr. Ing. Ondřej anonymizovano , anonymizovano , se sídlem Brno, Purkyňova 99.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka Zdeňka Příkazského (výrok I.), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Ing. Ondřeje anonymizovano , anonymizovano , se sídlem Brno, Purkyňova 99 (výrok II.), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.), vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovali dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci (výrok IV.), vyzval věřitele, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách (výrok V.), určil termín přezkumného jednání, svolal první schůzi věřitelů, předvolal dlužníka a insolvenčního správce k přezkumnému jednání s tím, že jejich účast je nezbytná, insolvenčnímu správci uložil, aby do 5.6.2012 předložil zpracovaný seznam přihlášek pohledávek, rozhodl, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku, určil, že účinky usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku a uložil navrhovateli zaplatit soudní poplatek za návrh (výroky VI. až XII.).

Výrok II. o ustanovení insolvenčního správce soud prvního stupně odůvodnil tím, že bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka dle ustanovení § 136 odst. 2, písm. b) insolvenčního zákona s tím, že osoba insolvenčního správce byla určena opatřením předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 9.3.2012.

Proti tomuto usnesení, pouze však proti výroku II., jímž byl ustanoven insolvenčním správcem Mgr. Ing. Ondřej anonymizovano , podal dlužník včasné odvolání. Dlužník namítal, že ustanovený insolvenční správce Mgr. Ing. Ondřej anonymizovano je podjatý. Dlužník argumentoval tím, že byl s tímto insolvenčním správcem ve vzájemné kolizi, neboť Mgr. Ing. Ondřej anonymizovano byl v exekuci jeho protistranou. Dlužník uvedl, že ustanovený insolvenční správce v exekučním řízení proti dlužníkovi zastupoval svou bývalou tchýni a že v témže exekučním řízení insolvenční správce sám vystupoval jako oprávněný. Dlužník dále uvedl, že ustanovený insolvenční správce s ním byl v kolizi rovněž v řízení o vylučovací žalobě vedeném u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 13 C 226/2003, kde Ing. Mgr. Ondřej anonymizovano s Vladimírou anonymizovano vystupoval jako protistrana dlužníka.

Ustanovený insolvenční správce Mgr. Ing. Ondřej anonymizovano se k námitce podjatosti vznesené dlužníkem vyjádřil tak, že se podjatý být necítí. Uvedl, že není v žádném vztahu k dlužníkovi ani k žádnému z přihlášených věřitelů. Namítal, že skutečnost, že v minulosti zastupoval určitou osobu v exekučním řízení vedeném dlužníkem jako oprávněným, nezpůsobuje jeho podjatost v této insolvenční věci. Insolvenční správce dále argumentoval tím, že v předmětném exekučním řízení nešlo o pohledávku dlužníka v roli oprávněného jako takovou, ale o fatální selhání exekutora Mgr. Brančíka, které poškozovalo jeho tehdejšího klienta na právech na spravedlivý proces. Insolvenční správce uvedl, že nemá žádný vztah k dlužníkovi, který by zakládal kolizi a který by byl v rozporu se zásadami insolvenčního řízení. Insolvenční správce vyslovil názor, že insolvenční správce nerozhoduje o právech a povinnostech dlužníka, ale je pouze administrátorem insolvenční kauzy a navíc podléhá insolvenčnímu soudu. Insolvenční správce se dále vyjádřil tak, že dlužník se pravděpodobně snaží pouze zvrátit běh insolvenčního řízení, porušuje povinnosti, které mu stanovuje zákon a které mu uložil insolvenční soud. Insolvenční správce konstatoval, že dlužník má více věřitelů, jeho pohledávky jsou po lhůtě splatnosti a dlužník zastavil všechny platby a že na tomto faktu nezmění nic ani případná výměna osoby insolvenčního správce. Navrhl tedy, aby námitka podjatosti vznesená dlužníkem byla jako nedůvodná zamítnuta.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v napadeném rozsahu, to je ve výroku II., jímž byl ustanoven insolvenčním správcem Mgr. Ing. Ondřej anonymizovano , jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v dané právní věci bylo zahájeno na základě návrhu věřitele Komerční banky, a.s. doručeného soudu prvního stupně dne 12.1.2012. Usnesením ze dne 19.1.2012 č.j. KSBR 26 INS 697/2012-A-4, soud prvního stupně vyzval dlužníka, aby se ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení vyjádřil k insolvenčnímu návrhu a předložil listinné důkazy. Na tuto výzvu dlužník nereagoval a ve věci se nevyjádřil. Opatřením ze dne 9.3.2012 určil předseda Krajského soudu v Brně do funkce insolvenčního správce pro dané insolvenční řízení Mgr. Ing. Ondřeje anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Purkyňova 99. Poté soud prvního stupně ve věci rozhodl napadeným usnesením.

Ze spisu Okresního soudu v Hodoníně, sp. zn. 13 C 226/2003 se podává, že se jedná o řízení o vyloučení movitých věcí z exekuce prováděné exekutorem Mgr. Kamilem Brančíkem na základě usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 19.6.2002 č.j. 1 E 698/99-57, žalobců Vladimíry anonymizovano , nar. 14.3.1963 a Ing. Ondřeje anonymizovano , anonymizovano , obou bytem Dubňany, Úzká 465, proti žalovanému Zdeňku Příkazskému, nar. 13.10.1963, bytem Dubňany, Hornická 1241. Řízení bylo skončeno usnesením o zastavení řízení ze dne 26.3.2004 č.j. 13 C 226/2003-30, které nabylo právní moci dne 5.5.2004.

Z usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.6.2006 sp. zn. 12 Co 239/2005 a z usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 12.11.2010 č.j. 10 Nc 1367/2008--221, se podává, že u Okresního soudu v Hodoníně bylo vedeno exekuční řízení ve věci oprávněného Zdeňka Příkazského proti povinnému Vladimíru Dohnálkovi, kterého zastupoval Mgr. Ing. Ondřej anonymizovano se sídlem Brno, Purkyňova 99.

Ze zprávy soudního exekutora Exekutorského úřadu Hodonín Mgr. Kamila Brančíka ze dne 7.5.2012 se podává, že shora citované exekuční řízení ve věci oprávněného Zdeňka Příkazského proti povinnému Vladimíru Dohnálkovi bylo skončeno dne 5.3.2011 pravomocným usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 12.11.2010 č.j. 10 Nc 1367/2008-221, o zastavení exekuce.

Podle § 24 odst. 1 věty první insolvenčního zákona, insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34.

Podle § 25 odst. 1, odst. 2 IZ, insolvenčního správce pro insolvenční řízení ustanovuje insolvenční soud. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení reorganizace podle § 148 odst. 2 a je-li v předloženém reorganizačním plánu určena osoba insolvenčního správce, ustanoví insolvenční soud insolvenčním správcem tuto osobu; to neplatí, nesplňuje-li takto určený insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24. Ustanovení § 29 tím není dotčeno. Nejde-li o případ podle odstavce 1, insolvenční soud ustanoví insolvenčním správcem osobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu. Při určení osoby insolvenčního správce předseda insolvenčního soudu se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení přihlédne zejména k osobě dlužníka a k jeho majetkovým poměrům, jakož i k odborné způsobilosti insolvenčního správce a k jeho zatížení. Nebrání-li tomu jiné okolnosti, určí předseda insolvenčního soudu insolvenčním správcem dlužníků, kteří tvoří koncern, stejnou osobu.

Podle § 26 insolvenčního zákona, proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Odvolací soud po přezkoumání obsahu spisu s ohledem na odvolací námitky dlužníka a vzhledem ke shora citovaným zákonným ustanovením dospívá k závěru, že na straně ustanoveného insolvenčního správce Mgr. Ing. Ondřeje anonymizovano jsou dány důvody pochybovat o jeho nepodjatosti.

Podmínky, za nichž je insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení, konstruuje ustanovení § 24 odst. 1 insolvenčního zákona. Podmínky pro vyloučení insolvenčního správce jsou shodné s podmínkami stanovenými pro podjatost soudce a přísedících v ustanovení § 14 o.s.ř. Insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže lze se zřetelem na jeho poměr k věci nebo osobám účastníků pochybovat o jeho nepodjatosti. Takové pochybnosti mohou nastat vždy, když má například insolvenční správce vlastní pohledávku za dlužníkem nebo je správce dlužníkem dlužníka, jehož majetek je podroben režimu insolvenčního řízení. Dalším důvodem pochybnosti může být způsob podnikání správce, který dopadá do majetkových poměrů některého z účastníků řízení. Poměr insolvenčního správce k účastníkům řízení (v daném případě k dlužníku-viz. § 14 IZ) může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak vztah nepřátelský, v úvahu přichází také vztah ekonomické závislosti. Důvod pochybovat o nepodjatosti insolvenčního správce musí existovat objektivně, důvod tedy musí být postaven najisto. K závěru o tom, že je insolvenční správce vyloučen, není potřebné, aby bylo prokázáno, že je podjatý. K vyloučení insolvenčního správce postačuje, lze-li se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k účastníkům mít pochybnost o jeho nepodjatosti (srovnej rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 2 Cdon 43/96 zveřejněné v časopise Soudního rozhledy č. 9, svazek 226/1998).

Odvolací soud uzavírá, že za vztah zakládající důvod pro pochybování o nepodjatosti insolvenčního správce lze považovat situaci, kdy insolvenční správce vystupoval ve sporném civilním řízení jako protistrana účastníka insolvenčního řízení, v daném případě dlužníka. Stejně tak lze vyhodnotit situaci, kdy insolvenční správce jako advokát zastupoval účastníka s protichůdnými zájmy oproti zájmům dlužníka v exekučním řízení. Z daného pohledu je dle odvolacího soudu irelevantní, že sporné řízení o vylučovací žalobě vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 13 C 226/2003 bylo pravomocně skončeno již v roce 2004. Exekuční řízení, v němž insolvenční správce zastupoval povinného-svého příbuzného-ve věci oprávněného-dlužníka-bylo pravomocně ukončeno až v roce 2011. Dle závěru odvolacího soudu skutečnost, že insolvenční správce Mgr. Ing. Ondřej anonymizovano vystupoval v civilním a v exekučním řízení v pozici strany s protichůdnými zájmy proti dlužníkovi zakládá důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.

Je třeba zdůraznit, že základním předpokladem skutečného uplatnění všech zákonných zásad v insolvenčním řízení a zajištění záruk správného a spravedlivého postupu v insolvenčním řízení je, aby v insolvenčním řízení vystupoval nepodjatý insolvenční správce.

Nelze přisvědčit námitce insolvenčního správce, že insolvenční správce nerozhoduje o právech a povinnostech dlužníka a je jen administrátorem insolvenční kauzy a navíc podléhá dohledu insolvenčního soudu.

Insolvenční správce má ze zákona rozsáhlá oprávnění ve vztahu k dlužníkovu majetku. Insolvenční správce má přístup k dlužníkovu účetnictví, pořizuje seznam jeho majetku. Orgány veřejné správy jsou povinni poskytovat insolvenčnímu správci součinnost a poskytovat mu na jeho žádost údaje o majetku dlužníka a další údaje, které jsou nutné pro výkon správy (§ 43 IZ). Významná role insolvenčního správce spočívá rovněž v tom, že má právo popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek (§ 192 odst. 1 IZ). Prohlášením konkursu pak přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisejí s majetkovou podstatou. (§ 246 odst. 1 IZ). Insolvenční správce, pokud na něho přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jedná svým jménem na účet dlužníka (§ 40 odst. 1 IZI). Insolvenční správce zpeněžuje majetkovou podstatu, nebo s ní jinak nakládá a jedná na účet dlužníka v incidenčních sporech, jakož i v dalších sporech, kterých se účastní místo dlužníka (§ 40 odst. 2 IZ).

Ze všech shora uvedených důvodů proto odvolací soud rozhodl dle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. tak, že usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku II. o ustanovení insolvenčního správce Mgr. Ing. Ondřeje anonymizovano změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení shora, neboť nebyly splněny podmínky pro jeho potvrzení dle ustanovení § 219 o.s.ř. ani pro jeho zrušení dle ustanovení § 219a o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu navrhovateli, insolvenčnímu správci a dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 31. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu