3 VSOL 326/2011-A-12
KSOS 36 INS 3685/2011 3 VSOL 326/2011-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka DK Impex CZ s.r.o., se sídlem Vsetín, Svornosti 1664, PSČ 755 01, identifikační číslo: 268 21 036, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o jeho odvolání ze dne 15.5.2011 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. dubna 2011, č.j. KSOS 36 INS 3685/2011-A-7

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. dubna 2011, č.j. KSOS 36 INS 3685/2011-A-7 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění: Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ustanovení § 104 odst. 1, § 128 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) odmítl insolvenční návrh dlužníka DK Impex CZ s.r.o. s odůvodněním, že dlužník k návrhu nepředložil seznam svého majetku a seznam zaměstnanců, pouze požádal o připojení spisů insolvenčního soudu sp. zn. KSOS 33 INS 376/2009 a sp. zn. KSOS 39 INS 4777/2009. Usnesením ze dne 16. března 2011, č.j. KSOS 36 INS 3685/2011-A-5 soud proto vyzval dlužníka, aby předložil řádný seznam majetku a zaměstnanců ve lhůtě 7 dnů a poučil jej o odmítnutí návrhu v případě, že pokyn soudu nebude splněn. Tato výzva byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku 16.3.2011, dlužníkovi byla dle doručenky doručena 28.3.2011, lhůta k doplnění návrhu dlužníkovi uplynula dne 4.4.2011. Dne 8.4.2011 obdržel insolvenční soud doplnění návrhu, ve kterém dlužník uvedl, že nemá žádné zaměstnance a žádné pohledávky, potvrdil správnost a úplnost těchto tvrzení a připojil svůj podpis. Seznam majetku však dlužník nepředložil, přestože byl k jeho předložení vyzván a poučen o jeho obsahových náležitostech. I když dlužník ve svém návrhu uvedl některé údaje o svých majetkových hodnotách a byly připojeny spisy, jejichž připojení dlužník požadoval, soud nemůže z těchto tvrzení v návrhu a označených spisů čerpat údaje, které má obsahovat řádný seznam majetku, neboť dlužník je povinen sestavit a předložit seznam majetku k okamžiku podání insolvenčního návrhu, rovněž prohlášení o úplnosti a správnosti tohoto seznamu musí být aktuální. Předchozí řízení pod sp. zn. KSOS 33 INS 376/2009 bylo totiž pravomocně skončeno k 17.7.2009 a řízení sp. zn. KSOS 39 INS 4777/2009 bylo pravomocně skončeno k 29.1.2010, navíc ani jeden z připojených spisů neobsahuje seznamy majetku v požadovaném znění. Do dnešního dne tak nebyl předložen řádný seznam majetku dlužníka, tedy aktuální seznam majetku obsahující náležitosti požadované insolvenčním zákonem. Proto postupoval soud prvního stupně dle ust. § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž namítal, že v insolvenčním návrhu jednoznačně a konkrétně osvědčil mnohost věřitelů a existenci peněžitých závazků po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, a to v odst. II. insolvenčního návrhu i v přiloženém seznamu závazků, který obsahuje přesné adresy a identifikační údaje věřitelů dlužníka i přesné částky jeho závazků a data jejich splatnosti. Tato příloha je podepsaná dlužníkem, jehož podpis byl úředně ověřen, obsahuje také označení závazků řešených mimosoudně, soudně i exekučně. Z této přílohy vyplývá úpadek dlužníka i jeho předlužení. Majetek a jeho pohledávky byly pak specifikovány v odst. III. návrhu. Soudu muselo být zejména podle poměru závazků dlužníka k jeho majetku a pohledávkám zcela zřejmé, že jde v daném případě o předlužení a úpadek dlužníka, a to i navzdory procesní vadě insolvenčního návrhu, neboť majetek a pohledávky dlužníka jsou vtěleny do samotného insolvenčního návrhu. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ust. § 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle ust. § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ust. § 104 odst. 2 IZ v seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.

Podle ust. § 104 odst. 4 věty třetí IZ předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

V přezkoumávaném případě odvolací soud ze spisu soudu prvního stupně zjistil, že insolvenčním návrhem, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 7.3.2011 se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhl, aby byl řešen konkursem. V návrhu řádně uvedl okolnosti osvědčující jeho úpadek (§ 3 IZ), v přiloženém seznamu závazků, ve kterém uvedl, že je správný a úplný, označil množství věřitelů s pohledávkami v celkové výši 5.979.615,-Kč. V návrhu též uvedl, že jeho majetek sestává z nábytku, který měl ve svých pobočkách, a vzorků zboží, zejména interiérových dveří a zárubní, hodnotu těchto věcí lze dle dlužníka odhadnout na 100.000,-Kč. Dále uvedl, že část těchto věcí je obsažena v soupisu movitých věcí povinného (který předložil) na základě exekuce vedené proti němu soudním exekutorem Mgr. Davidem Chaloupkou. Uvedl též, že nemá žádné pohledávky, finanční prostředky v hotovosti, ani na účtech. Usnesením ze dne 16. března 2011, č.j. KSOS 36 INS 3685/2011-A-5 vyzval insolvenční soud dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnil insolvenční návrh tak, že předloží seznam majetku, ve kterém označí jednotlivě všechen svůj majetek včetně pohledávek, u pohledávek výslovně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši, výslovně se vyjádří k jejich dobytnosti, u majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, tato řízení (rozhodnutí) označí; nemá-li dlužník žádný majetek, uvede to v seznamu výslovně. Dále soud dlužníka vyzval k předložení seznamu svých zaměstnanců s tím, že nemá-li žádné zaměstnance, uvede to v seznamu výslovně. Současně soud dlužníka poučil, že předložené seznamy majetku a zaměstnanců je povinen podepsat a připojit prohlášení, že seznamy jsou správné a úplné. Též jej poučil, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 31. března 2011 (uplynutím desetidenní lhůty po uložení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.). Dlužník na výzvu reagoval podáním ze 6. dubna 2011, v němž pouze učinil prohlášení, že nemá žádné pohledávky, žádné zaměstnance a že tyto údaje jsou úplné a správné a toto podání též podepsal. Seznam svého majetku nepředložil. Na to vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení. Na základě těchto zjištění odvolací soud souhlasí se závěry soudu prvního stupně, že dlužník pokyn soudu prvního stupně bezezbytku nesplnil, když seznam svého majetku k insolvenčnímu návrhu ani dodatečně nepředložil, ač byl řádně poučen o následcích, to je o odmítnutí jeho návrhu. Za dané situace, i když dlužník ve svém insolvenčním návrhu dostatečně a podrobně vylíčil okolnosti osvědčující jeho úpadek, postupoval soud prvního stupně v souladu se zákonem, když dlužníkův insolvenční návrh odmítl (§ 128 odst. 2 IZ).

K tomu dlužno dodat, že údaje o majetkové situaci dlužníka uvedené v bodu III. insolvenčního návrhu nelze považovat za řádný seznam majetku. Dlužník zde uvedl pouze obecné údaje, bez náležité identifikace svého majetku ve smyslu ust. § 104 odst. 2 věty prvé IZ. Dle tohoto ustanovení je dlužník povinen svůj majetek označit jednotlivě. Pouhé obecné tvrzení, že dlužník má movité věci v hodnotě kolem 100.000,-Kč tomuto zákonnému požadavku nemůže dostát, tyto nedostatky seznamu majetku nemohou být odstraněny ani doložením exekutorského soupisu movitého majetku. Nehledě k tomu, že k tomuto seznamu dlužník sám uvádí, že tento soupis zahrnuje jen část jeho movitých věcí (nejde tedy o úplný seznam majetku). Tento soupis lze navíc pokládat toliko za listinný důkaz, který dokládá úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, a tedy za přílohu návrhu dle ust. § 104 odst. 1 písm. d) IZ. Aby bylo možné jej považovat za řádný seznam majetku dle ust. § 104 odst. 1 písm. b), musel by kromě náležitostí uvedených v § 104 odst. 2 IZ obsahovat podepsané prohlášení dlužníka, že jde o seznam správný a úplný (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. května 2010, sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 29 NSČR 22/2009, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod číslem R 26/2011).

Ze všech shora uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 7. června 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu