3 VSOL 326/2010-P315-7
KSBR 39 INS 398/2010 3 VSOL 326/2010-P315-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Oděvní podnik, a.s., se sídlem Za Drahou 4239/2, Prostějov, PSČ 797 04, IČ: 25532774, o přihlášce pohledávky č. 315 věřitele Coats s.r.o., se sídlem Kopčianska 91, Bratislava, PSČ 851 01, Slovenská republika, IČ: 31320635, právně zastoupeného JUDr. Radkem Machem, advokátem se sídlem Mendlovo náměstí 2a, Brno, PSČ 603 00, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.6.2010, č.j. 39 INS 398/2010-P315-2

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 315 věřitele Coats s.r.o. se sídlem Kopčianska 91, Bratislava, PSČ 851 01, Slovenská republika, IČ: 31320635, protože byla podána opožděně (výrok I.) a rozhodl, že právní mocí rozhodnutí končí účast věřitele v tomto insolvenčním řízení (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že vzhledem k tomu, že v případě věřitele se jedná o osobu, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie, musel insolvenční soud zvážit, zda není v daném případě nutné aplikovat Nařízení rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29.5.2000 o úpadkovém řízení. Uvedl, že propadná lhůta třiceti dnů stanovená v rozhodnutí o úpadku by platila i pro známé věřitele dlužníka, ale její počátek by se určoval nikoliv o okamžiku zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku (tak, jak platí například pro tuzemské věřitele), ale až od okamžiku, kdy by byla věřiteli doručena výzva k podání přihlášky pohledávky spolu s rozhodnutím o úpadku. Skutečnost, zda se jedná o známého věřitele se může insolvenční soud v první fázi insolvenčního řízení dozvědět pouze z listin, které jsou součástí insolvenčního spisu, zejména pak z insolvenčního návrhu nebo ze seznamu závazků, které dlužník v insolvenčním řízení předložil. V insolvenčním návrhu dlužníka a ani v seznamu závazků ani v dalších listinách spisu není společnost Coats s.r.o. uvedena jako dlužníkův věřitel. Pro insolvenční soud tak nelze tento subjekt považovat za známého věřitele dlužníka, vůči kterému by měl plnit informační povinnost podle článku 40 Nařízení a § 430 insolvenčního zákona. Byť společnost Coats s.r.o. má sídlo na území jiného členského státu, ve vztahu k lhůtám pro podávání přihlášky pohledávky platí stejný režim jako pro tuzemského věřitele, případně věřitele ze států mimo Evropskou unii. Lhůta k podání přihlášky pohledávky pro tohoto věřitele uplynula 30. dnem ode dne vydání rozhodnutí o úpadku ze dne 25.1.2010, ve kterém byli věřitelé vyzváni k uplatnění přihlášek pohledávek ve lhůtě 30 dnů. Tento 30. den připadl na 24.2.2010, odvolatel podal přihlášku pohledávky až dne 16.3.2010, tedy po uplynutí 30 denní lhůty. Z tohoto důvodu rozhodl soud o odmítnutí přihlášky věřitele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání ve kterém namítal, že přihláška pohledávky byla podána včas, a to zcela v souladu s výzvou uveřejněnou ve smyslu ustanovení § 430 insolvenčního zákona v insolvenčním rejstříku dne 15.2.2010. Nesouhlasí s názorem soudu prvního stupně, že ho nelze považovat za známého věřitele, když podle jeho názoru v evidenci dlužníka jsou zcela nesporně evidovány neuhrazené faktury vystavené společností COATS CZECHO spol. s r.o., Staré Město 246, PSČ 569 32, Staré Město, IČ: 49284207, které byly přiloženy k předmětné přihlášce pohledávky a jejichž neuhrazení je právním důvodem vzniku pohledávky. Tvrdí, že tato pohledávka mu byla společností COATS CZECHO spol. s r.o. postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 10.1.2010, kterou taktéž přiložil k přihlášce pohledávky. Z těchto důvodů navrhuje, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a rozhodl, že přihláška pohledávky byla podána řádně a včas.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.) aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Podle § 136 odst. 2, písm. d) insolvenčního zákona, rozhodnutí o úpadku musí obsahovat i výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, s poučením o následcích jejího zmeškání.

Podle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka usnesením ze dne 25.1.2010, které bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, přičemž ve výroku IV. vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, které přihlášky pohledávek je nutno přihlásit, jakož i s poučením o následcích, pokud nebudou přihlášky pohledávek přihlášeny včas. Před tím vyhláškou ze dne 18.1.2009 soud prvního stupně oznámil zahájení insolvenčního řízení, přičemž již v této vyhlášce věřitele vyzval k přihlášení pohledávek.

Nutno odmítnout odvolací námitku věřitele, že přihláška pohledávky byla uplatněna včas, když byla uplatněna v souladu s výzvou zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 15.2.2010. Výzva, která byla v insolvenčním rejstříku skutečně zveřejněna dne 15.2.2010 byla vydána v souladu s ustanovením § 430 IZ. Podle tohoto ustanovení známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém ze členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku (odst. 1). Povinnost vyrozumět známé věřitele podle odst. 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění (odst. 2). Známým věřitelům podle odst. 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek (odst. 3).

V rozhodnutí sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 25/2009 Nejvyšší soud uzavřel, že nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 insolvenčního zákona) nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 a násl. insolvenčního zákona) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení ani rozhodnutí o úpadku. Výzva, která byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 15.2.2010 je specifická výzva podle ustanovení § 430 odst. 3 insolvenčního zákona, která byla také zvlášť doručována známým věřitelům dlužníka (tj. těm, které dlužník v seznamu svých závazků jako své věřitele označil) se sídlem v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, přičemž těmto známým věřitelům dlužníka v souladu s ustanovením § 74 odst. 2 IZ začíná běžet lhůta k podání přihlášek pohledávek až ode dne, kdy jim výzva k podávání přihlášek bude doručena zvlášť. Pro všechny ostatní věřitele, ať už se jedná o tuzemské věřitele či věřitele se sídlem mimo území ČR (tedy i ty, kteří sice mají své sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, ale nelze je považovat za známé ) platí z hlediska běhu lhůt pro přihlašování pohledávek, že nejdříve tuto pohledávku mohou uplatnit od zahájení insolvenčního řízení, s tím, že nejpozději ji lze přihlásit do konce lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku. Jak správně uvedl soud prvního stupně 30 denní lhůta stanovená v rozhodnutí o úpadku ze dne 25.1.2010, které bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, uplynula dnem 24.2.2010. Podal-li věřitel přihlášku pohledávky u insolvenčního soudu dne 16.3.2010, stalo se tak po uplynutí stanovené 30 denní lhůty.

Odvolací soud nepřisvědčuje odvolateli ani v tom, že v jeho případě se jedná o známého věřitele, když v evidenci dlužníka jsou zcela nesporně evidovány neuhrazené faktury vystavené společností COATS CZECHO spol. s r.o., od které na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 10.1.2010 získal pohledávku vůči dlužníku. Jak správně uvedl soud prvního stupně, zda se jedná o známého věřitele, to znamená, že insolvenční soud ví, že tyto osoby mají pohledávky vůči dlužníkovi, se insolvenční soud v první fázi insolvenčního řízení může dozvědět pouze z listin, které jsou součástí insolvenčního spisu, zejména pak z insolvenčního návrhu nebo ze seznamu závazků, které dlužník v insolvenčním řízení předložil. Z obsahu spisu vyplývá, že návrh na zahájení insolvenčního řízení podal dlužník dne 18.1.2010, přičemž ke svému návrhu v souladu s ustanovením § 104 odst. 1, písm. b) připojil seznam svých závazků. V seznamu závazků věřitel, to je společnost Coats s.r.o. se sídlem ve Slovenské republice uvedena není, je zde pouze uvedena společnost COATS CZECHO spol. s r.o., od které odvolatel dle svého vlastního tvrzení měl získat pohledávku vůči dlužníku. Ze skutečnosti, že společnost COATS CZECHO spol. s r.o. v seznamu závazků uvedena byla a že jí tudíž lze považovat za známého věřitele, nelze automaticky dovozovat, že známým věřitelem je i odvolatel, když na něho měla tato společnost postoupit svou pohledávku vůči dlužníku. Z obsahu spisu skutečnost o tom, že došlo k postoupení pohledávky na společnost Coats s.r.o. nevyplývá, tuto skutečnost dlužník v listinách, které předložil k insolvenčnímu návrhu netvrdí, přičemž je vůbec otázkou, zda dlužník ke dni zahájení insolvenčního řízení byl o postoupení pohledávky informován a mohl tak na místo původního věřitele označit v seznamu svých závazků nového věřitele, to je odvolatele coby postupníka.

Ze shora uvedených důvodů lze uzavřít, že soud prvního stupně nepostupoval nesprávně, jestliže odvolatele nepovažoval za známého věřitele, kterému by bylo nutno v souladu s ustanovením § 430 insolvenčního zákona zvlášť doručovat usnesení o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku, jakož i výzvu k podávání přihlášek pohledávek, kterou zveřejnil v insolvenčním rejstříku dne 15.2.2010.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže dovolací soud na základě dovolání podaného ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřiteli a státnímu zastupitelství se však také doručuje zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná věřiteli běžet ode dne, kdy mu bude rozhodnutí doručeno zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 20. srpna 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu