3 VSOL 324/2010-B-17
KSBR 27 INS 5902/2009 3 VSOL 324/2010-B-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Jaromíry anonymizovano , anonymizovano , bytem Znojmo, Gagarinova 5, PSČ 669 02, o schválení způsobu oddlužení, o odvolání věřitele město Znojmo, se sídlem Znojmo, Obroková 1, PSČ 669 02, IČ: 00293881, zastoupeného Mgr. Robertem Valou, advokátem se sídlem Dolní Česká 345/32, Znojmo, PSČ 669 02, proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 5902/2009-B-6 ze dne 20.4.2010

takto:

Odvolací řízení o odvolání věřitele město Znojmo, se sídlem Znojmo, Obroková 1, IČ: 00293881, se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře (výrok I.) a uložil dlužnici, plátci mzdy dlužnice, insolvenčnímu správci a věřitelům povinnosti k plnění oddlužení (výroky II. až VII.).

Proti tomuto usnesení podal věřitel město Znojmo včasné odvolání, které však podáním ze dne 2.7.2010 (doručeném soudu dne 8.7.2010) vzal zcela zpět.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Věřitel vzal své odvolání zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud proto dle shora uvedených zákonných ustanovení odvolací řízení o jeho odvolání zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane podle ust. § 222 odst. 1 o.s.ř. jako kdyby k odvolání nedošlo, tj. uplynutím odvolací lhůty.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 20. srpna 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu