3 VSOL 320/2014-B-22
KSOS 36 INS 20157/2012 3 VSOL 320/2014-B-22

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Drahomíry anonymizovano , anonymizovano , zemřelé dne 3.10.2013, posledně bytem Šternberk, Masarykova 296/14, PSČ 785 01, o odměně insolvenční správkyně, o odvolání insolvenční správkyně Mgr. Bohdany Šocové, Olomouc, Palackého 641/11, PSČ 779 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.2.2014, č.j. KSOS 36 INS 20157/2012-B-13,

t a k t o:

Usnesení soudu prvního stupně se v odvoláním napadené části, to je ve výrocích II. a V., m ě n í takto :

Insolvenční soud schvaluje odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně Mgr. Bohdany Šocové, Olomouc, Palackého 641/11 ve výši 14.582,48 Kč.

K úhradě nedoplatku schválené odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně jí bude z účtu Krajského soudu v Ostravě vyplacena částka 8.733,56 Kč.

Odův odně ní:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zrušil oddlužení dlužnice Drahomíry anonymizovano z důvodu jejího úmrtí dne 3.10.2013 (výrok I.), schválil odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně Mgr. Bohdany Šocové ve výši 11.115,48 Kč včetně DPH (výrok II.), Mgr. Bohdanu Šocovou zprostil funkce insolvenční správkyně (výrok III.), rozhodl, že k úhradě schválené odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně bude kromě již čerpaných prostředků použita částka 2.581,92 Kč deponovaná správcem (výrok IV.), a rozhodl, že k úhradě nedoplatku schválené odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně jí bude z účtu Krajského soudu v Ostravě vyplacena částka 5.466,56 Kč (výrok V.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že s ohledem na úmrtí dlužnice (podle sdělení insolvenční správkyně dne 3.10.2013), ukončil řízení za přiměřeného užití ustanovení § 310 insolvenčního zákona. Ve vztahu k výrokům II. a V. pak dále uvedl, že podáním ze dne 15.11.2013 předložila insolvenční správkyně konečnou zprávu o průběhu oddlužení a vyúčtování odměny a výdajů, z níž vyplývá, že ke splátkám v rámci prováděného oddlužení docházelo od července do září 2013, a z těchto splátek insolvenční správkyně, mimo jiné, inkasovala zálohu na svoji odměnu a hotové výdaje, které soud schválil. Soud rovněž schválil přiměřené navýšení odměny, resp. výdajů insolvenční správkyně v rozsahu uplatňovaném v konečné zprávě, zahrnující zejména zvýšené náklady na účast při jednání soudu, tedy celkem částku 11.115,48 Kč.

Proti výrokům II. a V. usnesení podala insolvenční správkyně odvolání, podáním ze dne 5.3.2014, dále doplněné a upřesněné podáním ze dne 12.3.2013. Poukázala na to, že poté, co dlužnice zemřela dne 3.10.2013, podáním ze dne 15.11.2013, doručeným soudu prvního stupně dne 18.11.2013, a doplňujícím podáním ze dne 29.11.2013, doručeným soudu prvního stupně dne 3.12.2013, vyčíslila odvolatelka celkovou výši odměny a vzniklé náklady za dobu od zjištění úpadku (23.11.2012) do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (18.6.2013) částkou 14.582,48 Kč včetně DPH, tuto částku vyúčtovala podle vyhl. č. 313/2007 Sb. Dále uvedla, že z této celkové částky jí byla uhrazena odměna a hotové výdaje v celkové výši 3.267 Kč ze splátek, prováděných dlužnicí v období od července do září 2013 (za tři měsíce), a k úhradě další části schválené odměny a hotových výdajů v rozsahu částky 2.581,92 Kč jí dal soud prvního stupně souhlas ve výroku IV. usnesení s tím, že tato částka bude čerpána z prostředků deponovaných správcem. Odvolatelka zdůraznila, že z celkové výše vyúčtované odměny a hotových výdajů 14.582,48 Kč tak zůstává neuhrazena částka 8.733,56 Kč. Podle odvolatelky tak soud prvního stupně zjevně pochybil, když ve výroku II. napadeného usnesení schválil celkovou odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně pouze ve výši 11.115,48 Kč, v odůvodnění svého rozhodnutí však současně uvedl, že odměnu a výdaje schválil v rozsahu uvedeném v konečné zprávě insolvenční správkyně, v níž však insolvenční správkyně vyúčtovala odměnu a vzniklé náklady v celkové výši 14.582,48 Kč. V důsledku tohoto zjevného pochybení soud prvního stupně ve výroku V. usnesení rozhodl nesprávně o vyplacení zbývající neuhrazené odměny a hotových výdajů pouze ve výši 5.466,56 Kč, když správně měl rozhodnout o vyplacení částky 8.733,56 Kč.

Je třeba uvést, že v mezidobí, dne 1.1.2014, nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II. -přechodného ustanovení uvedeného zákona, zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části, to je ve výrocích II. a V., jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání insolvenční správkyně je důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením soudu prvního stupně ze dne 23.11.2012, č.j. KSOS 36 INS 20157/2012-A-11 soud prvního stupně zjistil úpadek dlužnice Drahomíry anonymizovano a (mimo jiné) ustanovil insolvenční správkyni Mgr. Bohdanu Šocovou. Následně usnesením ze dne 18.6.2013, č.j. KSOS 36 INS 20157/2012-B-7, které nabylo právní moci dne 18.6.2013, soud prvního stupně schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a uložil insolvenční správkyni, aby po dobu následujících pěti let od července 2013 do července 2018 ze stanovených příjmů vyplácela (devíti blíže označeným) nezajištěným věřitelům vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce stanovené částky v určeném poměru, a aby si z poskytnutých splátek ponechávala odměnu a náhradu hotových výdajů ve stanovené výši. Podle úmrtního listu Městského úřadu ve Šternberku dlužnice

Radomíra anonymizovano zemřela dne 3.10.2013. Podáním ze dne 15.11.2013, doručeným soudu prvního stupně 18.11.2013, a podáním ze dne 29.11.2013, doručeným soudu dne 2.12.2013, insolvenční správkyně podrobně vyčíslila odměnu a hotové výdaje za období od zjištění úpadku dlužnice a jejího ustanovení do funkce 23.11.2012 do rozhodnutí soudu o schválení oddlužení dlužnice dne 18.6.2013 v celkové výši 14.582,48 Kč s tím, že část odměny a hotových výdajů za dobu od července do září 2013, to je za tři měsíce, ve výši 3.267, Kč jí byla uhrazena z provedených splátek v tomto období, část poskytnutých prostředků ve výši 2.581,92 Kč je stále deponována, a zbývající neuhrazená část odměny a hotových výdajů představuje částku 11.315,48 Kč včetně DPH. Na tomto základě soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením.

V přezkoumávané věci, kdy soud prvního stupně oddlužení dlužnice (z důvodů jejího úmrtí) zrušil (a toto rozhodnutí nabylo právní moci), není pochybnosti o tom, že insolvenční správkyně ze splátek provedených za období od července do září 2013 (za tři měsíce), obdržela odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši 3.267 Kč.

Podle ustanovení § 38 IZ, ve znění účinném do 31.12.2013, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odstavec 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát (odstavec 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odstavec 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odstavec 4). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (odstavec 5).

Rozhodovací praxe soudů se ustálila na názoru, že insolvenčnímu správci vzniká nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů již od rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka a ustanovení správce do funkce (srov. např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.6.2014, sen.zn. 2 VSOL 292/2014-B-60, rozhodnutí

Vrchního soudu v Praze ze dne 25.8.2010, sp.zn. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010-B).

V projednávané věci tak náleží insolvenční správkyni nárok na odměnu a hotové výdaje za období od 23.11.2012 (zjištění úpadku dlužnice a ustanovení správkyně do funkce) do zrušení schválení oddlužení 17.2.2014 (srov. § 38 IZ a § 4 odst. 2 vyhl. č. 313/2007 Sb.). Výše odměny a hotových výdajů za uvedené období představuje celkem částku 14.582,48 Kč, jak insolvenční správkyně správně v souladu s vyhláškou č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31.12.2013, ve svém podání ze dne 15.11.2013 vyúčtovala. Ostatně ani soud prvního stupně-jak se z odůvodnění jeho usnesení podává-nesprávnost tohoto vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně neshledal. Za tohoto stavu soud prvního stupně nesprávně schválil odměnu a hotové výdaje pouze ve výši 11.115,48 Kč, namísto správné částky 14.582,48 Kč. Část odměny a hotových výdajů za období tří měsíců (od července do září 2013) přitom byla insolvenční správkyni v rozsahu 3.267 Kč zaplacena (z poskytnutých splátek), k úhradě tak zůstala částka 11.315,48 Kč, z níž pak částka 2.581,92 Kč byla insolvenční správkyni vyplacena z deponovaných prostředků. Nedoplatek schválené odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně tak činí správně částku 8.733,56 Kč (srov. § 8 odst. 1 až 3 vyhl. č. 313/2007 Sb.).

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části, to je ve výrocích II. a V. podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Olomouc 30. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Petra Šlajsová předsedkyně senátu