3 VSOL 32/2013-A-42
KSBR 27 INS 1109/2012 3 VSOL 32/2013-A-42

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Kaskády s.r.o., se sídlem Tůmova 2245/13, Brno, PSČ 616 00, IČ: 26 89 73 18, zastoupeného JUDr. Petrem Poledníkem, advokátem se sídlem Příkop 4, Brno, PSČ 604 12,o insolvenčním návrhu věřitelů a) ZLS služby a.s., se sídlem Bartošova 5532, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 00 53 08 08 a b) JUDr. Rudolfa anonymizovano , anonymizovano , bytem Fabiánka II/233, Zlín, PSČ 760 01, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.12.2012, č.j. KSBR 27 INS 1109/2012-A-37,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně rozhodl, že na místo věřitele ZLS služby a.s. bude pokračovat v řízení s ZLS bytové domy a.s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 28 31 54 72.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že dne 17.1.2012 bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu věřitele ZLS služby a.s. insolvenční řízení proti dlužníkovi. Jak zjistil z úplného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, odd B, vl. 28, byl věřitel a) dnem 30.9.2012 vymazán z obchodního rejstříku, neboť tato společnost zanikla sloučením se společnostmi BD Slavičín a.s., IČ: 28315553 a Nový svět Kroměříž a.s., IČ: 28315545 do nástupnické společnosti ZLS bytové domy a.s., IČ: 28315472. Soud prvního stupně proto postupoval dle § 107 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) a rozhodl o procesním nástupnictví věřitele a).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž namítal, že osoby jednající za společnosti ZLS služby a.s. a ZLS bytové domy a.s. neustálými změnami a obstrukcemi vytvářejí dojem řádného hospodaření s majetkem zaniklých právnických osob, přičemž dlužník s těmito subjekty nemá žádné obchodní vztahy. Veškeré závazky, které mu v minulosti vznikly, vznikly na podkladě nepravdivého znaleckého posudku, jímž byly uměle a úmyslně nadhodnoceny náklady na stavbu bytového komplexu ve Zlíně, a to na podkladě požadavků dodavatele Zlínstav, a.s. Podle dlužníka je pohledávka Zlínstav, a.s. úmyslně vykonstruovaná, proto ji zpochybňuje a odmítá, neboť v daném rozsahu, jak je prezentována společností Zlínstav, a.s. a jejími právními nástupci, neexistuje. Dále dlužník podrobně popsal, z jakých důvodů s uvedenou pohledávkou nesouhlasí a jakými kroky se brání. Navrhl, aby odvolací soud insolvenční řízení, vedené u Krajského soudu v Brně zastavil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle ustanovení § 103 o.s.ř., kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Podle ustanovení § 107 odst. 1 o.s.ř., jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.

Podle ustanovení § 107 odst. 3 o.s.ř., ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde.

Občanské soudní řízení může být vedeno jen tehdy, jsou-li splněny tzv. podmínky řízení, tj. podmínky, za nichž podle právní teorie může soud rozhodnout ve věci samé. Nedostatek některé z podmínek řízení musí být soudem v průběhu řízení z úřední povinnosti řešen, přičemž výsledek postupu závisí na tom, zda je nedostatek odstranitelný či nikoliv. Mezi podmínky řízení na straně účastníka se řadí i způsobilost subjektu, který v řízení vystupuje, být účastníkem řízení. Dojde-li k zániku této podmínky v průběhu řízení tím, že účastník ztratil po podání žaloby (návrhu) způsobilost být účastníkem řízení, musí soud nejprve rozhodnout o procesním nástupnictví postupem podle § 107 o.s.ř.

Z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 28, vyplývá, že navrhovatel a)-obchodní společnost ZLS služby a.s. (dříve označená obchodní firmou Zlínstav, a.s. Zlín) byla vymazána ke dni 30.9.2012 z obchodního rejstříku s tím, že zanikla sloučením se společnostmi BD Slavičín a.s., IČ: 28 31 55 53, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, BD Rožnov a.s., IČ: 28 31 56 18, se sídlem Bartošova 5532, 760 10 Zlín a Nový svět Kroměříž a.s., IČ: 28 31 55 45, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín do nástupnické společnosti ZLS bytové domy a.s., IČ: 28 31 54 72, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín.

Je zjevné, že navrhovatel a) v průběhu řízení (jež bylo zahájeno k jeho návrhu, došlému soudu dne 17.1.2012), ztratil způsobilost být účastníkem tohoto řízení, neboť zanikl sloučením (§ 69 odst. 3, písm. a/, § 69a, odst. 1 obchodního zákoníku), přičemž právním nástupcem této zaniklé právnické osoby je společnost ZLS bytové domy a.s.

Soud prvního stupně proto postupoval správně, pokud podle ustanovení § 107 odst. 1 o.s.ř. rozhodl o pokračování v řízení s touto společností.

Námitkami odvolatele, koncentrujícími se do tvrzení, že věřitelem ZLS služby a.s. tvrzená pohledávka vůči dlužníkovi neexistuje, se již odvolací soud nezabýval, neboť v této fázi řízení, kdy soud posuzuje otázku procesního nástupnictví při ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení, jsou bez významu.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení usnesení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně dovolací soud dospěje k závěru, že napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a věřitelům se však doručuje

i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 24. ledna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu