3 VSOL 32/2012-A-25
KSOS 33 INS 13272/2011 3 VSOL 32/2012-A-25

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka WORK4YOU, s.r.o., se sídlem Olomouc, Komenského 898/12, PSČ 779 00, IČ: 27848639, o insolvenčním návrhu věřitelky Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Přerov, Bří Hovůrků 7, PSČ 750 02, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.12.2011, č.j. KSOS 33 INS 13272/2011-A-15

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zjistil úpadek dlužníka WORK4YOU, s.r.o. (výrok I.), insolvenčním správcem ustanovil Ing. Martina Koubka, Olomouc, Na Střelnici 1212/39 (výrok II.), uvedl, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV.), vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci (výrok V.), vyzval věřitele, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových právech (výrok VI.), určil termín přezkumného jednání, svolal první schůzi věřitelů, předvolal dlužníka a insolvenčního správce k přezkumnému jednání s tím, že jejich

účast je nezbytná, a dlužníkovi uložil, aby ve lhůtě deseti dnů od doručení tohoto usnesení sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů (výroky VII. až X.).

Podle odůvodnění rozhodnutí soudu prvního stupně bylo v řízení osvědčeno, že insolvenční navrhovatelka byla zaměstnancem dlužníka, její mzda dle mzdového výměru ze dne 1.4.2011 činila 30.000,-Kč měsíčně, přičemž úřad práce za měsíce květen a červen 2011 zaplatil za dlužníka navrhovatelce hrubou mzdu 20.670,-Kč měsíčně. Soud prvního stupně uzavřel, že tedy má za osvědčenou existenci neuhrazených zbytků mzdy navrhovatelky ve výši 9.330,-Kč za měsíc květen a červen 2011. Jak soud prvního stupně dále uvedl, výkazem nedoplatků ze dne 24.3.2011 bylo osvědčeno, že dlužník dluží na pojistném na sociální zabezpečení 1.060.069,-Kč, takže je osvědčeno, že dlužník má více závazků, které nebyl schopen uhradit déle než tři měsíce po lhůtě splatnosti, je tudíž v úpadku ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1, odst. 2, písm. b) insolvenčního zákona. Soud proto rozhodl o úpadku dlužníka podle ustanovení § 136 odst. 1 insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení, výslovně proti výroku I., podal dlužník odvolání. Namítal, že soud prvního stupně shledal úpadek dlužníka, aniž bylo prokázáno, že dlužník v úpadku skutečně je. Soud sice konstatoval, že dlužník má vůči své bývalé zaměstnankyni závazek, který byl uspokojen úřadem práce, a že má závazek vůči Okresní správě sociálního zabezpečení Olomouc, v odůvodnění svého rozhodnutí se však již nevypořádal s otázkou, zda případně závazky dlužníka nevznikly v souvislosti s jeho postojem k pohledávkám, zda má vůči těmto pohledávkám nějaké námitky. Podle názoru odvolatele je rozhodnutí soudu prvního stupně nepřezkoumatelné. Dlužník navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, a že obsahuje způsobilý odvolací důvod, který je z hlediska vylíčení skutkového stavu podřaditelný pod ustanovení § 205 odst. 2, písm. d) a g) o.s.ř., přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 28.7.2011 na základě insolvenčního návrhu věřitelky Hany anonymizovano , která uvedla, že má vůči dlužníkovi pohledávku v celkové výši 45.280,-Kč. V této souvislosti tvrdila, že na základě pracovní smlouvy ze dne 1.4.2011 byla zaměstnancem dlužníka s tím, že pracovní poměr byl uzavřen na dobu neurčitou. V souladu s pracovní smlouvou byla navrhovatelce stanovena mzda mzdovým výměrem ze dne 1.4.2011 ve výši 30.000,-Kč, výplatní termín byl stanoven na 11. den následujícího měsíce. Mzda za měsíc duben 2011 byla navrhovatelce vyplacena se zpožděním v hotovosti dne 18.5.2011, mzda za měsíc květen, která byla splatná dne 11.6.2011, a za měsíc červen, jež byla splatná dne 11.7.2011, však navrhovatelce nebyla vyplacena vůbec. Pracovní poměr s dlužníkem byl ukončen okamžitým zrušením pro neplacení mzdy podle § 56 zákoníku práce, tento právní úkon učinila navrhovatelka dne 12.7.2011. Navrhovatelce vzniklo právo na zaplacení odstupného, jež je splatné dne 11.8.2011. Navrhovatelka uvedla, že je jí známo, že dlužník má více věřitelů a označila další zaměstnance dlužníka-Jiřího Neckaře, Jaroslava Drábka, Jana Křížovského, a také věřitele Okresní správu sociálního zabezpečení Olomouc, která má vůči dlužníkovi pohledávku ve výši asi 1.000.000,-Kč, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky, která eviduje za dlužníkem pohledávku ve výši asi 70.000,-Kč, splatnou dne 30.6.2010 a Finanční úřad v Olomouci s pohledávkou ve výši 20.500,-Kč, splatnou dne 20.7.2010. Ke svému návrhu insolvenční navrhovatelka předložila pracovní smlouvu, uzavřenou s dlužníkem dne 1.4.2011, mzdový výměr z téhož data, a okamžité zrušení pracovního poměru ze dne 12.7.2011. Soud prvního stupně nařídil k projednání insolvenčního návrhu jednání na den 5.12.2011. U tohoto jednání, k němuž se dlužník ani insolvenční navrhovatelka, ač řádně předvoláni, nedostavili, provedl dokazování přečtením sdělení Okresní správy sociálního zabezpečení Olomouc ze dne 15.8.2011 (a k tomuto sdělení připojeného výkazu nedoplatků ze dne 24.3.2011, č.j. 48006/2010-9013-24.3.2011-605/889), sdělení dalšího označeného věřitele Jana Křížovského (a k tomuto sdělení připojených listin-pracovní smlouvy a mzdového výměru), sdělení věřitele Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (a k tomuto sdělení připojených listin), vyjádření jednatele dlužníka Jaroslava Samohýla (a listin připojených k tomuto sdělení), oznámení Úřadu práce České republiky-krajské pobočky v Olomouci ze dne 1.11.2011 a ze dne 16.11.2011 o uspokojení splatných mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, a provedl dokazování přečtením listin, které připojila navrhovatelka k insolvenčnímu návrhu (pracovní smlouvy a mzdového výměru) a na tomto základě rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Odvolací soud částečně zopakoval a doplnil dokazování, a z přihlášky věřitele Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení (přihláška pohledávky č. 4) zjistil, že tento věřitel dne 11.1.2012 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka-mimo jiné-svou pohledávku v celkové výši 1.060.069,-Kč, s tím, že tato pohledávka sestává z jistiny ve výši 943.449,-Kč a penále pro neplacení pojistného na sociální zabezpečení ve výši 116.620,-Kč, jako důvod vzniku této pohledávky uvedl nesplnění zákonné povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle zák. č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů . Současně uvedl a doložil vykonatelným výkazem nedoplatků, že jde o pohledávku vykonatelnou, neboť částka celkem ve výši 1.060.069,-Kč byla výkazem nedoplatků Okresní správy sociálního zabezpečení Olomouc ze dne 24.3.2011, č.j. 48006/2010-9013-24.3.2011-605/889, předepsána dlužníkovi k úhradě podle ustanovení § 104g odst. 1 zák. č. 582/1991 Sb., v platném znění. Z předloženého uvedeného výkazu nedoplatků vyplývá, že rozhodnutí je vykonatelné dnem 24.3.2011.

Z přihlášky pohledávky věřitele Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČ: 47672234 (přihláška pohledávky č. 12), odvolací soud zjistil, že tento věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka dne 20.1.2012 své pohledávky, a to pohledávku č. 1 ve výši 33.463,-Kč, ve vztahu k níž jako důvod vzniku označil dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění podle zák. č. 592/1992 Sb., v platném znění, za kontrolní období od 1.4.2008 do 4.2.2011 , pohledávku č. 2 ve výši 8.091,-Kč, ve vztahu k níž uvedl, že se jedná o penále za pozdní úhrady pojistného na veřejném zdravotním pojištění podle zák. č. 592/1992 Sb., v platném znění, za kontrolní období od 1.4.2008 do 4.2.2011, pohledávku č. 3 ve výši 3.012,-Kč, jejímž důvodem vzniku je penále za pozdní úhrady pojistného na veřejném zdravotním pojištění podle téhož zákona za kontrolní období od 5.2.2011 do 3.8.2011, a pohledávku č. 4 ve výši 2.343,-Kč, představující penále za pozdní úhrady pojistného na veřejném zdravotním pojištění dle citovaného zákona za kontrolní období od 4.8.2011 do 21.12.2011, tedy přihlásil pohledávky celkem ve výši 46.909,-Kč. Tyto pohledávky jsou doloženy výkazy nedoplatků, jež byly nepochybně dlužníkovi doručeny, neboť jednatel dlužníka je předložil do spisu spolu se svým vyjádřením ze dne 23.8.2011, a to výkaz nedoplatků ze dne 3.8.2011 č.j. VN2011 KZ/006116, z něhož vyplývá, že dlužníkovi byla předepsána podle ustanovení § 53 zák. č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů za kontrolované období od 5.2.2011 do 3.8.2011 včetně, částka představující dlužné penále ve výši 3.012,-Kč, a výkaz nedoplatků ze dne 9.2.2011, VN 2009 KZ/014930 z něhož plyne, že dlužníkovi bylo předepsáno podle téhož právního předpisu k úhradě za kontrolované období od 1.4.2008 do 4.2.2011 dlužné pojistné ve výši 33.463,-Kč a částka 8.091,-Kč, představující dlužné penále.

Z přihlášky pohledávky věřitele ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433 (přihláška pohledávky č. 3) odvolací soud zjistil, že tento věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka dne 12.1.2012 pohledávku ve výši 11.054,90 Kč, sestávající z jistiny ve výši 2.421,-Kč a úroku z prodlení spolu s náklady řízení ve výši 8.633,90 Kč. Jako důvod vzniku pohledávky věřitel uvedl smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 16.6.2008 a dále uvedl, že tato pohledávka byla přiznána rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 3.8.2011, č.j. 28EC 251/2011-16, který nabyl právní moci dne 27.8.2011. Tento rozsudek byl předložen do spisu.

Z přihlášky pohledávky věřitele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 47114975 (přihláška pohledávky č. 9), došlé soudu dne 18.1.2012, odvolací soud zjistil, že tento věřitel přihlásil do insolvenčního řízení celkem tři pohledávky, pohledávku č. 1 ve výši 18.921,-Kč představující dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění zaměstnanců podle ustanovení § 5 odst. 1 a násl. zák. č. 592/1992 Sb. za období od 1.9.2008 do 31.12.2009, pohledávku č. 2 ve výši 5.918,-Kč, představující penále za pozdní odvody pojistného na zdravotní pojištění a za dosud neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění v období od 1.9.2008 do 31.12.2002 ke dni 1.8.2011 ve smyslu ustanovení § 18 citovaného zákona a pohledávku č. 3 ve výši 1.344,-Kč, představující penále za pozdní odvody pojistného na zdravotní pojištění a za dosud neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění za období od 11.11.2010 do 30.11.2011 ke dni 21.12.2011, s tím, že dlužné pojistné ve výši 18.921,-Kč a penále za pozdní odvody pojistného na zdravotní pojištění a za dosud neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění bylo předepsáno dlužníkovi k úhradě výkazem nedoplatků Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky ze dne 1.8.2011, č.j. 1143010072/VN-1, jež bylo do spisu také předloženo.

Z přihlášky pohledávky věřitele Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE, IČ: 48703893 (přihláška pohledávky č. 11), došlé soudu dne 19.1.2012, odvolací soud zjistil, že uvedený věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky v celkové výši 338.723,-Kč, a to pohledávku č. 1 ve výši 222.750,-Kč, sestávající z jistiny ve výši 204.010,-Kč, představující dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění vyčíslené za kontrolované období 06/2008-01/2010, a penále ve výši 18.740,-Kč, s tím, že tato pohledávka je vykonatelná dle výkazu nedoplatků č.j. 2011/F2DM/228, dále pohledávku č. 2 ve výši 77.448,-Kč sestávající z jistiny ve výši 27.866,-Kč, představující dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění vyčíslené za kontrolované období 02/2010-08/2010 a penále z dlužného pojistného vyčíslené do 20.5.2011 ve výši 49.582,-Kč, a pohledávku č. 3 ve výši 38.525,-Kč, sestávající z jistiny 12.314,-Kč, která představuje dlužné pojistné za veřejné zdravotní pojištění vyčíslené za kontrolované období 05/2011-07/2011 a penále z tohoto dlužného pojistného vyčíslené do 21.12.2011 ve výši 26.211,-Kč.

Podle ustanovení § 105 IZ, podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníku splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku.

Doložením splatné pohledávky insolvenční navrhovatel prokazuje ve smyslu ustanovení § 97 odst. 2 IZ své oprávnění podat insolvenční návrh (aktivní legitimaci) a současně zčásti naplňuje základní předpoklad podmiňující vydání rozhodnutí o úpadku, protože zjištění existence splatné pohledávky navrhovatele má význam jakožto jedno ze zjištění, potřebných k osvědčení úpadku dlužníka.

V přezkoumávané věci navrhující věřitelka prokázala ke dni podání insolvenčního návrhu svoji aktivní věcnou legitimaci, když doložila, že má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku z titulu neuhrazené mzdy podle pracovní smlouvy, uzavřené s dlužníkem dne 1.4.2011, za měsíc květen 2011 a za měsíc červen 2011, přičemž výše hrubé mzdy činila podle mzdového výměru ze dne 1.4.2011 30.000,-Kč měsíčně.

Je třeba uvést, že pokud se týká splatných mzdových nároků navrhující věřitelky, tyto byly v průběhu insolvenčního řízení uspokojeny Úřadem práce České republiky-krajskou pobočkou v Olomouci. Odvolací soud nesouhlasí se soudem prvního stupně, že úřad práce uspokojil tyto mzdové nároky pouze částečně.

Ze mzdového výměru navrhující věřitelky vyplývá, že hrubá mzda navrhovatelky činila 30.000,-Kč měsíčně. Ze zprávy Úřadu práce České republiky-krajské pobočky v Olomouci ze dne 1.11.2011 přitom plyne, že úřad práce vyplatil Haně anonymizovano skutečně mzdu ve výši 20.670,-Kč jak za měsíc květen, tak za měsíc červen 2011 (za měsíc červenec 2011 uspokojil mzdové nároky navrhující věřitelky včetně odstupného částkou ve výši 35.927,-Kč) s tím, že částka 20.670,-Kč však představovala nikoli hrubou, nýbrž čistou mzdu, takže mzdové nároky navrhující věřitelky byly uspokojeny v celém rozsahu. Nicméně tato skutečnost je v přezkoumávané věci bez významu, neboť pokud by insolvenční navrhovatelka řádně nedoložila svou splatnou pohledávku vůči dlužníkovi, nebylo by to důvodem pro změnu rozhodnutí o úpadku, jestliže by i tak bylo možno uzavřít (ve vazbě na osvědčené pohledávky dalších dlužníkových věřitelů, kteří se nestali insolvenčními navrhovateli), že dlužník je v úpadku (srov. závěry v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.10.2010, senátní značka 29 NSČR 24/2009, které je veřejnosti přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má: a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některých ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Odvolací soud souhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že byla osvědčena existence i dalších věřitelů dlužníka, a to věřitele Česká správa sociálního zabezpečení, který přihlásil do insolvenčního řízení-mimo jiné-vykonatelnou pohledávku ve výši 1.060.069,-Kč. Kromě tohoto věřitele jsou zde však i další věřitelé dlužníka, a to věřitelé, jejichž přihlášky pohledávek byly k důkazu přečteny v řízení před odvolacím soudem-věřitelé Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE, ČEZ Prodej s.r.o. a Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky. Ke dni rozhodnutí odvolacího soudu se do insolvenčního řízení přihlásili i další věřitelé, celkem 11 věřitelů.

S přihlédnutím ke zjištěním, jež byla učiněna v rámci odvolacího řízení, tak odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že dlužník se nachází v úpadku, neboť má více věřitelů vůči nimž má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, protože své závazky (s ohledem na data jejich splatnosti) neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 1 a § 3 odst. 2, písm. b/ IZ).

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenční navrhovatelce, insolvenčnímu správci a dlužníkovi se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 20. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu